۲۰ سوال حقوقی درباره ارث و وصیت

ارث و میراث به اموال به جا مانده از متوفی اطلاق می شود. گاهی در بین عرف مردم تصوراتی به اشتباه وجود دارد که مطابق واقع نیست لذا سعی داریم در این جا به سوالاتی پاسخ دهیم که بیشتر جنبه کاربردی دارند و ممکن است برای شما هم سوال شده باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

به فردی که فوت می شود و ارث به جا می گذارد مورث و به فرد یا افرادی که از مورث ارث می برند وارث یا ورثه گفته می شود.

در مثالی فرض کنید پدر بک خانواده از دنیا می رود در اینجا به پدر مورث می گویند و به فرزندان و همسر و پدر و مادر وی ورثه می گویند.

نحوه و میزان سهم الارث افراد را قرآن تعیین کرده است و به تبع آن در فقه بررسی شده است و سپس در قانون مدنی ایران هم وارد شده است البته در فقه اهل سنت و فقه شیعه در تقسیم ارث تفاوت هایی وجود دارد.

وصیت به تمام اموال

دسترسی سریع به عناوین:

۱ – آیا فرد می تواند تمام اموال خود را وصیّت کند؟

خیر در پاسخ باید گفت که وصیّت اموال توسط شخص فقط تا ۱/۳ صحیح است. فرض کنید تمام دارایی شخص ۳۰۰ میلیون است حال این شخص می تواند تا ۱۰۰ میلیون را وصیّت کند و اگر بیش از ۱۰۰ میلیون را وصیّت کند نافذ و صحیح نیست مگر اینکه ورثه آن را تایید کنند.

سوال این جاست آیا فرضی وجود دارد که فرد تمام اموال خود را وصیت کند بدون آن که به محدودیت بر بخورد باید گفت بله اگر فرد وارثی نداشته باشد.

می تواند درباره تمام اموال خود وصیت کند البته در این باره بین علمای فقه و حقوق اختلاف است و برخی آن را قبول ندارند.


بیشتر بخوانید: نحوه شکایت برای گرفتن ارث


۲ – آیا شخص می تواند قبل از مرگ خود تمام اموال خود را ببخشد؟

هر جایی که بحث مالکیت به میان می آید به این معنا است که تا زمانی که این فرد از قبل مالکیت خود ضرری به دیگری نزده در نحوه تصرف خود آزاد است در اینجا هم فرد مالک اموال خود است و در زمان حیات و زندگی با کمال عقل و بلوغ می تواند درباره تمام اموال خود تصمیم بگیرد و برخلاف تصور عرف با هیچ محدودیتی روبرو نیست حتی اگر ورثه ای هم داشته باشد.

لذا برخلاف وصیّت که محدودیت دارد اگر شخص در زمان حیات خود هر برای اموال خود را تصمیمی بگیرد نافذ و صحیح است.

بخشش اموال

۳ – چه کسانی از متوفی ارث می برند؟

منشا ارث ممکن است نسب باشد یا سبب نسب همان رابطه خونی ما با افراد است مثل پدر و مادر و برادر و خواهر و باقی موارد اما سبب منشا آن ازدواج است مانند همسر.

در رابطه نسبی تنها شخصی که ارث می برد، همسر است و خویشان همسر مثل مادر و پدر وی ارثی نخواهند برد.

در نحوه تعیین وارثان طبقات ارث مدنظر است که در مطالب بعدی به آن هم اشاره خواهیم کرد به این صورت که در بحث ارث ما ۳ طبقه داریم و اینان در طول هم هستند و اگر یکی از آنان نباشد نوبت بعدی می شود.

۴ – طبقات ارث به چه صورت است؟

در طبقات ارث ما بررسی می کنیم که اولین کسانی که ارث می برند چه کسانی هستند و اگر آنان نباشند نوبت چه کسانی می شود برای ارث بری.

در طبقه اول ما پدر و مادر و فرزندان را داریم پس اگر شخص فوت شود اموال او ابتدا به این افراد و همسر وی می رسد حال اگر این افراد در طبقه اول وجود نداشته باشند نوبت به ارث بری طبقه دوم می رسد.

که عبارت اند از:

خواهر، برادر و اجداد یا همان پدر بزرگ و… حال اگر شخص فوت کند و هیچ یک از افراد این دو طبقه را نداشته باشد ارث به طبقه سوم یعنی خاله ها دایی ها و عموها و عمه های وی می رسد.

طبقات ارث

۵ – اگر متوفی دارای پدر و مادر زنده باشد و فرزند نداشته باشد اما دارای نوه باشد آیا نوه ارث می برد؟

بله اگر متوفی نوه داشته باشد نوه های وی ارث می برند. در صورتی که هیچ فرزندی نداشته باشد.

زیرا در این صورت نحوه ها جانشین پدران خود می شوند و همان حصه ای را می برند که والدین خود می بردند دقت کنیم که ممکن است یکی نوه دختر باشد و یکی دیگر از نوه ها پسر باشد اما نوه دختر دو برابر نوه پسر ارث ببرد

زیرا ممکن است نوه دختر از طرف پدر وارث باشد ولی نوه پسری از طرف مادر، یعنی مادرش دختر متوفی است که به نسبت سهم دختر ارث می برد.

۶ – تقسیم ارث به چه صورت است؟

گاهی افرادی فرض بر هستن و گاهی قرابت بر اما این موارد به چه معناست. فرض بر به این معنا است که فرد سهم معین و مشخصی دارد و این سهم از قبل برای وی مشخص شده است.

اما قرابت بر به این معناست که سهم مشخصی ندارد و ابتدا اجازه می دهد فرض بر ها را سهم خود را ببرند و هر چه باقی ماند به قرابت بر ها برسد

لذا قرابت برها معیار مشخصی ندارند و بعد از تقسیم ارث میان فرض برها باقی مانده را به عنوان وارث می برند.

در مثالی فرض کنید وارثان شخص متوفی زوجه وی و تنها پسر وی هستند و فرض کنید که دارایی وی ۸۰۰ میلیون است در اینجا باید گفت ۱۰۰ میلیون به زن می رسد و باقی مانده که ۷۰۰ میلیون باشد مال پسر می شود.

تقسیم ارث

۷ – سهم پدر و مادر از ارث چه مقدار است؟

اگر متوفی دارای اولادی نباشد و هریک از پدر و مادر به تنهایی باشند تمام ارث را می برند. اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد.

در این فرض اخیر پدر قرابت بر می شود و دو سوم را بر اساس قرابت حساب کرده ایم. فرض کنید شخصی فوت کرده و تنها مادری از او به جا مانده (نه زنی نه بچه ای) در اینجا تمام ارث را مادر می برد.

در فرضی دیگر تصور کنید از متوفی تنها پدر به جا مانده حال تمام ارث را پدر می برد‌.

در فرضی دیگر اگر از متوفی تنها پدر و مادر باقی مانده باشند.

مادر یک سوم می برد و پدر باقی اموال را می برد.

اگر از متوفی فرزندی به همراه پدر و مادر به جای بماند در اینجا مادر بک ششم ارث می برد، پدر هم یک ششم ارث می برد و باقی هم به فرزند می رسد حال اگر در همین مثال زوجه را هم تصور کنیم به او هم یک هشتم خواهد رسید.


بیشتر بخوانید: دانستنی های دعوای انحصار وراثت


۸ – سهم فرزندان از ارث چه میزان است؟

اگر تنها و تنها یک فرزند باشد و پدر و مادر متوفی زنده نباشند تمام ارث را می برد.

اگر اولاد یا فرزندان متعدد باشند و مختلف باشند یعنی دختر و پسر باشند در اینجا پسر دوبرابر دختر ارث می برد.

در فرضی دیگر اگر متوفی مرد باشد و زوجه وی به همراه پس وی زنده باشند و پدر و مادر وی زنده نباشند، به زوجه وی یک هشتم می رسد و باقی اموال به پسر وی می رسد.

حال اگر به جای این پسر، دختر را بگذاریم نتیجه یکسان است اما با کمی تفاوت به این نتیجه می رسیم زیرا یک هشتم که به زوجه می رسد و یک دوم به دختر تنها می رسد حال جون اموالی باقی می ماند که تقسیم نشده می گوییم باقی اموال به “رد”به دختر می رسد.

پس تقسیم به رد در جایی است که ترکه زیاد می آید و آن را بین وراث تقسیم می کنیم. باید دقت کرد که زوجه اگر ترکه زیاد بیاید سهمی از زیادی ندارد.

سهم فرزندان از ارث

۹ – خواهر و برادر چگونه ارث می برند؟

باید گفت همانطور که اشاره شد ارث بری به ترتیب طبقات است و در این طبقات خواهر و برادر در طبقه دوم هستند به این معنا تا زمانی که از طبقه اول کسانی باشند (فرزند. پدر و مادر) هرگز ارثی به خواهر و برادر و اجداد که در طبقه دوم هستند نخواهد رسید.

این ترتیب هم در مورد طبقه سه جریان دارد یعنی تا زمانی که از طبقه اول و دوم کسانی باشند هرگز نوبت به ارث بری طبقه سوم که شامل اخوال (دایی و خاله ها) و اعمام (عمو و عمه ها) نخواهد رسید.

۱۰ – سهم زوج از ارث چه مقدار خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال باید دقت کرد وقتی از ارث زوج یا مرد حرف می زنیم در اینجا شخص متوفی زن یا زوجه وی است پس باید ببینیم زوجه وی دارای فرزند است یا خیر فرقی نمی کند فرزند وی از همین زوج باشد یا از شوهر قبلی خود.

اگر دارای فرزند باشد زوج یک چهارم از کل اموال زوجه را می برد اما اگر زوجه دارای فرزندی نباشد زوجه یک دوم ار کل اموال را می برد.

فرقی نمی کند این اموال منقول باشد یا غیر منقول زوج حتی از عین و خود اموال غیر منقول هم ارث خواهد برد برخلاف زوجه.

سهم زوج از ارث

۱۱ – ارث زوجه از خانه و ملک چگونه است؟

همانطور که اشاره شد زوجه از عین و خود مال غیر منقول ارث نخواهد برد اما از قیمت آن حسب مورد ارث خواهد برد. پس با ارزیابی قیمت آن وراث باید آن مبلغ را به زوجه بپردازند.

اما در اموال منقول این امر جاری نیست مثل ماشین پس زن در اموال منقول از خود و عین مال منقول ارث خواهد برد‌.

ماده ۹۴۶ مقرر می دارد:

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

۱۲ – سهم زوجه از ارث چه میزان است؟

اگر زوجه دائمی باشد در اینجا که شوهر وی فوت شده اگر پای فرزندی در میان باشد زوجه یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد اما اگر فرزندی نباشد سهم زوجه یک چهارم خواهد بود.

 • سوال دیگری که پیش می آید این است اگر مرد متوفی دارای چند زن دائمی بوده باشد در صورت فوت وی برای مثال به این دو همسر وی چه میزان ارث می رسد؟

در پاسخ باید گفت که اگر مرد فوت شود و چند زن داشته باشد سهم الارث آنان حسب مورد همان یک هشتم و یک چهارم است و این عدد را بین خود تقسیم خواهند کرد.

سهم زوجه از ارث

۱۳ – اگر در خصوص تقسیم ترکه توافق به عمل نیامد و یکی از وراث مخالف نحوه تقسیم بود تکلیف چیست؟

تا زمانی که وراث بین خودشان به توافق برسند و ارث را تقسیم کنند اشکالی وجود ندارد اما اگر یکی از اینان معترض به نحوه سهم گذاری باشد می تواند طرح دعوا کند.

در اینجا برای تقسیم باید تمامی وراث و شرکاء را طرف دعوا قرار دهد زیرا در هر حال مال مشاع است و هر تصمیمی در تمام سهم افراد تاثیر گذار است.

حال اگر در میانه جلسه دادرسی یکی از وراث فوت سود یا محجور شود؛ جلسه متوقف می شود تا زمانی که نماینده یا وارث این فرد برای ادامه دادرسی معرفی شود.

۱۴ – درخواست گواهی حصر وراث در کجا باید مطرح شود؟

اکر کسی از دنیا برود و فوت شود برای تقسیم ارث باید برخی امور مانند تعداد ورثه او تعیین آنان و میزان سهم الارث مشخص شود این امر را که مرجع رسمی گواهی خواهد کرد گواهی انحصار وراثت می گویند. برای گرفتن این گواهی باید به شورای حل اختلاف شهری مراجعه کرد که آخرین محل زندگی شخص متوفی در آنجا بوده است.

درخواست گواهی انحصار وراثت توسط ورثه یا حتی طلبکار متوفی هم ممکن است. طلبکار در اینجا ذی نفع محسوب می شود مانند ورثه زیرا مال وی هم داخل در ترکه قرار دارد.

درخواست گواهی حصر وراث

۱۵ – چه هنگامی ترکه متوفی مهر و موم می شود؟

معمولا برای این که در اموال به جا مانده از متوفی تعدی و تفریط شکل نگیرد و کسی به آن دست اندازی نکند آن را مهر و موم می کنند.

اشخاصی هستند که می توانند تقاضا کنند که ترکه مهر و موم شود در اینجا به جز ورثه که حق این تقاضا را دارند، فردی که متوفی به نفع او وصیت کرد یا به اصطلاح موصی له و حتی طلبکار با سند رسمی هم حق دارد این تقاضای مهر و موم ترکه را بخواهد.

دقت کنید بر خلاف گواهی حصر وراثت که طلبکار عادی هم می توانست درخواست بدهد برای مهر موم ترکه فقط طلبکار با یند رسمی حق این در خواست را دارد.

۱۶ – اگر کسی فوت شود و هیچ وارثی هم نداشته باشد تکلیف چیست؟

در این حالت قانون مدنی مقرر کرده در ماده ۸۶۶ مقرر کرده است که:

 • در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفا راجع به حاکم است.
 • در اینجا بیشتر به نظر می رسد اداره آن مد نظر بوده است.

اما در قانون انور حسبی با صراحت بیشتری این امر را مقرر کرده است طبق ماده ۳۳۵ این قانون:

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به‌ خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعا حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

پس در این حالت تمام اموال وی به نفع دولت ضبط خواهد شد اما وی می تواند قبل از مرگ وصیّت کند نسبت به تمام اموال و حتی در زمان حیات تمام اموال خود را به هر شکلی که مایل است ببخشد یا وقف کند یا بفروشد.

 • تحریر ترکه به چه معناست؟

در واقع تحریر ترکه همان آمار دارایی ها و دیون مثبت و منفی متوفی است.

فوت و ارث

۱۷ – اگر زن یا شوهر تنها وارث یکدیگر باشند تکلیف چیست؟

فرض کنید زن و شوهری دارای زندگی مشترک هستند و هیچ یک از اعضای خانواده آن ها در قید حیات نیستند حال از هر طبقه که باشند. در اینجا اگر برای مثال زن فوت شود، شوهر وی تنها وارث است و بابد گفت تمام دارایی زن به شوهر می رسد.

حال در فرضی دیگر برای مثال تصور کنید که مرد فوت بشود، در این حالت بر خلاف مورد قبل زن، تمام اموال را به ارث نمی برد و سهم خود یک چهارم را می برد و بقیه هم به مانند اموال بلا وارث به خزانه دولت تعلق می گیرد.

۱۸ – آیا کسی که مرتکب قتل پدر خود شده است یا اصلا پدری مرتکب قتل فرزند خود شده است از هم ارث می برند؟

در ارث بحثی داریم تحت عنوان موانع ارث در این موانع می خوانیم که افرادی با وجود جهاتی ارث نخواهند برد یعنی جهات مانع ارث بردن آنان می شود یکی از این موارد قتل مورث است.

در قتل عمد مورث فرد وارث به علت قتل دیگر ارثی نخواهد برد حتی اگر کشتن وی به قصد ارث بردن هم نباشد یعنی قانون گذار فرضی را گفته است که اگر کشتن و قتل مورث انجام بشود با هر قصدی مانع ارث بردن فرد می شود.

در نتیجه باید گفت خیر قتل مانع ارث بری خواهد بود پس در صورت قتل فرد قاتل ارث نخواهد برد.


بیشتر بخوانید: آشنایی با افرادی که ارث نمیبرند!


ارث

۱۹ – از فرد متوفی پد، ماد، همسر(زوجه) و یک پسر به جا مانده است اموال وی چگونه تقسیم می شود؟

همانطور که میدانید تمام افراد گفته شده به جز همسر نسبی هستند و در طبقه اول قرار دارند البته همسر در طبقه اول قرار ندارد و با تمام طبقات ارث می برد.حال طبق قواعد گفته شده کسانی را که سهم و فرض مشخص دارند تعیین می کنیم و سهم الارث آنان رانی دهیم و هرچه باقی بماند به وارث قرابت بر نی دهیم پس در این مسئله:

 • باید گفت به پدر یک ششم.
 • به مادر یک ششم.
 • به زوجه یک هشتم خواهد رسید.
 • و هرچه از اموال باقی بماند به پسر داده می شود.

۲۰ – چه افرادی سهم معین از ارث دارند و در واقع فرض بر هستند؟

در ذیل به تعدادی از فرض بر ها که شمول آن ها بیشتر است اشاره می کنیم:

 • پدر و مادر اگر متوفی فرزند داشته باشد ۱/۶.
 • مادر اگر متوفی فرزند نداشته باشد ۱/۳.
 • زوجه اگر از متوفی فرزندی باشد ۱/۸.
 • اگر از وی فرزندی نباشد ۱/۴.
 • زوج اگر زوجه متوفی فرزندی داشته باشد ۱/۴.
 • اگر فرزندی نداشته باشد ۱/۲.
 • دختر تنها باشد ۱/۲ به فرض می برد و بقیه به وی رد می شود.
 • دختر اگر چند نفر باشند بدون پسر۲/۳ به فرض می برند و بقیه به رد.
 • پر اگر تنها باشد همه را به قرابت می برد.
x (x)
32 نظرات
 1. حمیدرضا می گوید

  با سلام من کارمند دولتمردان دو همسر با فرزند دارم از یک زن۲ فرزند وار زن دوم۱ فرزند وقباله هردو زن را پرداخت کرده ام ولی زن دوم با مراجعه به دادگاه ودغترخانه تعداد بیست سکه به سند ازدواجش افزوده ومن بخاطر حفظ جان وابرو امضای کردم اگر بمیرم تکلیف وران من چه میشود با سپاس

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام افزایش مهریه ممکن نیست مگر به موجب سند جداگانه . در صورت فوت هم امکان وصول طلب ایشان از ماترک شما هست

 2. زارع می گوید

  سلام،پدرم یک قواره زمین داشته اند ،به رحمت خدا رفتن،مقداری از اون به مادرم رسیده،مادرم هم به رحمت خدارفتن،ولی این زمین هنوزهم کلا به نام پدرم هست،خواهرم قبل از مادرم فوت شدن،حالا تکلیف سهم خواهرم(فرزندانشون) ازاین مقدار زمین پدری که به مادرم رسیده بود چیه؟ما ۲ خواهر و۵برادر هستیم که خواهرم قبل از مادرم فوت شدن،ممنون میشم جوابمو بدین.

  1. وکیل تاپ می گوید

   خواهرتون از ما ترک مادری ارث نمیبرند لکن از ما ترک پدری چرا

 3. همتی می گوید

  باسلام وعرض ادب
  پدرم ۲سال است فوت نموده. ۵خواهرومادر.. ورثه هستیم.. سندخانه وسهام هابه نام پدرم میباشد. من اجاره نشین هستم سهم الارث رامی خواهم. امامادرم به هیچ عنوان اجازه نمیده خانه به فروش برسدتاهرفردی سهمش رابگیر. اگریک نفراز وراث سهمش رابخواهد ومابقی اصراری نداشته باشندآیادادگاه حکم فروش خانه رامیدهد؟ تشکرمیکنم اگرراهنمایی نمایید.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تقاضا ی انحصار وراثت مطرح نمایید

 4. نادر خسروی می گوید

  سلام ؛ مردی از همسر اول خود که جدا شده است دارای یک فرزند پسراست و از همسر دوم خود نیز دارای یک فرزند دختر می باشد این شخص و دخترش که از زن دوم می باشند در ماه رجب تصادف کرده و هر دو فوت می کنند با اختلاف چند دقیقه حال سوالات زیر پیش »ی آید
  آیا پدر از سهم دیه و بیمه ای که به دخترش رسیده است سهمی می برد
  آیا دختر از سهم دیه و بیمه ای که به پدرش رسیده است سهمی می برد
  سهم الارث مادر دختر(همسر دوم) مرد به چه میزان است
  سهم الارث پسری که از این مرد به جا مانده چقدر است
  مادر این شخص نیز زنده است آیا از دیه فرزند و نوه اش ارث می برد
  به همسر دوم این شخص که مادر دختر فوت شده است چه میزان ارث تعلق می گیرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بایستی تاریخ فوتشون دقیقا مشخص شود تا مشخص شود هر کدام از کی ارث میبرند

 5. سیاوش می گوید

  سلام من پدر و مادرم فوت کردن . و قیم خواهر و برادرم هستم ک محجور هستن یکی از برادر هام که قیمشونم فوت شده . حقوق پدرم بین ما فرزند ها تقسیم میشه می خوام بدونم حقوق برادر ک فوت شده بین وارث ها تقسیم میشه یا به قیم میدن

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام براساس سهم الارث تقسیم میشه

 6. سیاوش می گوید

  سلام . پدر و مادرم فوت کردن دو برادر و یک خواهر محجور دارم ک قیمشونم یکی از برادر هام فوت شدن می خواستم بدونم حقوق باز نشستگی پدرم که بین ما فرزندان تقسیم می شد الان تکلیف حقوق برادرم چی میشه بین همه وراث تقسیم میشه یا به قیم میدن

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام براساس سهم الارث تقسیم میشود

 7. فرنوش نوری می گوید

  باسلام مادر من سال ۹۰ از ملک شخصی اش زمینی به من داد ک خونه بسازم و در سال ۹۶ چون ناخوش احوال بود در برگه ای ارث بچه هایش را از خانه مشخص کرد و سهم ارث منو همان زمین ک سال ۹۰ داد مشخص کرد و همگی امضا کردیم و اثر انگشت زدیم و دونفر هم شاهد امضا کردند اما این برگه رسمی ثبت نشده و الان مادرم فوت شدند. الان ک بررسی کردم زمین من از خواهر برادرانم ۶۰ متر کمتر است .میتونم کاری کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیرچون سهم شما را کلی مشخص کردن نه متراژی پس نمیتوانید اعتراض نماید

 8. فرشید می گوید

  سلام وقت بخیر سوال که دارم اینه ما ۴ برادر و یه خواهر و مادرمون هست که طبق تقسیم نامه ۲تا خونه و ۳هکتار زمین به ۲برادر و یه خواهر دادیم و ۵ هکتار زمین به ۲برادر و مادر دادیم و تو تقسیم نامه مشخص نکردیم سهم هر کس چقدر هست الان مادرم ادعا میکنه من با شما سهم برادر میبرم و باید ۵هکتار به صورت مساوی تقسیم بشه
  میگه چون ننوشته ۱هشتم باید مساوی تقسیم بشه تو تقسیم نامه شاهد ها هم امضا کردن اونا هم میگن که ما گفتیم سهم مادر یک هشتمه نگفتیم برادر احصار ورثه هم داریم نوشته ۱هشتم از قیمت اموال غیر منقول الان طبق قانون چقدر سهم میبره

 9. قاسم اصغری می گوید

  باسلام پدرم سال ۸۱ فوت کرد .،ما ۵برادر و۴خواهر ومادرم در قید حیاط است یه خانه کلنگی یک طبقه از پدر مانده بود که ۳ برادر که ازدواج نکرده بودیم چند سالی کشید تا هم ساختمان را تکمیل کنیم و در اجاره نباشیم بعدا از جیب خودمان کارگری کردیم و هم ازدواج کردیم و هم دو تا خواهر را به خانه بخت فرستادیم الان بعد از چند سال که خرج کردیم برادر بزرگم که قبلا از مرگ پدرم جدا شده بود و پدرم خرج ازدواجش را کشیده بود حالا امده تو خانه نشسته و خود را شریک میداند الان تکلیف برادر بزرگ که ما سه برادر که خانه کلنگی را به این روز رساندیم چیست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بایستی سهم الارث او را بدهد

 10. یگانه می گوید

  سلام .پدرم ده ساله فوت شده وما ۷فرزند چهار دختر و سه پسر هستیم .مادرم درقید حیات هستند .زمین کشاورزی داریم که چند سال یکی از برادرانم کاشتندولی امسال بقیه ی وارثین گفتیم کس دیگه غیر از بچه ها بکاره و بی دردسر موقع برداشت مقدار تعیین شده برنج به مادر بده .که اون برادر که همیشه میکاشت الان اعتراض کرده .این ارث با زحمت پدرو مادرم باهم بدست اومده ایا اون میتونه کاری بکنه؟ ما با مادر ۷نفر هستبم اون یک نفر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتونه در خواست افراز یا فروش را تقاضا نماید

 11. ناشناس می گوید

  سلام وقتی از پدر به فرزندش ارثی نرسیده باشه پدر بدهکار باشه درصورت شکایت شاکی آیا وارث باید جوابگو باشند و بدهی پرداخت کنند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تنها در صورت قبول ترکه این امکان هست

 12. بنیامین می گوید

  سلام وقت شما بخیر اگر پدر و مادر هردو فوت شوند و ۶ فرزند داشته باشند و پدربزرگ و مادر بزرگ هم هیچ کدام درقید حیات نباشن اما سه تن از ۶ فرزند ازدواج کرده باشن و ۳ تن دیگر که دختر هم هستندمجرد باشند و سن‌شان هم بالاتر از سن قانونی باشد ،در این حالت تقسیم ارث چگونه صورت میگیرد؟برخی ها می‌گویند تا زمانی که فرزند مجرد در خانه باشد خانه محل زندگی تقسیم نمی‌شود! آیا چنین سخنی صحت دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلامخیر این سخن صحت ندارد و فرزندان پسر دو برابر دختران ارث می برند

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام از کل ترکه پسر ها دوبرابر دخترها ارث میبرن

 13. اصغر می گوید

  در صورت فوت خانمی که همسر ندارد و تنها مادر و فرزند پسر او او زنده هستند ، تقسیم ارث چگونه است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جهت تقسیم ارث باشماره ۰۲۱-۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید

 14. ن-م می گوید

  با سلام طبق قانون جدید سال ۹۸زوجه فقط از ابنیه و آشجار ارث می برد یک خانه پنجاه سال ساخت که ارزش ‌پنجاه میلیارد دارد یک هشتم آن چه قدر می شود(از ابنیه)

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام زوجه از مال غیرمنقول ارث نمیبرد ولی میتواند به عنوان یک طلبکار درخواست توقیف ملک را نماید وسهم زوجه اگر متوفی فرزند نداشته باشد یک چهارم ازمبلغ مندرجه میباشد

 15. جعفری می گوید

  خواهر من ۲۳ سال پیش ازشوهرش خانه ای خریده وسند مالکیت دارد،حال شوهرش مرده و پسر شوهرش که از زن قبلی می باشد ادعای سهم الارث از خانه و وسایل و مبلمان داخل آن را دارد، آیا قانونا چیزی به او می رسد.ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگرفروخته باشد خیر نمیتواند مدعی باشد

 16. دخترتنها می گوید

  سلام پدرو مادر من از بچگی بخاطر مشکلات و دعواها علاقشون رو کاملا بهم از دست دادن ولی هنوزم طلاق نگرفتن (بخاطر من و خواهرم ) من مدتیه فهمیدم که بابام با ینفر در رابطس و اصلا نمیگه ولی من میدونم اون کیه . اون خانم شوهر و دخترش فوت شدن ولی یه پسر داره از شوهر مرحومش . الان میخام بدونم اگه پدرم باهاش بصورت مخفی ازدواج کرده باشه چقدر ارث میبرن و اینکه آیا من و مادرم بعنوان کسایی که نمیدونستن الان میتونیم اقدامی بکنیم ؟ خیلی ممنون 🙂

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگرازداواج موقت باشد ارث نمی برد واگر دائم باشد سهم یک هشتم میبرد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

نوزده + چهارده =