دادخواست دستور موقت به منع نقل‌وانتقال اتومبیل

دستور موقت در موارد فوری که عدم تصمیم گیری منتج به زیان به خواهان است ضرورت دارد ودستور موقت یا شامل دستور انجام عمل است. مثلا دستور به تعمیرات ملک،یا شامل دستور به منع انجام عمل است مانند منع نقل و انتقال اتومبیل یا شامل توقیف اموال است. مثلا دستئر موقت توقیف اموال زوج. دستور موقت ربطی به اصل دعوا ندارد یعنی ممکن است حکم به دستور موقت داده شود اما در پایان طرف محق شناخته نشود. دستور موقت امری تبعی است که حتما باید چه قبل آن چه بیست روز بعد آن دعوی اصلی مطرح شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

 

دادخواست دستور موقت به منع نقل‌وانتقال اتومبیل

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره………. مقوم………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ……….۲. دلیل پرداخت ثمن
ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….، امتیاز………. شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره‌های………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ………. ریال به‌عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت‌شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات………. استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره/ شماره‌های………. به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

 

 

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

 

 

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند