دسته خانواده

انحصار وراثت یعنی چه

گواهی انحصار وراثت چیست؟

منظور از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.» دعاوی راجع…