مرور رده

اوراق قضایی

نمونه شکوائیه سوءاستفاده از ضعف نفس و حوائج شخصی افراد غیر رشید

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا…

نمونه شکوائیه صدور حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون توسط حکام محاکم

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند…