دانستنی های دعوای انحصار وراثت

اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستلزم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.

درخواست گواهی انحصار وراثت

در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت می‌شود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»

در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:

 1. قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
 2. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

دانستنی های دعوای انحصار وراثت

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

جهت صدور گواهی انحصار وراثت کدام مرجع صالح است؟

مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» .

اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت او، مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت می‌باشد.

 اشخاص صالح جهت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

افراد ذی نفع در اموال و ماترک به جای مانده از متوفی که خود را سهیم و مستحق می دانند، می‌تواند از شورای حل اختلاف درخواست انحصار وراثت کنند.

مانند ورثه، طلبکار و یا موصی (کسی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است) و یا وصی (کسی که اجرای وصیت موصی را برعهده گرفته است) همچنین شخصی که غیرمستقیم از اثبات وراثت شخصی، از دیگری نفع می برد، حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد. مانند شخصی که سهم الارث بعضی از ورثه به او انتقال پیدا کرده است.

مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک ذیل را بایستی تهیه نماید و به دفتر دادگاه تسلیم کند

 1. گواهی فوت متوفی (اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده)
 2. گواهی مالیات بر ارث (رسید گواهی مالیاتی) از اداره امور اقتصادی و دارایی. این گواهی پس از محاسبه مالیات بر ارث، پس از اعلام اموال منقول و غیرمنقول متوفی و دیون رسمی وی توسط ورثه، صادر و تحویل می‌گردد.
 3. فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی.
 4. استشهادیه چاپی محضری.
 5. فتوکپی‌ عقدنامه‌ همسر دائمی‌متوفی (در صورتی ‌که‌متوفی ‌به‌ هنگام فوت همسر یا همسرانی داشته است).
 6. اصل شناسنامه‌ ها و عقدنامه، جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک
 7. تنظیم دادخواست در یک برگ
 8. وصیت‌نامه (درصورت موجود بودن).

لازم به ذکر است وراث یا نمایندۀ آن‌ها پس از تسلیم اظهارنامه جزییات اموال متوفی به اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی، یا اگر متوفی مقیم ایران نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران، ظرف یک هفته با درخواست وراث گواهی‌نامه مصدق جزییات ماترک را که در اظهارنامه نوشته نشده صادر و به مودی تسلیم می‌نماید.

دانستنی های دعوای انحصار وراثت

منظور از گواهی فوت: پس از فوت متوفی و تأیید پزشکی مربوطه یا قانونی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می‌گردد. بدین ترتیب لازم است پس از فوت، تأییدیه پزشک را به همراه شناسنامه متوفی به اداره ثبت برد تا ضمن ابطال شناسنامه، گواهی فوت صادر نماید.

گواهی مالیات بر ارث: پس از فوت متوفی وراث باید ، لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول را به اداره دارایی محل سکونت متوفی ارائه نماید و رسید آن‌ را دریافت نموده همراه مدارک دیگر به دفتر دادگاه بدهد.

استشهادیه چاپی محضری: برگ استشهادیه فرم چاپی ای میباشد که می‌توان مجاناً از دفتر شورا یا اینترنتی تحویل گرفت که باید اسامی کلیه وراث بدون قلم خوردگی نوشته و توسط دو نفر از افرادی که متوفی و وارث را می‌شناسد امضاء شود و امضاء این دو نفر، توسط شخص دیگری در یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شود.

راجع به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و نیز غیر ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به ترتیب به موجب ماده واحد قانونی، رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان مذکور مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسائل مربوط به ارث و نکاح و طلاق و وصیت و امور مربوطه به فرزندخواندگی دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به موارد مذکور ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلم در مذهب آنان می‌باشند.

جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی و بنابراین، احکام خود را باید بر طبق موازین مذهبی ایشان صادر نمایند.مگر در مواردی که آداب و رسوم آنان مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه ایران باشد.

تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت

تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت

 • الف) خواهان درخواست: در ردیف خواهان، مشخصات یکی از وارث به عنوان متقاضی به همراه نشانی محل اقامت وی قید خواهد شد.
 • ب) خوانده درخواست: در قسمت خوانده، مشخصات تمام یا تعدادی از وراث تحریر می‌شود؛ بنابراین، نیازی به ذکر اسامی تمامی وراث نیست.
 • ج) خواسته درخواست: خواسته باید «تقاضای صدور گواهی حصر وراثت به شرح دادخواست» تحریر گردد.

اقدامات شورای حل اختلاف پس از وصول درخواست

با اعلام وصول درخواست گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف دلایل ابرازی متقاضی را بررسی می‌کند:

 1. چنانچه دارائی متوفی، حسب گواهی مالیات بر ارث، کمتر از سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) باشد، در این صورت گواهی حصر وراثت در جلسه فوق‌العاده و بدون انتشار آگهی صادر می‌شود.
 2. در صورتی‌که دارایی متوفی، حسب گواهی مالیات بر ارث بیشتر از سی میلیون ريال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) باشد و متوفی نیز در شهر فوت نموده و آخرین اقامتگاه وی شهر باشد، وفق ماده ۳۶۱ ق. امور حسبی (اصلاحی سال ۱۳۴۷) شورای حل اختلاف درخواست متقاضی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار آگهی می‌نماید.
  در آگهی مزبور می‌بایست تعداد وراث و نسبت آنان با متوفی و تاریخ و محل فوت او و این که هرکس وصیت نامه از متوفی در اختیار دارد، ظرف مدت یک ماه به شورا تحویل دهد (چنانچه بعد از مهلت مذکور هر وصیت‌نامه‌ای به استثنای رسمی یا سری ابراز شود، فاقد درجه اعتبار خواهد بود) تصریح گردد طبق م. ۳۶۲ ق. امور حسبی، پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترض شناسایی و معرض نشود، شورای حل اختلاف در جلسه‌ای فوق‌العاده، گواهی مقتضی مبنی بر وراثت وراث نسبت به مورث متوفی و تعیین عده وراث و انتساب ایشان با متوفی و همچنین سهم شرعی که از ماترک به نحو اشاعه و مشترکا استیفاء می‌نمایند را مشخصا معین نموده و صادر خواهد کرد.
 3. در فرضی که دارایی و اموال متوفی بنا بر اعلام گواهی مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی، مازاد از سی میلیون ريال و آخرین اقامتگاه متوفی نیز در روستا باشد. به جای انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، آگهی مزبور در نشریات محلی یا اعلام عمومی موضوع م ۳۶۱ ق امور حسبی صورت می‌پذیرد.
  به این ترتیب که با نظارت دهداری و توسط ضابطین انتظامی برای یک‌بار و در یک روز معین، در معابر و اماکن عمومی روستای اخرین محل سکونت متوفی الصاق می‌شود و مبدا محاسبه، یک ماه از زمان الصاق است که پس از انقضای یک ماه، مرجع صالح در مورد صدور گواهی حصر وراثت اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
  قابل ذکر است که مادام که مدت مقرر یک ماهه در بندهای ۲ و ۳ فوق‌الذکر سپری نگردد، گواهی موضوع درخواست صادر نمی‌شود و هرگاه دلایل ابرازی برای درخواست گواهی حصر وراثت اثبات‌کننده وراثت ورثه نسبت به متوفی یا ذی‌نفع بودن متقاضی را در ماترک متوفی، ثابت ننماید به شرح نمونه زیر اتخاذ تصمیم می‌گردد:

تصمیم و رأی شورای حل اختلاف

الف) در قبول درخواست و صدور گواهی حصر وراثت: آقای/خانم… با وکالت آقای… به شماره شناسنامه… به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره … تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان… به شماره شناسنامه… در تاریخ… در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین‌الفوت وی عبارتنداز:

 1. آقای … فرزند… شماره شناسنامه… کدملی…صادره از… نسبت فرزند متوفی
 2. خانم… فرزند… شماره شناسنامه… ….کد ملی…صادره از… نسبت فرزند متوفی

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض با ارائه وصیت‌نامه رسمی، حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهی‌نامه مالیات بر ارث به شماره… مورخ … سرانجام در تاریخ… در وقت فوق‌العاده شعبه… شورای حل اختلاف تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده گواهی می‌نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می‌گیرد.

یک هشتم از اموال منقول و بهاء ابنیه و اشجار سهم همسر متوفی و مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر قابل تقسیم می‌گردد.

اعتبار این گواهی‌نامه از حیث مبلغ نامحدود است.


بیشتر بخوانید: شرایط و نحوه تقسیم مال مشاع


ب) در رد درخواست و عدم صدور گواهی حصر وراثت: در خصوص خواسته آقای/ خانم … مشعر بر تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت، با عنایت به اینکه متقاضی دلیل مثبته‌ای که دلالت بر انتسابش به متوفی و یا ذی‌نفع در ماترک وی باشد ارائه و ابراز ننموده، فلذا درخواست وی بلادلیل و فاقد وجاهت قانونی تلقی و غیر ثابت تشخیص و مستنداً به م ۱۹۷ از ق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حوزه قضائی … می‌باشد.

تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت

اعتراض به درخواست حصر وراثت:

با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف این امکان وجود دارد که اشخاص ذی‌نفع به جهاتی مانند: تعداد وراث، اعتراض به نسب اعتراض نمایند.

در این صورت شورا، وقت رسیدگی تعیین و با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین، نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی‌های متناسب را انجام می دهد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می‌کند و نسبت به سایر موارد اعترارض چون رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌ خانواده می‌باشد، قرار اناطه صادر و موقتاً پرونده از جریان رسیدگی خارج شده تا معترض به دادگاه‌های موصوف مراجعه نماید.

اشخاص دارنده حق اعتراض:

شخص ذی‌نفع: اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود، اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

بنابراین، درصورت وصول اعتراض از ناحیه معترض، شورای حل اختلاف جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق، اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر خواهد بود.

دادستان عمومی محل اقامتگاه متوفی: چنانچه دادستان عمومی در هر زمان احراز نماید که متوفی بلا وارث است و درخواست متقاضی انحصار وراثت فاقد مبنای قانونی است؛ مکلف است در مقام اعتراض به مقام مزبور برآید و از صدور گواهی حصر وراثت به نفع متقاضی خودداری به عمل آورد.

همچنین تا زمانی که برای شخص محجور قیم و برای غایب امین معین نشده باشد دادستان می‌تواند از طرف محجور و غایب، به درخواست انحصار وراثت اعتراض کند در صورتی که اعتراض دادستان به جهتی از جهات قانونی مردود اعلام گردد، حق دارد از رأی به رد اعتراض وی از مرجع صالح تجدیدنظر خواهی نماید.

تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت

روند رسیدگی به دعوی اعتراض به درخواست حصر وراثت

در این خصوص از معترض به عنوان مدعی، دلایل و مدارک اعتراض وی خواسته می‌شود و می‌بایست جهات اعتراض خود را به روشنی مطرح نماید؛ مثلاً، ممکن است دادستان با شناختی که از متوفی دارد مطمئن است که متوفی بدون وارث است و متقاضی انحصار وراثت هم هیچ‌گونه دلیل و مدرک مثبته‌ای که دلالت بر وراثت یا انتساب سببی یا نسبی‌اش با متوفی بوده، ارائه نکرده است.

آن‌گاه شورای حل اختلاف در خصوص اعتراض مطروحه حکم صادر نموده و حکم صادره قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر می‌باشد و رأی تجدیدنظر، در غیر از موارد خلاف بین شرع و یا قانون قطعی خواهد بود.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت و مهلت زمانی آن

اگر در مرحله درخواست گواهی حصر وراثت اعتراض دریافت نشود. ممکن است پس از صدور گواهی یا تصدیق انحصار وراثت فرد یا افرادی که از گواهی حصر وراثت متضرر می‌شوند، در مقام اعتراض برآیند.

بدیهی است نحوه رسیدگی به اعتراض به گواهی مزبور عیناً مانند چگونگی رسیدگی به اعتراض به درخواست گواهی انحصار وراثت می‌باشد به موجب ماده ۴۴ قانون امور حسبی «کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند به آن اعتراض کنند خواه از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه تجدیدنظر.»

نکات کاربردی مرتبط با انحصار وراثت

 • اگر در زمانی که فردی فوت می‌کند، همسر او باردار باشد نمی‌توان گواهی انحصار وراثت گرفت؛ یعنی اگر بچه‌ای درصورت زنده متولد شدن از متوفی ارث ببرد، باید صبر کرد تا این بچه به دنیا بیاید.
 • وصیت‌نامه هم جزو مواردی است که ممکن است وضعیت تقسیم اموال متوفی را تغییر دهد اما از نظر قانون، هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی دارد باید در مدت۱‌ماه به شورا که آگهی انحصار وراثت را منتشر کرده، تحویل دهد. پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
 • اگر متوفی و وارثان ساکن یک روستا هستند، نیازی نیست آگهی انحصار وراثت در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود؛ بلکه این آگهی باید یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی آن روستا نصب شود

تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت

سوالات مرتبط با انحصار وراثت

شخصی بدهکار بوده و به ظاهر اموالی ندارد پدر او که دارای اموال بوده فوت نموده است آیا طلبکار به‌منظور بردن سهم‌الارث بدهکار از ترکه متوفی، می‌تواند تقاضای حصر وراثت متوفی را بنماید یا خیر؟
مورد استعلام از مصادیق ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی بوده و طلبکار می‌تواند در مقام وصول طلب خود به‌عنوان ذی‌نفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید .

شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی‌مانده است، طبق گواهی انحصار وراثت صادر از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هرگونه دخل و تصرف در ترکه و من‌جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آنگاه اقدام نماید؟
برحسب صریح ذیل ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلاوارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلاوارث هم مقررات مواد ۳۲۷ الی ۳۳۶ و از جمله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی باید رعایت گردد.

گواهی انحصار وراثتی با توجه به کمتر از مبلغ ۵۰ هزار تومان صادر گردیده است با بالا رفتن ارزش ملک قیمت فعلی آن بیش از پنجاه هزار تومان است آیا گواهی قبلی معتبر است یا اینکه دادگاه مکلف است با ارائه گواهی مالیاتی بیش از پنجاه هزار تومان موضوع را آگهی و تجدید گواهی نماید؟

هرگاه پس از صدور گواهی انحصار وراثتی که بدون درج آگهی در مطبوعات و بر اساس بهای ماترک کمتر از پانصد هزار ریال صادر گردیده، وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع با ارائه گواهی مالیاتی بیش از پانصد هزار ریال تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت جدید یا نشر آگهی در مطبوعات را بنمایند دادگاه قانوناً مکلف به پذیرش این تقاضا و درج آگهی در مطبوعات و تجدید گواهی انحصار وراثت خواهد بود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت قبلی به میزان پانصد هزار ریال معتبر و لازم‌الاجرا است.

سوالات مرتبط با انحصار وراثت

کدام مرجع صالح برای دریافت گواهی انحصار وراثت می باشد؟
برای صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صلاحیت دار دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
نحوه ی تهیه نسخه از گواهی انحصار وراثت چگونه است؟
برای تهیه گواهی انحصار وراثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتوانند ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.
توافقی برای تقسیم ارث در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود آیا قابل اقدام است؟
برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.
آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
خیر: ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.
در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.
تا زمانیکه در قید حیات میباشند میتوانند به هر نحوی که بخواهند تقسیم کنند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث را داشته باشند یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
7 نظرات
 1. سوزان می گوید

  سلام
  من خاله ای دارم که بتازگی فوت شدن. و یک دائی دارم که ایشون هم سر طان دارند و حال خوبی ندارن در حال فوت هستند. مادر منهم فوت شدن. منزلی از جانب خاله من بجا مانده. ایشون وصییتی نکردن. چه کسی میتونه ادعای ارث بکنه؟ آیا خانه تماما به دائی بنده میرسه یا منهم که خواهرزاده متوفی هستم سهمی میبرم؟ متشکرم از پاسختون.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید طبقات ارث و وراث ایشون بررسی بشن با توجه به اینکه دایی زنده است به شما که در درجه بعدی هستید ارثی نمیرسه

 2. شاین شهباز می گوید

  باسلام شنیدهام که اگر یکسال یا بیشتر از فوت شخصی گذشته باشددولت به عنوان دیر کرد بابت دیر پرداخت کردن مالیات بر ارث خود به عنوان یک وارث شناخته می شود

 3. لیلا می گوید

  سلام پدر بزرگ من ۹ساله فوت کرده و صاحب ۸پسر و دو دختر هستش از وقتی که فوت کرده همه اموال ایشون به دست پسرشیشمش هست و ازون موقع تاحالا ازشون استفاده میکنه و به بقیه برادر هاش سهم کوچیکی از زمین که داشتن داده و کل اموال پدربزرگم که در روستا زندگی میکردن گوسفند زیادی داشت بیشتر از ۱۰۰تا گوسفند زمین، یه خونه قدیمی در شهر و پس انداز هم داشتند که همشو اون عموی من که مادربزرگم که پیشش شون هستش ازش استفاده میکنه و اصلا اجازه یا مشورتی نکرده از بقیه برادر هاش و تو همه اموالی که پدربزرگم که جا گذاشته بود دست زده و خریدوفروش داشته میخواستم بدونم اگه یکی از این برادر ها درخواست داشته باشه که قانون این ارث و تقسیم کنه از اول ایا ارث بهشون میرسه یا نه ممنون میشم جواب بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از دادگاه در خواست انحصار وراثت نمایید و درخواست تقسیم ترکه نمایید.

 4. سیدشهرام می گوید

  سلام شرمنده مزاحم شدم بنده موقع پدرم درحیات بودن مادرم زرنگی کرد ازمعتادبودن من سواستفاده کردمقداکمی زمین به بنده داد الا پدرم فوت کرده میتوانم دعوی ارث کنم تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر این میزانی که گفتید را امضا کرده باشید خیر اعتراض نمی توانید بکنید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند