چگونه در دادگاه طلاق و مهریه صحبت كنيم؟

طبق آنچه قانون مدنی ذکر شده است مرد حق دارد زن خود را طلاق بدهد و زن حق طلاق نخواهد داشت. البته حق طلاقی که ما در عرف برای زن به رسمیت می شناسیم در واقع حق طلاق نیست زیرا زن حق طلاق ندارد و آنچه وجود دارد در این قضیه وکالتی است که مرد به زن برای طلاق خودش می دهد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

اما با وجود این، گاه پیش می آید که زن خود حتی بدون داشتن وکالت در طلاق یا به قول عرفی حق طلاق درخواست طلاق می دهد که قانون گذار هم این حق را به زن داده است در مواردی بتواند از دادگاه درخواست طلاق را بخواهد.

قانون گذار چند موردی نام برده که به استناد این موارد زن حق طلاق پیدا کند.

در تبصره ماده ۱۱۳۰.ق.م به مواردی مثل اعتیاد، محکومیت به حبس، ترک زندگی توسط مرد و موارد دیگر اشاره شده است که زن حق طلاق می گیرد اما تمام موارد گفته شده را می توان در همان ماده داخل واژه”عسر و حرج” خلاصه کرد.

لذا زن به هر دلیلی که باشد می تواند با اثبات عسر و حرج درخواست طلاق کند.

در اینجا قصد داریم نحوه رسیدگی و نحوه صحبت کردن در دادگاه درباره درخواست طلاق و مهریه سخن به میان آوریم.

در دادگاه طلاق چگونه صحبت کنیم؟

اگر مرد دادخواست را داده باشد دفاع زن جز در خصوص حقوق مالی خود آن چنان تاثیری ندارد اما در هر حال می تواند مراحل اعتراض را تا نهایی شدن آن طی کند.

اما اگر زن درخواست طلاق داده باشد ممکن است این درخواست طلاق یا به استناد وکالت در طلاق یا همان حق طلاق باشد یا به استناد عسر و حرج باشد.

در دادگاه طلاق چگونه صحبت کنیم؟

طلاق گرفتن با داشتن حق طلاق

اگر زن درخواست طلاق خود را به استناد وکالت در طلاق بخواهد. می تواند در دادگاه بیان دارد که طبق آنچه از جانب مرد در نکاح نامه به نفع زن شرط شده زن می تواند از جانب مرد وکیل در طلاق خودش باشد.

اگر این وکالت در طلاق مقید به قید یا شرطی باشد کمی اوضاع دشوار می شود زیرا زن باید برای دادگاه ثابت کند که آن شرط محقق شده است.

برای مثال اگر برای زن اینگونه شرط بشود در صورتی که مرد زن دیگری گرفته باشد وی وکیل در طلاق باشد. در اینجا باید قبل از هر چیز ازدواج دوم مرد را ثابت کند با ادله ای که در اختیار دارد.

با استناد به این قضیه زن می تواند بیان دارد که با توجه به آن که طبق نکاح نامه در صورت ازدواج دوم مرد اینجانب حق طلاق خواهم داشت از دادگاه اعمال این امر را خواستارم.

اگر چه زن باید در هنگام اعمال وکالت در طلاق برای مرد هم وکیل بگیرد که درخواست طلاق توافقی بخواهند. که بحث تفصیلی این مطلب را قبلا بیان کرده ایم. و می توانید در مطالب این سایت ببینید.

طلاق گرفتن زن به دلیل کتک کاری

در حالت دیگر اگر زن به استناد عسر و حرج درخواست طلاق کند. می تواند مصداقی که برایش عسر و حرج محسوب می شود را اثبات کند.

برای مثال اگر نوع رفتار مرد به گونه ای است که تحمل آن برای زن دشوار است می تواند با بیان این امر که این نوع رفتار مرد مثلا نوع خشونت و کتک کاری مرد غیر قابل تحمل است. دادگاه را مجاب به حکم طلاق کند.

برای مثال می تواند با ارائه گواهی پزشکی قانونی مربوط به کتک زدن این امر برای دادگاه ثابت شود.

در حالتی که عسر و حرج زن چیزی مثل توهین است می تواند با بیان اینکه نوع تربیت خانوادگی وی و اخلاق وی به گونه ای است که توان این حجم از توهین را ندارد دادگاه را مجاب به صدور حکم طلاق کند که قاضی در این زمینه ممکن است سختگیری کند ولیکن می توان با شهادت شهود و در ادله آن را ثابت کرد.

طلاق گرفتن زن به دلیل کتک کاری

طلاق گرفتن به دلیل ندادن نفقه

اگر درخواست طلاق زن به علت ندادن نفقه از جانب مرد باشد چه مرد دارا باشد چه ندار فرقی نمی کند زن می تواند با بیان اینکه مرد و همسر وی ماه هاست که خرجی وی و خانه را نمی دهد و استناد به دعوای قبلی وی علیه مرد من باب الزام به پرداخت نفقه و بازهم سرکشی مرد و ندادن نفقه برای دادگاه این امر را محرز کند.

در اینجا مرد هم می تواند بیان دارد و اثبات کند که هر ماهه برای وی مبلغی مکفی واریز می کند و ندادن نفقه را قبول ندارد و فیش این واریز ها را هم مستند قرار دهد.

قاضی هم با توجه به اوضاع و احوال و ادله می تواند حکم بدهد.

برای مثال زنی که در دادگاه حاضر شده و ادعای طلاق به علت ندادن نفقه می کند اگر از ظاهر وی طلاهایی نمایان باشد و خود وی نیز شغلی نداشته باشد را می تواند اوضاع و احوالی دانست که وی نفقه دریافت می کند.

طلاق زن به علت خیانت مرد

اگر زن به علت خیانت مرد و روابط نامشروع مرد تقاضای عسر و حرج و طلاق دارد:

می تواند در دادگاه نوع استناد خود را به عسر و حرج اینگونه بیان دارد که در شان خانوادگی وی و برای خودش نیز روابط نامشروع امری است که قابل تحمل نیست و به دور از حیثیت خانوادگی وی است و استناد آن را می تواند ادله و پیام ها و استعلامات و اسکرین شات های روابط همسر خود با فرد دیگری قرار دهد.

به نظر می رسد که در اینجا داشتن روابط نامشروع اگر با اقرار خود مرد باشد مشکلی نخواهد داشت.

اما به طور کلی بهتر است این امر روابط نامشروع در دادگاه کیفری ثابت شود و سپس زن در دادگاه خانواده به آن استناد کند.

طلاق زن به علت خیانت مرد

طلاق گرفتن به دلیل عقیم بودن مرد

زمانیکه زن یا زوجه می خواهد به دلیل عقیم بودن مرد طلاق بگیرد می تواند با اثبات این امز که نبود بچه در زندگی و ادامه زندگی تا آخر عمر بدون بچه برای وی امر دشوار و باعث عسر و حرج است و پیوست کردن مدارک پزشکی از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ممکن است دادگاه در این باره برای احراز موضوع به پزشکی قانونی ارجاع بدهد مرد را.

حقوق زن با وجود طلاق از مرد به دلیلی عقیم بودن

اگر زن با وجود تقاضای خودش از دادگاه درخواست طلاق از مرد را به دلیل عقیم بودن مطرح کند با این وجود تمام حقوق مالی وی مثل مهریه و … پابرجاست.

 • اما در اینکه آیا زن در صورت درخواست طلاق به استناد این امر حق تنصیف دارای را در صورت امضا خواهد داشت یا خیر؟

نظر دادن دشوار است اما به نظر می رسد باز هم بتواند در این موضوع از حق تنصیف خود استفاده کند.

طلاق گرفتن به دلیل شکاک و بد دل بودن مرد

اگر استناد زوجه به طلاق و عسر و حرج وی شکاکیت مرد و هر دم مورد اتهام قراردادن وی است این امر نیز می تواند مصداقی از عسر و حرج باشد.

در این مورد زن می تواند با بیان اینکه شکاک بودن مرد آرامش زندگی وی را سلب کرده و اینکه وی هر لحظه گمان خیانت دارد و هر دم گوشی و وسایل را چک و بررسی می کند دادگاه باید با صحبت کردن با طرف مقابل این امر برایش محرز بشود.

تا بتواند مستند حکم قرار دهد البته اگر نظر پزشک و روانشناس هم اخذ بشود به نظر می رسد بهتر خواهد بود.

طلاق گرفتن به دلیل شکاک و بد دل بودن مرد

طلاق گرفتن از مرد معتاد

اعتیاد مرد را خود قانون به عنوان یکی از موارد عسر و حرج نام برده که به آن اشاره خواهیم کرد طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.»

در اینجا به ظاهرا علت طلاق را خلل وارد آوردن به زندگی می داند تا دادگاه حکم به طلاق بدهد. اما به نظر می رسد که اگر زوجه صرفا اثبات کند که اعتیاد مرد با حیثیت و شوون وی سازگار نیست می تواند دادگاه را مجاب به طلاق کند.

از این جهت که اعتیاد خود امری ست که بدون آن که حتی زندگی را از هم بپاشد باز هم غیر قابل تحمل است.

طلاق به علت اختلالات جنسی

در این مورد هم می توان با اثبات عسر و حرج حکم طلاق را از دادگاه گرفت.

البته در مواردی قانون اجازه داده است که زن یا مرد به این علت بدون طلاق دادن و به علت داشتن اختلالات جنسی نکاح را فسخ کنند.

مواردی مثل عنن مرد یا ناتوانی جنسی مرد، خصا و جب در مرد و مواردی دیگر را که قانون پیش بینی کرده است برای هر دو طرف و حق فسخ هم پیش بینی کرده است.

چگونه در دادگاه مهریه صحبت کنیم

مطالبه مهریه را می توان از دادگاه خانواده درخواست کرد و اگر دادگاه خانواده نباشد در آن شهر در صورت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان بود‌ درخواست مهریه در دادگاه عمومی طرح کرد.

زن می تواند با بیان این امر در دادخواست یا در محضر دادگاه که خواستار وصول مهریه و حقوق مالی اش است.

مطالبه آن را از دادگاه بخواهد همچنین زن می تواند بیان کند که مرد می خواهد برای فرار از مهریه اموالش را به نام نزدیکانش بزند از دادگاه تقاضای توقیف اموال یا تامین خواسته بنماید تا مرد نتواند نسبت به این امر اقدام کند.

دادگاه اگر مهریه را محرز بداند حکم پرداخت مهریه حکم می کند در اینجا مرد می تواند پس از محکومیت به پرداخت مهریه درخواست اعسار بدهد و از پرداخت آن اظهار نداری کند.

با تشریفات اعسار و اثبات آن امکان قسطی کردن مهریه فراهم بشود.

چگونه در دادگاه مهریه صحبت کنیم

نتیجه گیری

زن به علل مختلف می تواند اظهار عسر و حرج کند که از دادگاه تقاضای طلاق کند موارد مختلفی را که می توان در این موضوع اشاره کرد و مبتلا به است را اشاره کردیم.

اما به طلاق به درخواست مرد در این باره اشاره ای نکردیم. برای مثال طلاق دادن از سوی مرد به دلیل نازایی زن یا به دلیل خیانت زن، این بدان دلیل است که مرد بدون استناد به هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق بدهد اما این زن است که برای طلاق خود باید سند و ادله بیاورد برای عسر و حرج به همین دلیل نظم نوشته به این منوال بوده است.

سوالات متداول

بله؛ این امر ممکن است از مصادیق عسر و حرج باشد و دادگاه باید این امر را احراز کند و با طرف مقابل هم صحبت کند. تا برایش محرز شود.

 زن با اثبات عسر و حرج در این باره و زندگی دشوار بدون فرزند می تواند دادگاه را مجاب به طلاق کند.

درباره این امر باید گفت که زن و حقوق مالی وی پابرجا است و زن می تواند به با وجود درخواست طلاق هم حقوق مالی خود را نیز بخواهد.

14 نظرات
 1. محسن شیدلون می گوید

  اگر در دادخواست مطالبه دستمزد قرارداد شفاهی خوانده ۴ نفر باشند و آدرس ثبت شده آنها در سامانه ثنا در شهرهای مختلف باشدو محل خواهان و محل انجام کار در شهری دیگر باشد خواهان میتواند از شهر محل خود و شهر محل انجام کار که هردو در یک شهر میباشد تقاضای ثبت دادخواست بدهد؟ یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام داگاه صالح برای رسیدگی دادگاه اقامتگاه خوانده است ولی ثبت دادخواست مشکتی ندارد

 2. مونا می گوید

  من یکسال هست ک خونه پدرمم یسال باشوهرم زندگی کردم و تواین یسال ۴ماهشم درست زندگی نکردم،الان ک یکساله خونه پدرمم رفته الزام ب تمکین زده بخاطر ندادن نفقه ،خونشم بودم نفقه احترام هیچی نداشتم ،الان باید بعد یسال چیکارکنم ؟مهریمو بخشیدم ک طلاقمو بگیرم بهمم قول داد ک ببخشم طلاقمو میده ومن یپدرکارکردارم یکساله خرجیمودارمیده حتی خونشم بودم خانوادم تامینم میکردن،کارش خرید و فروش ماشینه ،توروخدابدادم برسید 🙏

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید در خواست طلاق نمایید

 3. عظیمی می گوید

  سلام من هفت ساله ک ازدواج کردم و تو این هفت سال باهمسرم کلی ب مشکل خوردم ولی هیچ کدوم از مشکلات دلیل کافی برای درخواست طلاق و قبول اون از طرف دادگاه نیست… و مهریه رو هم میخوام نصف بگیرم چون من دارم دادخواست طلاق میدم ولی همسرم قبول نمیکنه میگه یامهریه اقساطی طلاق بی طلاق یا بخشش مهریه و طلاق… الان من باید چی کار کنم ک طلاق و نصف مهرمو بگیرم ممنون ازتون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما میتوانید مهریه خود را از اجرای ثبت وصول نمایید بعدا درخواست طلاق نمایید

 4. عباس می گوید

  با سلام و ادب و احترام عباس هستم همسرم حدود دو ساله خانه رو ترک کرده همراه با پسرش و حاضر به بر گشت نیست مهریه را از طریق ثبت اسناد اجرا گذاشته و الان طی اون دو سال داره ماهانه دریافت میکنه و از حقوقم کسر میشه حاضر به بر گشت نیست در اوایل نفقه هم به حسابش واریز میکردم چون تمکین نکرد دیگه واریز نکردم در عین حال کمک خرجش هستم گوشت،مرغ مایحتاج کمک اجاره کم و زیاد پول میوه و غیره جدیدا اصرار میکنه باید طلاقو بدی تکلیف چیه باید چکار کنم اعصاب منو بهم ریخته جلو مردم و خانواده ابرو برام نداشته لطفا بفرمائید چکار کنم اگر الزام به تمکین بگیرم و تمکین نکنه باید چکار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگرشرایط قابل تحمل نباشه طلاق بدین الزام به تمکین لازم نیست

 5. الی می گوید

  سلام و عرض ادب من ۲ ساله ازدواج کردم و توی این دو سال که نصف بیشتر خونه مادرم بودم و همه چیز هایی که لازم داشتم مامانم اینا واسم فراهم میکردن تا حالا واسم چیزی نه خریده نه چیزی و الان من ۱ ساله خونه مامانم اینا هستم همه چیزمو اینا تهیه میکنن الکلی و اهل رفیق و خوش گذرانی خودش هست فقط وسایل میشکونه توی خونه چن بار هم منو زده من درخواست طلاق دادم مهریم حلال جونم ازاد میگم شنبه دادگاه داریم به نظرتون چقدر طول میکشه ما تمام شیم چون هر چی زودتر میخوام از شرش خلاص شم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگرطلاق توافقی باشد گواهی عدم امکان طلاق صادر میشود که ۳ماه فرصت دارین وراحت ترین روش هم طلاق توافقی میباشد

 6. عباس می گوید

  سلام . من همسرم یک ساله خونه رو ترک کرده درخواست مهریه کرد .مهریه رو به صورت توافقی پرداخت کردم . ۱بار حکم تمکین گرفتم برگشت و دوباره منزل رو ترک کرد دوباره عدم تمکین گرفتم . الان رفته درخواست طلاق یک طرفه داده . تکلیف چیست ؟ ایا میتونه طلاق بگیره من راضی نیستم طلاق بدم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:سلام باید شرایط عسروحرج را اثبات نمایندتا بتوانند درخواست طلاق نمایند.

 7. امیر می گوید

  سلام من متاهلم هستم دارای ۳فرزن خانومام از من در عذابم از نظره جنسی تامین نمیشام وای مسعله منا خیلی ازین می‌کنه و به خاطره این دلیل من خانومی را ۱ساله صیغه کردم ولی با همسرم اولم به مشکل خوردیم من اشتباهی که کردم منزل شخصی خودتان را به اسم ایشون زدم خانومام از خودم ۵سال بزرگتره من از نظره جنسی کمبود جنسی داشتم واقعا عذاب می‌کشیدم الان خانوم من مخالف صیغه است ومن نمیتونم تحمل کنم چون خانوم من دیگه نمیتونه از لحاظ جنسی منا ساپورت کنه میخوام خانوما طلاق بدم آیا مهریه نفقه به ایشون تعلق میگیره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله باید بپردازید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

16 − هشت =