رضایت‌نامه حقوقی یعنی چه و نمونه متن رضایت نامه حقوقی

به طور کلی گاهی در ارتکاب جرایم بزه دیده و شاکی مصلحت را در اعلام رضایت می‌بیند تا به مجازات رساندن مجرم‌. در این نوشتار ابتدا به بررسی معنای رضایت حقوقی می‌پردازیم سپس انواع رضایت حقوقی و شرایط آن و نتیجه رضایت شاکی می پردازیم.

تعریف رضایت‌نامه حقوقی

در پی وقوع یک جرم یا وقوع اختلافات خانوادگی یا مالی و… ممکن است محکوم علیه یا مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) رضایت شاکی یا محکوم له (شاکی) را جلب کند. گاهی این اعلام رضایت بدون قید و شرط است و گاهی در مقابل انجام تعهدات و یا دریافت وجه‌المصالحه هست.

در هر صورت اعلام رضایت شاکی یا محکوم له در صورتی معتبر است که یا در حضور دادگاه اعلام شود و دادگاه آن را در صورت جلسه قید و به امضای طرفین می رساند و یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، که در صورت اخیر نیز باید به دادگاه ارائه گردد.

زمانی که اعلام رضایت خواهان در مقابل دریافت وجه یا انجام تعهداتی است، در زمان اعلام رضایت باید وجه دریافت یا تعهد انجام شود و یا ترتیبات پرداخت یا انجام تعهد فراهم گردد.

تعریف رضایت‌نامه حقوقی

تاثیر گذشت و رضایت شاکی در جرایم

الف) در جرایم قابل گذشت:

ماده صد قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره یک_ جرایم قابل گذشت جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشته وی است.

بنابراین طبق مواد اخیر در جرایم قابل گذشت است با اعلام رضایت شاکی، مجرم مجازات نمی شود. با این حال، در صورتی که شاکی برای اعلام رضایت شرطی تعیین کرده باشد تا شرط مذکور محقق نشود اعلام رضایت و گذشت اثری ندارد.

ب) در جرایم غیرقابل گذشت (جرایمی که داره جنبه عمومی است و برای تعقیب به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد):

در این حرایم اعلام رضایت و گذشت شاکی صرفا می تواند از موجبات تخفیف مجازات مجرم باشد. نکته ای که قابل ذکر است این است که در صورتی که شاکی اعلام رضایت کند و این رضایت نامه معتبر باشد امکان طرح مجدد شکایت بابت همان جرم را نسبت به مجرم ندارد.

تاثیر گذشت و رضایت شاکی در جرایم

شرایط گذشت در قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است».

شرایط رضایت نامه حقوقی و نمونه متن رضایت

در رضایت نامه حقوقی، نام و نام خانوادگی و مشخصات شاکی و مشتکی عنه و موضوعی که در مورد آن اعلام رضایت می شود به طور دقیق قید می شود و به امضای شاکی می رسد. رضایت نامه حقوقی یا در دادگاه اعلام می شود و صورت مجلس می شود یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
رضایت دهنده:
نام و نام خانوادگی:………
با شماره ملی:……… ملی : ………………….آدرس:…………
رضایت گیرنده: ……………….‌‌‌‌…..با شماره ملی : …………….
آدرس:………
موضوع رضایت: اینجانب در تاریخ….. در کمال صحت عقل در خصوص دادنامه شماره: ……………….و با شماره بایگانی : ……….. در شعبه…… با آگاهی به این که عدول از شکایت مسموع نیست بدون هیچ‌گونه قید و شرطی رضایت خود را اعلام می دارم.

نتیجه گیری مبحث رضایت نامه حقوقی

با تنظیم رضایت نامه حقوقی در حقیقت، دعوا به صلح ختم می شود. رضایت شاکی ممکن است به صورت شفاهی در دادگاه اعلام شود و در صورت مجلس قید می گردد یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد. لازم به ذکر است که رضایت نامه ممکن است مشروط باشد یا بدون هیچ شرط و قیدی

سوالات مبحث رضایت نامه حقوقی

بله، شاکی اختیار دارد تنها نسبت به بعضی از آنها اعلام رضایت کند.

در جرایم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات می شود و در جرایم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف است.

در تمام مراحل چه قبل از صدور رای چه بعد از صدور رای می توان اعلام رضایت کرد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند