دادخواست خلع‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی

خلع ید در مفهوم اخص تنها وقتی است که شخصی که مالک مال غیر منقول نمی باشد آن را غصب و تصرف میکند کسی که سند مالکیت دارد باید علیه او دعوی خلع ید مطرح کند. پس شرط اصلی خلع ید غصب است منظور از ید صرف مسلط شدن بر مال دیگری می باشد.رسیدگی به دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. یعنی اگر شخصی مدارک مالکیت ندارد نمیتواند خلع ید طرح کند.دعوی قلع و قمع نیز یک دعوی مستقل است که در بیشتر موارد در کنار خلع ید وتصرف عدوانی مطرح می شود. طبق ماده۳۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی: هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

نمونه دادخواست خلع‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته خلع‌ید و قلع ‌و قمع بنا مقوم به………. ریال و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به………. ریال به انضمام کلیه خسارات
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به‌موجب سند مالکیت شماره……….، ………. دانگ پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. واقع در………. متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/ خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع‌ید غاصبانه و قلع ‌و قمع بنای بدون مجوز خوانده/ خواندگان از پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ………. لغایت………. جمعاً به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

 

محل امضاء- مهر- انگشتقلعو قمع

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند