مرور رده

اسناد

انکار امضای چک و سفته

در بین اسناد تعهد آور، چک یکی از رایج ترین و مورد استفاده ترین اسناد است و این نشان میدهد مردم به سوی چک رغبت بیشتری دارند. سفته هم یکی دیگر اسناد تجاری مورد استفاده است. درباره…

چک امانی و شرایط آن

در گذشته و حتی در زمان کنونی در برخی از مناطق کشور، افراد برای تضمین انجام اعمال حقوقی خود از جمله قراردادها یا تعهدات بر حرمت کلام و حرف پایبند بودند به طوری که یک نفر، مالی را به…