وکالت در طلاق چیست + متن وکالت در طلاق

طبق قانون حق طلاق با مرد است و فقط مرد است که می تواند بدون استناد به دلیلی زن را طلاق بدهد؛ اما زن این حق طلاق را ندارد مگر در موردی بتواند سختی و عسر و حرج خود را برای دادگاه اثبات کند.

لذا زن حق طلاق ندارد آنچه که در عرف به عنوان حق طلاق زن شناخته شده است، وکالت در طلاق است، با این توضیح که چون حق طلاق با مرد است و اکثرا امور حقوقی قابل نیابت دادن است لذا مردی که حق طلاق دارد، برای طلاق زن به خود زن وکالت در طلاق می دهد همانطور که می تواند به وکیل هم وکالت بدهد زن را طلاق دهد.

در اینجا به خود زن وکالت داده شده که در صورت لزوم از طرف و با نیابت و وکالتی که از مرد دارد خود را طلاق بدهد با درخواست طلاق به دادگاه.

در این موضوع به وکالت در طلاق یا همان غلط مصطلح حق طلاق زن سخن به میان خواهیم آورد.

موارد وکالت در طلاق / حق طلاق در عقد نامه

وکالت داشتن زن در طلاق ممکن است به دو صورت باشد:

 1. یا ممکن است به صورت امضای شروط ضمن عقد نکاح باشد. که شروط ۱۲ گانه ضمن نکاح با تحقق هر یک از آنان زن می تواند وکیل در طلاق باشد از جان مرد.
 2. مورد دیگر این است که مرد در یکی از دفاتر اسناد رسمی وکالت در طلاق به زن می دهد. البته ممکن است وکالت در طلاق را به شخصی دیگر هم اعطا کرد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

طلاق گرفتن با داشتن حق طلاق

طلاق گرفتنوقتی که مرد به زن وکالت در طلاق می دهد بدون اینکه حضور مرد لازم باشد می توان درخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کرد.

منتها برای چند امر مختلف باید حالت های مختلفی را در نظر گرفت.

ابتدا باید بیان کرد که زن برای اعمال وکالت در طلاق لازم است برای شوهر خود به استناد وکالت نامه ای که دارد وکیل بگیرد.

حال ممکن هم هست خود شوهر حضور داشته باشد ولی اگر حضور نیافت باید به جای شوهر برای کی وکیل اختیار کند به استناد وکالت نامه ای که دارد.

در این حالت این وکیل به همراه زن درخواست طلاق توافقی به دادگاه می دهند‌.

وکالت برای طلاق اگر به صورت شرط ضمن نکاح نامه آمده باشد، غیر قابل عزل است از طرف مرد و اگر هم که این وکالت در طلاق به صورت جدا در دفتر خانه داده شده باشد بستگی به توافقی دارد که بین زن و مرد شده است، ممکن است قابل عزل یا بلاعزل باشد.

حق طلاق

حق طلاق و مهریه

داشتن حق طلاق و در عین حال داشتن حقوقی مانند مهریه، با هم منافاتی ندارد. و زن در عین حال که می تواند حق طلاق را اعمال کند حق اعمال و مطالبه مهریه را دارد مگر آنکه در ضمن وکالت در طلاق عدم مهریه شرط شده باشد.

لذا زن هیچ گاه مهریه اش ساقط نمی شود حتی اگر ناشزه باشد زیرا در ناشزه بودن نفقه ساقط می شود نه مهریه، حتی اگر وی دارای روابط نامشروع باشد و از وی خیانتی در زندگی مشترک سر بزند.

مگر آنکه نکاح و ازدواج بر اساس تدلیس زن صورت گرفته باشد که در این صورت زن مستحق مهریه نخواهد بود.


بیشتر بخوانید: نفقه بعد از طلاق چقدر است


طلاق توسط مرد با وجود حق طلاق داشتن زن

 • مسئله این است با وجود این که مرد به زوجه حق طلاق به اصطلاح عرفی یا وکالت در طلاق در دفتر خانه به زن اعطا کرده است، آیا دیگر خود مرد نمی تواند زن را طلاق دهد؟

 در پاسخ باید گفت با وجود دادن وکالت در طلاق یا حق طلاق باز هم مرد می تواند که زن خود را طلاق بدهد، زیرا حق طلاق، حق اصلی مرد است و آنچه در وکالت نامه طلاق آمده نمایندگی به دیگری برای طلاق است و وقتی نماینده می تواند طلاق بگیرد مرد هم طبیعتاً این حق را دارد.

برای مثال فرض کنیم در وکالت نامه در طلاق قید عدم مهریه شده است. حال اگر خود مرد فارغ از این وکالت یا حق طلاق زن تصمیم به طلاق بگیرد، در اینجا زن مستحق مهریه خواهد بود.

طلاق توسط مرد

نوع وکالت نامه مناسب برای حق طلاق

وکالت نامه ای که اعطا می شود از طرف مرد به زن برای داشتن حق طلاق.

ممکن است به چند صورت باشد، این وکالت نامه ممکن است به اصطلاح مطلق باشد یعنی اینکه هیچ شرطی برای اعمال و اجرای آن وجود نداشته باشد.

در این حالت زوجه می تواند بدون اینکه امری را اثبات نماید.

نوع دیگر وکالت نامه، وکالت نامه مشروط است که در این مورد شرط تحقق حق طلاق به وجود آمدن آن شرط یا قید است، برای مثال اگر وکالت در طلاق به نحوی است که تحقق آن منوط به زن دوم گرفتن مرد یا ندادن فقه یا بد رفتاری باشد زن در ابن حالت باید این امور را در دادگاه ثابت کند.

برای ساده تر شدن و جلوگیری از طولانی شدن امر بهتر است وکالت در طلاق به صورت مطلق و بدون قید و شرط باشد.

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………. ………………………………………………… …………………………….

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………… صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… ……………………………………………. ………..

مورد وکالت: مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا …………….. از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات، توافقی و قضائی با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول و بذل نفقه و نحله بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و هر شرط ضمن العقد و انجام کلیه امور قضائی مربوطه و تنظیم دادخواست و تعقیب پرونده و تعینی داور و اتخاذ هر گونه تصمیم به جای موکل و اخذ گواهی عدم امکان سازش و تنظیم و امضاء هر نوع اقرارنامه به هر نحو و ترتیب و قیام و اقدام به تمامی تشریفات و امضاء سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه های آن و حضور در دفاتر رسمی طلاق و به ثبت رسانیدن طلاق و جاری نمودن صیغه و قبول آن و تادیه هزینه و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک یا رونوشت یا کپی و کلیه اسناد و مدارک و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد. ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت یکسال از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و کامله می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور موکل یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

نمونه وکالت نامه زن

نتیجه گیری

وکالت در طلاق بدین معنی است که مرد با توجه به حق طلاقی که دارد برای اعمال و در خواست ابن حق طلاق به کسی وکالت یا نمایندگی بدهد تا از طرف وی زن را طلاق بدهد.

حال این نماینده ممکن است خود زوجه باشد که در این صورت زن در صورت لزوم می تواند، با وکالتی که از طرف مرد دارد خود را طلاق دهد.

البته این امر نیازمند این است که بررسی کرد و متوجه شد که این حق طلاق به چه صورت داده شده است اگر که مطلق ک بدون شرط است که اعمال آن ساده اما اگر مشروط و مقید است، زن باید وجود آن شرط یا قید را اثبات کند تا سپس حق طلاق بیابد.

برای مثال اگر حق طلاق ضمن نکاح نامه است و آن شروط ۱۲ گانه است. برای استحقاق درخواست طلاق توسط زن تحقق شدن یکی از آن موارد مثل زن دوم گرفتن مرد بدون اجازه زن شکل بگیرد.

اما اگر وکالت نامه مطلق باشد زن بدون اثبات چیزی می تواند درخواست طلاق بدهد.

سوالات متداول

وکالت یا نمایندگی است که مرد به زوجه خود می دهد برای اینکه در صورت لزوم با وجود شرایطی یا بدون هیچ شرطی از دادگاه و از طرف مرد طلاق خود را تقاضا کند.

از جهت اصطلاح و تعریف قانونی حق طلاق زن عبارتی اشتباه است که صحیح آن همان وکالت در طلاق است اما در عرف به آن حق طلاق میگویند. لذا تفاوتی از جهت ماهیت ندارند.

زن با داشتن وکالت در طلاق یا حق طلاق باید از قبل برای مرد وکیلی اختیار کند و سپس بعد از گذراندن مقدماتی درخواست طلاق توافقی به دادگاه بدهند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
4 نظرات
 1. مهدی می گوید

  اگرزوجه قبل از عقدبه دروغ ادعا کند که استاد دانشگاه است وصاحب باشگاه ورزشی بوده وبیماری تناسلی داشته وبا همدستی مادرش آن را تا چندین ماه بعدازعقد پنهان کرده وفریب دادهعقد فسخ میشود یانه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید از بابت تدلیس درنکاح عقدرا فسخ وشکایت فریب در ازدواج طرح نمایید

 2. مهدیس می گوید

  با سلام خدمت بزرگواران
  سوالی داشتم از خدمتتون
  اگر زوجه برای اعمال وکالت در طلاق وکیلی رو اخذ کند و مقدار کمی از مهریه در قبال اجرای صیغه طلاق بذل شود، برای وکیل زوج مشکلی پیش نمی آید؟ بهترین راهکار چیست؟ با سپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر هیچ مشکلی بوجود نمی اید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند