فسخ مبایعه نامه خودرو از طرف فروشنده و خریدار

در برهه ای از زمان، خودرو بعنوان یک کالای تجملی و لوکس برای خانواده های ایرانی محسوب می شد، این فرایند در برهه ای دیگر از زمان تغییر عمده ای را متحمل شد و خودرو بعنوان یک اولویت برای خانواده های ایرانی در نظر گرفته شد و در برهه کنونی، مجدد این دور باطل تکرار شده و حتی خودروهای ایرانی به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی در کنترل قیمت ها، دیگر در اولویت خانواده های ایرانی قرار ندارد و اولویت صرفاً به بقاء منتهی شده است.

از این مهم گذر کنیم و مبحثی حقوقی بنام خرید و فروش خودرو را بگشاییم؛ برخی از مردم برای خرید و فروش خودرو یا به تنظیم مبایعه نامه و انتقال مالکیت خودرو در قالب برگ سبز اکتفاء می کنند  و برخی دیگر، انتقال سند ثبتی در دفاتر اسناد رسمی را شرط می دانند.

عموم دو مسیر پیش گفته را دارای نتیجه یکسان می دانند اما خواص (وکلا و کارشناسان حقوقی) این دو را، دو مسیر متفاوت و با شرایط حقوقی مختلف می دانند.

قصد این را نداریم که چگونگی تنظیم یک مبایعه نامه قانونی یا اینکه مسیر درست کدام است را بیان کنیم، روی سخن به بعد از تنظیم مبایعه نامه خودرو توسط فروشنده و خریدار است.

 • با این توضیح که اگر فروشنده یا خریدار قصد فسخ مبایعه نامه را داشتند، قانون این اجازه را به ایشان داده است؟
 • یا اینکه مبایعه نامه خودرو اصلاً تعهدی برای طرفین آن ایجاد می کند؟
 • اگر بپذیریم که مبایعه نامه قراردادی لازم الاتباع میان طرفین آن است، در صورت وجود چه شرایطی هر یک از طرفین می توانند به فسخ قرارداد فکر کنند؟

با توجه به طرح مسئله، ابتدا صورت کلی فسخ مبایعه نامه خودرو را بیان نموده و سپس حق فسخ مبایعه نامه نسبت به هر دو طرف آن یعنی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار می گیرد.

فسخ مبایعه نامه خودرو

فسخ مبایعه نامه خودروبرعکس مبایعه نامه (بیع نامه) که با دو اراده محقق می گردد، فسخ قرارداد تنها با یک اراده تحقق می یابد؛ یعنی اگر موجبات فسخ، ایجاد شده باشد یا شرطی که در مبایعه نامه خودرو برای یک طرف پیش بینی شده باشد، حاصل شود، بی درنگ می تواند به فسخ آن اقدام کند.

اما فسخ مبایعه نامه خودرو در حالت کلی، دو مبنای قانونی و قراردادی دارد.

پیش از بیان دو مبنای قراردادی و قانونی فسخ مبایعه نامه، باید به خود مبایعه نامه پرداخته شود.

عقد بیع عقدی لازم است و در صورتی که با قصد و اراده و تراضی طرفین آن منعقد شود، قرارداد تشکیل شده و دیگر طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر با توسل به مبانی قراردادی یا قانونی فسخ مبایعه نامه.

پس این تصور که مبایعه نامه عادی اعتباری ندارد و اگر یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده منم عمل نمی کنم و اصلاً مبایعه نامه از نظر من اعتباری نداره، قویاً تصوری اشتباه است بلکه در مقابل، قانون به این مبایعه نامه احترام گذاشته و برای طرفین آن حقوق و تعهداتی قائل است.

در نتیجه برای فسخ آن باید به ترتیب زیر عمل کرد.

در مبنای قراردادی هر دو طرف با توافق یکدیگر در قرارداد شرط فسخی به سوی یک طرف یا هر دو طرف و یا حتی شخص ثالثی ایجاد می کنند که در صورت تحقق آن شرط، شخصی که شرط فسخ به نفع اش ایجاد شده، می تواند نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام کند.

برای مثال در فروش خودرو، از سوی فروشنده شرط می شود که اگر یکی از چک های خریدار در تاریخ سررسید پیش بینی شده، وصول نشود، فروشنده حق یک طرفه فسخ قرارداد را دارد و در واقع با یک بیع شرط رو به رو هستیم.

و در مبنای قانونی، همان طور که از نامش مشخص است، باید به قانون بالاخص قانون مدنی مراجعه کنیم؛ به این معنی که بدون درج شرط فسخ برای یک طرف مبایعه نامه، قانون از کسی که متضرر یا اینکه محق باشد، حمایت کرده است که نمونه بارز آن، خیارات ده گانه قانون مدنی است.

برای مثال شخصی اقدام به خرید خودرو می کند و در مبایعه نامه شرط صحت و سلامت خودرو از سوی فروشنده اعلام می شود اما پس از گذشت ده روز از خرید خودرو، خریدار متوجه می شود که موتور خودروی خریداری شده، روغن سوزی دارد، و این خود نوعی عیب در خودرو که با شرط صحت و سلامت فروخته شده است، محسوب می شود؛ در چنین شرایطی برای خریدار مطابق با قانون، خیار عیب ایجاد می شود و می تواند با توسل به آن، مبایعه نامه را فسخ کند و تمامی مبلغ پرداختی را مسترد نماید.

پس مشاهده شد که قانون برای حمایت از خریدار متضرر وارد این معرکه حقوقی شده و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق یکی از طرفین عقد بیع، ابزار قانونی خود را در اختیار ایشان قرار می دهد.

حال نوبت آن است که بدانیم فسخ در چه شرایطی صرفاً مختص فروشنده و در چه شرایطی مختص خریدار و در چه شرایطی مشترک است.

فسخ مبایعه نامه خودرو

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

فسخ مبایعه نامه خودرو از طرف فروشنده

ابتدا با عنایت به مبنای قراردادی که نشأت گرفته از توافقات طرفین مبایعه نامه خودرو می باشد، شرط بیع یا هر شرطی که در تراضی طرفین قرار گیرد می تواند بعنوان دلیلی برای فسخ مبایعه نامه خودرو محسوب شود.

در خصوص فروشنده می توان شرط کرد که:

– اگر ثمن یا مبلغ خودرو بصورت مؤجل یا وعده دار باشد.

برای مثال نیمی از ثمن را موقع تنظیم مبایعه نامه پرداخت شود و نیم دیگر آن در قالب چک به تاریخ یک هفته دیگر یا به تاریخ روز فک پلاک و انتقال سند تعیین شود و شرطی به نفع فروشنده مبنی بر اینکه اگر در تاریخ سررسید چک، ثمن معامله وصول نشد، فروشنده می تواند مبایعه نامه را فسخ و عودت خودرو را مطالبه کند.

– یا برای مثالی دیگر، شرط می شود که خریدار باید از بابت بخشی از تعهدات خرید خودرو، منزل فروشنده را رنگ آمیزی کند؛ در واقع شرط فعلی به نفع فروشنده و بر عهده خریدار پیش بینی می شود.

 • مطمئناً این سؤال برایتان پیش می آید که در فروش خودرو چرا باید چنین شرطی گذاشت یا اصلاً میشود چنین شرطی گذاشت؟

اصل، آزادی قراردادی است و هر شرطی که برخلاف نظم عمومی و اخلاف حسنه، نامشروع و نا مقدور و بی فایده نباشد، قابل درج در هر مبایعه نامه ای (البته استثنائاتی نیز دارد که بیانش از حوصله این نوشتار خارج است) می باشد.

 • بر می گردیم به مثال بالا، اگر خریدار رنگ آمیزی منزل فروشنده را انجام ندهد، فروشنده می تواند مستقیماً مبایعه نامه خودرو را فسخ کند و ماشین را پس بگیرد؟

خیر چون با یک شرط فعل (انجام دادن کار) رو به رو هستیم، ابتدا باید الزام خریدار را از طریق مراجع قضایی درخواست کند و اگر الزام ممکن نبود، به خرج خریدار خودرو، تعهد به رنگ آمیزی را انجام دهد و اگر مالی از خریدار در دسترس نبود، در نهایت فروشنده حق فسخ مبایعه نامه خودرو را پیدا می کند.

اینها مبانی قراردادی فسخ است و البته هر شرط فسخی در معامله با رعایت مورد پیش گفته، قابل درج می باشد.

در مبانی قانونی، به خیارات مندرج در موادی از قانون مدنی باید مراجعه کنیم. خیاری که مختص فروشنده است شامل مورد زیر است؛

 • خیار تأخیر ثمن: در صورتی که سه روز از تاریخ انعقاد مبایعه نامه خودرو گذشته باشد و خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند یا اینکه توافقی مؤخر یا حین تنظیم مبایعه نامه وجود نداشته باشد، فروشنده می تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، مبایعه نامه خودرو را فسخ کند.

 فسخ مبایعه نامه خودرو از طرف فروشنده

 فسخ مبایعه نامه خودرو از طرف خریدار

مطابق با حق شرط یا بیع شرطی که برای فروشنده قائل شدیم، می توانیم چنین شروطی را برای خریدار نیز در نظر بگیریم.

برای مثال خریدار در مبایعه نامه خودرو شرط می کند، که ۷۲ ساعت بعد از انعقاد مبایعه نامه خودرو، فروشنده ملزم است در دفترخانه اسناد رسمی شماره فلان حاضر شده، تا نسبت به دادن وکالت به خریدار برای فک پلاک و انتقال سند اقدام شود.

اما ۷۲ ساعت می گذرد، ولی فروشنده همکاری برای اعطای وکالت در فروش و فک پلاک نمی کند.

خیر چون از ظاهر شرط درج شده در مبایعه نامه خودرو محرز است که شرط فعل می باشد، پس خریدار ابتدا باید الزام ایشان را درخواست کند و اگر الزام ایشان مقدور نبود، مخیر است که مبایعه نامه را فسخ کند یا اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند اقامه کند که در این صورت بدون حتی حضور فروشنده مراحل انتقال سند و فک پلاک خودرو انجام می شود.

یا در مثالی دیگر، شرط می شود که خودروی فروخته شده، دارای ویژگی های مشخصی باشد، برای مثال موتور خودرو ۱۶ سوپاپ باشد، یا اینکه شرط شود خودرو دارای سیستم پخش ویژه ای باشد که در این صورت اگر بعد از انعقا مبایعه نامه خلافش اثبات شود، خریدار می تواند مستقیماً مبایعه نامه خودرو را فسخ کند.

در خیارات حق فسخی مختص خریدار نسبت به مبایعه نامه خودرو پیش بینی نشده است اما خیارات مشترکی که هم مختص فروشنده است و هم خریدار وجود دارد.

 فسخ مبایعه نامه خودرو از طرف خریدار

خیارات مشترک فروشنده و خریدار

الف- خیار مجلس: در صورتی که طرفین مبایعه نامه خودرو پس از امضای مبایعه نامه در مجلس عقد حضور داشته باشند، می تواند با توسل به خیار مجلس مبایعه نامه خودرو را فسخ کنند.

ب- خیار رؤیت و تخلف از وصف: در خیار رؤیت اگر مشتری خودرو را حین انعقاد مبایعه نامه ندیده باشد، یا اینکه بر مبنای وصف خریده باشد، می تواند مبایعه نامه را فسخ کند یا اینکه فروشنده در ازای ثمن وجه نقد، عوضی بگیرد برای مثال خودرو را در مقابل خودرو معاوضه کنند در این صورت خیار رؤیت و تخلف از وصف برای فروشنده نیز نسبت به عوض ایجاد می شود.

پ- خیار غبن: در صورت عدم تعادل اقتصادی و متعارف مبیع و ثمن هر یک از طرفین می تواند با استناد به خیار غبن معامله را فسخ کنند برای مثال فروشنده خودروی خود را که ارزش روز آن ۱۰۰ میلیون است، ۱۵۰ میلیون می فروشند در این صورت خریدار حق فسخ دارد یا در صورتی که فروشنده از مبلغ دقیق خودرو اطلاعی نداشته باشد و خودرویی که ۱۵۰ میلیون ارزش دارد را ۱۰۰ میلیون بفروشد، در این صورت فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

ت- خیار عیب: در صورتی که موضوع معامله (هر یک از عوضین) معیوب درآید، هر یک از طرفین می توانند معامله را فسخ کند.

برای مثال اگر خودرو بعد از انعقاد بیع، کاشف بعمل آید که رنگ بوده است یا اینکه موتورش روغن سوزی دارد، مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا اینکه اگر مشتری از بابت ثمن، عوضی مثل خانه یا خودرو و … دهد، فروشنده در صورت معیوب بودن آن حق فسخ دارد.

ث- خیار تدلیس: همانطور که از نامش پیداست، همراه با فریب و نیزنگ می آید.

برای مثال اگر یکی از طرفین دیگری را فریب دهد تا ترغیب به معامله شود، می تواند با توسل به خیار تدلیس معامله را فسخ کند (البته ماهیت کیفری نیز دارد) برای مثال فروشنده با توسل به مانور متقلبانه سعی کند خودروی معیوب خود را سالم جلوه دهد تا مشتری ترغیب به خرید شود در این صورت پس از کشف عیب و فریب مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

ج- خیار تعذر تسلیم: فرقی نمی کند که فروشنده و چه خریدار اگر نتواند مبیع یا ثمن را پرداخت کند، طرف دیگر با استناد به خیار تعذر تسلیم می تواند معامله را فسخ کند.

البته برخی دیگر از خیارات وجود دارد اما در مبایعه نامه خودرو قابلیت بهره گیری را ندارد.

برای مثال خیار تبعض صفقه، مختص مبیع یا ثمن تجزیه پذیر است و چون خودرو مالی تجزیه ناپذیر است نمی تواند به آن استناد کرد.

خیارات مشترک فروشنده و خریدار

نتیجه گیری

نتیجتاً دانستیم که فسخ مبایعه خودرو به چه طریقی و چه ابزارهایی ممکن است اما اینکه چگونه این فسخ را اعلام کنیم یا رویه دادرسی به چه نحو است، چون از حوصله این نوشتار خارج بود، به ناچار از بیان آن معذور بودیم و تلاش کردیم که با اقسام حق فسخ مبایعه نامه خودرو و همچنین حقوق طرفین مبایعه نامه از این بابت، آشنا نموده تا شخصی که ذیحق فسخ مبایعه نامه خودرویی قرار گرفت، بداند از چه بابت باید معامله را فسخ کند.

سوالات متداول

اگر خریدار و فروشنده در این خصوص شرط نکرده باشند فسخ چنین عقدی در صورتی ممکن است که شرایط خیار عیب رعایت شود خیار عیب در صورتی به وجود می آید که عیب پنهان باشد منظور از عیب مخفی این است که مشتری در زمان بیع به آن عالم نبوده است و اعمال آن نیز به محض اطلاع فوری است.

در صورتی که سه روز از تاریخ انعقاد مبایعه نامه خودرو گذشته باشد و خریدار، قیمت خودرو را پرداخت نکند یا اینکه توافقی مؤخر یا حین تنظیم مبایعه نامه وجود نداشته باشد، فروشنده می تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، مبایعه نامه خودرو را فسخ کند.
البته این حق در صورتی وجود دارد که طرفین آنرا ساقط نکرده باشند.

اگر در معامله کافه خیارات اسقاط نشده باشد این امکان فراهم است که جز شروط قانونی فسخ است. ضمنا طرفین به شکل قراردادی نیز امکان فسخ دارند که در این مطلب تماما توضیح داده شده است.

5/5 - (2 امتیاز)
51 نظرات
 1. غلامرضا می گوید

  سلام من خودرو ام وی ام ۳۱۵ داشتم با ۴۰۵ معاوضه کردم به من گفت یک درب وگلگیر رنگ داره بعد مشخص شد بجزء موارد ذکر شده پایه رکاب وقسمتی از شاسی هم رنگ شده و کلا ایربک خودرو هم باز شده و فاقد ایربک بوده ولی به من نگفته بعد از تماس با ایشان اظهار بی اطلاعی کرده و برای سند بنام زدن هم الان چهار ماه می گذرد و امروز و فردا می کند ضمنا بعد از یک هفته به من پیام داد که ام وی ام هنگام مسافرت جوش آورده و از همه جای موتور بخار می زنه بیرون و بقول خودش مقداری هزینه بر داشته در صورتیکه ام وی ام یکسال و دو ماه بود من ازش استفاده می کردم .الان من از لحاظ قانونی چکار می توانم انجام بدم ضمن من مجبور شدم خودم ایربگ برای ۴۰۵ بخرم روز بعد از معامله هم اظهار نامه بر علیه ایشان توسط وکیل نوشتم اما بخاطر قول ایشان اظهار نامه ثبت نکردم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید بابت فریبکاری و تدلیس در معامله درخواست فسخ معامله نمایید.

 2. غلامرضا می گوید

  سلام من ام وی ام ۳۱۵ با پژو۴۰۵ معاوضه کردم صاحب ۴۰۵ بصورت کامل مشکلات به من نگفت .۴۰۵ ایربگ دوطرف باز شده بود و فاقد ایربگ بود ولی ظاهر ماشین مشخص نبود ایریگ ندارد من دقیقا روز بعد متوجه شدم به ایشان گفتم ولی زیر بار نرفت .چون شماره تلفن صاحب سند در سند اصلی بود با ایشان تماس گرفتم و ایشان گفتن که من گفتم ایربگ عمل کرده ولی فروسنده به من نگفت .ضمنا قرار ما این بود بعد از ده روز سند بنام زده شود ولی او تا این تاریخ برای سند اقدام نمی کند و هر روز حرفی می زند من الان چکار می تونم بکنم برای فسخ قرارداد ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق خیار تدلیس معامله را فسخ نمایید.

 3. علی اکبر تحققی می گوید

  سلام یک دستگاه خودرو دنا مدل ۹۹ را به خانمی فروختم که شش ماه سند خودرو در رهن بود ولی الان فک رهن شده.الباقی وجه بیست میلیون تومان بود که باید در تاریخی که در مبایعه نامه ذکر شده بود پرداخت کند ولی خریدار واریز نکرد.پنج میلیون هم به عنوان خسارت فسخ معامله برای طرفین در مبایعه نامه ذکر شده.خودرو تا الان صد میلیون گران تر شده به خاطر تورم.تمامی مدارک به نامم هست و هیچ وکالتی هم ندادم به خریدار و کلی هم جریمه شده و پیامک کشف حجاب هم به نامم ثبت شده چون با پلاک من در حال تردد بوده.امکان فسخ معامله وجود دارد یا خیر؟اگر شکایت بکنم دادگاه قیمت روز کارخانه را مورد محاسبه قرار میدهد یا مبلغ مبایعه نامه را؟امضا و اثر انگشت هم در مبایعه نامه گرفتم که در صورتی که وجه در تاریخ تعیین شده واریز نشود فروشنده حق توقیف و فسخ معامله را هم دارد و باید کلیه هزینه های قانونی را به فروشنده پرداخت کند.لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم.ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   درصورتی که در معامله کافه خیارات اسقاط نشده باشد این امکان فراهم است که جز شروط قانونی فسخ است. ضمنا طرفین به شکل قراردادی نیز امکان فسخ دارند. جهت کسب اطلاعات حقوقی دقیق تر از وکلای متخصص ما در این زمینه، با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 4. خ تلخابی می گوید

  سلام در معامله ای ک بنگاهی فامیلمون بود تماس گرفت و خودروی را ک قیمتش ۶۰ میلیون بود اوردن با ماشین ما ک ۱۲۰ میلیون قیمتشه معامله کردیم ما به بنگاهی گفتیم ک شما میدونید قیمت هر دورا.. سپردیم به اون. و ایشون قولنامه دستی و طوری نوشته ک هیچ طور حق فسخ نداریم وخودشا شاهد قرارداده. چکار کنیم؟ واقعا دستمون خالیه وام گرفتیم ک باید ۴ سال قسط بدیم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکیل متخصص قراردادها شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 5. احمد می گوید

  سلام من یک دستگاه پراید دور رنگ با سقف یک تیکه رنگ فروختم وداخل قول نامه قید شده ولی از شاسی چیزی گفته نشده بعد ۵روز خریدار میگه شاسیش تعویض میتونه فسخ کند

  1. زینالی می گوید

   سلام: بایت عیب ماشین می تواند نسبت به فسخ ان اقدام نماید و در صورت فسخ نیز نیز باید عوضین به هم پس داده شده و شما ماشین را پس میگیرید و پول دریافتی را به شخص خریدار عودت بدهید.

 6. مهدی شرفی می گوید

  سلام
  من ی پژو ۴۰۵ مدل ۸۴ خریدم که قولنامه کردیم و تقریبا کل مبلغ ۶۶ میلیون بوده که شصت و چهر تومنش رو پرداخت کردم
  توی قولنامه و سایت دیوار و شفاهی اعلام کردن که ماشین دور رنگه و تصادف نداشته و شاسیهای عقب و جلو پلمپ که بعد از دو هفته الان متوجه شدیم که جفت شاسی ها جلو تصادف داشته و شدید هم بوده حتی کاپوت عوض شده همچنین هیچگونه شرط و شروطی نداشتیم و فقط فروشنده شفاهی اعلام کرده که ماشین فقط دور رنگه و دیگه هیچگونه مشکلی نداره ولی الان متوجه شدیم رادیات کولر نداره !!!
  و هنوز نه تعویض پلاک رفتیم و نه سند روز دوشنبه قرار داریم
  خواهشمیکنم آیا میتونم فسخ کنم آیا نتیجه ای داره جوابم رو زودتر بدین

  1. زینالی می گوید

   سلام: در این صورت شما می توانید با استناد به نظریه کارشناسی قراردادی که منعقد کرده اید را بین خودتان فسخ نمایید پولی را که واریز کرده اید از فروشنده پس بگیرید ولی برای فسخ باید زودتر اقدام نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکیل تاپ با وکلای این سامانه که انلاین هستند مشاوره تلفنی یا متنی داشته باشید.

 7. فتاحی می گوید

  سلام.همسرم ی پژو روا مدل ۸۵ برای من خریدن ک فروشنده گفته از لحاظ فنی سالم و شاسیم سالمه.وکالت تعویض پلاک گرفتیم ولی هنوز تعویض پلاک نکردیم الان متوجه شدیم ک شاسی هردو ضربه بدی خورده و جوش میباشد و از لحاظ فنی ایراد دارد در قولنامه حرفی از شاسی زده نشده ولی نوشته خریدار از کم وکیف ماشین باخبر است و پسندیده.الانم فروشنده ماشینو پس نمیبرن ایا میتونیم شکایت کنیم؟

 8. مهدی شرفی می گوید

  ممنونم از شما توی قولنامه ی بنند داره که نوشته اتوموبیل به رویئت خریدار رسید و ی بنده دیگه خریدار و فروشنده رو از خیار غبن ساقط کرده آقای زینالی کمکم کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: یعنی گفته مورد معامله رویت شد و اینکه خیار غبن یعنی اگر بعدا مشخص شود که مبلغ معامله گرانتر لحاظ شده باشد یا ارزان تر با شد طرف نتواند قرارداد را بهم بزند و برای رویت نیز اینکه فردا نتوان ادعا نمود که مورد معامله رویت نشده است.

 9. خدابخشی می گوید

  درود بنده یک ماشین پارس داشتم که با یک پراید ۱۱۱ معامله کردم بعد خریدار که بنگاهی بود اعلام کرد که پژو رنگی میباشد و ادعای خسارت کرد بنده اعلام کردم که ماشین و پس بیاره اعلام کرد که برای ماشین خرج کرده و با خمون قیمت پس نمیده لازم بدکر است در قولنامه ذکر شده بود فاقد رنگ تکلیف من چیست طرف از سند زدن پراید خودداری میکند ضمننا هیچ مدرک و سندی هم تحویل بنده نداده ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید به طرفیت این شخص دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو طرح نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 10. مهدی شرفی می گوید

  خیلی تشکر میکنم از تمامی عوامل این سایت الاالخصوص جناب زینالی عزیز و در نهایت یکی از بندها نوشته شده کلیه خیارات مخصوصا خیار غبن از خریدار و فروشنده ساقط شده !!!! در این صورت من هیچ راهی برای گرفتن ضرر و زیان فسخ معامله ندارم ؟؟؟
  اگر راهی هست ممنون میشم راهنمایی کنید
  خیلی خیلی ممنومم

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله در این صورت چون اختیار دریافت خسارت را از خودتان ساقط کرده اید لذانمی توانید دریافت خسارت معامله رو فسخ نمایید.

 11. مجتبی می گوید

  سلام. یک خودرو مبایعه نامه رسمی نوشتیم،و فقط مبلغ ناچیزی بیعانه داده شد، که قابل چشم پوشی است، فردا صبحش کمتر از ۲۴ ساعت پشیمان شدیم از خریدیم به هر دلیلی شاید شخصی و یا جور نشدن مبلغ، خیارات هم ذکر شده در قرارداد از طرفین سلب به جز عیب و تدلیس. آیا امکان فسخش وجود داره، یعنی اگه سمتش نریم و از بیعانه بگذریم مشکلی پیش می آید.

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از بیعانه گذشت کنید و اقدام به خریداری نکید ولی با طرف مقابل توافق نمایید تا فردا بابت عدم پرداخت ثمن از شما شکایتی نکند برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید

 12. رضایی می گوید

  سلام خسته نباشید ما معامله ماشین سنگین داشتیم قرار بود ۱و۲۰۰ بدیم ماشین رو تحویل بگیریم بقیه پول به صورت چک باشه ولی فروشنده گفت باید بیشتر پول بدید ما هم ۳۰۰ دیگه دادیم حالا فروشنده اذیت میکنه ماشین رو تحویل نمیده احتمال میدیم به این خاطر باشه که قیمت ماشین کمی بالا رفته و چند هفته ست جواب سربالا میده که امروز فردا … ما یه قولنامه اولیه داریم حالا مادرم اینا خسته شدن میخوان همون پول خودشون رو پس بگیرن.میخواستم بدونم امکانش هست به کمک وکیل ماشین رو بگیریم یا اگر هم نشد هزینه فسخ قرارداد چطور محاسبه میشه؟پول ما دو ماه دست فروشنده بوده با این حال کار مارو راه ننداخته الان هم بهانه میاره..

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما باید به طرفیت این شخص دادخواست الزام شخص خوانده به تسلیم مبیع به دادگاه تقدیم نمایید و مبایعه نامه را نیز ضمیمه دادخواست نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره انلاین نمایید.

 13. سعید رزاقی می گوید

  سلام بنده یک خودرو ماکسیما فروختم و به خریدار توضیح دادم که رنگ شدگی دارد و در مبایعه نامه ذکر شده که خودرو در وضع موجود به رویت وپسند خریدار گردید و پس از تحویل خودرو هیچ گونه مسیولیتی حتی خرابی ماشین ندارم و امضا کرده. حالا تعویض پلاکم کرده و رفته ازم شکایت کرده و درخواست ۳۰ میلیون خسارت کرده.

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر در مبایعه نامه این موضوع درج شده باشد قابل تغییر دادن نمی باشد و امکان مطالبه خسارت وجود ندارد مگر شما عمدا چیزی را مخفی کرده باشید

 14. داریوش می گوید

  سلام من حدود ۲۰ روز پیش یه ماشین خریدم به شرط اینکه درب صندوق و گلگیر ففط رنگ باشد ولی الان معلوم شده مقداری از سقف هم رنگ شده که به من نگفته بودن آیا میتونم معامله رو فسخ کنم چند میلیون هم خرج ماشین کردم اگر بخوام شکایت کنم توی دادخواست چی باید بگم

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایید برای راهنمایی از وکلای وکیل تاپ مشاوره نمایید

 15. مرتضی می گوید

  سلام ۳روز پیش من خودرو پراید خریدم که باتوجه به مشخصات خودرو که هردوشاسی جلو جوشکاری شده متوجه شدم ۱۰تومن گران‌تر خودرو را به من فروختند وهنوز تعویض پلاک هم انجام نکردیم آیا امکان فسخ معامله وجود دارد

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید با استناد اینکه در زمان معامله مغبون شده اید اقدام به فسخ قرارداد نمایید و یک دادخواست تنظیم نمایید و اقدام به فسخ قرارداد نمایید.

 16. علی حجتی می گوید

  باسلام, بنده یک پراید خریدم وتعویض پلاک و پول ماشین رو کامل پرداخت کردم ولی بعد از چند روز متوجه شدم که شاسی ترک دارد در حالیکه فروشنده این عیب رو به من نگفته بود، حال با توجه به اینکه در مبایعه نامه نوشته شده بود که ((خریدار از کم و کیف خودرو و کلیه عیوب ظاهری و پنهان آن مطلع است و اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش از طرفین بعمل امده)) من میتوانم از فروشنده شکایت کنم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما می توانید بابت استناد به خیار تدلیس از شخص فروشنده اقدام به تنظیم یک دادخواست بابت فسخ قرارداد اقدام نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 17. حسین می گوید

  باسلام وخسته نباشید چند روز پیش رفتم بنگاه پژو پارس معاوضه کنم با نیسان کل مدارک پارس تحویلش دادم ولی نیسان تحویل من نداد گفت برو فردا بیا که نیسان تحویلت بدهم فردا رفتم ونیسان به من تحویل داد که هیچی مدارک هم به من نداد حتی قولنامه ی پارس ونیسان و نیسان سوار شدم در نیسان با اینه وکیلومتر قفل کرده بود و یک ساعت هم نشد نیسان بردم در بنگاه تحویلش بدهم قبول نکرد و موضوع را با پلیس در جریان گذاشتیم الان باید چکار کنم ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق دادگاه اقدام به فسخ قرارداد کرده و مبلغ پرداختی را پس بگیرید.

 18. احمد رضایی می گوید

  با سلام عرض ادب خدمت شما بنده یه وانت نیسان فروختم موتورش دستکوب بود به خریدار هم گفتم ولی تو قولنامه نوشته نشده ۸۰میلیون داده۱۳میلیون هم از پولش مونده ۷بار هم من خودم برای تعویض پلاک وقت گرفتم ولی طرف نمیاد آیا من الان میتوانم معامله رو فسخ کنم لطفاً راهنمایی کنید ممنون میشم

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید بابت عدم پرداخت ثمن معامله اقدام به فسخ قرارداد نمایید.

 19. شهاب محمدی می گوید

  سلام من یه پراید فروختم روزی که قولنامه کردیم روغن تصویه ریختم داخل موتور ماشین وموتور بخار میکرد ولی دود ابی نمیکرد و داخل قولنامه نوشتیم که بخاطر روغن بی کیفیته و نوشتیم اگه خرابی بود به عهده فروشنده و فردا زنگ زده میگه موتور تعمیر کامل میخواد بهش گفتم ماشینمو پس بده پولتو بدم قبول نکرد الان بعد از یه ماه شکایت کرده ۱۳میلیون خرج کرد ماشین زده برام کارشناسی هم فردای بعد از روز معامله برده منم حضور نداشتمه و کارشناس هم تایید کرده میخوام ببینم من ۲تا شاهد دارم که موتور سالم بوده و مشکلی نداشته میخوام لطفا اگه جای امیدی هست که الکی پول نگیره راهنمایی کنید درضمن او اقا نمایشگاه دار هست

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به معیوب بودن ماشین و شرط فسخ و مسوولیت فروشنده می توانید بر اساس خیار عیب نسبت به فسخ قرارداد اعلامی اقدام نمایید.

 20. سامان پیره می گوید

  سلام یه ماشین رو تهران معامله کردم بنگاه دار زمان ۱۵ روز داد که پولو جور کنم ولی ۵ روز بعد زنگ زد و معامله رو فسخ کرد و گفت که طرف پولشو میخواد اون رو میفروشم و ۱۵ میلیون گرون تر یه ماشین صفر برات میگیرم و زمان هم برات میگیرم ازش که پولت جور شه پولم جور شد رفتم ماشین رو دیدم ماشین ایراد داشت الان پولو نمیده میگه یا باید ماشین ببری یا صبر کنی بفروشم ضرر هم کنی ار پولت کم میشه چکار کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما می توانید بخاطر داشتن عیب ماشین نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایید و برای اینکار ابتدا برای بنگاهدار یک اظهار نامه ارسال نمایید و اگر مجددا نسبت به پرداخت اقدام نکرد دادخواستی تنظیم کرده و برای این عنوان به دادگاه تقدیم نموده تا رسیدگی صورت بگیرد.

 21. مهرداد می گوید

  سلام وقتتون بخیر باشه
  یک پراید معامله کردم با نمایشگاه و میخواستم بفروشم که اطلاعی که من داشتم درمورد ماشین یه گلگیر تعویض بود و یه درم رنگ
  قولنامه رو نوشتیم و ۱۵درصد ضرر زیان نوشتن بابت فسخ معامله بعد از ۲۴ساعت
  فرداش کارشناس آورد و مشخص شد که یکی از شاسی هام ضربه خورده و میخواستن که ۲۰درصد بخاطر این ماشینو رو پایین تر بردارن که قبول نکردم و خواستم که معامله رو فسخ کنم ولی اون ۱۵درصد فسخ قرار داد رو ازم خواستن
  کلا هم دو میلیون بیانه بهم داده بودن
  لطفا راهنمایی کنید که من بعد از ۲۴ساعت که دو میلیون پول گرفتم و بابت این اشتباه حق کمیسیون نمایشگاه رو هم میدم باید اون ۱۵ درصد رو بهشون بدم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما می توانید به استناد خیار تدلیس اقدام به فسخ قرارداد کرده و خسارت فسخ نیز ندهید

 22. مرتضی می گوید

  سلام وقت بخیر
  سمند مدل ۹۰ رو طبق ی قولنامه دستی که در آن فقط اشاره شده که ماشین از لحاظ فنی سالم می باشد را خریدیم و بیعانه ای رو هم دادیم و ی چک ۵ روزه
  فرداش موتور ایراد پیدا کرده و بقول خودمون یاتاقان زده
  الان من میتوانم فسخ قرارداد کنم؟
  با صاحب ماشین تماس گرفتیم قبول نکرد

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر عیب ایجاد شده ناشی از عیب سابق باشد می توانید به استناد خیار عیب اقدام به فسخ قرارداد نمایید

 23. احسان می گوید

  سلام بنده خودرویی برای فروش اگهی کردم کسی زنگ زد گفت من میخوام ماشینو فقط باید بریم بنگاه معامله کنیم بنده قبول کردم بنگاه رفتیم قراردادرو نوشت خواستن ماشینو بخوابنن بنده قبول نکردم بنگاه گفت حالا که خودرو رو پارکینگ نمیبری نمیتونیم بیعانه ای بدیم فردا تومحضر کلا تصفیه کن کمیسیونه بنگاهم باصرار ازبنده گرفتند بعدکه اومدم دیدم توقرار داد درج شده قبله تعویض پلاک باید کارشناسی بشه واگر با گفته های بنده یکی نباشه ۱۵ درصد ضرر زیان گذاشتن تماس گرفتم گفتن نه اینطور نیست اگه غیره گفته های منم باشه ضررزیان نمیگرن ولی من شک کردم باجستجو متوجه شدم این نوع مبایعه نامه گویا مستاق کلاه برداری هستش سوالم اینه ایا راهی برای فسخ هست چون بنده بیعنامه ای پرداخت نکردم تازه ۲ میلیونم کمیسیون دادم . لطفا راهنمایی کنید. میتونم شکایت کنم مستاق کلاه برداری ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام:اگر از سالم بودن ماشین مطمئن هستیداجازه دهید کارشناسی شود چون عرف خرید ماشین این است که کارشناس حتما باید ماشین را بررسی نماید اگر با این اوصاف باز برای شما مشکل ساز بود یا خاستن سر شما کلاه بزارند میتوانید شکایت نمایید تا حالا که چیزی به ضرر شما نبوده است و این افراد چیز غیر قانونی نمی گویند.

 24. احمد می گوید

  سلام دو روز پیش یک خودرو خریدم
  ۲۰ میلیون حق فسخ قید شده در مبایعه نامه
  متوجه شدم ماشین بجای دور رنگ چپی است و فنی هم روغن سوزی داره
  کارشناس نبردیم فروشنده در نمایشگاه گفت خودرو کاملا فنی سالم
  ضمنا از مبلغ کل فقط ۵۰ درصد پرداخت کردم
  پلاک نشده و سند نشده فقط مبایعه نامه

  1. زینالی می گوید

   سلام:می توانید بخاطر تدلیس در معامله اقدام به فسخ قرارداد نمایید و چون طرف مقابل فریبکاری کرده و حتی نمی تواند بابت فسخ از شما وجه التزام تعیین شده در قرارداد را نیز بعنوان خسارت از شما بگیرد.

 25. محمد می گوید

  سلام و خسته نباشید من یک سواری پراید معامله کردم که بعدش فهمیدم که مشکل داره و. فسخ کردم قبل تعویض پلاک و قبل اون ما مبایعه نامه تنظیم کرده بودیم و پنج میلیون بیعانه داده بودم الان شکایت کردم و حل اختلاف طرف معامله قبول کرد طی دو دوره پول منو برگرداند ولی از موعد مقرر هم گذشته و پرداخت نکرده و هرچی تماس میگیرم هی امروز و فردا می کند آیا میتواند پول من را پرداخت نکند من باید به کجا مراجعه کنم باتشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق اجرای احکام شورا حکم جلب طرف را بخواهید

 26. امیر می گوید

  سلام من ماشین فروختم به طرف پولشو گرفتم ولی بهش گفتم که بیاد برای تعویض پلاک طرف نیومده بعد سه سال ماشین فروخته به یکی دیگه حالا من میخوام ماشین فسخ کنم هنوز سند بنام خودم مرسی

  1. زینالی می گوید

   سلام:می توانید بابت اینکه طرف بنام نمیزنید اقدام به شکایت فک پلاک نمایید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 − چهار =