مرور رده

اداری

مرخصی استحقاقی چیست؟

مرخصی به تعدادی از روزهای کاری یک کارگر یا کارمند می­ گویند که به انتخاب خود فرد یکی از روز های هفته را به انجام امور شخصی بگذراند و در محل کار خود حاضر نشود. مرخصی انواع مختلفی در…

کارفرما کیست و تمامی وظایف آن

بر اساس ماده ۳ قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، کارفرما را می توان اینگونه تعریف کرد که کارفرما یک شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد که کارمند به خواسته او در مقابل پولی که به عنوان…

شورای عالی امنیت ملی

دو وظیفه مهم دولت حفظ استقلال خارجی و استقرار امنیت داخلی است. به منظور انجام صحیح این وظیفه طبق قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردیده است. پیش از بازنگری قانون اساسی،…