دیه شکستگی بینی و مسائل مرتبط

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمد بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است. در موارد آسیب غیر عمدی یک عضو که برای آن دیه تعیین نشده است ارش تعیین می گردد .دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی شود. از آنجایی که دیه، مالی است که باید هنگام جنایت غیر عمد پرداخته شود یکی از این موارد دیه شکستگی می باشد که انواع مختلف دارد در این مبحث به دیه بینی شامل دیه شکستگی بینی، اسیب دیدن نرمه بینی، فلج کردن بینی، همچنین شکستن بینی در ماه های حرام مسئولیت پرداخت دیه در دعوا و …اشاره می‌شود.

دیه بینی

 • قطع کردن یا از بین بردن تمام بینی دیه کامل دارد.
 • قطع کردن یا از بین بردن نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد.
 • از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی به صورت یکجا همان دفعتا دیه کامل دارد.
 • از بین بردن نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر در این صورت نرمه دیه کامل داردو برای استخوان ارش تعیین می گردد.

دیه-شکستگی-بینی

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

شکستن بینی و دیه آن در صورت بهبودی

دیه شکستن بینی و فلج کردن آن با قطع کردن و اتلاف بینی متفاوت است که صور مختلف آن در ذیل آمده است:

 • شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی وازبین رفتن آن شود دیه کامل دارد.
 • شکستن استخوان بینی در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل دارد.
 • شکستن استخوان بینی در صورتی که با عیب و نقص اصلاح شود موجب ارش است.
 • شکستن استخوان بینی در صورتی که در کج شدن بینی یا شکستن استخوان که منجر به فساد نشود نیز موجب ارش است.

سوراخ کردن بینی

 • طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آنها اگر باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود موجب یک سوم دیه کامل است خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد
 • سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آنها اگربهبود یابد موجب یک پنجم دیه کامل است
 • طبق ماده ۵۳۷ قانون مجازات سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد موجب یک نهم دیه کامل است
 • سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود یابد موجب یک بیستم دیه کامل است.
 • سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل است
 • سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود بیابد یک پانزدهم دیه دیه کامل است.

پاره کردن بینی

 • دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل است
 • دیه پاره کردن بینی اگر بهبود یابد، یک دهم دیه کامل است

نکته: از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل را دارد.

شکستن-بینی-و-دیه

فلج کردن بینی

فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و ازبین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.

طبق نکته ماده ۵۶۴قانون مجازات اسلامی ( فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد) می توان گفت دیه هر جنایت که موجب فلج شدن عضوی میشود دو ثلث دیه قطع نمودن همان عضو است و دیه قطع نمودن عضو فلج، موجب ثبوت ثلث دیه قطع همان عضو به فرض سالم بودن است.

شکستگی بینی در ماه های حرام

 بر خلاف باور عامه مردم که می پندارند دیه در یک سری شرایط خاص دوبرابر میشود. اما این پندار نادرست است و تغلیظ دیه طبق تعریف قانونی به این شکل می باشد که هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام که شامل چهار ماه خاص است:محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه یا در محدوده حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی باشد خواه غیر عمدی علاوه بر دیه مقدر شده یک سوم دیه نیز افزوده میگردد(دیه کل سال که ۶۰۰میلیون تومان در ماه های حرام ۸۰۰ میلیون میشود) و سایر مکان هاو زمانهای مقدس مشمول افزایش دیه نیستند اما باید توجه داشت که حکم تغلیظ دیه(منظور افزایش دیه است ) و افزایش یک سومی مقدار دیه مخصوص قتل و سلب حیات است چه به صورت عمد، شبه عمد و خطای محض و طبق ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی مبحث دیات جنایت بر اعضا و منافع از این امر مستثنی هستند.

شکستن بینی توسط شوهر

یکی از شرایط قصاص کردن این است که نباید از مقدار جنایت وارد شده بیشتر باشد و نباید قصاص موجب تلف جاني يا صدمه عضو ديگري نشود از آنجایی که این امر در شکستگی ممکن نمی باشد درست این است که بگوییم شکستن اعضا و استخوان های بدن قصاص ندارد زیرا یا موجب مرگ بزهکار است یا بیشترشدن از جنایت است و در اینگونه موارد قصاص به دیه تبدیل می شود حتی اگر بزهکار به قصاص رضایت دهد نیز امکان قصاص کردن او فراهم نیست. در شکستگی بینی زن توسط شوهر نیز حکم دیه ثابت است و زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در آن ضرب و شتم را از مصادیق عسر و حرج زن دانسته میتوان درخواست طلاق مطرح کرد

نکته ای که اینجا وجود دارد این است که هر درد و مشقتی نمی تواند موجب عسر و حرج تشخیص داده و شود و باید رنجی باشد که عرفا غیر قابل تحمل باشد.

شکستگی بینی

شکستن بینی همراه با کبودی

طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی، در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن است مگر در موارد خلاف قانون.همچنین طبق ماده ۵۴۱ نیز هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر یک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.در اینجا نیز علاوه بر دیه شکستگی، دیه کبودی نیز که طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات، سه هزارم دیه کامل است نیز اخذ می گردد.


بیشتر بخوانید: پرسش و پاسخ های اساسی در خصوص دیه


شکستگی بینی همراه با از بین بردن بویایی

از بین بردن حواس، همراه با عضو اصلی نیز دیه جداگانه دارد.تنها استثنا این مبحث دیه چشایی می باشد که هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین رود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود.اما سایر حواس اینگونه نمی باشند و درآوردن چشم و از بین رفتن بینایی، کندن گوش و از بین رفتن شنوایی، و بریدن بینی و از بین رفتن حس بویایی هر کدام دیه جداگانه دارد.ماده ۶۹۴ نیز مستند این موضوع می باشد: هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

دیه-بینی

شکستگی بینی در دعوا

در صورتی که افراد در یک منازعه که وجود حداقل سه نفر در آن لازم است بر دیگری جراحتی وارد آورد که که موجب شکستن بینی فردی شود علاوه بر دیه شکستگی بینی که بر عهده فرد وارد کننده جراحت ثابت است همه ی افراد شرکت کننده در آن دعوا طبق قسمت سوم ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردند. تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، از مباحث گنگ قانون مجازات اسلامی است.در مورد وجود لوث طبق ماده ۳۳۳ قانون مجازات رفتار میکنیم که در صورتی که لوث علیه دو یا چند نفر، به شکل مردد ثابت باشد قسامه همینگونه علیه آنان اقامه می گردد و جنایت بر عهده یکی از این چند نفر به شکل مردد اثبات میگردد و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند یاد کنند اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

نحوه مطالبه ی دیه

برای شروع امرکیفری و به تبع آن مطالبه دیه ابتدامی بایست با مراجعه به پلیس وقوع جرم و بیان موضوع ثبت شکایت صورت بگیرد.پلیس با توجه به اظهارات شاکی و تحقیقات صورت گرفته دراین زمینه با تکمیل پرونده موضوع را به دادرسرای محل وقوع جرم ارسال می کند. بازپرس پرونده جهت بررسی میزان آسیب وارده بر شخص، وی را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا با اعلام نظر کارشناسی میزان دقیق آسیب و دیه مشخص شود. البته در مواردی که ممکن است آسیب و جراحات وارده از بین برود قبل از ارجاع موضوع به دادسرا نیز می توان نظر پزشکی قانونی را اخذکرد. پس از رسدگی و ارجاع موضوع به دادگاه ،دادگاه با بررسی تمام جوانب اقدام به صورت رای می کند و شخص مجرم علی رغم پرداخت دیه به آسیب دیده ممکن است به حبس یا جزای نقدی نیز محکوم شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
50 نظرات
 1. مهدی می گوید

  ممنون بابت مطلبتون.

  ببخشید شکستگی بینی در اثر ورزش چگونه است ؟ اگر از روی قصد باشد یا غیر عمد باشد فرقی میکند؟

  1. حسین زینالی می گوید

   سلام اگر بتوان سوء نیت طرف ثابت کرد قابل مجازات است ولی علی اصول اتفاقات ناشی از ورزش مانند شکستگی وضرب جرح ها ناشی که در حین بازی ناشی میشود صرفا جبران خسارت را در پی دارد نه مجازات

   1. سامان می گوید

    اگر بینی من در دعوا و در ماه حرام‌شکسته شود دیه اش چقدر است؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

     سلام تغلیظ دیه فقط در قتل نفس مصداق داره

 2. حامد می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید..بنده دعوایی داشتم که در آن بر حسب دفاع از خود دستم با بینی فرد مقابل برخورد کرده..الان در جواب پزشک قانونی طرف اومده جابجایی غضرف!!که در مطب دکتر بصورت سرپایی جا انداخته شده.
  آیا این شکستگی محسوب میشود!؟ و آیا برای شکستگی بینی زندان هم می‌تواند باشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام برای اظهار نظر دقیق راجع به میزان دیه نامه پزشکی قانونی نیاز هست. اگر دادگاه موصوع رو عمد بدونه بله

 3. حامد می گوید

  اگر حکم زندان بده میشه با سند و ضامن بیرون بود؟! و میشه که زندان نباشه و مثلا جریمه نقدی یا حکم تعلیقی باشه؟! بنده هیچگونه سو سابقه‌ی ندارم این تاثیری داره تو حکم قاضی؟!

 4. ممم می گوید

  سلام کسی که در اثر جراحت عمدی و ودر اثر کتک خوردن بینی شکسته شو د و ار بینی خون بیای و طول درمان یکماه هم داشته باشد و بعد از یکماه معاینه درمان خوب شده و جوش خورده دیه مقدر مشخص کندد پزشک قانونی چطوری محسابه میشود

 5. وثوق می گوید

  سلام ببخشید من اگه نخوام دیه بگیرم طرف مقابل میره زندان !.؟؟ بجز دیه چه مجازات دیگه ایی هست؟؟

 6. علی قیچلوی می گوید

  سلام دیعه شکستن بینی در دعوا چقدر است

 7. نیما می گوید

  سلام خسته نباشین دماغ من توی دعوا شکسته و پزشکی قانون بهم گواهی داده که نوشته شده ۱شکستگی استخوان بینی۲جراحت روی بینی حارصه۳سیاه شدگی زیر کره چشم راست وچپ صدمات فوق الذکر برخوردجسم سخت
  میخواستم بدونم دیه ش چقد میشه ممنون میشم اگه راهنماییم بکنین

 8. باران می گوید

  سلام خسته نباشین دماغ من توی دعوا شکسته و پزشکی قانون بهم گواهی داده که نوشته شده ۱شکستگی استخوان بینی۲جراحت روی بینی حارصه۳سیاه شدگی زیر کره چشم راست وچپ صدمات فوق الذکر برخوردجسم سخت
  میخواستم بدونم دیه ش چقد میشه ممنون میشم اگه راهنماییم بکنین

 9. ماهان می گوید

  سلام خسته نباشین دماغ من توی دعوا شکسته و پزشکی قانون بهم گواهی داده که نوشته شده ۱شکستگی استخوان بینی۲جراحت روی بینی حارصه۳سیاه شدگی زیر کره چشم راست وچپ صدمات فوق الذکر برخوردجسم سخت
  میخواستم بدونم دیه ش چقد میشه ممنون میشم اگه راهنماییم بکنین

 10. لیلا..ن.پ می گوید

  سلام بابرادرم دعوام شده دماغم راشکسته یک ماه طول درمان پزشکی قانونی بهم داده دیه یک ماه طول درمان چقدرمیشودوآیازندان هم دارد

 11. محمدساکی می گوید

  سلام بینی من دردعوا شکست ازسه جاحکمش چیست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اگر نامه ی پزشکی قانونی دارید تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 12. رضایی می گوید

  سلام دریک درگیری خانوادگی که طرف به من توهمت ادم روبای میزد جلوی درکلانتری درگیری رخ داد طرف با پنجه بکس بینی واستخوان گونه بنده را شکست وبرادرم هم بینیش شکست .طرف سه تا از دندان های جلویش که میدونستم معصنویی هست باضربه من افتاد حالا شکایت کرده که دندانم اصلی بود ایا پزشک قانونی ثبت میکنه که معصنوعی بوده ??ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام همه ی این موارد توسط پزشکی قانونی قابل تشخیص است

 13. سیامک می گوید

  سلام من در یک دعوا بینی طرف ۵سال پیش شکسته بود و ۴۰ملیون دیه رو از بیمه ایران گرفته الان اورده گذاشته پرونده میگه تو شکستی میشه میتونه از من دیه بگیره ؟ممنون

 14. میرابراهیم می گوید

  سلام
  من در حین کار کردن با دستگاه پرس بادی موقع بار دادن دستگاه آچار از پیچ جدا شده و آچار به بینی من برخورد کرده و شکسته شده. از بیمه حوادث چقدر به من دیعه میدن

 15. محمد می گوید

  سلام
  بنده در یک دعوا بینی ام شکست و قاصی ۱۰ تومن دیه نوشت برام .
  آیا من اگر الان دیه رو نگیرم سالهای دیگه بالاتر میره دیم
  یعنی نرخ روز حساب میشه ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 16. ناشناس می گوید

  دیه اسیب دیدگی بینی چقدر است

 17. محمد می گوید

  سلام.. ده درصد دیه کامل
  دماغ چقدره ممنون؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حدود چهل و هشت میلیون

 18. زهرا می گوید

  سلام امروز۱۴ فروردین پسرم بادوستش اول بازی وشوخی میکردن کم کم به دعواشروع شدمیزنن مشت لقد که مادرش میاددفاع ازفرزندش پسرمن رومیزنه بعد سروصداولی اروم شدن رفتن بعدازیک ساعت پدرش امدزنگ زدمامورامد پلیس گفت اشتی کنید معزرت خواهی کردیم رفتن بعدازیک ساعت امددرحیاط بینی پسرم بادکرده عذرخواهی کردیم گفتیم هرچی بشه هزینش چشم رفت دکتر زنگ زده الان که فقط دادگاه بینی پسرم شکسته سروصدا پسرمن ۱۳ساله هست دوستش ۱۲ساله راهنمایی کنید خواهش میکنم ممنون

 19. نازنین می گوید

  سلام بینی من را خواهرم ازغیرعمد شکست حالایک سال هست گرفتار دکترام میخوام ازش شکایت کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید شکایت کنید و دیه بگیرید

 20. ناشناس می گوید

  سلام من با دوستانم در زمین فوتبال داشتیم بازی میکردیم چند نفر از اومدن وسط بازی و با ما درگیر شدن یکی از آنها برایم چاقو کشید من دستانش را برای دفاع از خودم گرفتم بعد با سر زدم دماغش شکست لطفا ن راهنماییم کنید و بگید دیه اش چقدر هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگردرمقام دفاع باشد دیه نمیدهید

 21. رضا می گوید

  سلام
  من درحیاط مون نشسته بودم که همسایه روبروم آمد و بازنده درگیرشدن و بینی و دستم که از قبل یک پلاتین داشت را شکست و دو عدد پلاتین دیگر در دستم گذاشتم دکتران
  دیه شکستگی استخوان بازو و استخوان بینی تقریبا چقدر می‌شود؟
  آیا زندانی هم دارد؟
  ممنون میشم راهنمایم کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید نامه پزشکی قانونی داشته باشید تا درصدهای شما مشخص باشد.

 22. عظیم کابسن می گوید

  سلام ۱۰سال پیش یکتفر بینی منو شکست الان باید عمل کنم بینی ام کج شده ازغضروف وسط یکم کج شده وپدرطرف حتی اومد تا رضایت بگیره منم رضایت لفظی دادم شکایت نکردم اما الان پول عمل ندارم میتونم شکایت کنم ممنون میشم جواب بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر دعوای شما شامل مرور زمان شکایت شده است.

 23. ناشناس می گوید

  سلام معنی شکستگی بینی شامل دیه مقدر میباشد
  درنامه پزشکی قانونی ب چ معناس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:پزشکی قانونی درصد را مشخص می نماید.

 24. نادر می گوید

  سلام برادر من فوتبال بازی کردن دستش خورده به دماغ یکی توی بازی شکسته غیر عمد ودر حین بازی الان تکلیف چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: در صورت شکایت باید دیه ان شخص را باید پرداخت نمایید.

 25. محمد رضا می گوید

  توی یک دعوای خیابانی ساده دوست من زده با سر به بینی طرف مقابل و از بینیش خون اومده و فکر میکنم شکسته بعد ۱ هفته از اون قذیه میگذره و طرف شکایت نکرده هنوز اگر امروز یا فردا شکایت کنه پای دوستم گیره یانه و اینکه چقدر معمولا دیه میبرن شکستگی خیلی جزئی.یک عدد تقریب بگید
  ممنون از پاسخگویی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله شاکی می تواند تا یکسال از مهلت شکایت استفاده نماید.

 26. محمد رضا می گوید

  دیه شکستگی بینی سطحی چقدر هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید نامه پزشکی قانونی داشته باشید تا برای شما محاسبه شود.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   دیه براساس تشخیص پزشکی قانونی و رای دادگاه تعیین می شود.

 27. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید من بایه شخصی دعوا کردم ایشون باکله زدن دماغ من شکست۱۰درصددیه اومده براش بابت شکستن بینی بنده،من اگه دیه رو بگیرم طرف زندان میره نگیرم هم میره؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: علاوه بر مطالبه دیه به حبس درجه شش محکوم خواهند شد مستندا به ماده ۶۱۴مراجعت نمایید.

 28. امیر می گوید

  سلام من ۱۶ سالمه تو مدرسه با یکی از بچه ها دعوام شد با مشت زدم تو صورتش دماغش شکسته تو سیستمه مدرسه ام ثبت شد بعدم اینکه بچه خوابگاه هستش

 29. محمدرضا می گوید

  شکستگی استخوان بینی ک در تحت درمان طب سنتی هست می خواستم ببینم دیه اش چقدر میشه

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق پزشکی قانونی اقدام به دریافت نامه معاینه پزشکی قانونی نمایید

 30. نگین می گوید

  سلام دیشب با همسرم جر بحث کردم همسرم با زانو زد بینی ام راشکست در ماه محرم دیه اش چقدر است و می توانم طلاق خود را بگیرم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق شکایت به پزشکی قانونی مراجعه نموده و با دریافت برگه معاینه پزشکی قانونی اقدام به مطالبه دیه نمایید و بر این مبنا نیز می توانید اقدام به درخواست طلاق نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند