شرایط و قوانین پرداخت مهریه دختر باکره

به محض انعقاد عقد ازدواج حقوق و تکالیفی بین زوجین ایجاد می گردد این حقوق و تکالیف اعم از مالی و غیرمالی می باشد. یکی از تکالیف مالی مرد در ازدواج تکلیف وی به پرداخت مهریه همسر خود است. مهریه حقی است که برای بانوان پس از جاری شدن صیغه نکاح بین زوجین ایجاد می گردد و تفاوتی بین عقد دائم و عقد موقت وجود ندارد بلکه در ازدواج اعم از دائم و موقت زن مستحق مهریه می باشد و می تواند پس از وقوع نکاح، مهریه را مطالبه کند و شرطی برای مطالبه مهریه از جانب زن وجود ندارد بنابراین او حتی در دوران عقد نیز میتواند مهریه خود را مطالبه کند. برخی از مردم فکر می‌کنند که مطالبه نمودن مهریه از جانب زن به منظور اقدام اولیه برای جدایی می باشد ولی باید گفت که زن حتی بدون اینکه قصد جدایی از همسرش را داشته باشد میتواند مهریه خود را مطالبه نماید.

مهریه دختر باکره

آیکون سکه

اختلافات زناشویی همیشه مختص به پس از ازدواج و زیر یک سقف رفتن نیست بلکه ممکن است بعد از جاری شدن صیغه نکاح بین زوجین حتی در دوران عقد اختلافاتی ایجاد گردد و این اختلافات به قدری باشد که طرفین را مجبور به متارکه و جدایی کند. همچنین ممکن است صرفاً یکی از زوجین قصد جدایی داشته و طرف دیگر قصد بر ادامه زندگی داشته باشد.

زمانی که قبل از وقوع نزدیکی، قصد زن جدایی می باشد او باید یکی از موارد دوازده گانه مندرج در عقدنامه که به آن شروط ضمن عقد نکاح گفته می‌شود را ثابت نماید و در صورتی که توان اثبات یکی از آن موارد را نداشته باشد طلاق وی با مشکل مواجه شده و بسیار سخت می باشد. در چنین مواردی معمولاً بانوان از حق حبسی که قانون برای آنها در نظر گرفته است استفاده نموده و عملاً ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن می نمایند و بر اساس همین حق همسر خود را مجبور به طلاق می‌نمایند مخصوصاً اگر مهریه از نوع مهریه های بسیار سنگین باشد.

در صورتی که قبل از وقوع نزدیکی، مرد خواهان طلاق باشد بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی او می‌تواند با پرداخت نصف مهریه همسرش وی را طلاق دهد و در صورتی که قبلاً تمام مهر را به وی پرداخت کرده باشد میتواند نصف مهریه را از همسرش پس بگیرد.

طبق قانون مهریه دختر باکره با مهریه زن غیر باکره به موجب قانون، متفاوت میباشد. به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می گردد و می تواند آن را مطالبه نموده و هر تصرفی که خواست در آن انجام دهد.

ولی لازم است بدانید که دختر باکره نمی‌تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند و شرط مطالبه تمام مهریه وقوع نزدیکی بین زوجین می باشد. بنابراین دختر باکره صرفاً میتواند نصف مهریه خود را مطالبه کند و مالکیت او بر نصف دیگر مهریه متزلزل می باشد و منوط به وقوع نزدیکی است.

نکته لازم به ذکر این است که دختر باکره ممکن است از مطالبه مهریه، قصد جدایی از همسر خود را داشته باشد و یا اینکه قصد جدایی نداشته باشد و صرفاً بخواهد مهریه خود را مطالبه کند در حالت دوم، مرد موظف است تا کل مهریه را به همسر خود بپردازد و نمی تواند پرداخت آن را منوط به وقوع نزدیکی نماید چرا که به موجب قانون برای دختر باکره حق حبس وجود دارد که بر مبنای آن او می تواند تا زمان دریافت کامل مهریه از جانب همسرش از وقوع نزدیکی امتناع كند بدون اینکه قانون او را ناشزه محسوب کند. حال اگر او پس از گرفتن مهریه خود بخواهد از همسر خود جدا شود بدون این که بین او و همسرش نزدیکی واقع شده باشد، باید نصف مهریه را که از مرد گرفته است به وی برگرداند.

دختر باکره

همان طور که گفته شد مهریه دختر باکره نصف مهریه میباشد که برای او قرار داده شده است که ملاک نصف شدن مهریه وقوع نزدیکی بین زوجین است. دادگاه ها ملاک نزدیکی را دوشیزه بودن یعنی داشتن پرده بکارت می‌دانند که به این منظور زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نموده و باکره بودن وی با دادن آزمایش بکارت مشخص می گردد که در صورت تشخیص، مستحق نصف مهریه خواهد بود نه تمام مهریه.

رای دیوان عالی کشور در خصوص مهریه دختر باکره

ایکون مهریه دختر باکره

در همین زمینه از شعبه هشتم دیوان عالی کشور رایی صادر شده که بخشی از آن از این قرار است: ” ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد و همچنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی موجب انتفاع عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق می باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خواننده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقع و نزدیکی انجام شده است یا خیر و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه ی محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید”.

بنابراین باکره بودن علاوه بر تاثیری که در مهریه دارد و آن را به نصف کاهش می دهد سبب می گردد تا پس از وقوع جدایی، زوجه ملزم به نگه داشتن اراده طلاق نباشد. همچنین تأثیر دیگر باکره بودن این است که پس از وقوع طلاق زوجه می تواند با ارائه مدارک مربوط به دفتر پیشخوان و یا اداره ثبت احوال نام همسر را از شناسنامه خود پاک نموده و به اصطلاح شناسنامه سفید دریافت کند.

مشاوره حقوقی رایگان

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی