دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دادخواست اعسار از هزینه دادرسی  زمانی مطرح است که خواهان خود را صاحب حق می داند و لی تمکن لازم برای پرداخت هزینه های دادرسی را ندارد هزینه دادرسی طبق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است:

  1. هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود.
  2. هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از دو روش قابل طرح است:

  1. همراه با دادخواست نخستین.
  2. به صورت دادخواست مستقل.

اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است و اظهار نظردر مورد اعسار از هزینه بدوی با دادگاه نخستین است.

 

 نمونه دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ………. ریال
دلایل و منضمات ۱. فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع ۲. تصویر مصدق استشهادیه به امضای حداقل دو نفر ۳. شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه علی‌رغم مراجعات مکرر، خوانده از پرداخت مطالبات اینجانب به میزان خواسته خودداری می‌نماید. فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مستندات تقدیمی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ………. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. ضمناً با توجه به مدارک ضمیمه و شهادت شهود به لحاظ عدم تمکن مالی/ عدم دسترسی به اموالم تقاضای اعسار نیز از پرداخت هزینه دادرسی به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

محل امضاء- مهر- انگشت

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند