مرور رده

اداری

شورای عالی امنیت ملی

دو وظیفه مهم دولت حفظ استقلال خارجی و استقرار امنیت داخلی است. به منظور انجام صحیح این وظیفه طبق قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردیده است. پیش از بازنگری قانون اساسی،…

روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما

کارگر از لحاظ ماده 2 قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب…