منظور از قرار نهایی صادر شد چیست؟

تعاملات انسان اگر با سوء نیت همراه باشد، از مسیر صحیح و قانونی خود خارج می شود و حتی ممکن است بر مبنای قوانین آن کشور جرم نیز باشد و به دنبال آن مسئولیت کیفری برای شخصی که بر خلاف قوانین و عرف آن کشور اقدامی انجام داده، تحمیل شود.

در ایران قوانین متعدد کیفری و جزایی از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون جرم سیاسی، قانون جرایم رایانه ای و … وجود دارد.

که به تناسب عنوان جرم قانون، مجازات های متعدد و متفاوتی برای خاطیان و مجرمین پیش بینی کرده است و رسیدگی به تمامی این جرایم بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری است که روند رسیدگی از ابتدا تا انتها را مشخص کرده و صاحب منصبان قضایی بایست بر مبنای آن روند رسیدگی را انجام دهد.

بخشی از این رسیدگی به تناسب جرم اتفاق افتاده، در دادسرا مطرح شده تا تحقیقات مقدماتی آن انجام و معلوم شود، متهم مرتکب جرم شده است یا نه و برخی دیگر مستقیماً به دادگاه ارجاع داده می شود تا رسیدگی مقدماتی و تحقیقات آن با توجه به شرایط شکلی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه انجام شود.

اگر از این مسائل گذر کنیم، ماحصل رسیدگی در هر یک از این مراجع حکم است و این احکام در دو قابل قرار و رأی صادر می شود. در دادسرا یا بعضاً دادگاه اگر تحقیقات مقدماتی جرمی به پایان برسد، مرجع رسیدگی کننده قرار نهایی صادر می کند که نظر خود را مستند و مستدل در آن بیان کرده و در قالب پیامک به طرفین شکایت اطلاع می دهد.

حال منظور از قرار نهایی چیست؟ اصلاً پیامک قرار نهایی صادر شده یعنی چی؟ چند تا قرار نهایی داریم؟ می شود مثل رأی بهشان اعتراض کرد؟

این سوالاتی که اذهان عموم وقتی با طرح یک شکایت که منتهی به صدور قرار نهایی می شود، رو به رو هستند و در این نوشتار تلاش می شود با توجه به پرسش های طرح شده، ابتدا توضیحی پیرامون قرار نهایی ارائه شود، سپس انواع قرار نهایی آورده و در نهایت به قابلیت اعتراض به قرار نهایی هم پرداخته می شود.

 قرار نهایی چیست؟

 قرار نهایی چیست

خیلی کوتاه در مقدمه بیان کردیم که قرار نهایی یعنی تصمیم دادسرا یا بعضاً دادگاه؛ بهترین نوع تدریس استفاده از مثال های متعدد است پس با مثال موضوع را شرح می دهیم؛

فرض بگیرید بیژن با جعل قراردادی، مدعی طلب از کیومرث می شود و با این قرارداد مجعول از طریق شورای حل اختلاف دعوای مطالبه طلب اقامه می کند.

پس از حضور دو طرف دعوا، کیومرث منکر چنین قراردادی می شود و مدعی جعلی بودن آن شده، در همین خصوص قاضی با صدور قرار اناطه (از جمله قرارهای مقدماتی است که در مراجع قضایی کیفری و حقوقی صادر می شود و با قرار نهایی متفاوت است) به کیومرث یک ماه زمان می دهد تا شکایت جعل سند را اقامه کند.

کیومرث شکایت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استناد به رونوشت قرارداد مجعول که در پرونده مستقر در شورای حل اختلاف است، ثبت می کند و پرونده شکایت جعل اسناد به شعبه دادیاری ارجاع می شود.

کیومرث را فرا می خواند و از او نمونه امضاء اخذ می شود، بیژن نیز احضار شده و اتهام به ایشان تفهیم می گردد. پس از کارشناسی خط و قرارداد مورد ادعا، کارشناس نظر می دهد که امضای ذیل قرارداد مطابقتی با نمونه امضاء شاکی ندارد در نتیجه قرارداد مجعول می باشد، سپس دادیار با توجه به اینکه علم کافی به وقوع جرم از جانب متهم پیدا کرده است.

قرار نهایی جلب به دادرسی صادر و از طریق پیامک به اطلاع طرفین شکایت می رساند تا از طریق سامانه ثنا متن قرار را مطالعه کنند. تصمیم نهایی پس از انجام تحقیقات که توسط شعبه دادیاری صادر می شود را قرار نهایی می نامند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرار نهایی را چه کسی صادر می کند

قرار نهایی صرفاً توسط دادسرا صادر نمی شود بلکه در برخی از جرایم توسط دادگاه کیفری صادر می شود.

از جمله این جرایم، جرایم منافی عفت مثل زنا، رابطه نامشروع، جرایم با مجازات تعزیری درجه ۷ و ۸، جرائم کودکان زیر ۱۵ سال می باشد که تحقیقات مقدماتی آن نیز توسط دادگاه کیفری اعم از شماره یک یا دو انجام می شود. برای مثال میترا با طرح شکایت از حسین به اتهام تجاوز به عنف شکایت می کند.

با توجه به اینکه اتهام وارده از جمله جرایم منافی عفت می باشد، مسیر دادسرا را طی نمی کند و مستقیماً در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد با این تفاوت که، ابتدا گزارشی از اظهارات طرفین شکایت شنیده و صورت جلسه از آن تنظیم می شود و به دستور رئیس شعبه دادگاه کیفری یک، تحقیقات مقدماتی به توسط یکی از اعضای شعبه به انتخاب رئیس دادگاه آغاز می شود.

پس از انجام تحقیقات، اگر اتهام مورد ادعای شاکی با وجود مدارک و مستندات و قرائن، قابلیت انتساب به متهم را داشته باشد، قرار نهایی جلب به دادرسی صادر می شود و پس از گذشت مدت قانونی اعتراض به قرار نهایی، وقت رسیدگی توسط دادگاه تعیین و وارد ماهیت رسیدگی می شود و اگر مستندات قرائن کافی برای توجه اتهام به متهم نباشد، قرار نهایی منع تعقیب صادر می کند که در این صورت شاکی فرصت اعتراض دارد.

با بیان این دو مثال تا حدودی شناخت نسبت به قرار نهایی پیدا کردیم اما هنوز نمی دانیم چند قرار نهایی در دادسرا یا دادگاه می توان صادر کرد و فقط دو مورد که در این دو مثال مورد اشاره قرار گرفت، یعنی قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب تلویحاً بیان شد.

 انواع قرار نهایی

 انواع قرار نهایی

به طور کلی سه قرار اصلی به عنوان قرار نهایی مورد توجه هستند از جمله قرار جلب دادرسی، قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب؛ اما می توان قرار ترک تعقیب، قرار بایگانی پرونده و قرار تعلیق تعلیق را نیز به نوعی قرار نهایی نام نهاد.

قرار جلب دادرسی

همانطور که در مثال اول خواندید، اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتی که ممکن است حتی بیش از یکسال زمان ببرد، بازپرس یا دادیار پرونده، با توجه به مستندات و قرائن و نشانه ها، به وقوع جرم از جانب متهم علم و آگاهی پیدا کند، قرار جلب دادرسی صادر می کند که در قانون پیشین از آن به قرار مجرمیت یاد می شد، که با صدور این قرار، از نظر دادسرا متهم مجرم است و برای صدور رأی، پرونده اش به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

حتی دادگاه با توجه به مثال دوم، پس از انجام تحقیقات مقدماتی اگر اتهام متوجه متهم باشد، قرار جلب دادرسی صادر و پس از منظور کردن مهلت اعتراض و منقضی شدن آن یا رسیدگی به اعتراض، اگر اعتراض رد شد، قرار رسیدگی به پرونده صادر و وارد ماهیت جرم میشود تا رای نهایی صادر کند.

 قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب نقطه مقابل قرار جلب به دادرسی است، یعنی اگر مدارک و مستندات و قرائن و شواهد نتواند اقناع ذهنی و علمی برای بازپرس، دادیار یا قاضی ایجاد کند، و شاکی نیز نتواند مدارکی دیگری به منظور اثبات اتهام وارده به متهم ارائه نماید، قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود و به شاکی فرصت اعتراض به این قرار داده می شود.

 قرار موقوفی تعقیب

عوامل متعددی می تواند موجب این شود که مرجع قضایی رسیدگی کننده به تحقیقات، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • الف- در صورت فوت متهم، به غیر از جرائم مستوجب پرداخت دیه، قرار موقوفی تعقیب نسبت به مجازات صادر می شود.
 • ب- رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت
 • پ- شرایطی ایجاد شود که متهم مشمول عفو عمومی یا خصوصی شود یا به دلیل نسخ قانون، اتهام وارده دیگر جرم نباشد.
 • ت- جرمی که از طرف شاکی مطرح شده، به خاطر گذشت مرور زمان تعقیب یا طرح شکایت، دیگر قابل رسیدگی نباشد.
  برای مثال در جرم قابل گذشت که بعد از گذشت یکسال از زمان وقوع جرم، دیگر قابل شکایت نیست، شاکی بعد از گذشت یکسال مرور زمان شکایت خود را ثبت کند که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
 • ث- با توجه به شرایط قانونی اگر متهم پیش از اثبات جرم، توبه کند که در این صورت مجازات دیگر اعمال نمی شود و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
 • ح- در صورتی که یک بار همان اتهام مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و منتج به صدور حکم شده است؛ برای مثال شاکی شکایت توهین مطرح کند اما نتواند دلایلی برای اثبات اتهام ارائه کند، قرار منع تعقیب صادر شده باشد و شاکی مجدد بابت همان توهین علیه متهم شکایت کند که متهم با استناد به آن قرار و بر مبنای اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
 • ج – متهم در زمان تحقق جرم، دچار بیماری روانی یا جنون بوده، و در واقع مسلوب الاراده بوده که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

این سه قرار اصلی بود که در قالب قرار نهایی به طرفین شکایت ابلاغ می شود اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد تحت شرایط خاص خود صادر می شود.

از جمله این قرار ها که در شرایط خاص صادر میشود عبارت است از:

قرار ترک تعقیب

در جرایم قابل گذشت که تمامی آن ها در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه های بعدی آن آمده است، اگر قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان، شاکی درخواست ترک تعقیب کند، دادستان از صدور کیفرخواست منصرف شده و قرار ترک تعقیب صادر می کند که البته شاکی می تواند تعقیب مجدد را برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

قرار بایگانی پرونده

در جرایم با مجازات درجه ۷و ۸، که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، دادرس دادگاه می تواند، در صورت رضایت شاکی یا نبود شاکی خصوصی، و نداشتن سابقه مؤثر کیفری از سوی متهم، با در نظر گرفتن وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است، یکبار از تعقیب متهم انصراف دهد و قرار بایگانی پرونده را صادر کند که در قالب قرار نهایی به طرفین ابلاغ می شود.

قرار تعلیق تعقیب

در جرایم غیرقابل گذشت از جمله سرقت، کلاهبرداری، مقام قضایی می تواند در صورت رضایت شاکی یا جبران خسارات وارد شده به شاکی، پس از گرفتن موافقت متهم، تعقیب متهم را برای شش ماه تا دو سال تعلیق کند که در قالب قرار نهایی به طرفین دعوا ابلاغ می شود.

نحوه اعتراض به قرار نهایی

نحوه اعتراض به قرار نهایی

پس از ابلاغ قرار نهایی، در صورتی که قرار جلب به دادرسی صادر شود، از تاریخ ابلاغ قرار، متهم می تواند در مهلت ۱۰ روز، نسبت به اعتراض به قرار اقدام کند تا در دادگاه کیفری حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو، به اعتراض متهم رسیدگی شود و در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، شاکی می تواند در مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار نهایی، نسبت به اعتراض به قرار اقدام کند.

تا مورد رسیدگی در دادگاه صالح کیفری حسب مورد یک یا دو، قرار گیرد و اگر دادگاه قرار را تایید کند، قطعی محسوب شده و دیگر قابل اعتراض نیست و اگر قرار را نقض کند، دادگاه می تواند رأساً خود نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام یا انجام آن را از دادسرا درخواست کند، یا اینکه اگر قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض کند، خود اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی صادر کند.

نتیجه گیری

با توجه به توضیحات بالا، نسبت به قرار نهایی و انواع آن شناخت پیدا کردیم و موارد صدور آن و چگونگی اعتراض به چنین قراری را نیز مورد توجه قرار دادیم تا افراد در صورت مواجه با این شرایط بتواند اقدام صحیح و درستی بدون از دست دادن زمان انجام دهند تا حقوقشان تضییع نگردد.

 سوالات رایج

خیر ممکن است شکایت مستقیماً در دادگاه مطرح شود و قرار را نیز دادگاه صادر کند.

از تاریخ ابلاغ قرار، ۱۰ روز مهلت اعتراض است.

خیر چون به درخواست شاکی این قرار صادر می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
83 نظرات
 1. حسین می گوید

  سلام پیام برام که قرار نهایی صادرشده ولی تو سامانه قضایی هیچ رای برام ارسال نشد من به عنوان متهم پرونده بودم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   قرار نهایی ممکنه جلب به دادرسی باشه نه لزوما رای دادگاه

 2. سمیه خلیق می گوید

  سلام خسته نباشید شوهرمن بایکی دعواکرده چشمش کبود شده پزشک قانونی براش نوشته ۱ونیم درصد دیه اش چقدمیشه؟طول درمان هم نوشته کبودی بهبود یافته دیه به نظرتون چقده ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نزدیک پنج میلیون

 3. دکتر بهروزپور می گوید

  سلام یک سند عادی یا یک استشهاد محلی که دارای امضا ده نفر بوده ودر سال ۶۱ نوشنه شده وکارشناس خط واثر انگشت آن فاقد اصالت ومنفی اعلام کرده و قرار منع تعقیب ومرر زمان صادر ومجددا در پرونده دیگر آورده شده وتجدید نظر خروج مولطفا راهنمایی بفرماییدضوعی داشنه وآن سند عدم احراز جعل اعلام کرده در صورتی خواسته اثباط قطعه زمینی بوده که در آن سند مطرح شده بود

 4. دکتر بهروزپور می گوید

  سلام یک سند عادی یا یک استشهاد محلی که دارای امضا ده نفر بوده ودر سال ۶۱ نوشنه شده وکارشناس خط واثر انگشت آن فاقد اصالت ومنفی اعلام کرده و قرار منع تعقیب ومرر زمان صادر ومجددا در پرونده دیگر آورده شده وتجدید نظر خروج موضوعی داشنه وآن سند عدم احراز جعل اعلام کرده در صورتی خواسته اثباط قطعه زمینی بوده که در آن سند مطرح شده بودلطفا راهنمایی بفرمایید

 5. ناصر می گوید

  سلام، کسی که به من اتهام داشتن سلاح گرم را زده بود ولی در دادگاه نتونست ثابت بکنه وادعای کذب بود رای به نفع من صادر شد و منع تعقیب زده شد، من ازش ادعای حثیت کردم وعلیهش شکایت کردم به دلیلی رد شد و بمن مهلت ۱۰ روز داده شدمن عتراض زدم توی دفاتر قضایی ثبت شده
  ولی پیامکی یا ابلاغیه ایی برام نیومده، نگران پروندم هستم که آیا رسیدگی می‌شود؟ اصلا رفته دادگاه یانه. ممنون ازشما

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام امکان رد دوبار هست

 6. مصطفی رحیمی می گوید

  سلام خسته نباشی ما توی یک عروسی دعوا دسته جمعی کردیم حالا طرف از دست سه نفر ماشاکیه در درحالی که مقصر اصلی طرف مقابل ما بوده الان هم ما ۱۹دهم همین برج دادگاه داریم وتوی کاغذ دادگاه نوشته که ما چاقو وزور نمایی کردیم درحالی که نه ما روز نمایی چاقو نداَشتیم الان ما باید چکار کنیم راهنمای کنید لطفا

  1. وکیل تاپ می گوید

   باید وکیل بگیرید

 7. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید پیامای برای من اومده نوشته قرار نهایی صادر شد یعنی چه

 8. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید پیامای برای من اومده نوشته قرار نهایی صادر شد یعنی چهگ

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام داخل متن همین توضیح داده شده

 9. سعادت می گوید

  اتهام بنده شکستن پلمپ است پلمپ ساختمانی از دادسرا پیام.ک آمده قرار نهایی صادرشد تو قسمت سنا نوشته جلب دادرسی شد لطفا راهنمایی بکنید فکر میکنید رای دادگاه چه میتونه باشه نتیجه چه میشود

  1. محدثه لواسانی می گوید

   منظور از جلب به دادرسی اینه که نتیجه تحقیقات دادسرا این بوده که شمارو مجرم تشخیص داده ان. حبس داره

 10. شیرماهی می گوید

  سلام یه بنده خدائی بعنوان نماینده بیمه ایران خودش جازده از ما پول بیمه تکمیلی گرفته بدون قرارداد تا بعد از یکسال امروز فردا کرد برای امضاه قرارداد یه سری هزینه بیمارستان دادیم هنوز نه پول واریز کرده نه قراردادی اورده برلی امضا بنده بعنوان کلاهبردی شکایت کردم ولی متاشفانه برای دادگاه اس ام اس نیومد متاسفانه رای صادرشده رد شده اعتراض کردیم بازم رای قبلی تائید شده رای قرار نهائی صادر شده ایا میتونم دوباره شکایت کنم

 11. سجاد می گوید

  سلام موضوغ ابلاغ . ابلاغ دادنامه
  قرار نهایی /تصمیم نهایی به من ابلاغ شد از شعبه ۱۰۱ کیفری یعنی حکم برام زدن ؟ یا منع تعقیب خوردم

  1. وکیل تاپ می گوید

   یعنی در خصوص پرونده شما تصمیم گیری شده که تا نخوانیم متوجه ان نمیشویم

 12. روزبه رضایی می گوید

  بنده با برادرم بودم و در قسمت جلو و شگرد نشسته بودم و یه ماشزین به ما زد و ما به یک تیر چراغ برق برخورد کردیم و بنده از ناحیه صورت و دندان و….دچار حادثه شدم .خلاصه ما در دادسرای ناحیه دو پرونده یمان به جایی رسید که حتی مبلغی به عنوان پیش مبلغ گرفتم .ولی به یکباره برادرم گفت بهش زنگ زدن و گفتن بیایین به دادسرای ۱۰۱ باغستان .به انجا رفتیم و برگه ای رو به من گفتن امضا کن .من سوال داشتم اولا چرا پرونده به اونجا رفته و امضا برای چی بوده

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام شما باید اول برگه را مطالعه می کردید نمیشه اظهار نظر کرد احتمالا اظهارات خودتون بوده

 13. علی سوری می گوید

  سلام در مورد پرونده تصادف برای من پیام اومده که قرار نهایی صادر شد به دفتر قضا که میرم میگن ابلاغیه نیومده الان نزدیک به دوماه هست

  1. وکیل تاپ می گوید

   ابلاغ به سامانه ثنا می اید

 14. علی سوری می گوید

  سلام در مورد تصادف برا من پیام اومده قرار نهایی صادر شد به دفتر قضایی میرم میگن ابلاغیه نیومده الان تقریبا دوماه میشه

 15. محسن می گوید

  سلام
  حدود یک سال و نیم پیش جایی مشغول به کار بودم
  ماه پیش ادعا کرده من وسایل مغازه رو بهش تحویل ندادم به جرم خیانت در امانت.کلانتری ۱۱ از من بازجویی کرد.
  اس اومده
  قرار نهایی صادر شد از شعبه ۴دادیاری
  منظورش چیه؟

 16. مهدی می گوید

  سلام به نظرتان قاتل بدون رضایت والدین مقتول با قید وثیقه میتونه آزاد بشه بعد از پنج سال حبس

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام در صورتی که تکلیفش مشخص نباشه و اولیا دم رضایت ندهند بله لکن همچنان حق قصاص وجود دارد

 17. فرشته می گوید

  سلام پیام آمده در مورد پرونده شماره…..با ردیف فرعی ۲ در شعبه بازپرسی ناحیه چهار تهران قرار نهایی صادر شد در صورت اینکه ما فقط کلانتری رفتیم و اظهارات پر کردیم اونم یکی از شش ماه پیش الان چی میشه ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام قرار صادر شده یعنی اینکه تصمیم گرفته شده که موضوع جرمه و باید به دادگاه ارجاع بشه یا جرم نیست و قرار منع تعقیب خورده

 18. امید می گوید

  سلام.وقت بخیر.منو تو راه گرفتن با جنس بین دو شهر بودم همان لحظه بیسبم زدن مواد مخدر شهر خودم ریخته خونه و از خونه ام جنس در اوردن.اینی که از خونه دراوردن رو نه دادگاه شهر خودم گردن گرفته نه شهر مجاوری.
  الان پیامکی امده که رای نهایی صادر شد و پیامک بعدی که رفت تجدید نظر
  تجدزد نطر هم گفته چون دادگاه شهر مجاوری قرار نهایی صادر کرده پیگیری توامان منتفی است و صلاحیت رسیدگی رو به دادگاه شهر خودم داده و در ادامه نوسته با صایب دانستن دادگاه سهر مجاور رای قطی است
  برا من چه حکمی داره؟
  ببخشید!!

 19. امید می گوید

  سلام.وقت بخیر.منو تو راه گرفتن با جنس بین دو شهر بودم همان لحظه بیسبم زدن مواد مخدر شهر خودم ریخته خونه و از خونه ام جنس در اوردن.اینی که از خونه دراوردن رو نه دادگاه شهر خودم گردن گرفته نه شهر مجاوری.
  الان پیامکی امده که قرار نهایی صادر شد و پیامک بعدی که رفت تجدید نظر
  تجدید نطر هم گفته چون دادگاه شهر مجاوری قرار نهایی صادر کرده پیگیری توامان منتفی است و صلاحیت رسیدگی رو به دادگاه شهر خودم داده و در ادامه نوسته با صایب دانستن دادگاه سهر مجاور رای قطی است
  برا من چه حکمی داره؟
  ببخشید!!

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بسته به میزان مواد و نوع مواد (صنعتی یا سنتی) حمل شده و کشف شده متفاوت است

 20. امیر می گوید

  من با دوستم طو ماشین خودم بودیم که چپ کردیم ومن صدمه دیدن ولز دوستم شکایت کردم وبه دادسرا شعبه دو دادیاری رفتیم وللان بعداز مدتی قرار نهایی صادر شده آیا منظور چیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   منظور از قرار نهایی اینه که در دادسرا برای پرونده شما تصمیم گیری شده است

 21. عبداله محمدی می گوید

  پیامک آمده قرار نهایی صادر شد آیا برای پیگیری برم دادسرا یا دوباره پیامک میاد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سامانه ثنا را چک بفرمایید

 22. ابراهیم نیکو می گوید

  سلام پیام اومده . درمورد پرورنده شماره فلان با ردیف فرعی ۲ در دادیاری شعبه ۵ فلان قرار نهایی صادر شد ، بنده الان چه اقداماتی انجام بدم دادگاه مون شهر دیگه هست راه خیلی دوره، ممنون از لطفتون

 23. آرش می گوید

  سلام ، خسته نباشید،ما چند ماه پیش با یکی دعوامون شده و هر دو طرف هم شکایت کردیم ،حکمی از دادگاه اومده که گفته شده قرار نهایی دادسرا _ نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می گردد و اعتراض از تاریخ ابلاغ در دادگاه کیفری است . این شکایت برای دو طرفین اومده
  می خواهم بدونم منع تعقیب یعنی چه
  وما اعتراض بزنیم یا نه .لطفا میشه منو راهنمایی کنید ممنونم.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام چون دلایلتون کافی نبوده جرم اثبات نشده و منع تعقیب یعنی ز ادامه تعقیب و رسیدگی انصراف داده شده چیزی شبیه تبریه در دادگاهاگر اعتراض کنید ممکن است برای طرف مقابل کیفر خواست صادر و مورد رسیدگی واقع شود

 24. علی می گوید

  سلام، من یه زمین کشاورزی خریدم وطبق سند با تمام متعلقات و بدون استثنا چیزی بهم واگذارشده وبعداز مدتی متوجه شدم که خرمنجا اون زمین رو به دیگری واگذار کرده، بعداز شکایت فروش مال غیر، ایشون مدعی شده این خرمنجا رو قبل ما به ایشون فروخته و من درخواست کارشناسی جعل درباره تاریخ جابجایی کردم که ایشون در زمان کارشناسی مدعی شد که اصل سندعادی رو گم کرده و حالا بازپرس بزه رو تاییدکرده و قرار نهایی جلب به دادرسی قطعی از دادسرا صادر شده و حالا از دادگاه ابلاغ اومده برای زمان رسیدگی بریم دادگاه، میخواستم بدونم که حالا که قرار جلب به دادرسی قطعی صادر شده، دلیل احضار من به دادگاه کیفری۲ دادگستری چیه و چند درصد احتمال داره حکم نهایی به نفع من صادر بشه؟ با تشکر از پاسخگویی شما

 25. علی می گوید

  سلام، لطفا راهنمایی بفرمایید چقدر احتمال داره که وقتی جلب به دادرسی قطعی صادر میشه، قاضی رای را بر خلاف بازپرس بده

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام احتمال زیاد نظر موافق با بازپرس دارد البته به دفاعیات طرف مقابل هم بستگی دارد

 26. سمیه می گوید

  سلام خسته نباشید واسه من پیام اومده قرار نهای صادر شد یعنی چی اگه نرم چیه میشه لطف کنین برام بگین

 27. حسن می گوید

  با سلام وخسته نباشید برای من پیامک اومده که رای قرار نهایی در دادسرا ی نظامی در بازرپرسی ۱ به شماره پرونده صادره شده و بنده متهم پرونده بودم ولی وقتی سامانه ثنا رو چک کردم چیزی مشاهده نکردم چیکار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید ازشعبه بازپرسی استعلام بگیرید

 28. رضا ق می گوید

  بإسلام من تو پلاک دست زدم وماشین به اسم خانمم بود ورفتم خلافی بگیرم شکایت روش بود رفتم دادگاه قرار نهایی صادر شد منع تعقیب
  الان بعد از ۷ روز ابلاغیه آمده

  نوع ابلاغیه:ابلاغ احضاریه / تعیین مهلت انجام کاری برا شخص ذی سمت ومرتبط

  مهلت حضور :۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ

  نوع علت حضور :اعتراض به قرار متوقف شدن تعقیب

  متن ابلاغیه :در خصوص اتهام شما دایر بر استفاده از وسیله نقلیه با پلاک تقلبی /داری تغیر در ارقام و مشخصات قرار منع تعقیب صادر شده است این ابلاغیه صرفا جهت اطلاع میباشد

 29. سجاد می گوید

  سلام برای من پیامی اومده قرارنهایی صادر شد توثنا هم چیزی نیست به دادسرا زنگ زدم گفت ارسال شده به دادگاه چی میشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام باید منتظر رای دادگاه بمونید

 30. علی می گوید

  سلام، لطفا راهنمایی بفرمایید که در مورد جعل در مورد وکالت بلاعزل با همکاری وکیل و سردفتر که به جای دو نفر از موکلین کس دیگری امضا و اثرانگشت زده باشد، اگر کسانیکه اثرانگشت آنها جعل شده به دلایلی حاضر به شکایت نیستند، حالا من که خودم وکالت دادم و به من هم خیانت شده، چطور میتوانم درباره جعل این وکالت اقدام کنم، با تشکر

 31. علی می گوید

  باسلام. در مورد اینکه در وکالت بلاعزل درمورد ماترک پدری به یکی از برادران دادیم، به دلیل عدم همکاری ۲نفر از وراث ، برادرم با همکاری سردفتر اقدام به جعل اثرانگشت آنها کرده، حالا من که وکالت دادم بدون حضور دونفری که اثر انگشتشان جعل شده، چطور میتوانم در مورد وکیل و سردفتر اقامه دعوا کنم و وکالت را باطل کنم، با تشکر

 32. علی می گوید

  سلام، در یه وکالت بلاعزل با همکاری وکیل و سردفتر ۲نفر امضا و اثرانگشت آنها جعل شده، حالا من جز افرادی هستم که خودم امضا کردم و حالا وکیل به همه خیانت کرده، اگر آنها که اثر انگشتشان جعل شده اقدامی نکنند، من چطور میتونم برای اثبات جعل و ابطال وکالت اقدام کنم

 33. سعید می گوید

  درود بر شما در یکی از دادیاری ها برای من قرارنهایی صادر شده اما در بخش ابلاغ الکترونیکی البته در گوشی اندروید و سایت adliran.ir نشون داده نمیشه به کدام بخش رجوع کنم

 34. سیدجواد می گوید

  سلام خسته نباشی متهم پرونده قتل هستم مشارکت درقتل اما فقط اقرار خودمان هس توپرونده هیچ اثری ازجسدنیست ،۲سال بلاتکلیف هستم زندانی ایاتعیین وثیقه میشم یانه ممنون

 35. یاسر می گوید

  سلام ما تو روستا زمین داریم جنگلبانی اومده میگه از زمینهای منابع طبیعی شخم زدین درحالی که اینجوری نیس این زمینا مال قبل انقلاب پدر بزرگم خریده که قبلشم از منابع طبیعی نبوده نظرتون چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام از منابع طبیعی شکایت نمایید

 36. ملک می گوید

  سلام در شکایت کارگر و کارفرمایی به اداره کار هیچ کدام از طرفین در جلسه حاضر نشدند و قرار نهایی صادر شده است و از مهلت اعتراض نیز گذشته است. آیا کارگر می تواند مجدد همان شکایت را مطرح نماید؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام همان شکایت نمیشه

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر نمیتونه

 37. ت . س می گوید

  کسی از من شاکی شده با موضوع توهین و فحاشی و سیلی بدون اثر و هیچ مدرکی هم ارایه نداده…. پرونده به دادسرا رفت و من رو احضار نکردن و شاکی پیش از رسیدگی دادسرا ترک تعقیب زد پرونده رو . قرار نهایی دادسرا ترک تعقیب و عدم صلاحیت شد و به دادگاه فرستاده شد سوال من این است که چرا پرونده ای که هیچ مدرکی ارائه نداده برای اثبات شکایتش چرا باید تا اینجا پیش بره و به دادگاه برسه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چون درجه جرم در صلاحیت دادگاه بوده

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام صلاحیت رسیدگی به موضوع شما دادگاه بوده

 38. محمد می گوید

  سلام از فردی شکایت کردم ولی از طرف دادسرا منع تعقیب صادر شد اعتراض زدم باز هم دادگاه رای دادسرا مبنی بر منع تعقیب رو تایید کرد ، برای بار دوم مجددا شکایت کردم این بار دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر شد و پرونده مختومه گردید ولی یک ماه شده هیچ ابلاغی از دادگاه برای جلسه ی دادرسی نیومده ، آیا امکانش هست دادگاه بدون اطلاع شاکی، پرونده رو رد کنه ممنون از شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت رد ابلاغ میشود

 39. ناشناس می گوید

  قرار نهایی تصمیم نهایی صادر شد

 40. نیلوفر می گوید

  سلام خسته نباشید . ی خانومی از اقوام ما چندین بار ب من و خانواده م توهین کرد و تهدید کرد من یکبار جواب یکی از توهین های ایشون رو طی یک پیامک ارسال کردم حالا به جرم توهین از من شکایت کردن من از کلمه کودن و چند کلمه مشابه استفاده کرده بودم .من نتونستم برای دفاع برم چون شهر دیگه بودم و نیابت خورد شهر ما.اون خانوم دادیار دفاع منو گوش نداد فقط گفت بگو توهین کردی یا نه منم گفتم بله همین پیامکی ک دارید رو دادم.حالا برای من جلب دادرسی صادر شده بنظرتون چقدر جزای نقدی داره؟و اینکه دیگه فرصت دفاع ندارم؟چون ایشون بارها منو تهدید کردن و منو تحریک میکردن ک اون پیام رو دادم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مجازات جزای نقدی درجه شش براساس قانون کاهش حبس تعزیری به استناد ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی

 41. آوش می گوید

  باسلام
  برای یک وام ده میلیونی بانک علیه من بخاطر تاخیر اقساط شکایت کرده درشعبه اول دادگاه عمومی پس از ارسال لایحه رسیدگی و این پیام در سامانه درج شده.
  منظور از قرار چیست؟ مگه کیفری هست؟
  دقبقا این جمله:
  دستور قضایی مبنی بر پرونده كسر از آمار شود. و ابلاغ مفاد قرار به طرفين و تايپ متن راي در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ صادر گردید.
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:قراربه لحاظ حقوقی امری که مربوط به ماهیت دعواوبه صورت جزئی باشد حالا اگرممکن میباشد جهت راهنمایی بهتر متن دادنامه را ارسال نماید.

 42. علی نجاران می گوید

  آیا بنا بر اظهارات متهم فراری وبازبرس که به هردلیل از پرونده کنارگذاشته شده میشه .پرونده را عوض کرد.خیامت در امانت .به ربا تبدیل بشه آن هم بدون هیج مدرک ویاشاهد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید مجددا شکایت نمایید ولی نوع شکایت باید متفاوت نسبت به قبل باشد.

 43. عاطفه می گوید

  سلام و وقت بخیر
  چند ماه قبل از اداره آموزش و پرورش شکایت کردم در رابطه با آزمون استخدام.به دیوان نامه نوشتم و مدارکم رو ضمیمه شکایت کردم.الان جواب اومده که رای به نفع من صادر شده(قرار نهایی،تصمیم نهایی),و طرف شاکی بیست روز فرصت اعتراض داره.
  امکانش هست ورق برگرده و رای تغییر کنه؟!
  الان من باید چیکار کنم؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله ممکن است در مرحله تجدید نظر نقض بشه.

 44. علیرضا می گوید

  سلام شخصی از من شکایت داره بابت انتشار تصاویر خصوصی و فتوشاپ ک واقعا هم کار من نبوده و به دادگاه رفتم منکر شدم و گفتم من نبودم حالا پیام قرار اومده برام و معلوم نیست جلب دادرسیه یا مختومه
  سوالم اینه آیا من ک رد کردم ممکنه مجرم شناخته بشم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بستگی به دلایل و مستندات ارائه شده دارد.

 45. M.. می گوید

  ابلاغ دادنامه ،قرار نهایی/تصمبم نهایی
  این پیام برای من اومده .
  چند روز طول میکشه واسم بیاد ؟
  در رابطه با خسارت دادرسی (طلاق)
  تصمیم نهایی یعنی چی ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   قرار نهایی یکی از تصمیمات دادگاه می باشد، مفهوم آن این است که تعقیب و رسیدگی به یک پرونده پایان یافته است.

 46. صوفیا می گوید

  سلام بنده از همسایه ام بابت توهین ، تهدید ، افترا، ضرب و جرح عمدی شکایت کردم حالا بابت توهین و ضرب و جرح جلب دادرسی شدن و بابت تهدید و افترا منع تعقیب ،که من برای تهدید و افترا اعتراض زدم ولی جلسه رسیدگی فقط برای توهین و ضرب و جرح از دادگاه برایم آمده ، حال سوال من این است چرا اعتراضم رسیدگی نشده و فقط در مورد انکه متهم شدن جلسه رسیدگی گذاشته شده در ضمن بجز تحقیقات محلی و افسر قضایی که تایید کردند و نامه پزشکی قانونی، بازبینی فیلم مجددا در حضور شاکی و متهم به رویت رییس کلانتری فرستاده شد و دیده شد و انها هم تایید کردند و هم من و متهم زیر صورت جلسه را امضا کردیم .الان رسیدگی به چه معناست؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: علت منع تعقیبی که صورت گرفته براین اساس بوده که دلایل و مدارک شما کافی برای رسیدگی نبوده بخاطر ان منع تعقیب صورت گرفته و شما باید ظرف مدت ۱۰روز اعتراضی که برای قرار صادر شده صورت گرفته تمامی مدارک خودتان را برای تجدید نظر خواهی از قرار صادره تقدیم دادگاه نمایید تا مجددا رسیدگی صورت بگیرد در غیر این صورت قرار صادره قطعی شده و براین اساس دیگر مجددا نمی توان به همان عنوان شکایت کردو علت اینکه رسیدگی صورت نگرفته حتما در طول مدت اعتراض شما تجدید نظر خواهی نکرده اید.

 47. علیرضا می گوید

  باسلام وعرض ادب ۲ساله شاکیم با اینکه پروندم توام شده ودادیار وبازپرس متهم را محکوم کردن بعد دوسال تحقیقات الان که رفته دادگاه کیفری براعت متهم راصادر کرده با اینکه حتا توجلسه دادگاه حاضر نشده چکارکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 48. علیرضا می گوید

  سلام …. بنده از کهرفرما بابت عدم پرداخت تسویه و سنوات شکایت کردم و پس از محکومیت ایشان قرار نهایی صادر و در سامانه ثنا قرار گرفت … ایا اقدام دیگری باید انجام بدهم یا باقی مراحل جهخ اجرای حکم ب صورت خودکار انجام میپذیرد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید برای اجرای حکم درخواست اجرا دهید خودش خودکار اجرا نمی شود

 49. رها می گوید

  سلام از من به جرم توهین شکایت کردن و مدرکی ندارن جز چهار شاهد که به دروغ برده.
  من دادسرا احضار شدم و توضیح دادم که در تاریخ مذکور شخص شاکی رو اصلا ندیدم و رسید های بانکی هم نشون میده من در اون تاریخ و ساعت در محل نبودم.( البته در اون لحظه این موارد رو ب دادیار نگفتم چون حضور ذهن نداشتم)
  حدودا ۱۰ روز از اظهارات من در دادسرا گذشته
  چه مدت طول میکشه تا جواب دادسرا پیامک بشه واسم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: در صورتی که احراز شود مجرمیت شما مشخص شده است باید کیفرخواست صادر شود و اگر مجرمیت محرز نشود منع تعقیب خواهد خورد.

 50. رضا می گوید

  سلام ما در دادسرای دولت علیه قاضی شکایت کردیم و مدارک هم دادیم ،بازپرس کلی وقت گذاشت و مدارک را با دقت مطالعه کرد و با تعجب از من پرسید این مدارک را چطور بدست آوردی؟و گفت اگر الان پرونده را درخواست کنم این مدارک هست ؟و گفتم بله و بعد مدتی جلسه را ترک کردیم و گفت رسیدگی میشه بعد از چهار روز رفتم سایت ثنا و در تاریخ همان روزی که ما را خواسته بود قرار نهایی صادر کرده و اصلا متشکی عنه هم نخواسته !!!واقعا موضوع چیه؟شکایت را رد کرده و مختومه شده با اون همه مدارک؟؟؟؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند