جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ 

جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می­کند جاعل محسوب میشود.

استفاده از سند مجعول

علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء استفاده کننده از سند مجعول می­تواند خود جاعل سند باشد یا شخص ثالثی که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.

استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که قانونگذار در تنظیم مواد مربوط به آن در نظرداشته است اعم از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.

جعل

مراحل جعل

برای تحقق جعل، سند یا نوشته باید دروغی راجع به تنظیم کننده خود بگوید و این‌که اطلاعات موجود در سند درست است یا دروغ، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جعل ندارد. پس اگر راجع به تنظیم کننده‌ی سند دروغی نباشد و خود وی آن را تنظیم کرده باشد هر چند اطلاعات راجع به آن دروغ باشد جعل محقق نیست.

برای مثال اگر شخصی به کارمند اداره ثبت احوال رشوه دهد که اطلاعاتی که در شناسنامه است را به غلط وارد کند، باتوجه به این‌که در مورد تنظیم‌کننده دروغی گفته نشده و اداره ثبت خود اقدام به آن کرده، جعل واقع نشده است، اما اگر شخصی، خود اقدام به ساختن شناسنامه کند، حتی اگر همه اطلاعات راجع به آن نیز درست باشد، به دلیل این‌که سند راجع به تنظیم‌کننده‌ی خود دروغ می‌گوید (مدعی است که اداره ثبت احوال آن را صادر کرده در حالی که چنین نیست)  جعل واقع شده است.

در این خصوص لازم نیست که کل یک سند در رابطه با تنظیم‌ کننده‌ی یا تأیید ‌کننده‌ی خود دروغ بگوید، بلکه اگر این دروغ راجع به جزئیات نیز باشد جعل محقق است. مثلاً شخصی که نامش حسن است و شناسنامه‌اش را از ثبت احوال گرفته با دست بردن در شناسنامه، نام خود را به حسین تغییر بدهد و دیگر اطلاعات شناسنامه را تغییر ندهد جعل تحقق یافته زیرا عرفاً با دیدن شناسنامه تصور می‌شود که سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسین صادر کرده است درحالی که این امر صحیح نیست و سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسن صادر کرده است.

ارکان جرم جعل و استفاده از سند مجعول

رکن قانونی

منظور از رکن قانونی این است که تا زمانیکه قانونگذار رفتاری را به عنوان جرم معرفی نکند نمی­توان مرتکب آن رفتار را مورد مجازات قرار داد. قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم جعل را تعریف کرده و در مواد بعدی به انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی اشاره کرده است و به تبع آن مجازات جرائم مذکور را برای آن­ها پیش­بینی نموده است.

 رفتار مجرمانه

 رفتار مجرمانه باید نمود خارجی داشته و در عالم خارج به وقوع بپیوندد و صرف تصمیم به ارتکاب جرم تا زمانیکه رفتاری از مرتکب سر نزده قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی انواع رفتار مجرمانه در جرم جعل عبارت است از:

 • خراشیدن یعنی از بین بردن یک بخش از کلمه یا عدد مانند این که حسین تبدیل به حسن شود و تراشیدن یعنی از بین بردن کل کلمه یا عدد.
 • قلم بردن یعنی ناخوانا کردن بخش‌های یک نوشته یا سند یا خط کشیدن روی آن
 • الحاق یعنی چیزی به سند اضافه شود مثلا حسن به حسین تبدیل شود.
 • محو کردن یعنی پاک کردن بخشی ار نوشته با وسایلی مانند لاک غلط‌گیر.
 • الصاق یعنی دو نوشته به هم وصل شوند نه این‌که نوشته‌ی پاره‌ای به هم مجدد چسبانده شود.
 • صرف ساختن مهر شخص دیگر به شرط این‌که قصد جا زدن آن به عنوان اصل باشد جعل است.
 • استفاده از مهر دیگری بدون اجازه نیز در هرحال جعل است.

 قصد ارتکاب جرم

قصدمجرمانه در جرم جعل از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است.

سوء نیت عام در جرم مذکور عبارت است از اینکه فردی رفتار مجرمانه پیش­بینی شده در قانون را با اراده و آگاهی کامل و عامدا و عالما مرتکب شود.

سوءنیت خاص در جرم مذکور عبارت است از اینکه مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد.

جعل اسناد

 مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

قانون گذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش­بینی نموده است. مهم­ترین انواع جعل در سند رسمی و غیررسمی بوده که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آن­ها پرداخته است.

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری پیدا نکرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می گردد و گذشت شاکی صرفا می تواند موجب تخفیف  به میزان یک یا دو درجه طبق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری باشد.

مطابق ماده ۵۳۲ قانون مذکور:

«هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

همچنین، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مذکور:

«هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

جعل و استفاده از سند مجعول تعدد

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل محسوب شده و فردی که مرتکب جعل و دستکاری در اسناد شده و بعد از آن اسناد مذکور را مورد استفاده قرار می­دهد مرتکب دو جرم شده است. بنابراین، در این مورد تعدد مادی جرم رخ داده و قاضی رسیدگی کننده به موضوع در مقام صدور رأی باید از مقررات پیش­بینی شده در قانون مجازات راجع به تعدد جرم پیروی کند و در مقام تعیین مجازات، مجازات اشد را برای مرتکب جرم در نظر بگیرد.

معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول

معاونت در جرم بدین معنی­ست که فردی غیر از مرتکب جرم با اقداماتی که انجام می­دهد ارتکاب جرم را برای شخص جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول تسهیل نماید تا فرد بتواند به طور موفق عملیات و اقدامات خود را عملی سازد.

معاون جرم خود به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم شرکت ندارد و از بیرون و به طور غیرمستقیم بر مباشر جرم تاثیر می­گذارد. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی انواع رفتار در معاونت در جرم عبارت است از: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی:در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده  باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

 • در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
 • در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
 • در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
 • در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

جعل پول

انواع جعل در قانون مجازات اسلامی

جعل را به دو گروه جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌کنند که ماده ۵۳۲ در رابطه با جعل مادی در اسناد رسمی و ماده ۵۳۴ در رابطه با جعل مفادی (معنوی) در اسناد رسمی است. که مجازات این مواد نیز طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری کرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود

ماده ۵۳۲:

«هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

ماده ۵۳۴:

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

در جعل معنوی نوشته فقط حاوی اطلاعات دروغ است (نه این‌که دروغی را به صادرکننده بگوید) جعل معنوی به این معنی است که یکی از کارکنان دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تحریف شوند. بنابراین شروط بالا باید باشد. پس اگر این اسناد مربوط به وظایف کارکنان نباشد جعل معنوی رخ نمی‌دهد.

ماده ۵۳۲ به جعل مادی توسط کارکنان که در راستای وظایف آن‌ها بوده است پرداخته با همان توضیح بالا در رابطه با مرتبط بودن به وظایف آن‌ها.

نکته‌ی مهم در تشخیص جعل معنوی و مادی این است که جعل معنوی حتما باید شرایط ماده ۵۳۴ را داشته باشد. بنابراین اگر جعل توسط کارمند دولتی و سایر مراجع مذکور نباشد قطعا جعل مفادی (معنوی) نیست و مادی است. اما در مواردی که جعل توسط کارکنان دولتی صورت گرفته اگر سند صرفاً حاوی اطلاعات دروغ باشد و دروغی راجع به صادرکننده یا تأیید‌کننده‌ی خود نگوید جعل مفادی (معنوی) است مانند این‌که در بازجویی متهم به بازپرس بگوید اتهام را قبول ندارد و بازپرس به هنگام نوشتن اظهارات وی بنویسد (اتهام را قبول دارد). در غیر این مورد جعل صورت گرفته مادی محسوب می‌شود.

جعل و استفاده از سند مجعول چک

 جعل و استفاده از سند مجعول ممکن است بر روی هر سندی صورت گیرد. از جمله اسناد غیررسمی که ممکن است جعل بر روی آن واقع شود چک هایی هستند که متعلق به حساب بانکی افراد بوده و به جای وجه نقد در معاملات خود مورد استفاده قرار می­دهند.

به عنوان مثال ممکن است دارنده چک مبلغی را که بر روی آن دو میلیون تومان نوشته شده تغییر داده و آن را تبدیل به بیست میلیون تومان نماید و چک مذکور را به بانک ارائه داده و مبلغ آن را مورد مطالبه قرار دهد. که در این مورد دو جرم مستقل جعل و استفاده از سند مجعول رخ داده و مطابق با تعدد مادی جرم برای وی مجازات در نظر گرفته می­شود.

جعل درگاه بانکی

جعل چک و کلاهبرداری

 کلاهبرداری از جمله جرائمی است که رفتار مجرمانه در آن متشکل از چند بخش مستقل است. بدین معنی که مرتکب جرم ابتدا باید با اعمال رفتار متقلبانه طرف مقابل را فریب داده و پس از فریب خوردن وی مال وی را تصاحب نماید.

اما نکته مورد توجه این است که جعل در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مستقلی در نظر گرفته شده و مشمول تعدد مادی جرم می­شود. یعنی اگر فردی سندی را جعل کرده و به دروغ خود را مهندس شهرداری معرفی نماید و از طریق آن اموال طرف مقابل را تصاحب کند مرتکب دو جرم مستقل شده و قاضی رسیدگی کننده در مقام صدور حکم به مجازات فرد باید از مقررات تعدد جرم که در قانون پیش­بینی شده است تبعیت نماید.

جعل چک سفید امضا

 یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که آیا جعل در چک سفید امضاء قابل تحقق است و می­توان برای فردی که چنین رفتاری را مرتکب شده مجازات در نظر گرفت یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در اینگونه موارد به نظر می­رسد که صادر کننده چک سفید امضاء به دارنده آن اختیار و وکالت در پر کردن مندرجات چک را داده و فردی که اقدام به چنین کاری می­کند در واقع به نمایندگی از صادر کننده چک عمل کرده است؛ بنابراین، نمی­توان مسئولیت کیفری را برای چنین فردی در نظر گرفت و قابل مجازات نخواهد بود.

مگر اینکه ثابت شود چک سفید امضاء به قصد امانت به فردی سپرده شده و فرد مذکور با سوء استفاده از حسن نیت امانت گذار مندرجات آن را تکمیل نموده و به بانک ارائه داده است که در این صورت چنین فردی علاوه بر جعل مرتکب خیانت در امانت شده است.

جرم جعل

جعل سند رسمی

قانون گذار جعل در اسناد رسمی را به دلیل اهمیتی که چنین اسنادی دارند به طور مستقل جرم­ انگاری کرده و مجازات خاصی را برای آن در نظر گرفته است.

در تعریف سند رسمی آمده است: «سند رسمی عبارت از اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن­ها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. غیر از آن، سایر اسناد عادی هستند.»

قانونگذار در ماده ۵۳۲ به بیان مجازات جعل در اسناد رسمی پرداخته است که این ماده نیز طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری پیدا نکرده است :

« هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

یکی از انواع جعلدر اسناد رسمی که می­توان به آن اشاره کرد جعل در شناسنامه یا اسناد سجلی است که فردی به طور غیرقانونی در شناسنامه خود دستکاری نموده و اطلاعات مندرج در آن را مورد تغییر قرار می­دهد که در این صورت مشمول ماده مذکور شده و به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می­شود.

نمونه شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

 اینجانب …………… مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی ………….. و شماره ثبتی ………… به مساحت ………… می‌باشم.

ملک فوق‌الذکر از مورخ …….. تا …….. به موجب اجاره‌نامه شماره ……….. در تصرف مشتکی‌عنه آقای ……….. بوده است.

بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ ………….. برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی فوق مراجعه کردم، که با آقای ………….. مواجه شدم، ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیر رسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ …………….. ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ …………. ریال دیگر به ایشان بپردازد.

با مشاهده سند غیر رسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است.

فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: ۱- سند مالکیت ۲- شهادت شهود ۳-…………، همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی‌عنه از مصادیق بارز مادتین ۵۳۶ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می‌باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام جعل امضاء و استفاده از آن مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.

همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

مراحل شکایت کیفری جعل

برای طرح شکایت کیفری جعل با در دست داشتن مدارک احراز هویت، دلایل مستندات و سایر مدارکی که می تواند در اثبات وقوع جرم مورد نظر موثر واقع شود به دفاتر خدمات قضایی می­توان مراجعه کرد و شکایت خود را از طریق سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه می­باشد ثبت نمود. باید به این نکته توجه داشت که برای طرح شکایت باید متن شکایت مورد نظر خود را که خلاصه ­ای از شرح ماوقع است آماده داشته باشید.

96 نظرات
 1. فرهاد می گوید

  آیا سند ازدواج دارم که بر اساس اظهارات کذب زوج تنظیم شود باطل و فاقد وجاهت قانونی میباشد،با ذکر ماده قانونی آن پاسخ فرماید،ممنون

  1. محدثه لواسانی می گوید

   اظهارات کذب باید فسخ ازدواج به دلیل تدلیس را مطرح کرد اگر ثابت شود ازدواج می گردد نه باطل

 2. فرهاد می گوید

  سند ازدواج داعم

 3. دانشجو می گوید

  با سلام
  آیا جعل عکس کارت پایان خدمت هم جریمه دارد؟
  اگر بله، چقدر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله تا یک سال حبس یا جزای نقدی تا ششصد هزارتومان

 4. احسان توکلی می گوید

  شخصی که کارمند دفتر خانه هست در نبود دفتریار و مرخصی ساعتی بدون اطلاع ‌دفتریار اسناد را امضا میکرده به عبارتی امضا او را جعل میکرده بعد از حدود یک سال هنگام بازرسی دفتریار متوجه میشود امضا سند توسط او نبوده حال ایا کارمند مرتکب جعل شده است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله قابل شکایت هست

 5. ب می گوید

  سلام وقت بخیر در رابطه با یک رسید عادی دست نویسی شده که شاهدان زیر برگه را امضا کردند بنده از شخص که رسید را به بنده داده بود بابت دریافت پولم به شوارا مراجعه کردم برای گرفتن حقم
  ولی ایشان برای بنده پرونده سازی کردند که من سفید امضا و بدون هیچ نوشته ای این کاغذ را دادم و جرم جعل به بنده نسبت دادن نظر کارشناس اولیه هم موافق سفید امضا بود و بنده بر روی نظریه کارشناس اعتراض قرار دادم و از طرف بازپرسی به خاطر ارائه مستندات مانند اسمس های دادن رسید به بنده و وجود رسید بانکی ، ویس تحدید ..رفع اتحام شدم و منع تعقیب خوردم .
  ولی این آقا اعتراض زد و ما پیش قاضی رفتیم و قاضی به این آقا گفت تو دیوانه ای سفید امضا دادی و به من گفت چرا اعتراض زدی پیگیر نظر کارشناس ۳ نفره نشدی و پرونده رو به دادسرا برگرداند و گفت چون همه شاهدان نمیدونستن که این برگه می‌ره کارشناسی میتونی به اونا بگی که به جای شما (شاهدان) این بار اعتراض بزنن که به کارشناسی بره
  حالا من موندم دادسرا بازپرس بهم اعلام می‌کنه برم برای اعتراض یا ابلاغیه میاد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نظر کارشناس بهتون ابلاغ میشه . حتما در سامانه ثنا ثبت نام کنید

 6. محمد می گوید

  بادرود و عرض ادب
  زدن مهر دفتر املاک پایین برگه سفید ولی استفاده نکردن از آن جرم است ؟اگربله مجازاتش چیست .
  باسپاس فراوان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله حبس داره

 7. شاهین می گوید

  سلام وقت بخیر.من سال گذشته برای دوستم که تاریخ وکالت تعویض پلاکش به اتمام رسیده بود به یکی از آشنایانم رو زدم و ایشان در دفتر خانه کار میکردند ولی سند را از من گرفتند و دادند به دفترخانه دیگری و اینکه سند را دوباره با جعل اثر انگشتش به نام من گفت فقط میزنم و به نام من گرد.حال طرفی که اثر انگشتش جعل شده بود متوجه شده و هنوز ماشین تعویض پلاک نشده.و اینکه دفتر خانه زنگ زد گفت طرف بسته دفتر خانه را و گفته ۱۰۰ میلیون میگیرم رضایت میدم.به من میگن نصف به نصف بدیم.میخوام الان کمکم کنید که چیکار کنم اصلا به من مربوط میشه؟و اینکه راه حل چیست؟(من از دوستم که برایش اینکارو کردم قولنامه گرفتم و در قول نامه نوشتم،سند خارج از دفترخانه تحویل من داده شد.و امضا شاهد گرفتم.ممنون میشم پاسخ بدید.سپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام امکان داره که به معاونت در جرم جعل محکوم بشید .باید با وکیل موضوع را جلو ببرید

 8. شاهین می گوید

  سپاس.و جریمه اش چیست؟

 9. کریم بی نیاز می گوید

  سلام ، جعل ویا اضافه نمودن یک عبارت وجمله به قولنامه دستی واستفاده از آن در قانون جدید دارای چه مجازاتی است؟ و آیا قابل گذشت است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جبران خسارت و حبس تا دوسال .بله

 10. Ali می گوید

  سلام اگر هرسه برگ قولنامه عین هم باشند با آوردن عکس یا شاهد اثبات جعل می شود.در ضمن جمله مورد ادعا هیچ ضرری برای خریدار نداردو توضیح مختصری است در متراژ ملک

  1. بهزاد زینالی می گوید

   توضیحات شما ابهام دارد

 11. Ali می گوید

  سلام اگر هرسه برگ قولنامه عین هم باشند ولی خریدار ادعا می کند که عکسی از قولنامه دارد که در آن جمله آخر قولنامه که توضیحی است در مورد دیوار مشترک بین دو ملک نیست وآن را بعدا اضافه کرداید البته این توضیح در اصل قولنامه خود خریدار نیز هست آیا با این عکس ویا با آوردن شاهد می تواند اثبات جعل کند

 12. ظهراب می گوید

  سلام یه نفر امضای و انگشت چند نفر را جعل کرده است. ایا برای هر امضا مجازات جداگانه ای وضع می شود⁉️

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بستگی داره اگر داخل در یک سند باشه یک جرمه

 13. کیومرث یعقوبی می گوید

  سلام زامن کسی قرار بوده بشم فقط حکم کار گزینی بردم وچند امضا کردم دیگه ن تعهد محضری دادم ن امضای آخرو کردم.
  چون بانک گفت نمیتونی ضمانت کنی حالا بعد از دو سال ب من زنگ زدن از بانک میگن اونی ک ضامنش شدی قسطاشو نمیده چون همه ی امضا و تعهد هارو جعل کردن محضر دار براش جعل کره حالا من ضامنش نشدم و روحم خبر نداره باید چیکار کنم ؟
  مجازا تشون چیه ؟ ممنون

  مجازاتشون چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید شکایت جعل مطرح نمایید حبس داره یا جزای نقدی

 14. محمدرضا می گوید

  سلام وقت بخیر کارمندبانکی که برای دریافت وام خودش استعلام رو دستکاری کرده که وام رو بگیره ولی متوجه شدن و به دادسرا معرفی شده به نظر شما چه حکمی براش صادر خواهدشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید دقیق تر بیان کنید که چجوری استعلامو دستکاری کردی و ممکنه به جعل مفادی محکوم بشن

 15. جواد می گوید

  البته تودادگاه تخلفات اداره فقط۶ماه کسرازحقوق براش صادرشده توی دادگاه کیفری چه حکمی قائدتاصادرمیشه؟

 16. محمدرضا می گوید

  ببخشید محمدرضاهستم داشتم به یکی از دوستان پیام میدادم اینجاهم اسم دوستمان جواد رو در پیام بالاثبت کردم عذرخواهی میکنم

 17. رضا می گوید

  استفاده از مهر پزشك ديگر در صورتحساب مركز درماني براي بيمه جرم است ؟ و مجازاتش چيست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله جعل است و حبس یا جزای نقدی دارد

 18. محمدرضا می گوید

  سلام ببخشید مزاحم میشم ،دورقم آخر کدملی خودشون رو اشتباه وارد کردن و استعلام چک برگشتی سفید آمده

 19. محمدرضا می گوید

  این موضوع اگرجعل محسوب میشود چه نوع جعلی میباشد ومجازاتش چیست؟

 20. حسین حیدری می گوید

  با درود و وقت بخیر، بنده مستاجری دارم (که باجناق یکی از مالکین ساختمان هست) که در خرداد ۹۶ قرارداد اجاره یکساله را در یک آژانس آشنای ایشان امضاء کردیم که بنده بعد از چند روز بنده متوجه شدم که قرارداد با یک شاهد امضاء شده که بردم آژانس نزد همان دوست مستاجر ایشان قرارداد را گرفت که با مستاجر هماهنگ کند برای امضاء شاهد دوم. بعد از یک هفته بنده رفتم و نسخه خود را گرفتم. سال بعد بنده برای صحبت اولیه رفتم منزل مستاجر برای تمدید صحبت کنم نسخه اجاره نامه را با خود نبردم، مستاجر در حضور میهمانان خود بنده را در معذورات اخلاقی قرارداد و قرارداد دو ساله با ۱۰% افزایش در هر سال در پشت قرارداد خودش نوشت امضاء کردیم که دو نفر شاهد هم آنرا امضاء کردند. قرارداد ما تا پایان خردادماه ۹۹ بود و ایشان به بهانه کرونا ملک را تخلیه نکردند. بنده دستور تخلیه گرفتم و ایشان کپی اجاره نامه خود را بدون پشت نویس آن به شورا نشان داد و بعد ادعا کرد که بنده جعل شهود کردم. از طریق شکایت کیفری دستور توقف تخلیه گرفت. بعد از مراحل دادرسی در دادیاری و جلب نظر کارشناس خط، قرار منع تعقیب برای جعل شهود صادر شد. مستاجر برای طولانی کردن فرآیند دادرسی درخواست تجدید نظر کرده و رفته به دادگاه کیفری در مجتمع قضایی قدوسی. سئوال این است قطع نظر از اینکه جعل شهود باشد یا نباشد وقتی که قرارداد سال اول تمام شده و تمدید قرارداد با امضاء دو شاهد تنظیم شده ، آیا ایشان می تواند مدعی جعل شهود باشد؟ در ضمن بنده کتاب جرو جعل و استفاده از سند مجعول را تا حدودی مطالعه کردم.
  با تشکر
  که بنده مدارک و مستنداتی که دال بر بهانه جویی ایشان هست دارم. اگر بخواهم که شما برای بنده یک لایحه تنظیم کنید نسخه خود را بدون ب شهود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 21. محمدرضا می گوید

  باسلام بیزحمت لطف میفرمائید پاسخ سوال بنده رو در مورد پاسخ استعلامی که خدمتتون عرض کردم بفرمائید،؟کارمندبانکی که برای دریافت وام خودش استعلام رو دستکاری کرده که وام رو بگیره ولی متوجه شدن و به دادسرا معرفی شده ایشان دورقم آخر کدملی خودشون رو اشتباه وارد کردن و استعلام چک برگشتی سفید آمده،این موضوع اگرجعل محسوب میشود چه نوع جعلی میباشد ومجازاتش چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   برای مشاوره های حقوقی در یایتزیر وارد بشید و در قسمت مشاوره تلفنی موضوعو توضیح بدید
   https://vakiltop.com/

 22. Ali می گوید

  سلام اگر قولنامه ای ۱۴ ماه پیش نوشته شده وامروز خریدار ادعای جعل دارد آیا می تواند بعد از این مدت شکایت کند یا مشمول مرور زمان شده است و اگر می تواند کیفری است یا حقوقی

 23. مجید می گوید

  با سلام
  حدود ۸سال پیش از فردی خرید میکردم به صورت چکی و نقدی و کلیه حسابهامو باهاش تسویه کردم و بابت یه اختلاف حسابی از من درخواست یه مبلغی اضافه نمود که بنده پرداخت نکردم و الان با گذشت ۸سال از بنده شکایت کرده که مبلغ ۱۵تومان طلبکارم و مستند کرده به فاکتورهای بنده
  پس از ابلاغ من متوجه شدم که در فاکتورهای بنده الحاق کرده و بنده رو بدهکار کرده و در این مورد رای محکومیت بر علیه من گرفته
  و اعلام کرده که این الحاق ها به دلیل تفاوت نقدی و چکی بودن در پرداخت صورت گرفته
  میخوام بدونم آیا میتونم به جرم الحاق به ضرر بنده در فاکتورهای بنده طرح شکایت کیفری کنم؟
  آیا این عمل جرم جعل الحاق رو نمایان میکند یا نه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست .میتونید در قسمت مشاوره تلفنی سایت با وکیل مشورت داشته باشید.
   https://vakiltop.com/

 24. فرشته کهن سال می گوید

  سلام
  آیا جرایم جعل مشمول مرور زمان میشود؟ طبق مصوبه سال ۱۳۹۲؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هرگونه ادعا در باب جعل به کارشناس مربوط ارجاع می گردد و مرور زمان ندارد و قابلیت پیگیری دارد

 25. اشترانی می گوید

  سلام وقت بخیر…. ملکی رو از شخصی خریداری کردم که واسط بوده و او ملک رو از صاحب اصلی خریداری کرده به صورت قولنامه و بعد به بنده فروخته و هنوز سند من رو بنامم نزده و الان متوجه شدم که قولنامه ای که به بنده نشون داده که بین خودش و مالک اصلی بوده جعلی هست که بتواند مبلغ ملک رو به بنده بالاتر بفروشد و قولنامه اصلی با مبلغ پایین تری بین خودش و مالک است… و قولنامه ای که به بنده نشون داده مبلغ و امضا ها همه جعلی و دروغی است…. ایا من میتوانم نسبت به این موضوع اقدام کنم….

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکان شکایت کیفری وجود داره میتوانید برای دریافت راه حل با این شماره تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 26. پویا می گوید

  سلام محمد هستم میخواستم بپرسم که اگر کسی گواهی اشتغال به کار بگیرد ودران بنویسند که از مزایایی آن استفاده کرده وبعد شخص ثالثی بیاییدوبگویید من آشنا دارم دراین اداره نامه شمارا بگیرد و بگوئید فردا بیایید ودرنامه بنویسدازمزایا استفاده نکرده وهمچیزان درست باشد و شما آن ثالث را نشناسی وبه او هدیه ای بابت کارش پرداخت کنی الان استعلام کردند و دوست مرا خواستن بنظر شما طبق اظهاراتی که گفتم ایشان محکوم به جعل هست یا خیر اگر بله مجازاتش چیست درضمن شخص همینجوری در نزدیکی همان اداره به طرف گفته چنین کاری رو برات انجام میدم ولی طرف رو نمی تواند شناسی کند ممنونم از لطف شما

 27. پویا می گوید

  پویا هستم
  میخواستم بپرسم که اگر کسی گواهی اشتغال به کار بگیرد ودران بنویسند که از مزایایی آن استفاده کرده وبعد شخص ثالثی بیاییدوبگویید من آشنا دارم دراین اداره نامه شمارا بگیرد و بگوئید فردا بیایید ودرنامه بنویسدازمزایا استفاده نکرده وهمچیزان درست باشد و شما آن ثالث را نشناسی وبه او هدیه ای بابت کارش پرداخت کنی الان استعلام کردند و دوست مرا خواستن بنظر شما طبق اظهاراتی که گفتم ایشان محکوم به جعل هست یا خیر اگر بله مجازاتش چیست درضمن شخص همینجوری در نزدیکی همان اداره به طرف گفته چنین کاری رو برات انجام میدم ولی طرف رو نمی تواند شناسی کند ممنونم از لطف شماضمنا دوست من در زمینه جعل هیچ نقشی نداشته و هرچه کرده همان بنده خدا بوده تشکر میکنم از پاسخ شما

 28. امین می گوید

  سلام
  جریمه ۳۰۰ هزار تومانی بابت استعمال اوراق مجعول جرم درجه چند محسوب میشود

 29. راضیه می گوید

  سلام
  ملکی وکالتی خریداری کردیم .که مالک آن فوت شده و وکالت باطل شد.با تلاش بسیار وکالت از وراث تهیه کردیم.اما خریدار وکالتی ملک سند را دستکاری کرده بود به شکلی که بنگاه دار نیز شماره رو اشتباه در قولنامه ثبت کرد. مثلا اعداد ۱ رابه ۲ و ۳ با مداد مشابه جوهر سند تبدیل کرده. از طرفی ملک را در رهن بانک بیشتر از قیمت ملک گذاشته و الان بانک ملک را برداشته .مجبوریم جهت جلوگیری از ضرر بیشتر این بدهی رابدیم ( مثل اینکه ملک را دوبار خریدیم) و سپس شکایت کنیم .

  ۱)میخوام بدون الحاق در سند با مداد نیز جرم هست؟
  ۲) با این اتفاقات کیفری میشه؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله جعله و جرم محسوب میشه

 30. ارش می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده منزل خودم رو به شخصی داده ام که در بند اجرت المثل روزانه در صورت تخلیه نکردن مبلغ ۱ میلیون تومان بپردازد قبل از اینکه اجاره نامه تمام بشه (۵ ماه قبل از اتمام قرارداد) بدلیل پرداخت نکردن اجاره بها شکایت طرح کردم و بعد از سه ماه بعد از اطمام قرارداد تونستم بمنزل رو تخلیه بکنم الان مستاجر رفته اجاره نامه رو اون قسمت هایی رو پاک کرده توسط چیزی شکایت کیفری انجام داده ، مدارکی که من دارم شهادت دو شهود و دو نسخه اجاره نامه و عمس زمانی که قراردا نوشتیم و همچینین با صدای پدر ایشان بوده داخل کلیپ بازپرس پرونده ازم ضمانت ملکی میخواست که من نرفتم اصلا برا ضمانت چیزی ندادم الان چی میشه !

  1. وکیل تاپ می گوید

   تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 31. رامین می گوید

  سلام اگردردفترخانه رسمی امضاواثرانگشت موکل جعل گرددسوای متن وموضوع وکالت مجازات سردفترتصدیق کننده چیست؟ مجازات معاون جرم که بجای موکل امضا وانگشت زده چیست؟

 32. اصغر می گوید

  با سلام من باهمکاری کسی روی شناسنامه اش جعل کردم رفتم وام آذرتاج گرفتم و حالا رفیقم قضیه را لو داد من هم که سوادنداشتم جرم من چیست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام ربطی به سواد داشتن یا نداشتن شما نداره از شش ماه تا یک سال حبس داره

 33. ستار می گوید

  با سلام من باهمکاری کسی روی شناسنامه اش جعل کردم رفتم وام آذرتاج گرفتم و حالا رفیقم قضیه زالو داد من هم که سوادنداشتم جرم من چیست

 34. هدیه می گوید

  جعل امضا و اثر انگشت روی سفته توسط کارمند بانک برای وام گرفتن چه مجازاتی دارد؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام از یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی

 35. هدیه می گوید

  یعنی امکان دارد حبس نباشه؟؟از چند تاوکیل سوال کردم میگن هم حبس داره هم جریمه نقدی .

 36. فتانه خدادادی می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  یکی از دوستان بنده برای گرفتن دسته چک در فرمی که بانک بهشون داده که یه معرف که توی بانک حساب داره امضا کنن بدون اطلاع من مشخصات من رو نوشتن و امضا منو جعل کرد ن و تونستن دسته چک بگیرن من به چه صورت باید از ایشون شکایت کنم و میخواستم بدونم جرمشون چیه؟

 37. شكوفه می گوید

  سلام اگر كسي يه اقرار نامه دستي رابجاي يكي از ورثه براي اينكه مهريه مادرم بوده بقيه ورثه امضا كردن حكم ان چيست ويك اثر انگشت

 38. سامان می گوید

  سلام برای تمدید برند شرکت یکی از اعضا نیامده و مدیر عامل ب جای او امضا زده به او اطلاع دادیم برای امضا و تشکیل جلسه نیامد حتی جلسه رو هم روزنامه کردیم باز نیامد چندین نفر فرستادیم که بیاید و امضا بزند و نیامد شاهد هم داریم عامدانه نیامد تا ما امضا بزنیم و بعدا شکایت جعل کند هیچ ضرری و خسارتی ب کسی وارد نشده و فقط برند را تمدید کرده ایا باز هم شامل مجازات جعل میشویم

 39. اسلامیان‌ می گوید

  رئیس‌اداره‌ثبت‌شهرستان‌۳۶۰۰مترمربع‌ازیک‌باغ۶۶۰۰متر‌مربعی‌مراازسندمزرعه‌خارج‌‌وبه‌نام‌اداره‌مسکن‌می‌نمایدکل‌زمین‌رااداره‌منابع‌طبیعی‌به‌من‌واگذارکرده‌بوددرسال‌۹۱‌به‌عوض‌آن‌‌یک‌زمین‌خوار‌قسمت‌دیگر‌ازاراضیملی‌راتصرف‌‌وسندبنام‌ویصادر‌می‌کند

 40. محمد رضا می گوید

  سلام مدت یکسال از شخصی خرید کردم برای مغازه سوپرمارکت و حضوری سفارش میگرفت بعد جنس را حضوری تحویل میداد
  حال. متوجه شدم که داخل فاکتورهای دوبرگی نام یک محصول را در هر دو صفحه ذکر کرده و قیمتش را محاسبه کرده .
  و یا جمع مبلغ فاکتور قبل را در فاکتوربعدی اضافه عنوان کرده و محاسبه کرده
  یا قیمت واحد جنس رادر مبلغ محاسبه و اضافه عنوان کرده
  ولی بیشتر فاکتورها را به شواهد شاهدان زیاد به عنوان هر ده خرید اشانتیون خرید دارد جمع اوری کرده و برده حدود پنجاه فاکتور در دست دارم به نظر شما چکار کنم ایا شکایت کنم موفق میشوم
  فاکتورها دست نویس با خط خودش ذکر تاریخ و مهر میباشد
  سپاسگذارم

 41. هستی می گوید

  سلام .جعل امضا و اثر انگشت تا چه زمانی قابل پیگیریه؟؟چند سال بگذره شامل مرور زمان میشه؟….؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نمایید

 42. حسین رکاب می گوید

  سلام ممنون میشم جواب سوال منوبدین من باسه یه شرکت شن ماسه بارمیبوردم بار که تحول گرفته شد یه مهر ثبت شدخالی میزد من هرماه حساب میکردم سه تا بار من نبوردم یه مهر ثبت شد زدم روبرگه باسکول جرم چی هست

 43. سوری می گوید

  سلام ببخشد یک چک پارسال به یه اقا دادم موقه سررسی چک مبلق چک را نقدی به او دادم وقرار بود که چک را به من برگردانه ولی او بعد از یک سال تاریخ چک را دستکاری کرده وچک را برگشت زده حال چکونه شکایت بنویسم ممنون میشم راهنمایم کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شمابایستی اثبات کنین که مبلغ رو نقدی پرداخت کردین وبرمبنای جعل چک واستفاده ان شکایت طرح کنین ودرخواست استردادلاشه چک بخواهین

 44. علی می گوید

  سلام. اگر بدر به فرزند خود خانه ای بخشیده باشد و سند زده باشد . ایا بدری ادعا می تواند کند که این خانه کرایه اش مال من است . و خانه را کرایه بدهد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 45. فرامرز رضایی می گوید

  سلام خسته نباشید من میخواستم بدونم که اگه کسی از سند معجول در ارکان نظامی قبل ۶ سال استفاده کرده باشد که اضافه خدمت ان را هم کشیده وپایان خدمتش امده باشد و طرف باسند ازاد باشد جرم این عمل چی میتونه باشه سند معجول هم استعلاجیه دکتر بوده و واسه سند معجول هم پول داده ولی نمیدونسته سند جعلیه ممنون میشم اگه پاسخ بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مجازات استفاده از سند مجعول

 46. کریم روزگار می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده یک خودرو خریده بودم که وکالت فروش داشتم با دو ماه وقت تعویض پلاک که دو ماه رد شده بود خودرو رو فروختم و یک نمایشگاه که اشنا میباشد گفت بده بفرستم وقت تعویض پلاکش رو بردارن که اینکار رو انجام داد و بنده بردم یک دفتر خونه به اسم خریدار وکالت فروش زد الان بردن مرکز تعویض پلاک گفته که وقت وکالت دستکاری شده فرستادن اگاهی اون هم فرستاده دادگاه به اسم خریدار پرونده درست شده میخواست اگه امکانش هست جواب سولال بنده رو که جزای این پرونده چی هست و کی مجرم محسوب میشه رو برام لطف فرمایید

 47. خرسندی می گوید

  سلام خسته نباشید من با همسرم در حال متارکه هستیم همسرم مهریه خود را به اجراء گذاشته بنده زمین کشاورزی داشتم که ارث پدری من مشترک با سایر وراث است و اقدام به فروش آن کردم با توجه به توقیف ملک از سوی همسرم من ملک را به شخص دیگری فروختم و تاریخ قولنامه را به قبل از شکایت همسرم تغییر دادم حال اگر ایشان به جرم جعل شکایت کند جرم زندان دارد یا میشود به جریمه نقدی تغییر داد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله حبس دارد

 48. یونس می گوید

  سلام خسته نباشید من قبل ازعیدماشینم کلانتری محل سکونتمون گرفتن چون بخاطربحث هایی که بین من ومامورهایی کلانتری پیش اومد وبالاگرفت منوبازداشت کردن اخرشب چون بادرجه دارخیلی دعوامون بالاگرفت منم توعصبانیت خیلی حرف جلویی مردم بهش زدم باچندتاسرباز خوده ریس کلانتری باچندتا درجه داردیگه که ازخونه بالباس شخصی اومدبودن اینقدرمنوزدن ازاونجایی که تویی اون منطقه غریب بودم می خواستن چندتاسرقت منزل روگردانم بندارن حتااستعلام گرفتن دیدن اصلا هیچ پرونده ای ندارم ولی اینقدرمنوزدن دیگه نتوانستم تحمل کنم هرچی هم ازشون می خواستم به خانواده ام خبربدن اینکارنکردن منم تنهافکری که به سرزداین بودکه بگم من سرقت کردم تمام لوازم سرقتی هم خونه گذاشتم تا بکشونمشون خونه به خانواده ام اطلاع بدم وقتی گفتم بایدخونه بریم زنگ زدن قاضی کشیگ اجازه ورودبه منزل بگیرند ولی قاضی باعصبانیت گفت حق این کاررونداریدتا صبح ولی اوناهمون ساعت ۲/۳۰دقیقه قفل درخونه ای ماروشکستن رفتن توخونه تمام لوازم توحیاط روجمع کروندبردند منم به خانواده ام خبردادم موضوع ازچه قراره خانومم همون زمان زنگ زد به برادرش که ماموراطلاعات است اومدن پاسگاه مامورهاروتهدید کردمامورهاترسیدنددیگه کتک نزدند منو ولی به برادرخانومم گفتن خودش اعتراف کرد اونم جوابشونودادگفت اگرشماروهم یکی اینجوری بزنه خیلی چیزهاروگردان میگیریدخلاصه صبح رفتیم دادگاه وقتی قاضی پرونده روخواندخیلی عصبانی شدمنم تمام بدنم که داغون کبود شده بودنشون دادم بهم گفت همین الان ازدستشون شاکی شو حتا به دادستان موضوع روگفت دادستان ریس کلانتری روخواست دادگاه بعدقاضی دستورازادی من رودادحتا درجادستورازادی ماشینم روهم داد ولی وقتی من رفتم کلانتری دوباره همه یکجورهایی منو دست به سرمی کردند که زمانی که ریس پاسگاه اومد بهم گفت رفتی چی گفتی به قاضی گفتم راستشو بعدگفت غروب بیاماشینتو ببرغروب رفتم به بهانه ای همراه نداشتن گواهینامه ماشینوندادن بهشون گفتم خوب قاضی دستوردادیامالک یا متصرف ولی حرف منو گوش نمی کردند گفتن فردابیاصبح رفتم دیدم ماشین نیست دادند پارکینگ گفتم چرااین کارروکردین جوابی ندادن دوروزبعدرفتم دنبال کارازادی ماشین یی نامه بهم دادند گفتن بروپیلس بعلاوه ۱۰زمانی که رفتم گفتن بروبرگه پارکینگ رو بیاررفتم دوباره کلانتری گفتم چرا هرچی دارم هست بهم نمیدین گفتم فراموش کردیم دوالی سه ساعت طول کشید تا بهم دادند تارفتم دوباره پلیس علاوه ۱۰ ساعت اداره ای امام شد دوباره صبح رفتم دوباره بهانه گرفت مهرچرانداره دوباره رفتم ریس پاسگاه مهرزدبرگشتم بازگفت چرا اسم ننوشتن من ازکجامی دوانم به کی بدم منم دیگه خیلی عصبانی بودم ازاذیت کردنشون ازطرفی فاصله هم دوربود باید کلی کرایه میدادم پیش خودم گفتم ماشین خودم هست پرونده خودم هست خواسته ام اسم روبنویسم اشتباه اسم خانومم که سندبه اسمش بودنواشتم وقتی متوجه شودم سعی کردم دورستش کنم ولی جوری شد که خیلی داغون شد ازطرفی دیگه نمی توانستم برم کلانتری دوباره این نامه روبگیرم چون باهام مشکل داشتن همون کاغذرو دادم به مامورترخیص ماشین مامورمتوجه شب منم گفتم موضوع رو کارهاروانجام دادبرگه بهم دادگفت بروتاپیام بیادبروماشینتو بگیرولی فرداش ازاگاهی بهم زنگ زدن رفتم آگاهی موضوع رو تعریف کردم اونابهم گفتن وقتی قاضی نامه آزادی دادچرا ندادن بهت بعدمامورترخیص چرا بهت می گفت اسم ننوشته اونم داشت اذیتت می گردچون وقتی قاضی نوشته مالک یامتصرف یعنی دستورداده دیگه اسم لازم نبود چرااینکارروگردی الان دردسردرست کردی برای خودت البته وقتی ازماموراگاهی پرسیدم گفت بروکل موضوع رو تعریف کن دادگاه منم توبرگه بازجویی توضیح دادم انشلاءکه چون اتفاق خاصی نیوفتاده بعدصاحب ماشین هم خودت هستی قاضی کاریت نداره ایندفعه ولی دیگه نباید ازاین ا شتباهاکنی..حالا فردابایدبرم دادگاه ولی خیلی استرس دارم می خواستم ببینم آیا الان کارمنم جعل اسنادحساب میشه یااصلا بنظرشماچه اتفاقی برام فردامیوفته دادگاه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سوالتونو کوتاه مطرح کنید

 49. فرهاد می گوید

  بنده جهت یک وام ۷ ضامن معرفی کردم یکی از ضامن ام شکایت جعل و استفاده از سند مجعول کرد که ج کارشناسی اومد امضا و اثر انگشت او نیست و نمونه امضا و اثر انگشت من متبت اومد البته فقط رو یک برگه برگه دیگه منفی اومد و اینکه وامو تسویه کردم و هیچ صرری به شاکی وارد نشده مجازاتش چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حبس تا دوسال و یا جزای نقدی

 50. مهرنوش مختاری می گوید

  سلام شرکتی دارم بعلت‌مشکلاته ار شهر خودم به شهر دیگری نقل مکان کردم عروس و پسرم با مهر و جعل امضا قرارداد مینوشتن طی چهارسال کلی قرار داد و سرویس نگهدار بستنند که ایشان هیچگونه هزینه ای بمن پرداخت نکردن حتی مالیات شرکت هم ندادن ،شرکت را تخلیه و تمام وسایل آن رو فروختنند و‌به شهری دیگر مهاجرت کردند حالا خانم‌به پسرم‌پیشنهاد طلاق داده وبه خانه‌پدرس رفته تمام اموال پسرم رو تصاحب کرده‌حتی خونه رو به‌نام‌خودش کرده آیا میتونم از ایشان شکایت کنم جرم اینکه تمام پولهای شرکت‌بنام‌کارتهای این خانم‌میرفته چه‌حکمی داره وآیا قاضی رسیدگی میکنه‌یا نه

 51. جمال می گوید

  چندسال پیش بابت خریدموتور شناسنامه و کارت پایان خدمت دادم الان متوجه شدم جعل کرده پایان خدمت منو چیکار کنم آیا حبس داره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید به جرم جعل شکایت نمایید

 52. جمال می گوید

  چندسال پیش شناسنامه و پایان خدمت رودادم به کسی که ازش موتور وگوشی خریدم بابت ضمانت دادم الان متوجه شدم که جعل کرده آیا من تقصیر کارم و حبس داره

 53. مرتضی پرهیزگار می گوید

  سلام جرم جعل از نظر درجه در قانون چه درجه ای دارد و آیا مشمول مرور زمان میشود یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جرم جعل بسته به نوع جعل درجه اش متفاوت هست وشامل مرور زمان هم میشود ومرور زمانم بادرجه تعیین میشود

 54. محمد عالم می گوید

  سلام من محمد عالم تبعه افغانستان هستم برادرم بخاطر کارو به طور قانونی به ایران آمده بود وقتیکه مدت ویزه اش تمام میشه و بخاطر تمدید آن چون خودش ادارات ایران را بلد نبود به کسی پاسپورتش را میدهد جهت تمدید ویزه ولی اون نفر آنرا به طور غیر قانونی تمدید میکنه و برادرم ازین قضیه خبر نموشه و فکر میکنه ک قانونی اس وقتی میخواهه که افغانستان بیاید در سر مرز هنگام خروجی زدن دستگیر میشه حالا بخاطر رهایی شان چیکار باید کرد.
  متشکرم

 55. احمد سعدی می گوید

  سلام
  وقتی در حکم جعل اعلام میشه**به حبس از شش ماه تا ۲ سال یا به پرداخت سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد* یعنی برای مرتکب به جرم حق انتخاب میزاره یا اینکه قاضی تعیین می کنه که کدامیک از موارد (حبس یا نقدی) باشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اختیار اعمال مجازات فوق دراختیار قاضی رسیدگی کننده میباشد

 56. Taha می گوید

  باسلام.اقایی به همسرم ۲میلیون قرض داد و سفته از شوهرم گرفت و از من هم ب عنوان شاهد امضاگرفت پشت سفته.طرف بعداز۱سال ب اجرا گذاشت سفته هارو ودرکمال ناباوری ده میلیون ب اسم من ک خانم هستم سفته جعل کرده. کارشناسی کلا سفته رو رد کردن ک امضا و دست خط متعلق ب من نیس اما اثر انگشتی ک پشت سفته هست و از شوهرم مثلا دارن کارشناس فقط اون رو تایید کرده و امضی شوهرمم رد کرده.حالاما موندیم ویه اثر انگشت ب عنوان ضامن از شوهرم پشت سفته.من دنبال شکایت از طرف هستم ب عنوان جعل و استفاده از سند مجعول.ممنون میشم بفرمایید حکمش چی هست چ دولتی و چ از جانب من ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتواندبابت جعل شکایت نماییدکه مجازات حبس دارد.

 57. مهرنوش می گوید

  سلام وخسته نباشید من یک شرکت خصوصی محدود دارم که بخاطر مشکلاتیاز شرکت دور بودم که عروسم بجای من. امضای خودش روپای قراردادها و. سرویس نگهداری انجام میداد و. چکهایی که. بنام شرکت بوده وصول وبه. حساب خودش واریز مینموده بعضی از این. قرار دادها. زمان خورده مثلا مال ۹۶میباشه ولی پولهای. سرویس و نگهداری رو تا دو ماه پیس دریافت میکرده آیا میتونم شکایت کنم و دادگاه رسیدگی میکنه یانه متشکرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانید بابت جعل امضاشکایت نمایید.

 58. محمد مهدی می گوید

  سلام دایی سال ۶۴ از مامانم با خالم و برادرش و مادرش وکالت تام گرفته این وکالت رو تبدیل به سند نکرده تا سال ۹۱ ولی سال ۸۶ با ۸۹ دو نفر از این نفرات که به داییم وکالت دادن فوت کردن داییم بلند شده سند جعلی درست کرده نام این دو نفر که فوت کردن جز فروشنده ها نوشته
  حالا ما سال ۹۹ فهمیدیم از سند جعلی استفاده کرده ولی خب بعضیا میگن شما تا ۷ سال وقت داشتید شکایت کیفری کنید میخواستم ببینم تبصره وجود داره که دستمون برسه به جایی یا نه؟ مرسی با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر جدیدا مطلع شده باشید می توانید می توانید شکایت نمایید.

 59. الف شاه حسینی می گوید

  سلام جرم استفاده از رسید جعلی که با نرم افزار گوشی درست میشه جیه؟با توجه به اینکه نمیدونسته اینکار جرمه وبعد از نشون دادن رسید ده دقیقه بعد وجه را بحساب شخص ریخته.چون اون شخص غش در معامله اننحام داده بود وحاضر به پس گرفتن مالی که فروخته نبوده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به جرم جعل و استفاده از سند مجعول که حبس و جزای نقدی است محکوم می شود.

 60. رضوان می گوید

  آیا جعل امضا روی فیش بانک ،جهت جا به جایی پول از حساب صاحب فیش به حساب دیگرش فقط به دلیل نبود شخص و با هماهنگی صاحب حساب جرم محسوب می شود!؟چه حکمی دارد!؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر چون در جعل باید مصداق ضرر وجود داشته باشد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 + چهار =