مرور رده

قرارداد

صلح نامه خودرو چیست؟

خودرو و یا هر مالی را می توان از طریق خرید و فروش به دیگران منتقل کرد. منتها به جز خرید و فروش قالب دیگری نیز برای انتقال وجود دارد به نام صلح یا صلح نامه که اگر انتقال از طریق صلح…

نحوه ی انعقاد قرارداد بین المللی، نکات حقوقی مهم آن به انضمام قرارداد بین المللی

مطابق اصل آزادی قراردادها؛ افراد می توانند هرگونه قراردادی را که مایل باشند منعقد نمایند مشروط بر اینکه مربوط به یک عمل نامشروع یا خلاف نظم قواعد عمومی جامعه نباشد. به موجب همین…

اعتبار صلح نامه بعد از فوت

صلح، یکی از عقود معین در قانون مدنی به شمار می رود. عقود معین، عقودی هستند که احکام و شرایط آن در قانون بیان شده اند و از آن اسم برده شده لذا به آن نیز عقود با نام گفته می شود.…

قوانین و نکات حقوقی در مورد شراکت در کار و نمونه قرارداد مشارکت

زمانی که صحبت از شراکت می شود اکثر افراد جامعه اولین چیزی که به ذهنشان می آید شکست و ضرر کردن است و باور دارند شراکت کردن در کار ها اکثر مواقع به ضرر منتهی می شود. اگر شخصی که قصد…

نمونه قرارداد عكاسی

هر عکاسی پیش از شروع کار خود باید حقوق و قوانین حرفه خود را بداند تا از مشکلات احتمالی در آینده به دور باشد. نکته مهم در مورد همکاری با کسی در حیطه عکاسی این است که…