نمونه کامل قرارداد حق الوکاله و حق الزحمه

قرار داد حق الوکاله وکیل،طبق ماده ۱۰قانون مدنی: (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)بین وکیل و موکل لازم الاجرا است.در هر قراردادی موضوع قرارداد باید به تفصیل معین گردد و نباید روشنی و وضوح مطلب فدای اختصار و زیبایی کلام شود. دقیقاً باید روشن شود که طرفین چه می‌خواهند و چه اموری را بر گردن می‌گیرند. در موضوع قرارداد باید حتی‌المقدور کلیه حالات و فروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد شود پیش‌بینی و تصریح کرد و چنانچه این پیش‌بینی از جمیع جهات در قسمت «موضوع قرارداد» میسر نباشد، باید در قسمت «شروط و توضیحات» این موارد را روشن نمود هم چنین است که بایدانواع شروط قرارداد (شرط فعل، شرط صفت، شرط نتیجه) و چگونگی انجام تعهدات، چگونگی میزان خسارت ناشی از عدم انجام آن‌ها  صریحاً در قرارداد بدون هیچ‌گونه ابهامی قید شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه کامل قرارداد حق الوکاله و حق الزحمه

در تاریخ …… به تجویز ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای مواد ۱و۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب …… و پیرو وکالت‌نامه تنظیمی شماره …… سری …… مورخ …… و طبق توافق طرفین مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه و سایر مقررات مربوطه، این قرارداد بین آقای ……… وکیل دادگستری به نشانی …… از یک‌سو و آقای …… به نشانی: …… به‌عنوان موکل از سوی دیگر به‌منظور چگونگی دفاع از حقوق و نحوه پرداخت حق‌الوکاله تنظیم و منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع وکالت

پیگیری حقوق موکل در دادسرای عمومی و انقلاب و سایر مراجع قضایی صرفاً در خصوص پرونده مربوط به کشتی­های هوایی

ماده۲- حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن

کل مبلغ حق‌الوکاله برابر با …… ريال معادل …… تومان می‌باشد.

موکل متعهد است بدواً مبلغ …… ریال (…… تومان) به وکیل پرداخت نماید.

۵۰ (پنجاه) درصد از باقیمانده حق‌الوکاله و حق‌الزحمه پس از صدور حکم دادگاه بدوی

تبصره ۱- حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شود (چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث)، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی موردبحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود، حتی اگر وکالت‌نامه به‌صورت کلی تنظیم ‌شده باشد.

تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق‌الوکاله و حق‌الزحمه خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه‌های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.

ماده۳- سایر شروط و توافقات

۱-۳. ……………………………………………..

۲-۳. حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مذکور در ماده ۲ این قرارداد بر اساس قرار کفالت صادره در مرحله دادسرا به مبلغ …… ریال بوده و درصورتی‌که به هر دلیل مبلغ قرار به لحاظ ریالی یا نوع قرار همچون قرار وثیقه تشدید گردد حق‌الوکاله نیز با توافق طرفین در ذیل این قرارداد افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه کاهش یا تخفیف مبلغ قرار به نتیجه اقدامات وکیل منتسب خواهد بود لذا درهرحال حق‌الوکاله کمتر از مبلغ مندرج در ماده ۲ این قرارداد نخواهد بود.

۳-۳. چنانچه حق‌الوکاله به اقساط پیش‌بینی­شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سررسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت امتناع نماید در این صورت به ازاء هر روز تأخیر مبلغ …… ریال به‌عنوان وجه التزام تا زمان پرداخت و تسویه نهایی به وکیل پرداخت خواهد نمود.

۴-۳. به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.

۵-۳. کلیه هزینه‌های پرونده اعم از هزینه دادرسی، ابطال تمبر الصاقی، هزینه کارشناس، تأمین اموال تصدیق اوراق، اجرای قرارها، احکام، هزینه اقامت وکیل در خارج از اقامتگاهش و هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های دیگری که انجام موضوع وکالت منوط به پرداخت آن باشد و تهیه وسیله اجرای قرار معرفی شهود راهنمایی در جلب متهم و معرفی اموال جهت توقیف به عهده موکل است درصورتی‌که تأخیری در تأدیه هزینه‌ها و انجام موارد فوق از ناحیه موکل صورت گیرد و از این حیث ضرر و زیانی متوجه موکل گردد وکیل مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.

۶-۳. به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او، حق‌الوکاله موردنظر دادگاه طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست، ضمناً دادگاه‌های تجدیدنظر به حق­الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگاه، حق‌الوکاله را از محکوم‌علیه مطالبه نمی­نمایند و مطالبه این نوع حق‌الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید داشته و اساساً مرحله اجرا به‌عنوان مرحله مستقل بوده که در صورت اعطای وکالت از سوی موکل و قبول وکیل، حق‌الوکاله آن به‌صورت مستقل محاسبه و وصول خواهد شد.

۷-۳. به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فراقانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می‌تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند.

۸-۳. صدور قرار در مراحل تحقیقات مقدماتی یا قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، از هر نظر در اختیار مقام رسیدگی‌کننده  بوده  و وکیل در میزان و نوع قرار یا خسارات تعیین‌شده دخالتی ندارد.

۹-۳. معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آن‌ها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است. ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری باشد، موکل مکلف به حضور است.

۱۰-۳. موکل به وکیل تفویض اختیار می‌نماید تا به تشخیص خود در صورت لزوم در انجام مورد وکالت، به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.

۱۱-۳. علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه‌ها و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می­تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.

۱۲-۳. موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده‌شده به وکیل را تأیید نموده و اعلام می‌دارد که مدارکی که اصل آن به رؤیت وکیل رسیده کاملاً معتبر بوده و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده‌شده به وکیل را شخصاً به عهده می‌گیرد. ضمناً موکل با امضاء این قرارداد اعلام می‌دارد که اصول اسناد به موکل مسترد شده است.

۱۳-۳. تعهد وکیل طبق مقررات و قوانین و در حد توانایی و فنی وی می‌باشد و چون تصمیم‌گیری نهایی امری فنی می‌باشد و تعیین اوقات دادرسی با دستگاه قضایی است، لذا وکیل تعهدی به اخذ نتیجه به‌دلخواه موکل و تسریع در رسیدگی نمی‌نماید نتیجه کار و طول مدت دادرسی و میزان هزینه دادرسی به‌طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست و پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.

۱۴-۳. پس از امضای این قرارداد موکل حق ندارد در پرونده موضوع وکالت بدون مشورت و اخذ موافقت وکیل اقدامی نماید در غیر این صورت موکل شخصاً مسئول آثار و نتایج اقدامات خود می‌باشد.

۱۵-۳. اقدامات وکیل در خصوص پرونده در مراحل دادرسی با توجه به اظهارات اطلاعات و اسنادی است که موکل در اختیار وکیل گذاشته است لذا چنانچه خلاف اظهارات موکل و یا بی‌اعتباری اسناد وی ثابت گردد مسئولیتی متوجه وکیل نمی‌باشد.

۱۶-۳. وکیل اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی یا جزایی و احتمال خسارات مالی یا مسئولیت کیفری را به موکل تفهیم کرد و ایشان با امضای این قرارداد اقرار به تفهیم نمودند.

۱۷-۳. موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.

۱۸-۳. موکل موافقت نمود که حق‌الوکاله توافق شده و مبلغ پرداخت‌شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیرقابل استرداد است. منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از اقدام کتبی یا شفاهی اعم از طرح دعوای حقوقی یا کیفری یا تقدیم لایحه یا ارسال اظهارنامه یا حضور در جلسه دادگاه یا هرگونه اقدام دیگر در مراجع اختصاصی یا غیراختصاصی و دفاع از حقوق موکل در پرونده‌ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده یا پیگیری مواردی که پیگیری آن‌ها را از وکیل طلب نموده است.

تبصره ۱- عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل، در مرحله‌ای که وکیل عزل شده ندارد، وکیل می‌تواند کلیه حق‌الوکاله مرحله‌ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند.

تبصره ۲- استعفای وکیل چنانچه به نظر داور، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله مرحله‌ای که در آن استعفا کرده است می‌باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد، وکیل تنها حق‌الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.

ماده ۴ – حل اختلاف

طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهارنظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود.

آقای ….. به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین گردید که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید  و داور با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود. رأی داور برای طرفین لازم‌الاجرا است. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به‌دفعات تمدید نماید . ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد. تعیین حق‌الزحمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.

ماده ۵- تغییر نشانی

موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً و یا با حضور در دفتر وکالت به وکیل اعلام نماید در غیر این صورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می‌شود و ظرف  ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست، ابلاغ‌شده تلقی می‌شود.

 

ماده ۶ – تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در ۶ ماده و ۴ تبصره و در ۲ نسخه متحدالمتن و با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه و سپس مبادرت به امضای آن نموده است.

امضاء وکیل

امضاء موکل

امضاء داور مرضی‌الطرفین

 

4/5 - (2 امتیاز)
19 نظرات
 1. اخوان می گوید

  سلام چطور میتوانم فرم های خام وکالتنامه و قرارداد را تهیه کنم من منشی دفتر وکالت هستم لطفا کمکم کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نمونه اش در سایت های حقوقی هست

 2. م رهبری می گوید

  سلام ما یه ملکی رو در سال نو د خریدیم با مبایعه نامه وام هم داشت بعداز یکسال ما وام رو پرداخت و سندرو به نام خودمون انتقال دادیم از دوساد پیش شریک کاری فروشنده مدعی یک قرارداد شده که ملکرا یکسال قبل خرزده از انجایز که فروشنده در زندان و یا ف اری بود در جلسات شرکت نکرد و لی بعد در دادگاه اقرار نامه با دوشاهد محضری گذاشت که قراردادشون سوری بوده و ثمن معامله ای نبوده ولی دادگاه انرا ندیده گرفته و رای به ضرر فروشنده ما داده و قاضی منصوری مرحوم هم این راز را صادر کرده و در حال حاضر مدعی جدید رای کیفری را که ب علیه فروشنده ما گرفته در مرونده حقوقی گذاشته ودر خواست ابطال سند ما را خواسته ودادگاه حقوقی هم باستناد به رای کیفری رای به ابطال داده حادا بفرمایید چکار کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تماس بگیرید باید با وکیل مشورت کنید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 3. داود می گوید

  سلام
  بنده طبق قرار دادی ( وکیل مدنی )با ی اقای جهت گرفتن ملک معوض از شهردازی برای زمین ایشان که در طرح دریاچه قرار گرفته بود امضا کردیم
  در قرار داد حق الوکاله را ده درصد از زمین معوض بعد از دریافت زمین یا بهای ان پس از فروش حداکثر به مدت شش ما مورد تعهد این اقا هستش
  به علت نبودن زمین با توافق خودشون جای زمین براش سه واحد اپارتمان اداری در یک برجی تحویل گرفته و نامبرده قراردادشهرداری رو هم امضا کرده برگ تحویل اپارتمانها رو امضا کرده . از اونجای که این اپارتمانها فعلا پاینکار و سندش اماده نیست و این مهم هم در یکی از بندههای قرارداد شهرداری که این اقا امضا کرده ذکر شده که فعلا این اپارتمانها با صورتجلسه تحویل میشه و هر وقت سند اون اماده شد انتقال انجام میشه.
  اما از سال ۹۶ تا الان این بنده خدا حق الوکاله بنده رو نمیده .البته یک سوم اونو بصورت پنج ملیون تا ده ملیون در چند نوبت بهم داده
  حالا سوال بنده این هستش که ایا من میتونم به نرخ روز درخواست حق الوکاله رو کنم و اگر پاسخ مثبت است اون مبلغ پرداختی از اصل پول کم میشه یا نه ابتدا محاسبه میشه مثلا هشتاد تومانی که بهم دادن از اصل پول که ۳۰۰ بوده کم میکنن بقیشو به روز محاسبه میکنن
  ۲- ایا ادعای سند از طرف نامبرده با توجه به امضای قرارداد شهرداری با توجه به نداشتن سند در حال حاضر مورد قبول هست یاخیر
  سپاسگزارم ۰۹۱۰۱۷۴۳۸۱۱

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر به نرخ روز محاسبه نمیشه ولی امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود داره برای مشاوره بیشتر میتوانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 4. حمزه. طاهری می گوید

  سلام آیا در پرونده حقوقی که در مرحله اجرا است و حکم صادره قید شده که مبلغ تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود سوال اینجاست من یک بار در سال ۸۹ دادخواست مطالبه وجه دادم ولی بدلیل نداشتن پول مدیر دادخواست من در شعبه ۱۰ حقوقی رد شد بعد در سال۹۱ دوباره برای همان دعوا دادخواست دادم ولی این بار در شعبه۱۰ حقوقی بررسی شد و قاضی درخواست اعسار مرا قبول کرد و حکم به پرداخت مبلغ بدهی به نفع من صادر کرد. حالا در پرونده اجرای محاسبه تاخیر تادیه را از سال ۸۹ که دادخواست در شعبه ۱۰ مطرح
  شد حساب میکنند یا از سال ۹۱که دادخواست در شعبه ۱۴ برسی شد حساب میکنند در صورتیکه برابر ماده ۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی تاریخ اید دادخواست به دفتر دادگاه همان تاریخ تقدیم دادخواست میباشد درست است که در سال ۸۹ منجر به صدرا رای نشده است ولی مفهوم تقدیم دادخواست به دادگاه را می رساند یعنی به طور کلی بنده در سال ۸۹ بر علیه بدهکار خود اقامه دعوا کردم تا الان هم که ۱۰سال گذشته هنوز مبلغی بدستم نرسیده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادخواست وقتی رد میشه یعنی شرایط شکلیش رعایت نشده و عملا دادخواست نمیشه بهش گفت لذا از تاریخ دوم برای شما محاسبه میشه

 5. فاطمه می گوید

  سلام
  اگر نام موکل در قرارداد حق الوکاله به نام یک شخصی باشد ولی در انتهای قرارداد در قسمت موضوع وکالت و شرح عملیات وکالتی، نام فرد دیگری برای اقامه دعوی حقوقی و کیفری آورده شده باشد، آیا این موضوع از نظر حقوقی مشکلی ندارد و این وکیل وکالت شخص دوم را دارد؟
  (امضای موکل در پایین برگه نیز امضای فردی که قرار است برای او اقامه دعوی شود نیست.)

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به نظر می رسه که بله مشکل دارد ولی باید قرارداد بررسی بشه

 6. منصورپردامت می گوید

  وکالت به وکیل دادگستری درچندبرگ تنظیم میشه ایا برای من وکیل کاغذی رسیدی میده

  1. وکیل تاپ می گوید

   نمونه قرارداد حق الوکاله در متن نگاشته شده لذا موارد اجباری نیست و هر وکیلی می تواند قرارداد مخصوص خود را تنظیم نماید

 7. منصورپردامت می گوید

  سلام،برای. دریافت دیه تصادف که کلیه مدارک اعم ازکروکی نظریه پزشک نیروی انتظامی پلیس. راه اعتراف راننده مسبب،همه راامده کردم دفتردارقاضی گفت وکیل بگیروشماره یک وکیل داد من هم دفترش رفتم یک برگه امضا اثرانگشت گرفت و۱۲درصدد حق زحمه وایان پرونده میگیرم ولی هیچ رسیدی به من نداد،یده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید ازقرارداد وکالت کپی بگیرید

 8. مژگان قطب می گوید

  سلام
  هزینه وکالتی که در دفتر خانه پرداخت می‌شود بایستی همان مبلغی باشد که در وکالتنامه درج شده است یانه؟ و اینکه دفتر خانه مبلغ بیشتری از آن چیزی که روی وکالتنامه درج شده است دریافت میکند قانونی میباشد؟

 9. ناشناس می گوید

  من به فردی وکالت نامه کاری بلاعزل برای فروش خانه ای دادم آیا می توانم رمان معامله بعنوان اصیل وکالت نامه سهم خودم را از خریدار طلب کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 10. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشید ما برای یه کار حقوقی با یه وکیل قرارداد بستیم دادگاهمونم مرداد ماهه ولی ایشون یه برگه کپی از اون قرارداد به ما نداده ..دلیل ندادنش چیه و ایا میتونه خطرناک باشه که یه کپی از قراردادمون به ما نداده ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ولی میتوانید از دفترشون کپی دریافت نمایید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

1 × 4 =