جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ 

جعل چیست
جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر…

مفهوم و جهات ابطال معامله

ابطال معامله چیست
بعد از توافق طرفین قرارداد به منظور ایجاد معامله، چه بسا وضعیت های مختلفی برای این توافق حاصل شود به گونه ای که گاه موجودی حقوقی به نام قرارداد متولد می شود، گاه توافق به پیدایش عقد نمی انجامد، گاه…

دانستنی های به روز خلع ید

خلع ید
خلع ید استیلاء بر حق دیگری، خواه به عمد خواه غیر عمد و با حسن نیت. خلع ید، زمانی که مالک یک مال غیرمنقول مانند آپارتمان، زمین یا مغازه، خانه، به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود، اقامه دعوی  می‌کند و…

جرم خیانت در امانت چیست

مطلب خیانت در امانت
خیانت در امانت که به انگلیسی abuse of confidence  نام دارد دارای دو معنی عرفی و حقوقی است. از جمله جرایم علیه اموال می باشد که شخص مالک ،متصرف یا کسی که از طرف مالک اذن دارد با رضایت خود…

معامله معارض چیست؟

معامله معارض
یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می­شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد معامله معارض می­باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مسئولیت کیفری و…

گواهی انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت یعنی چه
منظور از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.» دعاوی راجع…