جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ 

جعل یعنی شخصی نوشته ای یا مهر متعلق به دیگری را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می ­کند؛ جاعل محسوب می شود.

جعل فقط در نوشته و آن هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) و ساختن مهر امکانپذیر است.

بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست.

تعریف جعل

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

استفاده از سند مجعول

علاوه بر اینکه خود جعل کردن؛ قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این راه قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. مثلا شخصی که مدرک جعل شده را به دانشگاه ارائه میدهد؛ استفاده کننده سند مجعول است.

سوء استفاده کننده از سند جعلی می ­تواند توسط خود جاعل سند باشد؛ یا شخص دیگری که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.

استفاده از سند مجعول شامل به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.

جعل

تحقق جعل با مثال

برای تحقق جعل، سند یا نوشته باید دروغی راجع به تنظیم کننده خود بگوید و این که اطلاعات موجود در سند درست است یا دروغ، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جعل ندارد.

پس اگر راجع به تنظیم کننده‌ی سند دروغی نباشد و خود وی آن را تنظیم کرده باشد هر چند اطلاعات راجع به آن دروغ باشد جعل محقق نیست. برای مثال اگر شخصی به کارمند اداره ثبت احوال رشوه دهد که اطلاعاتی که در شناسنامه است را به غلط وارد کند، با توجه به این که در مورد تنظیم‌کننده دروغی گفته نشده و اداره ثبت خود اقدام به آن کرده، جعل واقع نشده است، اما اگر شخصی، خود اقدام به ساختن شناسنامه کند، حتی اگر همه اطلاعات راجع به آن نیز درست باشد، به دلیل این که سند راجع به تنظیم کننده‌ی خود دروغ می‌گوید (مدعی است که اداره ثبت احوال آن را صادر کرده در حالی که چنین نیست)جعل واقع شده است.

در این خصوص لازم نیست که کل یک سند در رابطه با تنظیم کننده‌ی یا تأیید ‌کننده‌ی خود دروغ بگوید، بلکه اگر این دروغ راجع به جزئیات نیز باشد جعل محقق است. مثلاً شخصی که نامش حسن است و شناسنامه‌اش را از ثبت احوال گرفته با دست بردن در شناسنامه، نام خود را به حسین تغییر بدهد و دیگر اطلاعات شناسنامه را تغییر ندهد؛ جعل تحقق یافته زیرا عرفاً با دیدن شناسنامه تصور می‌شود که سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسین صادر کرده است درحالی که این امر صحیح نیست و سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسن صادر کرده است.

رکن قانونی جرم جعل

منظور از رکن قانونی این است که تا زمانیکه قانونگذار، رفتاری را به عنوان جرم معرفی نکند نمی ­توان مرتکب آن رفتار را مورد مجازات قرار داد.

قانونگذار در ماده ۵۲۳ کتاب پنجم تعزیرات، جرم جعل را تعریف کرده و در مواد بعدی به انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی اشاره کرده است و به تبع آن مجازات جرائم مذکور را برای آنها پیش بینی نموده است.

رکن مادی جرم جعل و رفتار مجرمانه

منظور از رکن مادی جرم، رفتار مجرمانه است که باید نمود خارجی داشته و در عالم خارج به وقوع بپیوندد و صرف تصمیم به جرم انجام دادن تا زمانیکه رفتاری از مرتکب سر نزده قابل مجازات نخواهد بود.

انواع رفتار مجرمانه در جرم جعل عبارت است از:

 • خراشیدن: یعنی از بین بردن یک بخش از کلمه یا عدد؛ مانند این که حسین تبدیل به حسن شود و تراشیدن یعنی از بین بردن کل کلمه یا عدد.
 • قلم بردن: یعنی ناخوانا کردن بخش‌های یک نوشته یا سند یا خط کشیدن روی آن.
 • الحاق: یعنی چیزی به سند اضافه شود مثلا حسن به حسین تبدیل شود.
 • محو کردن: یعنی پاک کردن بخشی از نوشته با وسایلی مانند لاک غلط‌ گیر.
 • الصاق: یعنی دو نوشته به هم وصل شوند نه این که نوشته‌ی پاره‌ای به هم مجدد چسبانده شود.
 • صرف ساختن مهر شخص دیگر به شرط این که قصد جا زدن آن به عنوان اصل باشد جعل است.
 • استفاده از مهر دیگری بدون اجازه نیز در هرحال جعل است.

 رکن معنوی جرم جعل و قصد ارتکاب جرم

 قصد مجرمانه در جرم جعل از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است.

سوء نیت عام در جرم مذکور عبارت است از اینکه فردی رفتارهای مجرمانه پیش بینی شده در قانون را با اراده و آگاهی کامل و عامدا و عالما مرتکب شود. یعنی مثلا در ساخت مهر عمد داشته باشد و آگاه باشد.

سوءنیت خاص در جرم مذکور عبارت است از اینکه مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد.

جعل اسناد

 مجازات جعل و استفاده از سند مجعول طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

 قانون گذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش ­بینی کرده است. مهم ترین نوع جعل، جعل در سند رسمی و غیررسمی است که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آنها پرداخته است.

مجازات جعل در سند رسمی و استفاده از سند مجعول، طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری پیدا نکرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می گردد و گذشت شاکی صرفا می تواند موجب تخفیف به میزان یک یا دو درجه طبق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری باشد.

البته جعل در اسناد غیر رسمی قابل گذشت است.

 • مجازات جعل در سند رسمی: 

 ماده ۵۳۲ کتاب پنجم تعزیرات: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

یکی از انواع جعل در اسناد رسمی که می­ توان به آن اشاره کرد جعل در شناسنامه یا اسناد سجلی است که فردی به طور غیرقانونی در شناسنامه خود دستکاری نموده و اطلاعات مندرج در آن را مورد تغییر قرار می­ دهد که در این صورت مشمول ماده مذکور شده و به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

 • مجازات جعل در سند غیر رسمی: 

 ماده ۵۳۶ کتاب پنجم تعزیرات: هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تعدد جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل محسوب شده و فردی که مرتکب جعل و دستکاری در اسناد شده و بعد از آن اسناد مذکور را مورد استفاده قرار می ­دهد مرتکب دو جرم مجزا شده است.

بنابراین، در این مورد تعدد مادی جرم رخ داده و قاضی رسیدگی کننده به موضوع در مقام صدور رأی باید از مقررات پیش ­بینی شده

در قانون مجازات راجع به تعدد جرم پیروی کند و در مقام تعیین مجازات، مجازات اشد را برای مرتکب جرم در نظر بگیرد. که محاسبه این موضوع امری تخصصی است که نیاز به تخصص وکیل دارد.

معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول

معاونت در جرم بدین معنی است که فردی غیر از مرتکب جرم با اقداماتی که انجام می ­دهد ارتکاب جرم را برای شخص جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول، آسان می کند تا فرد بتواند به طور موفق عملیات و اقدامات خود را عملی سازد. معاون جرم خود به طور مستقیم در اجرای جرم شرکت ندارد و از بیرون و به طور غیرمستقیم بر انجام دهنده جرم تاثیر می­ گذارد.

مجازات معاون در جعل طبق قانون مجازات یک یا دو درجه از مجازات انجام دهنده اصلی کمتر است.

جعل پول

انواع جعل در قانون مجازات اسلامی

جعل را به دو گروه جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌کنند که ماده ۵۳۲ در رابطه با جعل مادی در اسناد رسمی و ماده ۵۳۴ در رابطه با جعل مفادی (معنوی) در اسناد رسمی است. که مجازات این مواد نیز طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری نکرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود

ماده ۵۳۴ جعل مفادی: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریر یات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

مواردی که شامل جعل مفادی است:

 • مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند مانند اینکه: شخص بگوید من این معامله را قبول ندارم ولی کارمند دولت بنویسد من آن را قبول دارم.
 • یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهد. مانند اینکه: بیع فاسدی را صحیح جلوه دهد
 • یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند.مانند اینکه: متهم اقرار نکند ولی مامور می نویسد اقرار شد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

جعل و استفاده از سند مجعول چک

جعل و استفاده از سند مجعول ممکن است بر روی هر سندی صورت گیرد. از جمله اسناد غیررسمی که ممکن است جعل بر روی آن واقع شود. چک هایی هستند که متعلق به حساب بانکی افراد بوده و به جای وجه نقد در معاملات خود مورد استفاده قرار می دهند.

به عنوان مثال ممکن است دارنده چک مبلغی را که بر روی آن دو میلیون تومان نوشته شده تغییر داده و آن را تبدیل به بیست میلیون تومان نماید و چک مذکور را به بانک ارائه داده و مبلغ آن را مورد مطالبه قرار دهد.

که در این مورد دو جرم مستقل جعل و استفاده از سند مجعول رخ داده و مطابق با تعدد مادی جرم برای وی مجازات در نظر گرفته می ­شود.

جعل چک سفید امضا

 یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که آیا جعل در چک سفید امضاء قابل تحقق است و می‌توان برای فردی که چنین رفتاری را مرتکب شده مجازات در نظر گرفت یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در اینگونه موارد به نظر می ­رسد که صادر کننده چک سفید امضاء به دارنده آن اختیار و وکالت در پر کردن مندرجات چک را داده و فردی که اقدام به چنین کاری می ­کند در واقع به نمایندگی از صادر کننده چک عمل کرده است؛ بنابراین، نمی ­توان مسئولیت کیفری را برای چنین فردی در نظر گرفت و قابل مجازات نخواهد بود.

مگر اینکه ثابت شود چک سفید امضاء به قصد امانت به فردی سپرده شده و فرد مذکور با سوء استفاده از حسن نیت امانت گذار مندرجات آن را تکمیل نموده و به بانک ارائه داده است که در این صورت چنین فردی علاوه بر جعل مرتکب خیانت در امانت شده است.

جعل درگاه بانکی

جعل چک و کلاهبرداری

 کلاهبرداری از جمله جرائمی است که رفتار مجرمانه در آن متشکل از چند بخش مستقل است. بدین معنی که مرتکب جرم ابتدا باید با اعمال رفتار متقلبانه طرف مقابل را فریب داده و پس از فریب خوردن وی مال وی را صاحب شود..

اما نکته مورد توجه این است که جعل در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مستقلی در نظر گرفته شده و مشمول تعدد مادی جرم می­ شود. یعنی اگر فردی سندی را جعل کرده و به دروغ خود را مهندس شهرداری معرفی نماید و از طریق آن اموال طرف مقابل را تصاحب کند مرتکب دو جرم مستقل شده و قاضی رسیدگی کننده در مقام صدور حکم به مجازات فرد، باید از مقررات تعدد جرم که در قانون پیش بینی شده است تبعیت نماید.

جرم جعل

نمونه شکوائیه جعل و استفاده از سند مجعول

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

 اینجانب …………… مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی ………….. و شماره ثبتی ………… به مساحت ………… می‌باشم.

ملک فوق‌الذکر از مورخ …….. تا …….. به موجب اجاره‌نامه شماره ……….. در تصرف مشتکی‌عنه آقای ……….. بوده است.

بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ ………….. برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی فوق مراجعه کردم، که با آقای ………….. مواجه شدم، ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیر رسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ …………….. ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ …………. ریال دیگر به ایشان بپردازد.

با مشاهده سند غیر رسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است.

فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: ۱- سند مالکیت ۲- شهادت شهود ۳-…………، همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی‌عنه از مصادیق بارز مادتین ۵۳۶ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می‌باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام جعل امضاء و استفاده از آن مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.

همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

مراحل شکایت کیفری جعل

برای طرح شکایت کیفری جعل با در دست داشتن مدارک احراز هویت، دلایل مستندات و سایر مدارکی که می تواند در اثبات وقوع جرم مورد نظر موثر واقع شود به دفاتر خدمات قضایی می توان مراجعه کرد و شکایت خود را از طریق سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه می باشد ثبت نمود.

باید به این نکته توجه داشت که برای طرح شکایت باید متن شکایت مورد نظر خود را که خلاصه ­ای از شرح ماوقع است آماده داشته باشید. که در زیر یک نمونه شکوائیه جعل آورده خواهد شد.

با توجه به اینکه هر جرمی از جمله جعل نیاز به اثبات انجام دادن رفتار و داشتن سو نیت دارد؛ برای این کار نیاز به وکیل متخصص دارید زیرا اثبات جرم ودفاع از موضوعاتی است که وکیل سالها در حیطه ی آن تحصیل کرده و با آشنا است.

وکیل کیفری جعل

مهم ترین روش اثبات جرم جعل،  اولا اثبات رفتار صورت گرفته توسط متهم است و ثانیا اثبات سو نیت عام و خاص با هم در او. یعنی تا برای قاضی محرزنشود که متهم قصد تقلب داشته و عامدا رفتار را انجام داده، حکم محکومیت صادر نمی کند

در خصوص دفاع در جرائم کیفری نقش وکیل بسیار پررنگ است؛ زیرا وکیل با آگاهی از ارکان جرائم و  قوانین موخر اصلاح شده می تواند با یک دفاع جانانه حقوق موکل خود را باز ستاند و چه بسا بسیاری از پرونده هایی که با دفاع نادرست، به ضرر صاحب حق برای همیشه بسته شده اند

گروه وکلای کیفری وکیل تاپ، صرفا در امور کیفری قبول پرونده می کنند؛ امری که باعث شده است میزان آگاهی وکلا از روند پرونده به شکل منحصر به فردی افزایش پیدا کند و توانایی دفاع هم به تبع آن بیشتر خواهد شد.

شماره تماس سامانه ۲۴ ساعته وکیل تاپ: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

نتیجه گیری

در مطلب بالا در خصوص انواع جعل که شامل دو قسمت مادی ومعنوی است، به طور کامل اطلاعاتی در اختیار مخاطبین گرامی گذاشته ایم. در جعل مادی عموما یک رفتاری در سند و نوشته انجام میدهد که آنرا از حالت قبلی به یک حالت جدیدی در می آورد مانند اینکه قسمی از نوشته پاک می شود یا بخشی از آن به اراده جاعل سیاه می  شود ولی در جعل مفادی سند به شکل فیزیکی دستکاری نمی شود؛ بلکه گفته های طرفین جا به جا می شود.

سوالات متداول

قانونگذار در قانون اخیر التصویب کاهش مجازات حبس های تعزیری، یک سری جرائم را قابل گذشت اعلام کرده است که جعل در اسناد غیر رسمی را شامل می شود

جعل انواع مختلف دارد و بسته به اینکه جعل در اسناد رسمی و غیر رسمی باشد؛ مجازات متفاوت است که همه ی اینها در مطلب بالا توضیح داده شده است.

برای ثبت شکایت به دفتر خدمات قضایی منطقه خود رجوع نمایید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
167 نظرات
 1. فرهاد می گوید

  آیا سند ازدواج دارم که بر اساس اظهارات کذب زوج تنظیم شود باطل و فاقد وجاهت قانونی میباشد،با ذکر ماده قانونی آن پاسخ فرماید،ممنون

  1. محدثه لواسانی می گوید

   اظهارات کذب باید فسخ ازدواج به دلیل تدلیس را مطرح کرد اگر ثابت شود ازدواج می گردد نه باطل

 2. فرهاد می گوید

  سند ازدواج داعم

 3. دانشجو می گوید

  با سلام
  آیا جعل عکس کارت پایان خدمت هم جریمه دارد؟
  اگر بله، چقدر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله تا یک سال حبس یا جزای نقدی تا ششصد هزارتومان

 4. احسان توکلی می گوید

  شخصی که کارمند دفتر خانه هست در نبود دفتریار و مرخصی ساعتی بدون اطلاع ‌دفتریار اسناد را امضا میکرده به عبارتی امضا او را جعل میکرده بعد از حدود یک سال هنگام بازرسی دفتریار متوجه میشود امضا سند توسط او نبوده حال ایا کارمند مرتکب جعل شده است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله قابل شکایت هست

 5. ب می گوید

  سلام وقت بخیر در رابطه با یک رسید عادی دست نویسی شده که شاهدان زیر برگه را امضا کردند بنده از شخص که رسید را به بنده داده بود بابت دریافت پولم به شوارا مراجعه کردم برای گرفتن حقم
  ولی ایشان برای بنده پرونده سازی کردند که من سفید امضا و بدون هیچ نوشته ای این کاغذ را دادم و جرم جعل به بنده نسبت دادن نظر کارشناس اولیه هم موافق سفید امضا بود و بنده بر روی نظریه کارشناس اعتراض قرار دادم و از طرف بازپرسی به خاطر ارائه مستندات مانند اسمس های دادن رسید به بنده و وجود رسید بانکی ، ویس تحدید ..رفع اتحام شدم و منع تعقیب خوردم .
  ولی این آقا اعتراض زد و ما پیش قاضی رفتیم و قاضی به این آقا گفت تو دیوانه ای سفید امضا دادی و به من گفت چرا اعتراض زدی پیگیر نظر کارشناس ۳ نفره نشدی و پرونده رو به دادسرا برگرداند و گفت چون همه شاهدان نمیدونستن که این برگه می‌ره کارشناسی میتونی به اونا بگی که به جای شما (شاهدان) این بار اعتراض بزنن که به کارشناسی بره
  حالا من موندم دادسرا بازپرس بهم اعلام می‌کنه برم برای اعتراض یا ابلاغیه میاد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نظر کارشناس بهتون ابلاغ میشه . حتما در سامانه ثنا ثبت نام کنید

 6. محمد می گوید

  بادرود و عرض ادب
  زدن مهر دفتر املاک پایین برگه سفید ولی استفاده نکردن از آن جرم است ؟اگربله مجازاتش چیست .
  باسپاس فراوان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله حبس داره

 7. شاهین می گوید

  سلام وقت بخیر.من سال گذشته برای دوستم که تاریخ وکالت تعویض پلاکش به اتمام رسیده بود به یکی از آشنایانم رو زدم و ایشان در دفتر خانه کار میکردند ولی سند را از من گرفتند و دادند به دفترخانه دیگری و اینکه سند را دوباره با جعل اثر انگشتش به نام من گفت فقط میزنم و به نام من گرد.حال طرفی که اثر انگشتش جعل شده بود متوجه شده و هنوز ماشین تعویض پلاک نشده.و اینکه دفتر خانه زنگ زد گفت طرف بسته دفتر خانه را و گفته ۱۰۰ میلیون میگیرم رضایت میدم.به من میگن نصف به نصف بدیم.میخوام الان کمکم کنید که چیکار کنم اصلا به من مربوط میشه؟و اینکه راه حل چیست؟(من از دوستم که برایش اینکارو کردم قولنامه گرفتم و در قول نامه نوشتم،سند خارج از دفترخانه تحویل من داده شد.و امضا شاهد گرفتم.ممنون میشم پاسخ بدید.سپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام امکان داره که به معاونت در جرم جعل محکوم بشید .باید با وکیل موضوع را جلو ببرید

 8. شاهین می گوید

  سپاس.و جریمه اش چیست؟

 9. کریم بی نیاز می گوید

  سلام ، جعل ویا اضافه نمودن یک عبارت وجمله به قولنامه دستی واستفاده از آن در قانون جدید دارای چه مجازاتی است؟ و آیا قابل گذشت است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جبران خسارت و حبس تا دوسال .بله

 10. Ali می گوید

  سلام اگر هرسه برگ قولنامه عین هم باشند با آوردن عکس یا شاهد اثبات جعل می شود.در ضمن جمله مورد ادعا هیچ ضرری برای خریدار نداردو توضیح مختصری است در متراژ ملک

  1. بهزاد زینالی می گوید

   توضیحات شما ابهام دارد

 11. Ali می گوید

  سلام اگر هرسه برگ قولنامه عین هم باشند ولی خریدار ادعا می کند که عکسی از قولنامه دارد که در آن جمله آخر قولنامه که توضیحی است در مورد دیوار مشترک بین دو ملک نیست وآن را بعدا اضافه کرداید البته این توضیح در اصل قولنامه خود خریدار نیز هست آیا با این عکس ویا با آوردن شاهد می تواند اثبات جعل کند

 12. ظهراب می گوید

  سلام یه نفر امضای و انگشت چند نفر را جعل کرده است. ایا برای هر امضا مجازات جداگانه ای وضع می شود⁉️

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بستگی داره اگر داخل در یک سند باشه یک جرمه

 13. کیومرث یعقوبی می گوید

  سلام زامن کسی قرار بوده بشم فقط حکم کار گزینی بردم وچند امضا کردم دیگه ن تعهد محضری دادم ن امضای آخرو کردم.
  چون بانک گفت نمیتونی ضمانت کنی حالا بعد از دو سال ب من زنگ زدن از بانک میگن اونی ک ضامنش شدی قسطاشو نمیده چون همه ی امضا و تعهد هارو جعل کردن محضر دار براش جعل کره حالا من ضامنش نشدم و روحم خبر نداره باید چیکار کنم ؟
  مجازا تشون چیه ؟ ممنون

  مجازاتشون چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید شکایت جعل مطرح نمایید حبس داره یا جزای نقدی

 14. محمدرضا می گوید

  سلام وقت بخیر کارمندبانکی که برای دریافت وام خودش استعلام رو دستکاری کرده که وام رو بگیره ولی متوجه شدن و به دادسرا معرفی شده به نظر شما چه حکمی براش صادر خواهدشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید دقیق تر بیان کنید که چجوری استعلامو دستکاری کردی و ممکنه به جعل مفادی محکوم بشن

 15. جواد می گوید

  البته تودادگاه تخلفات اداره فقط۶ماه کسرازحقوق براش صادرشده توی دادگاه کیفری چه حکمی قائدتاصادرمیشه؟

 16. محمدرضا می گوید

  ببخشید محمدرضاهستم داشتم به یکی از دوستان پیام میدادم اینجاهم اسم دوستمان جواد رو در پیام بالاثبت کردم عذرخواهی میکنم

 17. رضا می گوید

  استفاده از مهر پزشك ديگر در صورتحساب مركز درماني براي بيمه جرم است ؟ و مجازاتش چيست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله جعل است و حبس یا جزای نقدی دارد

 18. محمدرضا می گوید

  سلام ببخشید مزاحم میشم ،دورقم آخر کدملی خودشون رو اشتباه وارد کردن و استعلام چک برگشتی سفید آمده

 19. محمدرضا می گوید

  این موضوع اگرجعل محسوب میشود چه نوع جعلی میباشد ومجازاتش چیست؟

 20. حسین حیدری می گوید

  با درود و وقت بخیر، بنده مستاجری دارم (که باجناق یکی از مالکین ساختمان هست) که در خرداد ۹۶ قرارداد اجاره یکساله را در یک آژانس آشنای ایشان امضاء کردیم که بنده بعد از چند روز بنده متوجه شدم که قرارداد با یک شاهد امضاء شده که بردم آژانس نزد همان دوست مستاجر ایشان قرارداد را گرفت که با مستاجر هماهنگ کند برای امضاء شاهد دوم. بعد از یک هفته بنده رفتم و نسخه خود را گرفتم. سال بعد بنده برای صحبت اولیه رفتم منزل مستاجر برای تمدید صحبت کنم نسخه اجاره نامه را با خود نبردم، مستاجر در حضور میهمانان خود بنده را در معذورات اخلاقی قرارداد و قرارداد دو ساله با ۱۰% افزایش در هر سال در پشت قرارداد خودش نوشت امضاء کردیم که دو نفر شاهد هم آنرا امضاء کردند. قرارداد ما تا پایان خردادماه ۹۹ بود و ایشان به بهانه کرونا ملک را تخلیه نکردند. بنده دستور تخلیه گرفتم و ایشان کپی اجاره نامه خود را بدون پشت نویس آن به شورا نشان داد و بعد ادعا کرد که بنده جعل شهود کردم. از طریق شکایت کیفری دستور توقف تخلیه گرفت. بعد از مراحل دادرسی در دادیاری و جلب نظر کارشناس خط، قرار منع تعقیب برای جعل شهود صادر شد. مستاجر برای طولانی کردن فرآیند دادرسی درخواست تجدید نظر کرده و رفته به دادگاه کیفری در مجتمع قضایی قدوسی. سئوال این است قطع نظر از اینکه جعل شهود باشد یا نباشد وقتی که قرارداد سال اول تمام شده و تمدید قرارداد با امضاء دو شاهد تنظیم شده ، آیا ایشان می تواند مدعی جعل شهود باشد؟ در ضمن بنده کتاب جرو جعل و استفاده از سند مجعول را تا حدودی مطالعه کردم.
  با تشکر
  که بنده مدارک و مستنداتی که دال بر بهانه جویی ایشان هست دارم. اگر بخواهم که شما برای بنده یک لایحه تنظیم کنید نسخه خود را بدون ب شهود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 21. محمدرضا می گوید

  باسلام بیزحمت لطف میفرمائید پاسخ سوال بنده رو در مورد پاسخ استعلامی که خدمتتون عرض کردم بفرمائید،؟کارمندبانکی که برای دریافت وام خودش استعلام رو دستکاری کرده که وام رو بگیره ولی متوجه شدن و به دادسرا معرفی شده ایشان دورقم آخر کدملی خودشون رو اشتباه وارد کردن و استعلام چک برگشتی سفید آمده،این موضوع اگرجعل محسوب میشود چه نوع جعلی میباشد ومجازاتش چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   برای مشاوره های حقوقی در یایتزیر وارد بشید و در قسمت مشاوره تلفنی موضوعو توضیح بدید
   https://vakiltop.com/

 22. Ali می گوید

  سلام اگر قولنامه ای ۱۴ ماه پیش نوشته شده وامروز خریدار ادعای جعل دارد آیا می تواند بعد از این مدت شکایت کند یا مشمول مرور زمان شده است و اگر می تواند کیفری است یا حقوقی

 23. مجید می گوید

  با سلام
  حدود ۸سال پیش از فردی خرید میکردم به صورت چکی و نقدی و کلیه حسابهامو باهاش تسویه کردم و بابت یه اختلاف حسابی از من درخواست یه مبلغی اضافه نمود که بنده پرداخت نکردم و الان با گذشت ۸سال از بنده شکایت کرده که مبلغ ۱۵تومان طلبکارم و مستند کرده به فاکتورهای بنده
  پس از ابلاغ من متوجه شدم که در فاکتورهای بنده الحاق کرده و بنده رو بدهکار کرده و در این مورد رای محکومیت بر علیه من گرفته
  و اعلام کرده که این الحاق ها به دلیل تفاوت نقدی و چکی بودن در پرداخت صورت گرفته
  میخوام بدونم آیا میتونم به جرم الحاق به ضرر بنده در فاکتورهای بنده طرح شکایت کیفری کنم؟
  آیا این عمل جرم جعل الحاق رو نمایان میکند یا نه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست .میتونید در قسمت مشاوره تلفنی سایت با وکیل مشورت داشته باشید.
   https://vakiltop.com/

 24. فرشته کهن سال می گوید

  سلام
  آیا جرایم جعل مشمول مرور زمان میشود؟ طبق مصوبه سال ۱۳۹۲؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هرگونه ادعا در باب جعل به کارشناس مربوط ارجاع می گردد و مرور زمان ندارد و قابلیت پیگیری دارد

 25. اشترانی می گوید

  سلام وقت بخیر…. ملکی رو از شخصی خریداری کردم که واسط بوده و او ملک رو از صاحب اصلی خریداری کرده به صورت قولنامه و بعد به بنده فروخته و هنوز سند من رو بنامم نزده و الان متوجه شدم که قولنامه ای که به بنده نشون داده که بین خودش و مالک اصلی بوده جعلی هست که بتواند مبلغ ملک رو به بنده بالاتر بفروشد و قولنامه اصلی با مبلغ پایین تری بین خودش و مالک است… و قولنامه ای که به بنده نشون داده مبلغ و امضا ها همه جعلی و دروغی است…. ایا من میتوانم نسبت به این موضوع اقدام کنم….

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکان شکایت کیفری وجود داره میتوانید برای دریافت راه حل با این شماره تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 26. پویا می گوید

  سلام محمد هستم میخواستم بپرسم که اگر کسی گواهی اشتغال به کار بگیرد ودران بنویسند که از مزایایی آن استفاده کرده وبعد شخص ثالثی بیاییدوبگویید من آشنا دارم دراین اداره نامه شمارا بگیرد و بگوئید فردا بیایید ودرنامه بنویسدازمزایا استفاده نکرده وهمچیزان درست باشد و شما آن ثالث را نشناسی وبه او هدیه ای بابت کارش پرداخت کنی الان استعلام کردند و دوست مرا خواستن بنظر شما طبق اظهاراتی که گفتم ایشان محکوم به جعل هست یا خیر اگر بله مجازاتش چیست درضمن شخص همینجوری در نزدیکی همان اداره به طرف گفته چنین کاری رو برات انجام میدم ولی طرف رو نمی تواند شناسی کند ممنونم از لطف شما

 27. پویا می گوید

  پویا هستم
  میخواستم بپرسم که اگر کسی گواهی اشتغال به کار بگیرد ودران بنویسند که از مزایایی آن استفاده کرده وبعد شخص ثالثی بیاییدوبگویید من آشنا دارم دراین اداره نامه شمارا بگیرد و بگوئید فردا بیایید ودرنامه بنویسدازمزایا استفاده نکرده وهمچیزان درست باشد و شما آن ثالث را نشناسی وبه او هدیه ای بابت کارش پرداخت کنی الان استعلام کردند و دوست مرا خواستن بنظر شما طبق اظهاراتی که گفتم ایشان محکوم به جعل هست یا خیر اگر بله مجازاتش چیست درضمن شخص همینجوری در نزدیکی همان اداره به طرف گفته چنین کاری رو برات انجام میدم ولی طرف رو نمی تواند شناسی کند ممنونم از لطف شماضمنا دوست من در زمینه جعل هیچ نقشی نداشته و هرچه کرده همان بنده خدا بوده تشکر میکنم از پاسخ شما

 28. امین می گوید

  سلام
  جریمه ۳۰۰ هزار تومانی بابت استعمال اوراق مجعول جرم درجه چند محسوب میشود

 29. راضیه می گوید

  سلام
  ملکی وکالتی خریداری کردیم .که مالک آن فوت شده و وکالت باطل شد.با تلاش بسیار وکالت از وراث تهیه کردیم.اما خریدار وکالتی ملک سند را دستکاری کرده بود به شکلی که بنگاه دار نیز شماره رو اشتباه در قولنامه ثبت کرد. مثلا اعداد ۱ رابه ۲ و ۳ با مداد مشابه جوهر سند تبدیل کرده. از طرفی ملک را در رهن بانک بیشتر از قیمت ملک گذاشته و الان بانک ملک را برداشته .مجبوریم جهت جلوگیری از ضرر بیشتر این بدهی رابدیم ( مثل اینکه ملک را دوبار خریدیم) و سپس شکایت کنیم .

  ۱)میخوام بدون الحاق در سند با مداد نیز جرم هست؟
  ۲) با این اتفاقات کیفری میشه؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله جعله و جرم محسوب میشه

 30. ارش می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده منزل خودم رو به شخصی داده ام که در بند اجرت المثل روزانه در صورت تخلیه نکردن مبلغ ۱ میلیون تومان بپردازد قبل از اینکه اجاره نامه تمام بشه (۵ ماه قبل از اتمام قرارداد) بدلیل پرداخت نکردن اجاره بها شکایت طرح کردم و بعد از سه ماه بعد از اطمام قرارداد تونستم بمنزل رو تخلیه بکنم الان مستاجر رفته اجاره نامه رو اون قسمت هایی رو پاک کرده توسط چیزی شکایت کیفری انجام داده ، مدارکی که من دارم شهادت دو شهود و دو نسخه اجاره نامه و عمس زمانی که قراردا نوشتیم و همچینین با صدای پدر ایشان بوده داخل کلیپ بازپرس پرونده ازم ضمانت ملکی میخواست که من نرفتم اصلا برا ضمانت چیزی ندادم الان چی میشه !

  1. وکیل تاپ می گوید

   تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 31. رامین می گوید

  سلام اگردردفترخانه رسمی امضاواثرانگشت موکل جعل گرددسوای متن وموضوع وکالت مجازات سردفترتصدیق کننده چیست؟ مجازات معاون جرم که بجای موکل امضا وانگشت زده چیست؟

 32. اصغر می گوید

  با سلام من باهمکاری کسی روی شناسنامه اش جعل کردم رفتم وام آذرتاج گرفتم و حالا رفیقم قضیه را لو داد من هم که سوادنداشتم جرم من چیست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام ربطی به سواد داشتن یا نداشتن شما نداره از شش ماه تا یک سال حبس داره

 33. ستار می گوید

  با سلام من باهمکاری کسی روی شناسنامه اش جعل کردم رفتم وام آذرتاج گرفتم و حالا رفیقم قضیه زالو داد من هم که سوادنداشتم جرم من چیست

 34. هدیه می گوید

  جعل امضا و اثر انگشت روی سفته توسط کارمند بانک برای وام گرفتن چه مجازاتی دارد؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام از یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی

 35. هدیه می گوید

  یعنی امکان دارد حبس نباشه؟؟از چند تاوکیل سوال کردم میگن هم حبس داره هم جریمه نقدی .

 36. فتانه خدادادی می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  یکی از دوستان بنده برای گرفتن دسته چک در فرمی که بانک بهشون داده که یه معرف که توی بانک حساب داره امضا کنن بدون اطلاع من مشخصات من رو نوشتن و امضا منو جعل کرد ن و تونستن دسته چک بگیرن من به چه صورت باید از ایشون شکایت کنم و میخواستم بدونم جرمشون چیه؟

 37. شكوفه می گوید

  سلام اگر كسي يه اقرار نامه دستي رابجاي يكي از ورثه براي اينكه مهريه مادرم بوده بقيه ورثه امضا كردن حكم ان چيست ويك اثر انگشت

 38. سامان می گوید

  سلام برای تمدید برند شرکت یکی از اعضا نیامده و مدیر عامل ب جای او امضا زده به او اطلاع دادیم برای امضا و تشکیل جلسه نیامد حتی جلسه رو هم روزنامه کردیم باز نیامد چندین نفر فرستادیم که بیاید و امضا بزند و نیامد شاهد هم داریم عامدانه نیامد تا ما امضا بزنیم و بعدا شکایت جعل کند هیچ ضرری و خسارتی ب کسی وارد نشده و فقط برند را تمدید کرده ایا باز هم شامل مجازات جعل میشویم

 39. اسلامیان‌ می گوید

  رئیس‌اداره‌ثبت‌شهرستان‌۳۶۰۰مترمربع‌ازیک‌باغ۶۶۰۰متر‌مربعی‌مراازسندمزرعه‌خارج‌‌وبه‌نام‌اداره‌مسکن‌می‌نمایدکل‌زمین‌رااداره‌منابع‌طبیعی‌به‌من‌واگذارکرده‌بوددرسال‌۹۱‌به‌عوض‌آن‌‌یک‌زمین‌خوار‌قسمت‌دیگر‌ازاراضیملی‌راتصرف‌‌وسندبنام‌ویصادر‌می‌کند

 40. محمد رضا می گوید

  سلام مدت یکسال از شخصی خرید کردم برای مغازه سوپرمارکت و حضوری سفارش میگرفت بعد جنس را حضوری تحویل میداد
  حال. متوجه شدم که داخل فاکتورهای دوبرگی نام یک محصول را در هر دو صفحه ذکر کرده و قیمتش را محاسبه کرده .
  و یا جمع مبلغ فاکتور قبل را در فاکتوربعدی اضافه عنوان کرده و محاسبه کرده
  یا قیمت واحد جنس رادر مبلغ محاسبه و اضافه عنوان کرده
  ولی بیشتر فاکتورها را به شواهد شاهدان زیاد به عنوان هر ده خرید اشانتیون خرید دارد جمع اوری کرده و برده حدود پنجاه فاکتور در دست دارم به نظر شما چکار کنم ایا شکایت کنم موفق میشوم
  فاکتورها دست نویس با خط خودش ذکر تاریخ و مهر میباشد
  سپاسگذارم

 41. هستی می گوید

  سلام .جعل امضا و اثر انگشت تا چه زمانی قابل پیگیریه؟؟چند سال بگذره شامل مرور زمان میشه؟….؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نمایید

 42. حسین رکاب می گوید

  سلام ممنون میشم جواب سوال منوبدین من باسه یه شرکت شن ماسه بارمیبوردم بار که تحول گرفته شد یه مهر ثبت شدخالی میزد من هرماه حساب میکردم سه تا بار من نبوردم یه مهر ثبت شد زدم روبرگه باسکول جرم چی هست

 43. سوری می گوید

  سلام ببخشد یک چک پارسال به یه اقا دادم موقه سررسی چک مبلق چک را نقدی به او دادم وقرار بود که چک را به من برگردانه ولی او بعد از یک سال تاریخ چک را دستکاری کرده وچک را برگشت زده حال چکونه شکایت بنویسم ممنون میشم راهنمایم کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شمابایستی اثبات کنین که مبلغ رو نقدی پرداخت کردین وبرمبنای جعل چک واستفاده ان شکایت طرح کنین ودرخواست استردادلاشه چک بخواهین

 44. علی می گوید

  سلام. اگر بدر به فرزند خود خانه ای بخشیده باشد و سند زده باشد . ایا بدری ادعا می تواند کند که این خانه کرایه اش مال من است . و خانه را کرایه بدهد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 45. فرامرز رضایی می گوید

  سلام خسته نباشید من میخواستم بدونم که اگه کسی از سند معجول در ارکان نظامی قبل ۶ سال استفاده کرده باشد که اضافه خدمت ان را هم کشیده وپایان خدمتش امده باشد و طرف باسند ازاد باشد جرم این عمل چی میتونه باشه سند معجول هم استعلاجیه دکتر بوده و واسه سند معجول هم پول داده ولی نمیدونسته سند جعلیه ممنون میشم اگه پاسخ بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مجازات استفاده از سند مجعول

 46. کریم روزگار می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده یک خودرو خریده بودم که وکالت فروش داشتم با دو ماه وقت تعویض پلاک که دو ماه رد شده بود خودرو رو فروختم و یک نمایشگاه که اشنا میباشد گفت بده بفرستم وقت تعویض پلاکش رو بردارن که اینکار رو انجام داد و بنده بردم یک دفتر خونه به اسم خریدار وکالت فروش زد الان بردن مرکز تعویض پلاک گفته که وقت وکالت دستکاری شده فرستادن اگاهی اون هم فرستاده دادگاه به اسم خریدار پرونده درست شده میخواست اگه امکانش هست جواب سولال بنده رو که جزای این پرونده چی هست و کی مجرم محسوب میشه رو برام لطف فرمایید

 47. خرسندی می گوید

  سلام خسته نباشید من با همسرم در حال متارکه هستیم همسرم مهریه خود را به اجراء گذاشته بنده زمین کشاورزی داشتم که ارث پدری من مشترک با سایر وراث است و اقدام به فروش آن کردم با توجه به توقیف ملک از سوی همسرم من ملک را به شخص دیگری فروختم و تاریخ قولنامه را به قبل از شکایت همسرم تغییر دادم حال اگر ایشان به جرم جعل شکایت کند جرم زندان دارد یا میشود به جریمه نقدی تغییر داد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله حبس دارد

 48. یونس می گوید

  سلام خسته نباشید من قبل ازعیدماشینم کلانتری محل سکونتمون گرفتن چون بخاطربحث هایی که بین من ومامورهایی کلانتری پیش اومد وبالاگرفت منوبازداشت کردن اخرشب چون بادرجه دارخیلی دعوامون بالاگرفت منم توعصبانیت خیلی حرف جلویی مردم بهش زدم باچندتاسرباز خوده ریس کلانتری باچندتا درجه داردیگه که ازخونه بالباس شخصی اومدبودن اینقدرمنوزدن ازاونجایی که تویی اون منطقه غریب بودم می خواستن چندتاسرقت منزل روگردانم بندارن حتااستعلام گرفتن دیدن اصلا هیچ پرونده ای ندارم ولی اینقدرمنوزدن دیگه نتوانستم تحمل کنم هرچی هم ازشون می خواستم به خانواده ام خبربدن اینکارنکردن منم تنهافکری که به سرزداین بودکه بگم من سرقت کردم تمام لوازم سرقتی هم خونه گذاشتم تا بکشونمشون خونه به خانواده ام اطلاع بدم وقتی گفتم بایدخونه بریم زنگ زدن قاضی کشیگ اجازه ورودبه منزل بگیرند ولی قاضی باعصبانیت گفت حق این کاررونداریدتا صبح ولی اوناهمون ساعت ۲/۳۰دقیقه قفل درخونه ای ماروشکستن رفتن توخونه تمام لوازم توحیاط روجمع کروندبردند منم به خانواده ام خبردادم موضوع ازچه قراره خانومم همون زمان زنگ زد به برادرش که ماموراطلاعات است اومدن پاسگاه مامورهاروتهدید کردمامورهاترسیدنددیگه کتک نزدند منو ولی به برادرخانومم گفتن خودش اعتراف کرد اونم جوابشونودادگفت اگرشماروهم یکی اینجوری بزنه خیلی چیزهاروگردان میگیریدخلاصه صبح رفتیم دادگاه وقتی قاضی پرونده روخواندخیلی عصبانی شدمنم تمام بدنم که داغون کبود شده بودنشون دادم بهم گفت همین الان ازدستشون شاکی شو حتا به دادستان موضوع روگفت دادستان ریس کلانتری روخواست دادگاه بعدقاضی دستورازادی من رودادحتا درجادستورازادی ماشینم روهم داد ولی وقتی من رفتم کلانتری دوباره همه یکجورهایی منو دست به سرمی کردند که زمانی که ریس پاسگاه اومد بهم گفت رفتی چی گفتی به قاضی گفتم راستشو بعدگفت غروب بیاماشینتو ببرغروب رفتم به بهانه ای همراه نداشتن گواهینامه ماشینوندادن بهشون گفتم خوب قاضی دستوردادیامالک یا متصرف ولی حرف منو گوش نمی کردند گفتن فردابیاصبح رفتم دیدم ماشین نیست دادند پارکینگ گفتم چرااین کارروکردین جوابی ندادن دوروزبعدرفتم دنبال کارازادی ماشین یی نامه بهم دادند گفتن بروپیلس بعلاوه ۱۰زمانی که رفتم گفتن بروبرگه پارکینگ رو بیاررفتم دوباره کلانتری گفتم چرا هرچی دارم هست بهم نمیدین گفتم فراموش کردیم دوالی سه ساعت طول کشید تا بهم دادند تارفتم دوباره پلیس علاوه ۱۰ ساعت اداره ای امام شد دوباره صبح رفتم دوباره بهانه گرفت مهرچرانداره دوباره رفتم ریس پاسگاه مهرزدبرگشتم بازگفت چرا اسم ننوشتن من ازکجامی دوانم به کی بدم منم دیگه خیلی عصبانی بودم ازاذیت کردنشون ازطرفی فاصله هم دوربود باید کلی کرایه میدادم پیش خودم گفتم ماشین خودم هست پرونده خودم هست خواسته ام اسم روبنویسم اشتباه اسم خانومم که سندبه اسمش بودنواشتم وقتی متوجه شودم سعی کردم دورستش کنم ولی جوری شد که خیلی داغون شد ازطرفی دیگه نمی توانستم برم کلانتری دوباره این نامه روبگیرم چون باهام مشکل داشتن همون کاغذرو دادم به مامورترخیص ماشین مامورمتوجه شب منم گفتم موضوع رو کارهاروانجام دادبرگه بهم دادگفت بروتاپیام بیادبروماشینتو بگیرولی فرداش ازاگاهی بهم زنگ زدن رفتم آگاهی موضوع رو تعریف کردم اونابهم گفتن وقتی قاضی نامه آزادی دادچرا ندادن بهت بعدمامورترخیص چرا بهت می گفت اسم ننوشته اونم داشت اذیتت می گردچون وقتی قاضی نوشته مالک یامتصرف یعنی دستورداده دیگه اسم لازم نبود چرااینکارروگردی الان دردسردرست کردی برای خودت البته وقتی ازماموراگاهی پرسیدم گفت بروکل موضوع رو تعریف کن دادگاه منم توبرگه بازجویی توضیح دادم انشلاءکه چون اتفاق خاصی نیوفتاده بعدصاحب ماشین هم خودت هستی قاضی کاریت نداره ایندفعه ولی دیگه نباید ازاین ا شتباهاکنی..حالا فردابایدبرم دادگاه ولی خیلی استرس دارم می خواستم ببینم آیا الان کارمنم جعل اسنادحساب میشه یااصلا بنظرشماچه اتفاقی برام فردامیوفته دادگاه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سوالتونو کوتاه مطرح کنید

 49. فرهاد می گوید

  بنده جهت یک وام ۷ ضامن معرفی کردم یکی از ضامن ام شکایت جعل و استفاده از سند مجعول کرد که ج کارشناسی اومد امضا و اثر انگشت او نیست و نمونه امضا و اثر انگشت من متبت اومد البته فقط رو یک برگه برگه دیگه منفی اومد و اینکه وامو تسویه کردم و هیچ صرری به شاکی وارد نشده مجازاتش چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حبس تا دوسال و یا جزای نقدی

 50. مهرنوش مختاری می گوید

  سلام شرکتی دارم بعلت‌مشکلاته ار شهر خودم به شهر دیگری نقل مکان کردم عروس و پسرم با مهر و جعل امضا قرارداد مینوشتن طی چهارسال کلی قرار داد و سرویس نگهدار بستنند که ایشان هیچگونه هزینه ای بمن پرداخت نکردن حتی مالیات شرکت هم ندادن ،شرکت را تخلیه و تمام وسایل آن رو فروختنند و‌به شهری دیگر مهاجرت کردند حالا خانم‌به پسرم‌پیشنهاد طلاق داده وبه خانه‌پدرس رفته تمام اموال پسرم رو تصاحب کرده‌حتی خونه رو به‌نام‌خودش کرده آیا میتونم از ایشان شکایت کنم جرم اینکه تمام پولهای شرکت‌بنام‌کارتهای این خانم‌میرفته چه‌حکمی داره وآیا قاضی رسیدگی میکنه‌یا نه

 51. جمال می گوید

  چندسال پیش بابت خریدموتور شناسنامه و کارت پایان خدمت دادم الان متوجه شدم جعل کرده پایان خدمت منو چیکار کنم آیا حبس داره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید به جرم جعل شکایت نمایید

 52. جمال می گوید

  چندسال پیش شناسنامه و پایان خدمت رودادم به کسی که ازش موتور وگوشی خریدم بابت ضمانت دادم الان متوجه شدم که جعل کرده آیا من تقصیر کارم و حبس داره

 53. مرتضی پرهیزگار می گوید

  سلام جرم جعل از نظر درجه در قانون چه درجه ای دارد و آیا مشمول مرور زمان میشود یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جرم جعل بسته به نوع جعل درجه اش متفاوت هست وشامل مرور زمان هم میشود ومرور زمانم بادرجه تعیین میشود

 54. محمد عالم می گوید

  سلام من محمد عالم تبعه افغانستان هستم برادرم بخاطر کارو به طور قانونی به ایران آمده بود وقتیکه مدت ویزه اش تمام میشه و بخاطر تمدید آن چون خودش ادارات ایران را بلد نبود به کسی پاسپورتش را میدهد جهت تمدید ویزه ولی اون نفر آنرا به طور غیر قانونی تمدید میکنه و برادرم ازین قضیه خبر نموشه و فکر میکنه ک قانونی اس وقتی میخواهه که افغانستان بیاید در سر مرز هنگام خروجی زدن دستگیر میشه حالا بخاطر رهایی شان چیکار باید کرد.
  متشکرم

 55. احمد سعدی می گوید

  سلام
  وقتی در حکم جعل اعلام میشه**به حبس از شش ماه تا ۲ سال یا به پرداخت سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد* یعنی برای مرتکب به جرم حق انتخاب میزاره یا اینکه قاضی تعیین می کنه که کدامیک از موارد (حبس یا نقدی) باشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اختیار اعمال مجازات فوق دراختیار قاضی رسیدگی کننده میباشد

 56. Taha می گوید

  باسلام.اقایی به همسرم ۲میلیون قرض داد و سفته از شوهرم گرفت و از من هم ب عنوان شاهد امضاگرفت پشت سفته.طرف بعداز۱سال ب اجرا گذاشت سفته هارو ودرکمال ناباوری ده میلیون ب اسم من ک خانم هستم سفته جعل کرده. کارشناسی کلا سفته رو رد کردن ک امضا و دست خط متعلق ب من نیس اما اثر انگشتی ک پشت سفته هست و از شوهرم مثلا دارن کارشناس فقط اون رو تایید کرده و امضی شوهرمم رد کرده.حالاما موندیم ویه اثر انگشت ب عنوان ضامن از شوهرم پشت سفته.من دنبال شکایت از طرف هستم ب عنوان جعل و استفاده از سند مجعول.ممنون میشم بفرمایید حکمش چی هست چ دولتی و چ از جانب من ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتواندبابت جعل شکایت نماییدکه مجازات حبس دارد.

 57. مهرنوش می گوید

  سلام وخسته نباشید من یک شرکت خصوصی محدود دارم که بخاطر مشکلاتیاز شرکت دور بودم که عروسم بجای من. امضای خودش روپای قراردادها و. سرویس نگهداری انجام میداد و. چکهایی که. بنام شرکت بوده وصول وبه. حساب خودش واریز مینموده بعضی از این. قرار دادها. زمان خورده مثلا مال ۹۶میباشه ولی پولهای. سرویس و نگهداری رو تا دو ماه پیس دریافت میکرده آیا میتونم شکایت کنم و دادگاه رسیدگی میکنه یانه متشکرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانید بابت جعل امضاشکایت نمایید.

 58. محمد مهدی می گوید

  سلام دایی سال ۶۴ از مامانم با خالم و برادرش و مادرش وکالت تام گرفته این وکالت رو تبدیل به سند نکرده تا سال ۹۱ ولی سال ۸۶ با ۸۹ دو نفر از این نفرات که به داییم وکالت دادن فوت کردن داییم بلند شده سند جعلی درست کرده نام این دو نفر که فوت کردن جز فروشنده ها نوشته
  حالا ما سال ۹۹ فهمیدیم از سند جعلی استفاده کرده ولی خب بعضیا میگن شما تا ۷ سال وقت داشتید شکایت کیفری کنید میخواستم ببینم تبصره وجود داره که دستمون برسه به جایی یا نه؟ مرسی با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر جدیدا مطلع شده باشید می توانید می توانید شکایت نمایید.

 59. الف شاه حسینی می گوید

  سلام جرم استفاده از رسید جعلی که با نرم افزار گوشی درست میشه جیه؟با توجه به اینکه نمیدونسته اینکار جرمه وبعد از نشون دادن رسید ده دقیقه بعد وجه را بحساب شخص ریخته.چون اون شخص غش در معامله اننحام داده بود وحاضر به پس گرفتن مالی که فروخته نبوده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به جرم جعل و استفاده از سند مجعول که حبس و جزای نقدی است محکوم می شود.

 60. رضوان می گوید

  آیا جعل امضا روی فیش بانک ،جهت جا به جایی پول از حساب صاحب فیش به حساب دیگرش فقط به دلیل نبود شخص و با هماهنگی صاحب حساب جرم محسوب می شود!؟چه حکمی دارد!؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر چون در جعل باید مصداق ضرر وجود داشته باشد.

 61. خشایار می گوید

  سلام و خسته نباشید، جعل و تغییر در دفترچه پزشکی استخدام چه جرم و جزایی دارد و آیا به عنوان سوء سابقه ی موثر ثبت می‌شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بسته به مقدار مجازات بستگی دارد تا مشخص شود که مجازات موثر کیفری دارد یا خیر .

 62. بهرام می گوید

  با سلام همسر من سیاهه جهیزیه ای که ذیلش امضای من را گرفته بود با دستکاری و اضافه نمودن چند قلم تقدیم به دادگاه جهت استرداد جهیزیه نمود ولی در جلسه دادرسی قاضی با پی بردن به موضوع اقلام اضافه شده را رد و رای به استرداد سایر اقلام داد، آیا میتوانم از ایشان به جرم جعل شمایت کنم باتوجه به اینکه با استفاده از سند مجعول نتوانست مالی از من ببرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید شکایت نمایید.

 63. بهزاد زینالی می گوید

  سلام: می توانید بابت جعل امضا شکایت نمایید.

 64. آیدا می گوید

  سلام زمینی که ارث پدری بوده و چند سال یک بردار از ان استفاده کرده و با جعل امضای بردار دیگر برای کل زمین سند گرفته است مجازات دارد؟ و اگر مجازات دارد مجازاتش چیست و اینکه این برداری که زمینش تصرف شده باید چه کاری انجام دهد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به جرم جعل و با تعیین جاعل شکایت نمایید.

 65. وحید می گوید

  با سلام
  آیا اگر از جعل سند رسمی حدود ۱۰ سال بگذرد و مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ شود با توجه به ماده ۱۰۵ که شرط مرور زمان رو بدون توجه به تاریخ اطلاع شاکی گذشت زمان مورد نظر از تاریخ وقوع جرم میدونه ،اگه تازه و اکنون شاکی مدعی بشه که به تازگی از وقوع جرم اطلاع پیدا کرده میتونه تعقیب رو انجام بده یا خیر به دلیل مرور زمان تعقیب بر اساس ماده ۱۰۵ تعقیب منتفی است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از تاریخ اطلاع تا یکسال می تواند شکایت نماید.

 66. وحید می گوید

  با سلام .ممنون از پاسخگویی یکسال از زمان از زمان اطلاع مگه از شرایط جرم قابل گذشت نیست؟
  این جرم فرض بر جعل اسناد رسمی و غیر قابل گذشت است
  میشه این رو بفرمایید؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر اسناد رسمی باشد بله غیر قابل گذشت می باشد ولی باید درجه مجازات مشخص شود تا تعیین شود مرور زمانش چند سال می باشد.

 67. وحید می گوید

  ضمنا در تبصره ماده ۱۰۶ قانون مجازات ذکر کرده در صورتی به شکایت رسیدگی میشود که اصل جرم مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ نشده باشه.
  در این سوال فرضی موضوع جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده
  پس در صورت اطلاع جدید هم شکایت کیفری سلب میشه دیگه
  درسته؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:مرور زمان شکایت یک سال هست اگر اثبات شود اطلاع نداشته می تواند مجددا شکایت نماید.

 68. احمدی می گوید

  سلام وقت بخیروسلامتی لطفاامربفرماییدکه اگه کسی بجای یکی رفته باشه امتحان بده ولی بازپرس میگه معاونت درجعل درصورتیکه به هیچ عنوان نه جاعل ونه فرد رامیشناسم ونه دیدم ونمیدونم کی هست معلوم نیست که چه جودی وازچه طریقی این اقدام راانجام داده/وتقاضای استعلام ومواجهه حضوری کردم ولی پاسخی نگرفتم وسازمان سنجش مدعی جعل ومعاونت درجعل بوده/لطفاراهنمایی فرمایید ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: هم مجازات اداری دارد و هم حبس دارد.

 69. غلامرضا سلطانی می گوید

  سلام ما تصمیم گرفتیم یک جاده بین مزارع احداث کنیم و همه افرادی که در مسیر جاده قرار میگرفتن و زمینشان بخشی از جاده میشد امضا نمودند که جاده از زمینشان عبور کند اما یکی از کسانی که اجازه عبور جاده از زمینش را داده و خط فیما بین را امضاء نموده بعد از احداث جاده عنوان نموده زمین برای همسرم بوده نه برای من و همسر ایشان از ما شکایت کرده و ادعای خسارت نموده تکليف مان چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   این امکان وجود دارد که از لحاظ حقوقی و از باب غصب از شما شکایت بشود. جهت کسب اطلاعات حقوقی دقیق تر از وکلای متخصص ما در این زمینه با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 70. روح الله می گوید

  سلام وقت بخیر در مورد وام من ضامن یکی شدم و البته این وام یک سال هس که پرداخت شده حالا بانک مدعی شده در اون بخش احراز محل سکونت کپی سند ملک را جعل کردم و نام خودم را نوشتم برای تشخیص محل سکونت و یک کپی برابر با اصل به دادگاه ارایه داده البته مهر برابر با اصل از مهرهای معمولی س من به قاضی گفتم که من کپی را جعل نگردم گفت یا قبول کن تعلیق میدم یا سه سال حبس ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   جرم جعل در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از جمله وجود جهات مخففه، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر یا فقدان سابقه کیفری موثر قابل تعلیق خواهد بود. از محاسن تعلیق مجازات عبارت است از این که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد. شما می توانید جهت دریافت راهنمایی های بیشتر درخصوص دیگر محاسن تعلیق مجازات با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص ما در این زمینه شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 71. حسين می گوید

  سلام روزبخير استفاده از فاكتور ومهر شخص ديگري ك قبلا جواز كسب داشته و حدود١٠سال است ك از اين شغل رفته است و پروانه كسب باطل شده باشد چ حكمي داره ممنون ميشم پاسخگو باشين

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   عمل صورت گرفته جرم جعل محسوب می شود. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و کامل در این زمینه با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکیل متخصص وکیل تاپ در زمینه جعل شما را راهنمایی نماید.

 72. حامد می گوید

  سلام حدودا ۸سال پیش سندی در دفترخانه تنظیم شده که موکل حالا ادعای جعل امضا دارد آیا طبق ماده ۱۰۵مشمول‌مرور زمان میشود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   مشمول مرور زمان نمی شود.

 73. حسن می گوید

  سلام حدودا ۸سال پیش سندی در دفترخانه تنظیم شده که موکل حالا ادعای جعل امضا دارد آیا طبق ماده ۱۰۵مشمول‌مرور زمان میشود

 74. بهناز می گوید

  سلام اگه یه نفر تهدیدم کنه که ازم امضا داره و قصد سواستفاده از امضامو داره چیکار میتونم بکنم؟میتونم خودم برم شاکی بشم که طرف تهدیدم کرده که از امضام سواستفاده میکنه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به جرم تهدید از این فرد شکایت کرده و اقدام به شکایت نمایید.

 75. Mahtab می گوید

  سلام و خسته نباشید
  بنده از شخصی بخاطر پرداخت نکردن شهریه به شورای حل اختلاف شکایت کردم شورا رای اول را به نفع ‌بنده صادر کرد مهلت یک ماه پرداخت خواستن گفتم مشکلی نیست در این بازه رفتن برای جعل امضا شکایت کردند که فرم‌های بنده جعل هست البته فقط فرم تعهد شهریه کارشناس گرفتند و ایشون هم جعل رو تایید کردن در عین اینکه احتمالا بخاطر ناآگاهی ما خودشون این کار رو انجام دادند البته این فرم فقط شرایط اقساط رو برای ایشون مشخص کرده و مبلغی هم بما ندادن جالب هست بخاطر هزینه که قبول دارند ندادند جعل امضا شکایت کردن و پرونده قبلب من رو منوط به جواب شکایت ایشون کردندهمزمان همسرشون تماس گرفتند و فحاشی و حرف های زشتی زدند که شاهد و مدرک دارم که بعد عذرخواهی کردند و مهلت پرداخت خواستند در این بازه شکایت جعل رو انجام دادن. عذرخواهی میکنم طولانی شد در اخرین جلسه من هم زیر بارجعل نرفتم و گفتم شاید کار عمدی ایشون بوده یا دادن کسی امضا زده در هر صورت سوال بنده این هست اگر ادامه پیدا کنه از دادیاری به دادگاه و منو محکوم کنند چه اتفاقی می افته این فرم هیچ ضررمالی برای ایشون نداشته فقط گفته شده اقساط پرداخت می‌کنند و اگرمن بخام الان میتونم از همسر و پدر ایشون بجرم مزاحمت و تهمت و تهدید شکایت کنم یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید شکایت کرده و اعاده حیثیت نمایید و اینکه جعل هم رسیدگی شود با گذشت شاکی پرونده موقوف می شود.

 76. محمد می گوید

  سلام محمد هستم بنده به خاطر یک قطعه زمین با یکی در خلاف بودم حدودا نه سال تمام وتو این نه سال یک نفر دیگه همیشه همه وقت در هر ارگانی علیه من وبه نفع اون طرف به عنوان مطلع حاضر میشد من بعداز نه سال با اون طرفی که اختلاف داشتم سر اون زمین به توافق رسیدم درست بعداز هیجده روز از توافقم همبن آقای که به عنوان مطلع حاضر میشدند رفته با صاحب اصلی قولنامه(زمین مورد اختلاف) من تبانی کرده وقولنامه تنظیم نموده از سال نود وهفت واومده علیه من شکایت کرده ومیگه اون زمین مال من هستش منم بعده یه مدتی متوجه شدم اون قولنامه ارائه سده ایشان جعلی هست ویه قسمتش در سال نود یک نوشته شده وبعضی مواردشم در سال نود ونه بهش اضافه شده وتاریخش دستکاری شده رفتم جعل واستفاده از سند مجهول شکایت کردم بازپرس پرونده میگه ذینفع نیستی تو پرونده آیا درسته ابن موضوع

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید با وکیل مشاوره نماییدمی توانید از طریق سامانه وکیل تاپ با از وکلای متخصص مشاوره بگیریدیا با شماره گیری ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰اقدام نمایید.

 77. سوری می گوید

  اگر کسی برای من اقدام به گرفتن امضا از چند نفر از اهالی روستا کرده باشد و ا. امضای ا نها و این که شخص امضا گیرنده اعلام دارد که افراد‌خودشان امضا کرده‌ان طرفی که مورد دعوای با من بوده میکنند از من که نه در نوشته و نه در امضا دخالت داشتم به جرم جعل امضا به دادگاه شکایت کند ستشاهد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق سامانه وکیل تاپ انلاین با وکیل مشاوره نمایید.

 78. یاسیح می گوید

  سلام همسرم در کارخانه ای که کار می‌کرده جعل اسناد که مربوط به حقوق کارگران بوده انجام داده.جرم این کار چیست؟آیا زندان که دارد قابل خرید است؟ایا برای گرفتن دسته چک و خرید و فروش ملک و ماشین برایشان مشکلی ایجاد میشود؟آیا دارای سابقه کیفری می‌شوند.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله حبس دارد و قابل تبدیل به جزای نقدی است ولی در اختیار دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

 79. احسان می گوید

  سلام بنده یک قرارداد اجرایی ساختمان با نماینده سازنده دارم با مبلغ مشخص ولی نماینده یه سند با مشخصات اینجانب و جعل امضاء و مبلغ بیشتر به سازنده ارائه کرده آیا شامل شکایت میشه و اینکه مدارک رو چگونه به دادگاه ارائه کنم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید ادعای جعل کرده و نیز شخص جاعل را نیز معرفی نمایید تا دادگاه براین اساس به شکایت شما رسیدگی کند و از دادگاه درخواست کارشناس خط امضا نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاورت نمایید.

 80. مهدی می گوید

  با سلام خسته نباشید بنده به یک آقا پول قرض دادم بیست میلیون و ریختم به حسابش و بینمون کاغذ نوشتیم و فامیل بودیم شب بردم کاغذ را امضا کند طرف خونه نبود شهرستان بود گفت من صبح میام بدید مادرم من صبح میام امضا میکنم خودم میارن میدم ما هم که فامیل بودیم از روی اعتماد الان طرف رفته شکایت کرده که من بهش چهل میلیون بدهکارم بیست میلیون داده و بیست میلیون را نمیده منم نوشته را بردم فرسعددتادن کارشناس امضا امضای طرف جعل است من چه کار کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام:می توانید بابت جعل از این فرد شکایت کرده و درخواست رسیدگی نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 81. محمد می گوید

  سلام .یکی از دوستام عقدنامه من و خانومم رو برده تا برامون وام اذدواج بگیره البته گفته بود عقدنامه و شناسنامه دسنکاری میشه ‌‌وامبه حساب اومد و بانک متوجه شد و دباره پول رو پس گرفت و عقدنامه رو توقیف کرده حالا اگه شکایت کنه چه جرم و حکمی داره

  1. زینالی می گوید

   سلام: به جرم جعل و استفاده از سند مجعول مجازات حبس و جریمه دارد.

 82. احمد می گوید

  اگر از کسی درخواست مجوز و پیگیری قانونی کاری را بخواهیم و متوجه شویم که مجوز جعلی است و هیچ استفاده ای نکنیم و فرد دستگیر شود …
  تکلیف چیست ؟
  میتوانیم مدعی کلاهبرداری شویم ؟
  آیا ممکن است دادگاه ما را احضار کند؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: جعل مجازات حبس دارد و جریمه و اینکه چون شما نیز درخواست کرده اید ممکن است احضارتان نمایند

 83. کاووس می گوید

  با درود
  مدارک هویت و تحصیلی دخترم را ظاهرا از محل کارش یا جایی دیگر تهیه کرده درشهرستان دیگر اسم اورا به عنوان عضو هییت مدیره و سهامدار شرکت ثبت کرده و آگهی های تغییرات شرکت مجددا اسم اورا به عنوان نایب رییس هییت مدیره در روزنامه رسمی اعلام کرده اند در حالی که دخترم اصولا در کشور نیستند روند دادخواهی چگونه باید صورت بگیرد.

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید دخترتان با اعطای وکالت به یک وکیل اقدام به شکایت نمایید.

 84. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید از کارفرمای خودم شکایت کردم بابت حق و حقوقاتم حکم جلبش روهم گرفتم؛ ولی کرفرمای من بدون اینکه من مطلع بشم ک ازمن شکایت کرده ۷تا رسید پول جعلی درست کرده بود و شکایت کرده بود ازمن ولی من تبرعه شدم چون کارفرمای من در جلسه های حل اختلاف حاضر نشد و پرونده مختومه شد ولی الان میخام برم بخاطر جعلی ک انجام داده شکایت کنم ولی رسیدهای اصلی دست خود کارفرمای من هستش اگر ادعا کنه ک رسیدهارو گم کرده؛ شکایت من چی میشه مرسی

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید ادعای جعل مطرح نمایید و از دادگاه درخواست نمایید از طرف مقابل بخواهد تا نسبت به اصل رسید ها به دادگاه ارائه بدهد در صورت عدم ارائه توسط طرف محکوم خواهد شد.

 85. حمید احسانی نیا می گوید

  سلام سال ۹۱ منزلی که بنام مادرم بوده با اثرانگشت پدرم وکالت خورده بنام پدرم و سپس سال ۹۶ با همان وکالت از نام پدرم بنام دو تن از برادرانم رسمی منتقل شده و سند تک برگ صادر شده شکایت جعل کردم قرار موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان و سپس تایید قرار در شعبه کیفری مبلغ منزل سال ۹۱ دومیلیاردو
  چهارصد بوده آیا امکان پیگیری شکایت کیفری وجود دارد ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر شامل مرور زمان شکایت شده باشد امکان پیگیری مجدد وجود ندارد و نمی توان دوباره برای همان موضوع شکایت کرد.

 86. ناشناس می گوید

  سلام آیا استفاده از درجه نظامی استوار برای کسی که سرباز نیست جرم تلقی میشه؟یا حمل باتوم در شهر

 87. محمد می گوید

  استفاده از درجه استوار ارتش برای کسی که سرباز نیست جرم است؟ حمل باتوم در شهر چطور

 88. فرشاد می گوید

  سلام خسته نباشید
  مشکل ما یکم متفاوت هست
  پدر من چند سال پیش خونه ای که خریدیم دا زد به نام پسر عمه من به تازگی پدرم فوت کردن الان پسر عمه بتده اومده میگه پدر شما وصیت نامه داده دست من بعد تو اون نوشته کا نیم دنگ این خونه برا پسر عمم هست حالا ما شک کردیم که این اثر انگشتی که زیر این وصیت نامه خورده مال پدرم نیست اگه خودش نوشته باشه و گفته باشه که این مال پدرتون بوده جرم داره
  و جرمش چی هست
  لازم هست بگم که سال ۹۳ پسر عمم اومده پشت قلنامه خونه را واگذار کرده به اسم پدرم و شاهد ها هم یکی زنش هست یکی دیگه عموی بنده
  ایا میتونه کاری بکنه و خونه را از ما بگیره یا نه

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید نسبت به وصیت نامه ادعای تردید نمایید تا به کارشناس خط و امضا ارجاع شود تا جعلی بودن اثبات شود.

 89. حسن می گوید

  سلام…
  من یکی از همکارام تعهد حسابداری خودشو رفته جعل کرده و گذاشته تو بانک که وام بگیره…
  ولی بانک فهمیده و اون تعهد جعلی هنوز دستشه…
  مجازاتش چیه؟؟؟

  شرایط کاریش جوری هست که اگه میخواست از خود شرکتش درخواست تعهد بده یه هفته طول میکشیده و به خاطر همین موضوع با فتوشاپ رفته یه جعلی درست کرده…

  آیا حکمش چیه؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام:اگر به کسی ضرری نرسیده باشد قابل مجازات نمی باشد.

 90. Zahra می گوید

  سلاج وقتتون بخیر.برادر من پارسال از ی نفر میوه خرید برای ثادرات. طرف میوه نداشت الکی میگفت دارم نصف پولو گرفتن و ازاین اونو جورمیکرده سیبارو.و هرروز میگفت امادس و از سیداز کانتیتر میفرستادن ک ب سمت بندرعباس ببره بد ی روز ک کانتیتر میخوابید میگفت اماده نیست و ماشین خالی برمیگست درست ۳باراینکارو کرده.
  سیباشم خراب بوده تحویل گیرنده نامه زده واس قاصی ک خراب سیبا.
  و داداشم ب طرف ۶۰ میلیون بدهکاربود
  و داداشمف لابت ارکانتینری ک اومده برگشت خورده باید مبلغشو حساب کنی چون توگفتی امادس…الان یارو زده زیرش دست تو مدارکا برده اصل قرداد دست برادرمه تو اصل قرداد چیزی ب عنوان درصد نیست تو یرداد فرعی قید کرده.
  و الان قاصی بابت جعل اسناد اون دای داده ب طرف و گفت باید دو میلیارد هفتصد میلیون پرداخت کنید ب این اقاهه.
  حتی ۳نفر از کارکنان و شریک همین اقا میگن ک کاراین فقط جعل اسناد ما شاهد بودیم ک ۶۰ میلیون بدهگار و داخل فاکتور اصلی قرارداد نامه هم قید شده و دیدیم ک ضرر ماهی ب این اقا زدن؟
  اگر سابت بشه این اقا دست بردن حکمش چیه؟
  و حکم این قاضی که ب حرفای این اقا امضا داده و حمکم صادر کرده چیه؟؟
  ممنونم از پاسخ گوییتون

  1. زینالی می گوید

   سلام: دست بردن در یک نوشته جعل اسناد عادی است و مجازاتش نیز حبس و جریمه می باشد و برای اینکه بتوانید جعل را اثبات نمایید باید ادعای جعل و تعیین جاعل نمایید تا از طریق کارشناس خط و امضا بتوانید مجعول بودن نوشته را اثبات نمایید.

 91. Isamodaresi می گوید

  باسلام
  درسال۹۵پدرم اموال خودرابامبایعه نامه درحضور۲شاهدطی چندین مبایعه نامه انتقال میدهندکه به طورقانونی صورت گرفته بعدازفوت پدرم دختران درسال۹۶دعوی تقسیم اموال صورت میدهندکه طی چندین شکایت که هربارحکم به نفع ماصورت گرفته ودرنهایت بااعاده دادرسی به دادنامه هابازهم محکوم شدندطی چندین سال درجلسات دادگاه اشاره ای به جعل سندوانکاروتردیدبه قولنامه هانکردندتادادگاه به آن رسیدگی کندودرنهایت باتاییداصالت سنددراعاده دادرسی حکم به نفع ماصادرشد.حالدرسال۱۴۰۱شکایت کیفری مطرح کردنددرارتباط باجعل سند.ودادگاه کیفری تمام قولنامه هامیخواهددرحالی که اموال مافروخته شده وبنگاه هم قولنامه ای نداردچون طبق قانون ۵سال موذف به نگهداری میباشدحال تکلیف شکایت کیفری چه میشودایاهرحکمی به ضررمابه دادنامه های حقوقی ضررمیرساندممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید رای حقوقی که مطرح شده را به دادگاه کیفری مستند قراردهید

 92. Isamodaresi می گوید

  سلام
  ببخشیدآیادرسال۹۵قولنامه نوشته شده// کارشناس می تواندتشخیص بدهدکه اثرانگشت قبل ازنوشته بوده(نوشتن قولنامه واثراگشت فروشنده)مربوط به یک روزحتی کمترمیباشدممنون

 93. شیرافکن می گوید

  سلام خسته نباشید
  پدر بنده سال ۸۸فوت میکنند.اما درسال ۹۰یکی از وراث به خاطر اینکه ارث بقیه رو نده با جعل امضا واثر انگشت خانه ومغازه پدری به نام خود میکند.یعنی یه فردی اومده جای پدرم امضا واثر انگشت زده
  خواستم ببینم مجازتش با توجه به اینکه ۱۰سال گذشته چیه؟آیا مشمول مرور زمان میشه

  1. زینالی می گوید

   سلام: بر اساس سالی که مجازات تعیین می شود مشخص می شود مرور زمان چقدر خواهد بود

 94. شیرافکن می گوید

  یعنی الان که حدودا ۱۰سال ونیم از جعل گذشته.دیگه حبس نداره شخص مجرم؟ممنون میشم جواب بدین

  1. زینالی می گوید

   سلام: جعل اسناد عادی خیر ولی جعل اسناد دولتی حتی با گذشت شاکی نیز زندان و جریمه را دارد

 95. رضا می گوید

  حدود۸نفرازهمکاران موردغضب مدیرقرارگرفته حقوق اضافه کاری وسایر مزایا قطع شدبرای احقاق حق نامه ای نوشته و بجای ۶نفر که موضوع را پیگیر بودند امضا نمودیم و نامه دیگری مشابه همان متن نیز خودشان امضا کردند بجهت اختلافی که با مدیر داشتیم دونفر مارو طی نامه ای در اختیار مرکزکارگزینی گذاشتند و مابقی بنوعی تو همان اداره ماندند بعدا از تک تک این افراد نامه وامضا گرفتند و مجددا چند نفر از بابت نامه اظهار بی اطلاعی کرده و از همشون امضا گرفته شده کل امضا ها و نامه فوق را به دادستانی بردند وایشان هم تایید کرده که امضاها جعلی هست اما مامنکر امضا زدن ها شده ایم و حالا به تخلفات اداری شکایت نوشته اند و از ما شکایت جعل کرده اند آیا با توجه به معنی جعل و متن نامه که صرفا احقاق حقوق عامه بوده شامل مجازات هست یانه

  1. زینالی می گوید

   سلام» ادعای جعل باید همراه با دلایل و مدارک باشد و با صرف اعلام جعل چیزی ثابت نمی شود این جعل با کارشناسی خط و امضا قابل اثبات می باشد

 96. شقاقی می گوید

  سلام وقت بخیر
  ما دیروز ۷خرداد دادگاه داشتیم حالا یه متنی اومده توثنا اینگونه که درتاریخ ۸خرداد وقت رسیدگی به لحاظ عزیمت به محل ماموریت نظامی/دولتی تجدید وبرای تاریخ ۶تیر ساعت ۱۲نیم تعیین گردید

 97. رضا می گوید

  سلام وقت بخیر

  آیا ساخت مدارک خارجی مانند پاس و گواهینامه جهت احراز هویت در سایتهای خارجی .جرم است اگر است آیا شامل شاکی میشود یا شامل هردو شا کی و متهم

  1. زینالی می گوید

   سلام: این عمل و جعل هست و هرکس از این اسناد استفاده نماید مجرم هست و قابل تعقیب

 98. معصومه شاه حسینی می گوید

  سلام من سال ۹۷ یه فیش بانکی رو نوشتم و امضا کردم جای مادرم که در اون مبلغ ۳۸ تومن از حساب جاری مامان به حساب دیگه اش که به کارت متصل بود انتقال دادم برداشتی صورت نگرفته فقط جابجایی حالا بعد از چندسال مامان رفته برای جعل امضاشکایت کرده . الان این شکایت قابل پیگیری هست؟

 99. حسن می گوید

  با سلام.کسی در ازمون سراسری بجای یک نفر دیگه شرکت کرده و در هنگام ثبت نام روی عکس داوطلب یک سبیل اضافه شده ولی بقیه عکس خودش بوده و در کارت ورود به جلسه مهر زده شده اما مهر روی عکس نبوده.ایا جعل اتفاق افتاده و اگر بله جرمش چیه با توجه به نوع جعل.ممنون میشم جواب بدین.

  1. زینالی می گوید

   سلام:بله جعل اسناد رسمی است مجازات حبس دارد و اینکه تخلف اداری محسوب می شود.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند