مرور رده

شرکت

تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

شرکت تضامنی از آنجایی که یک شرکت شخص است در آن شرکاء مسئولیت پرداخت بدهی های شرکت را دارا هستند. مهمترین خصوصیت و وجه ممیزه شرکت تضامنی همین مورد است. طبق ماده 116 قانون تجارت،…

تخلفات اداری چیست؟ / آشنایی با انواع تخلفات اداری و تخلفات اداری کارمندان

ادارات و سازمان های عمومی یک سری سلسله نظامات داخلی دارند که رعایت آن برای کارمندان و کارکنان لازم است اما گاهی مستخدمین عمومی ممکن است ضمن انجام وظیفه مرتکب اعمالی شوند که خلاف…