نحوه ترک تابعیت ایران

ایران جز کشورهای اول جهان است که شهروندانش به صورت قانونی و غیرقانونی ترک تابعیت می کنند. نظام های متفاوت حقوقی کشور های دیگر و مواردی مانند روابط اشخاص با یکدیگر و با دولت…

خرید ملک در فرانسه از طریق مهاجرت / هزینه، قوانین و زمان مناسب خرید خانه در فرانسه

امروزه با فراگیر شدن مسئله ی مهاجرت، به تبع مسئله چگونگی اخذ اقامت دائم به وجود می آید. فرانسه کشوری به نسبت آرام است و هزینه های آن از انگلستان کمتر. این مسئله در اقامت دائم…