دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن

هنگامی که قراردادی بین افراد منعقد می شوند نسبت به کسانی که انرا منعقد کرده اند طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی که مخالف نص صریح قانون نباشد لازم الاجراست و افراد نسبت به اثار عرفی و قانونی آن ملتزم می شوند.در قرارداد انتقال امتیاز تلفن فروشنده با دریافت مبلغ ملتزم می شود که سند مالکیت آن را در زمان مشخص شده در قرارداد به نام خریدار بزند .این عمل (تنظیم سند رسمی)از اثار عرفی عقد و در واقع جزءشروط بنایی هر عقدی است که در صورت عدم ذکر در عقد نیز باید رعایت شود.و فروشنده نمی تواند به استناد اینکه تنظیم سند در عقد ذکر نشده از آن شانه خالی کند.در صورتی که فروشنده در وقت مقرر حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد خواهان می تواند با پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی دادخواست الزام مطرح کند.البته همه این ها در صورتی است که فروشنده مالک مال باشد و مال در رهن و بازداشت نباشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره………. مقوم………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ……….۲. دلیل پرداخت ثمن
ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….، امتیاز………. شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره‌های………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ………. ریال به‌عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت‌شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات………. استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره/ شماره‌های………. به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

یک × 5 =