مرور رده

شرکت

نحوه شکایت از شرکت بورسی

طبق ماده 5 قانون بورس اوراق بهادار؛ سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و…

تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

شرکت تضامنی از آنجایی که یک شرکت شخص است در آن شرکاء مسئولیت پرداخت بدهی های شرکت را دارا هستند. مهمترین خصوصیت و وجه ممیزه شرکت تضامنی همین مورد است. طبق ماده 116 قانون تجارت،…

تخلفات اداری چیست؟ / آشنایی با انواع تخلفات اداری و تخلفات اداری کارمندان

ادارات و سازمان های عمومی یک سری سلسله نظامات داخلی دارند که رعایت آن برای کارمندان و کارکنان لازم است اما گاهی مستخدمین عمومی ممکن است ضمن انجام وظیفه مرتکب اعمالی شوند که خلاف…