مرور رده

سایر

ممنوعیت یا جواز قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ فتوای مراجع تقلید

شاید در قرن کنونی اندک کشوری در جهان باشد که یکی از مسائل و دغدغه های زنان کشورش، ممنوعیت گرفتن گواهینامه موتورسیکلت باشد؛ ولی این امر یکی از مسائل موجود در جامعه کنونی ایران است و…

تعدد و تکرار در قانون مجازات با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در قانون مجازات برای افرادی که جرایمی را به طور متعدد انجام می دهند یا پس از محکومیت مجددا مرتکب جرم می شوند مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده است، زیرا افرادی که چندین بار مرتکب جرم…