اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال

طبق قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می باشد. مگر اینکه خود موکل برخی از امور را استثنا کرده باشد و در آن مورد از وکیل سلب اختیار کرده باشدمانندسوگند، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.دادخواست و اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت طرح توسط وکیل را دارد و وکیل به نمایندگی از موکل الزام بایع را که طبق مبایعه نامه ملزم شده است که در زمان تعیین شده در دفترخانه حضور پیداکند و سند رسمی را به خریدار منتقل کندواز وظایفش  سر باززده را بخواهد. البته وکیل به این موضوع اشراف دارد که ملک موردنظر در رهن یا بازداشت نیست و امکان الزام وجوددارد.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

 

 اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مخاطب محترم

با سلام

احتراماً، همان‌طوری‌ که مستحضرید:

۱. نظر بر اینکه به حکایت قرارداد عادی تعهد واگذاری مورخ ………. جنابعالی یک دستگاه آپارتمان ثبتی ………. فرعی از ………. اصلی ………. نشانی ………. را به موکل فروخته‌اید و مبلغ ………. ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و تأدیه بقیه، موکول به تنظیم سند رسمی شده است. ۲- اینک از شما دعوت می‌شود در تاریخ…….. از ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۲ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………. به نشانی ………. حضور یافته با تحویل مورد معامله، تنظیم سند رسمی و اخذ بقیه ثمن به تعهد خود (وفق قرارداد) عمل نمایید. بدیهی است در صورت امتناع از تنظیم سند رسمی به ناچار، تحویل مورد معامله و تنظیم سند به همراه جبران خسارت دادرسی و اجرت‌المثل از تاریخ امتناع تا زمان تحویل از دادگاه مطالبه خواهد شد.

با تشکر

امضاء- تاریخ

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد