مرور رده

اسناد

ثبت چک در سامانه بانک مرکزی

چک از اسناد تجاری مهم در روابط افراد است و قوانین آن اخیراً اصلاح شده است بارها مخاطبان ما از مقررات چک و ثبت چک در سامانه بانک مرکزی و رفع سوء اثر از چک سوال نموده اند. در پاسخ به…