تعرفه وکیل دادگستری

چنانچه وکیلی، رایگان وکالت یکی از خویشان نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را برعهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم مرکز، کانون و صندوق معاف است .

هر دعوایی که موضوع آن مالی یا برای ذی نفع منفعت مالی در بر داشته باشد، دعوای مالی محسوب می شود به طور مثال، حق مالکیت یا بهره برداری در مورد یک ملک. طبق تعرفه در دعاوی مالی که در حکم دادگاه بدوی، بهای خواسته یا همان مال یا منفعتی که در مورد آن نزاع و اختلاف نظر وجود دارد قطعی است، نرخ حق الوکاله ۱۰ درصد بهای خواسته بوده و چنانچه حکم قطعی در این خصوص وجود نداشت تا مبلغ پانصد میلیون ریال   هشت درصد بهای خواسته و نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال هفت درصد بهای خواسته، نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال پنج درصد بهای خواسته،نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال چهار درصد بهای خواسته، از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته خواهد بود.

در صورتی که گروه وکلا وکالت یک پرونده را برعهده داشته باشند و پروانه عده ای پروانه کانون وکلا و پروانه بقیه پروانه مرکز وکلا باشد باید با توافق هم از فرم وکالت کانون یا مرکز به طور مشترک استفاده و لوایح در سربرگ یکی از ایشان تنظیم و تقدیم دادگاه گردد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تعرفه وکیلحق الوکاله وکلا در امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیر مالی مطابق تعرفه چقدر است؟

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه بوده و مشمول مواردی مانند قیمومیت، غائب مفقود الاثر، ماترک میت، محجورین و امثال آن می باشد. دعاوی خانوادگی نیز که در صلاحیت دادگاه های خانواده است مانند مطالبه مهریه، حضانت، طلاق و نفقه و مواردی از این دست را در بر می گیرد .

تعرفه وکالت تمام دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی؛ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال.

دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست؛ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال خواهد بود.

چنانچه وکیل پس از نقض رای، وکالت پرونده ای را برعهده بگیرد، حق الوکاله ای که به او تعلق می گیرد به میزان نصف حق الوکاله قبل از نقض رای است. حق الوکاله دعاوی مالی و غیرمالی در دیوان عالی کشور نیز طبق تعرفه مرحله تجدید نظر محاسبه می گردد.

حق الوکاله وکلا در امور کیفری طبق تعرفه

حق الوکاله وکیل در جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و یا دادگاه انقلاب باشند :ایکون تعرفه وکیل

  1. چنانچه جرم ارتکابی مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع اعضا و یا حبس تعزیری درجه یک باشد حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر مبلغ دو میلیارد ریال حق الوکاله مطابق تعرفه خواهد بود.
  2. چنانچه جرم ارتکابی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۲ و ۳ باشد حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال حق الوکاله طبق تعرفه خواهد بود.
  3. در باب جرایم دیگری که در دو دسته بالا قرار نمی گیرند اما در صلاحیت دادگاه های مذکور هستند حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه خواهد بود.

 وقتی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، نظامی دو و یا دادگاه اطفال و نوجوانان باشند :

  1. چنانچه جرم ارتکابی مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵ باشد حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال حق الوکاله مطابق تعرفه خواهد بود.
  2. چنانچه جرم ارتکابی مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶ باشد حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال حق الوکاله مطابق تعرفه خواهد بود.
  3. در خصوص جرایم دیگری که در دو دسته بالا قرار نمی گیرند.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات بسته شده است.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.