مرور رده

حقوقی

فروش ملک مشاع در رهن بانک

ملک مشاع گاها دارای مقررات پیچیده و دشواری است. به ملکی که چند مالک دارد ملک مشاع گفته می شود. پس مالکانی که در یک ملک، شریک هستند مالکان مشاع آن ملک هستند. برای مثال فرض کنید که…

تغییر سن در شناسنامه | شرایط، نحوه و مراحل قانونی افزایش و کاهش سن در شناسنامه

شناسنامه سندی رسمی است که احوال شخصی فرد مثل نام و تاریخ تولد و ازدواج و... در آن توسط مامور قانون ثبت می شود و تغییر مندرجات آن جز در موارد استثنایی ممکن نیست. برای مثال در…

اجرت المثل ایام تصرف خودرو | نحوه محاسبه + نمونه دادخواست و نمونه رای

اجرت المثل به معنای بها و قیمتی است که آن را دادگاه یا عرف تعیین می کند و طرفین بر سر آن توافقی نداشته اند. برای مثال اگر کسی ملک یا ماشین شما را بدون اجازه تصرف کند؛ از این جهت که…