تحلیل ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

همواره این باور و اعتقاد بین جامعه وجود داشته است که متوسل شدن به دادگستری برای گرفتن حق خود امری طاقت فرسا و بعضا بدون نتیجه و جز صرف وقت و هزینه، ماحصل و نتیجه دیگری ندارد و ترجیح می دهند اگر از طریق میانجیگری و سازش به توافق نرسند به طور کلی از حق خود بگذرند.

در این باره باید گفت که متاسفانه تا حدودی این امر صحیح است و حجم انبوه پرونده ها در شعبات مختلف دادگستری، روند دادرسی را بسیار طولانی نموده است.

اما مساله ی قابل توجه و تامل دیگری که در این باره وجود دارد بحث مطالبه و اجرای حکم است.

فرض کنید در یک دعوای پیچیده و چالش برانگیز حقوقی پس از گذشت مدت زمان زیادی پیروز شده اید، حال که حکم قطعی شده است طرف مقابل که شکست خورده است (به اصطلاح حقوقی، محکوم علیه می گویند) هیچ مالی برای ادای دین و یا تادیه ی مال محکوم شده ندارد.

در این متن قصد داریم مطابق با قوانین حاکم، مختصری به تکالیف و حقوق پیش بینی شده برای هریک از طرفین دعوا پس از صدور حکم بپردازیم.

اعسار چیست؟

اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا دارای اموال و سرمایه اي است اما در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، به اين فرد اصطلاحا معسر گفته می شود.

مطابق با قانون، اعسار و عدم پرداخت وجه در دو مورد پیش بینی و از معسر حمایت شده است.

یک مورد در خصوص پرداخت هزینه دادرسی و دیگری پرداخت مبلغی که به موجب حکم دادگاه و مراجع قانونی محکوم به پرداخت آن شده است.

در این باره باید بیان داشت که هر شخصی با ثبت دادخواست اعسار به همراه دو شاهد که شهادت بدهند که از وی مالی و عدم تمکن او مطلع هستند می تواند اقدام به ثبت خواسته خود نماید.

اما تشخیص این امر و احراز عدم تمکن مالی او با دادگاه رسیدگی کننده می باشد و در صورت اثبات این موضوع از تمام یا پرداخت مبلغی که قانونا می بایست پرداخت کند معاف می شود.

اعسار چیست

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.

چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.

در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

محکومیت مالی

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

عدم تمکن مالی محکوم علیه و حقوق و تکالیف وی

همانطور که گفتیم شخصی که به موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم می شود (محکوم علیه) پس از صدور اجرایه ی می بایست اقدام به پرداخت مالی که به آن محکوم شده است بنماید.

 • حال اگر توانایی پرداخت مال را نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطابق با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

اگر استیفای (مطالبه ی) محکومٌ‌ به (مالی که می بایست شخص محکوم شده به حکم دادگاه به پیروز دعوا پرداخت کند) از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌ علیه به تقاضای محکومٌ ‌له (منظور پیروز دعوا) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ ‌له حبس می‌شود.

چنانچه محکومٌ ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

همچنین مطابق با تبصره یک این ماده:

چنانچه محکومٌ‌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، (یعنی همان سی روز) ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

عدم تمکن مالیدر صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌ علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه ‌الکفاله اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی (منظور تسلیم رای دادگاه به خود شخص می باشد.نه الصاق و تحویل به بستگان شخص) قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره دوم هم بیان داشته:

مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

(برای مثال شرایط آزادی مشروط یا تعلیق مجازات حبس برای مقامات محرز و شخص محکوم را صالح به استفاده از آن تشخیص بدهند)

پس همانطور که مشاهده شد، به صرف اینکه شخص فاقد تمکن مالی برای پرداخت مالی که بدان محکوم شده است اورا از مسئولیت پرداخت معاف نمی کند بلکه می بایبست اقدامات گفته شده را انجام دهد.

همچنین این نکته را هم می بایست خاطر نشان کرد که اگر محکوم علیه در نهایت حبس شود به جهت عدم پرداخت دین، سپس مالی از او کشف شود (به وسیله خود او یا شخص ذی نفع ) به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی دین و حکم و هزینه های اجرایی را بدهد از حبس آزاد خواهد شد.

عدم تمکن مالی

عدم تمکن مالی محکوم و وصول مهریه

قاعده بیان شده یعنی موضوع ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، به ظاهر شامل کلیه محکومیت ها اعم از چک، سفته، مهریه و… می شود اما اخیرا با اتخاذ تصمیمات و سیاست های قوه قضاییه به نوعی محکومیت مهریه از این ماده استثنا شده است.

برای توضیحات بیشتر در این باره باید بیان داشت که:

قضات رسیدگی کننده به دعوای مهریه (دادگاه خانواده) سختگیری و الزامی به جهت استفاده از حبس برای آقایانی که مدعی فاقد تمکن مالی هستند دیده نمی شود و نسبتا به راحتی حکم به اعسار و تقسیط مهریه صادر می شود.

اما ذکر این نکته ضروری است که، چنانچه خانم بتواند مالی از آقا معرفی نماید که بتواند تکافوی طلب وی باشد و وصول آن به زندگی روزمره و وضعیت معیشتی مرد آسیب نزد، می توان وصول آن را از دادگاه درخواست نمود.

آثار صدور حکم اعسار

اگر موضوع ماده ۳ قانون مذکور به تقاضای محکوم علیه درخواست و توسط دادگاه حکم به اعسار وی صادر شود در نهایت دارای اثراتی برای طرفین خواهد بود.

به موجب ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی:

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

حکم اعسار

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ قانون به جهت حمایت از اشخاصی که تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی و مالی را که به آن محکوم شده اند ندارند، مقرراتی را وضع نموده است منتهی این اشخاص نیز باید تشریفات و اقداماتی را انجام دهند.

برای مثال: شخصی محکوم می بایست، ظرف مدت سی روز با تهیه صورت اموال و دارایی خود و طرح دعوای اعسار مدعی عدم تمکن مالی خود بشود که در این صورت تا احراز اعسار و تعیین تکلیف در این باره حبس نخواهد شد.

سوالات رایج

اگر زوج در خصوص دعوی مهریه اعسار زده باشد، ولی شما بدانید که او مال دارد و متمکن است و معسر نیست باید لیست اموال و مدارک مثبته مالی را به دادگاه اعلام نمایید.

علاوه بر حکم به پرداخت اصل خواسته، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده به طرف مقابل دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

هریک از طرفین دعوا با تقدیم دادخواست می توانند این اقدام را از دادگاه بخواهند.

x (x)
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای
29 نظرات
 1. محمود کزازی مجدابادی می گوید

  سلام لطفا راهنمایی فرمایید پس از درخواست زندانی شدن محکوم علیه از دادگاه بازداشت بدهکار به چه صورت میباشد ؟ دادگاه از طریق کلانتری اقدام می‌نماید یا نحوه دیگری دارد . از پاسخ قانونی شما قبلا تشکر دارم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله از طریق ضابطین دادگستری اقدام می نماید که همان نیروی انتظامی می باشد.

 2. محمد ق می گوید

  باسلام.ببخشید بنده محکوم به پرداخت مبلغی شدم،درخواست اعسار دادم که رد شد تجدید نظر هم تایید کرد.الان میتونم دوباره اعسار بدهم؟تا تعیین تکلیف اعسارم بازداشت میشوم یا خیر؟ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   تحت شرایطی بله. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ اطلاعات لازم در زمینه اعسار را برای شما مطرح نمایند.

 3. رضا وفادار می گوید

  سلام. اینجانب متخصص جراحی عمومی هستم. شخصی را عمل کردم که نهایتا محکوم به پرداخت ۱۳۲ میلیون تومان شدم. در زمان قانونی درخواست اعسار دادم. روز رسیدگی به تقاضای اعسارم،بنابر فریبی که از ناحیه شاکی خوردم، در جلسه دادگاه با یکساعت تاخیر حاضر شدم.(شاکی طی تماسی به من گفت که چون تنها برادرزاده اش در تصادف فوت کرده و نمیتواند در جلسه دادگاه حاضر شود، من نیز در جلسه حاضر نشوم و بعد با همدیگر کنار خواهیم آمد. من با یکساعت تاخیر رفتم و به قاضی گفتم به احترام فوت برادرزاده شاکی ساعت جلسه نیامدم ولی به احنرام دادگاه الان آمدم که جریان را بشما اطلاع دهم. قاضی گقت فریب خورده ای چون شاکی آمده بود و تصادف و فوتی در کار نبوده است)
  بهرجهت مطمئنا تقاضای اعسار من رد میشد ولی حداقل بیست روز حکم قابل اعتراض بود .
  عصر همانروز دادگاه شاکی با حکم جلب و مامور برای جلب من آمدتد.من جلب شدم و فردا که مرا بحضور قاضی اجرای احکام بردتد، علیرغم ارائه مدارک دال بر تقاضای اعسار در وقت قانونی و علیرغم داشتن یبست روز فرصت تجدیدنظرخواهی، قاضی مرا زندانی کرد.آیا میتوانم از قاضی شکایت کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما حتما باید با وکیل متخصص از طریق سامانه وکیل تاپ قسمت اوراق قضایی مدارک خودتان را بارگذاری نماییدتا برای شما دادخواست اعساری تنظیم شود که رد نشود.

 4. Farzad می گوید

  باسلام و احترام اینجانب بنابر جلبی ک برام صادر شده و مراجعه مامور درب منزل از جهت کاری و اعتبار خیلی برام سنگین تموم میشه عاجزانه خواهشمندم هرچه سریعتر راهنماییم کنید.
  بنده طی پرونده مطالبه اجور که به صدور اجرائیه رسید و با اثبات اعسارم نهایتا رای به پرداخت مبلغی بعنوان پیش پرداخت و تا ۵ ماه ماهی ۶۰۰ تومن گردیدکه این رای مربوط به برج ۵ هستش،
  خواهان وکیل دارن که همون برج ۵خواهان پرونده فوت کردن یکماه پیش جهت پیگیری به اجرای احکام مراجعه کردم و فیش پرداخت پیش پرداختو گرفتم و پرداخت کردم منتها هم اجرا و هم شعبه ی صدور حکم گفتن هنوز قطعیت حکم از تجدیدنظر نیومده،منم ماهیانه رو پرداخت نکردم تا یک هفته پیش پیامکی اومد (که بعلت عدم اتمام محکومیت تجدید شد) و از اجرای احکام تماس گرفتن که بعلت پیگیری وکیل خواهان و عدم پرداخت اقساط دین حال شده است و منجر به صدور جلب بنده شد،و بنده هم علت عدم پرداخت رو نبود رای قطعیت حکم بنابر گفته خودشون اعلام کردم ولی اجرای احکام گفتن که قطعیت تجدیدنظر همون یک هفته پیش تحویل اجراشده و تاریخش مربوط به همون برج ۱۴۰۰/۵ هستش ضمن اینکه با مراجعه ی هرروز به سامانه ثنابه من ابلاغ نشده ضمن عذرخواهی بابت طولانی شدن عرایضم
  ۱-الان با این شرایط که منجر به صدور دستور جلب بنده شده برای اخذ مهلت پرداخت یک ماهه میتونم دادخواست تعدیل اقساط معوقه و یا تمدید مهلت پرداخت اقساط معوقه رو طبق قانون جدید محکومیت های مالی با استناد به اینکه علت عدم پرداخت اقساط رو به علت عدم رای قطعیت و عدم ابلاغ شو به اینجانب و اینکه یک هفته پیش تحویل اجراشده رو ارائه بدم؟
  ۲_ درصورت امکان طرح دادخواست ذکرشده، برگه ای بهم میدن که درصورت جلب اونو ارائه بدم؟و دادخواستو به کجا ارائه کنم؟ شعبه شورای حل اختلاف که رای رو صادرکرده یا خدمات قضایی ؟
  و۳_ باتوجه به فوت خواهان و نتیجتا ابطال وکالت وکیل ،چگونه همان وکیل پیگیری پرونده را انجام میدهد,واینکه ادامه پرونده مسلما میبایست به طرفیت وراث باشدو این مورد نیاز به طرح دعوی و یا اطلاع رسانی به بنده را نمیخواد؟
  راهکار قانونیش چیه؟ ممنون بابت راهنمایی تون

  1. زینالی می گوید

   سلام: خدمات قضایی فقط شکایت را ثبت می کند و رای را شعبه شورای حل اختلاف رسیدگی می کند و بافوت خواهان وکالت از بین می رود و همچنین اگر دعوایی مجددا طرح شود باید با انحصار وراثت به طرفیت وراث دوباره طرح شود برای راهنمایی بیشتر می توانید تز وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 5. مجید می گوید

  سلام.‌ بنده طی یک فقره چک دروجه بانک ملی ،ضامن وامگیرنه ای شدم مبلغ وام ۱۰ ملیون بود ورقم چک با سود و کارمزد بانک ۱۶ملیون ، بعد از گذشت حدودا ۴ سال ظاهرا بدلیل عدم پرداخت اقساط چک به اجرا درآمده و اتومبیل بنده را توقیف کردند از آنجایی که بنده هیچگونه منبع درآمدی ندارم و فقط در اسنپ کار میکنم فعلا بطور کل از امرار معاش افتاده ام درصورتی که باید خانواده ۵ نفریم را بچرخانم در ضمن هیچگونه اطلاعاتی در این موارد ندارم الان که این مطلب را مینویسم خدا میداند ریالی در بساط ندارم که کرایه ماشین بدم برم دنبال کار توقیف و دادگاه و با وجود ۴۸ سال سن وبدون بیمه وغیره. درکار خود ماندم توروخدا اگه ممکنه راهنمایی کنید که بیشتر خجالت اهل و عیال نشم.

  1. زینالی می گوید

   سلام: با وجود اینکه خودرو جز مستثنیات دین نیست قابل توقیف می باشد و می تواند از محل فروش ان نسبت به پرداخت ان اقدام کرد.

 6. بهرام افضلیان می گوید

  باسلام خدمت شما سروران گرامی.یک سوال از شما دارم اگه امکانش هست راهنمایی فرمائید.بنده یک ماه پیش تصادف کردم.مقصر شناخته شدم طرف از بابت افت قیمت شکایت کرده با توجه به اینکه خودرو پراید مدل ۸۷ هستش.آیا بهش افت قیمت میخوره در ضمن مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰برگه کارشناسی ارائه کرده .منم تو اسنپ کار میکنم هیچ گونه منبع درآمد ثابتی ندارم باید چکارکنم.ممنون از شما

  1. زینالی می گوید

   سلام: در صورتی که هیچ نوع عایداتی نداشته باشید می توانید به دادگاه دادخواست اعسار بدهید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 7. مجی می گوید

  بادرود. متاسفانه وضعیت دستگاه های قضایی البته در مملکت ج.ا به گونه ای شده که اینگار این جماعت قاضی القضات وکیل مدافع مجریمینند و تا میتونند احکام سبک به آنها میدهند و تا آنجایی که راه دارد از زندانی نمودن و تنبیه شدن آنها جلوگیری میکنند. البته در مورد متهمین و محکومین امنیتی وسیاسی کاملا فرق میکند و تنها در مورد مجرمینی که شاکی خصوصی دارند به ویژه در مورد اشخاص کلاهبردار و شیاد و یا سارقین
  احکام حال حاضر به هیچ وجه در راستای پیشگیری از وقوع جرم کافی نیست و بعضا شاهد سابقه متعدد مجرمین بلاخص سارقین و کلاهبرداران هستیم.
  دستگاه قضائی تبدیل شده به دکان و منبع درآمد خوبی واسه دولت

 8. علی گودرزی می گوید

  من حکم علیه شرکت ساختمانی گرفتم ولیکن در حکم شخص حقیقی یعنی همان مدیر عامل محکوم نشده وتنها شخصیت حقوقی یعنی همان شرکت ساختمانی محکوم شده، استعلام اموال منقول وغیر منقول هم از طرف اجرای احکام نتیجه نداد وچیزی به اسم شرکت پیدا نشد، حالا چکار باید کرد

  1. زینالی می گوید

   سلام: در این صورت می توانید از طریق دادگاه درخواست ورشکستگی شرکت را داشته باشید

 9. حسن می گوید

  باسلام درمورد من مبلغ ۲میلیارد تومان بابت اصل و تاخیر تائدیه چک از دو‌نفر به صورت تضامنی در یک فقره چک طلب دارم که حکم ان قطعی شده و اجرائیه صادر شده حدود یکسال پیش ولی طرف هیچ اقدامی نکرده و هر روز با عناوین مختلف از بنده وقت می گیره که پول را بدهد از نظر مالی هم فعلا چیزی که ازش توقیف کردم یک واحد از ساختمان مسکونی است که حدود ۳میلیارد قیمت داره ،سوالم اینه ایا در این مورد اعسار پذیرفته است ،ویا باید با فروش خونه پول من را بده ۲لازم به ذکر است طرف از بنده پول نقد گرفته بوده که باهاش کار کنه و بابت تضمین هم چک داده بوده ،بیزحمت هرطور امکان داره راهنمایی بفرمایید ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اجرای احکام درخواست مزایده برای اجرای حکم را تقاضا نمایید.

 10. حسن می گوید

  جناب زینالی در مورد چک بنده که طرفین پول نقد گرفته اند و در حال حاضر خونه را که حدود ۳میلیارد قیمت داره توقیف کردم .بیزحمت توضیح دهید که قانون چی میگه ایا اجازه فروش اون خانه داده میشه ویا طرفین بدهکار به من اعسار بزنن قبول میشه بیزحمت روشن توضیح بدید

  1. زینالی می گوید

   سلام: صرفا اگر همان خونه برای طرف باشد قابل توقیف نمی باشد و برای اعسار نیز اگر شرایط اعسار وجود داشته باشد قابل قبول خواهد بود.

 11. جمشید زالی می گوید

  باسلام خواهشن جواب این سوال منو بدین ممنون میشم
  درمورد پرونده ضرب جرح من شاکی ام و پیروز شدم.رفتم درخواست دیه دادم و اجرای ماده ۳کردم.خواستم بپرسم دقیقا بعداز این چی میشه؟محکوم جوازکسب وصیغه گذاشته ایا وصیغه باطل بشه نفعی برای من داره یانه؟؟؟؟

 12. محمد افشار می گوید

  باسلام
  بنده بابت درخواست اعسار و تقسیط مهریه یه نفر کفیل شدم و حکم کارگزینی گذاشتم چون مهلت یه ماه اعسار گذشته بود آیا در صورت قبول حکم اعسار بنده تعهدی در فبال اقساط نامبرده خواهم داشت یا خیر

  1. زینالی می گوید

   سلام: در صورت قبول اعسار شما تعهدی نخواهید داشت

 13. رضا می گوید

  با سلام ممنون می شم منو راهنمایی کنید.
  من درخواست اعسار و تقسیط برای ۴ میلیارد بدهی حقوقی دادم. درآمد ماهیانه من ۶ میلیون تومان است. با این حساب اگر حتی هر ماه تمام درآمدم رو هم بدم، سال های سال این بدهی صاف نمی شه. آیا ممکنه قاضی با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه ۶ میلیون تومان من، طوری اعسار بده که حتی عمر من کفاف تسویه بدهی طرف رو نده یا نه می گه حتما باید تا زنده هستم صاف بشه؟ در اون صورت باید ماهی ۳۰ میلیون تومان قسط برام ببره.
  خواهش می کنم راهنمایی کنید.

 14. زهره می گوید

  باسلام وعرض ادب درپرونده کلاهبرداری سال ۱۴۰۰ رای ردمال به اینجانب تعلق گرفت که دادگاه تجدید نظر نیز تایید ولازم الاجرا حکم را اعلام نمودن الان حدود ۸ ماهه که حکم برای اجرا رفته ولیکن شعبه اجرای احکام مونده طرف ماهم کلاهبردار حرفه ای هست که ده ها پرونده دارد الان زندان هست آیا میتوانم کاری انجام بدم که مجبور به پرداخت مبلغ ردمال شودحالا که زندان هست البته شاکی خیلی زیاد دارد باسپاس از پاسختون.

  1. زینالی می گوید

   سلام: ممکن است علت تاخیر در پرداخت مقدم بودن سایر طلبکاران نسبت به شما می باشد.

 15. رضا می گوید

  با سلام ممنون می شم منو راهنمایی کنید.
  من درخواست اعسار و تقسیط برای ۴ میلیارد بدهی حقوقی دادم. درآمد ماهیانه من ۶ میلیون تومان است. با این حساب اگر حتی هر ماه تمام درآمدم رو هم بدم، سال های سال این بدهی صاف نمی شه. آیا ممکنه قاضی با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه ۶ میلیون تومان من، طوری اعسار بده که حتی عمر من کفاف تسویه بدهی طرف رو نده یا نه می گه حتما باید تا زنده هستم صاف بشه؟ در اون صورت باید ماهی ۳۰ میلیون تومان قسط برام ببره.
  خواهش می کنم راهنمایی کنید.

  1. زینالی می گوید

   سلام: بر اساس میزان درامد تقسیط بندی خواهد شد ولی به گونه ای می باشد بر اساس میزان در امدی باشد که شما در مضیقه قرار نگیرید.

 16. رویا می گوید

  با سلام
  بنده محکوم به تحویل یک واحد آپارتمان شده ام ولی متاسفانه قادر به انجام نیستم ، اعسارم به علت اینکه موضوع پرداخت وجه نبود رد شد حالا محکوم له حکم جلب گرفته ، راهکار چیه و چطور میتونم درخواست اعسار بوم که از جلب جلوگیری شود
  ممنونم

 17. مهران می گوید

  سلام شاکی پرونده مثیرالشاکی هستم که متهم زندانه و بخشی از مبلغ کیفری به شکات پرداخت شده و بخشی مانده است متهم ۱۵ سال در مرحله کیفری رای زندان دارد . از طرفی شکات رای حقوقی ضررو زیان و رد مال دارند. ایا متهم بعد از پرداخت بدهی کیفری ازاد میشه؟ شکات برای اجرای رای کیفری باید در خواست اعمال ماده ۳ بدهند ؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند