درخواست وکیل

وکیل مانند هر صاحب فن دیگری در تمام رشته ها با تسلط به قانون و حقوق کار دفاع از افراد را در جامعه بر عهده دارد. از این جهت که حقوق، دانشی تخصصی به حساب می آید و کسی هم که در…

وکیل دادگستری زن

شغل وکالت از شغل های مورد علاقه زنان نیز به حساب می آید. از طرفی هم گاهی فرد به صلاح را در این می بیند که برای دعوا و یا اختلاف حقوقی خود به وکیل دادگستری زن مراجعه کند. زنان،…

تسبیب یعنی چه؟

هر کسی که موجب زیان و ضرر رسیدن به کسی شود؛ ضامن است برای مثال اگر شخصی باعث شود ساعت دیگری شکسته شود یا اینکه ماشین وی آسیب ببیند چون باعث آسیب و زیان شده است ضامن است. اما در این…

منظور از فورس ماژور چیست؟

فورس ماژور که واژه ای فرانسوی است به معنای نیرو و قدرت زیاد و برتر است و در زبان عربی و فارسی که از آن به قوه قهریه یا قوه قاهره یاد می شود به معنای قدرتی خارج از اراده می باشد. به…

ضامن کیست و ضمانت چیست؟

درگذشته و سالیان نه چندان دور که اعتماد بین مردم جامعه رواج داشت، حرف و قول قرار افراد با یکدیگر از اعتبار و جایگاه خاصی بهره مند بود، عرف و به تبع آن قانون مدنی مقرره ای را پیش…