مرور رده

شرکت

تفاوت شرکت تجاری و مدنی

شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران مقررات خاص خود را دارند و از نظر نحوه تشکیل و انحلال و اداره آن مقررات حقوق تجارت و اداره امور ورشکستگی حاکم هستند. منتها در شرکت مدنی مقررات حقوق…

شرکت تضامنی در قانون تجارت

مطابق ماده 116 قانون تجارت؛ «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.» شرکت های تضامنی از آن جهت که شرکای آنها…

نحوه ثبت شرکت تعاونی

طبق  ‌ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی؛ شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خود یاری و کمک…

دعوای ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت های ممکن است دچار آن شوند و آن عبارتست از این که بدهی تاجر یا شرکت تجارتی از دارایی آن بیشتر گردد و تاجر یا شرکت تجارتی توانایی تادیه دیون خود را…