حبس تعزیری چیست و آیا حبس تعزیری را می‌توان خرید؟

در قانون چهار نوع مجازات پیش بینی شده است؛ حد، قصاص، دیه و تعزیرات.

مجازات یک سری جرائم، حدی هست مانند شرب خمر که شلاق دارد و میزان آن قابل تغییر نیست؛ چون شارع مقدس آنها را تعیین کرده اما مجازات یک سری جرائم تعزیری است که در قانون و توسط قانونگذار تعیین شده و قاضی در میزان آن اختیار دارد. مثلا جرائم مرتبط با مواد مخدر تعزیری است.

مجازات های تعزیری مختلف است که یکی از انواع آن حبس است. این حبس بر خلاف تفکر مردم با پول خریدنی نیست؛ اما با یک سری شرایط، از میزان آن کم می شود یا به پرداخت پول تبدیل می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

خرید حبس تعزیری، اشتباه عوام

یک اشتباه رایج در به کار بردن کلمات میان عوام، خریدن حبس تعزیری است. خرید و فروش حبس که مجازات و کیفر جرم است امکان ندارد؛ منتها با وجود جهات تخفیفی که در قانون آمده است ، تبدیل آن به جزای نقدی امکان دارد اما آن هم شرایطی دارد که برای توضیح آن باید شرایط مجازات جایگزین حبس را توضیح داد.

جهات تخفیف نیز عبارتند از:

 • الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
 • ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به ‌کار رفته برای ارتکاب آن؛
 • پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
 • ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛
 • ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
 • ج) کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
 • چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌ دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
 • ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

خرید حبس تعزیری یا استفاده از مجازات های جایگزین حبس

همانطور که گفته شد؛ این امکان وجود ندارد که شما مبلغی را پرداخت کنید و از حبس آزاد شوید؛ پس خریدن حبس تعزیری موضوعیت ندارد؛ اما اگر شرایط مجازات جایگزین حبس وجود داشته باشد؛ این امکان هست که حبس تعزیری به مجازات دیگری مانند پرداخت جزای نقدی تبدیل شود . البته که مجازات های جایگزین حبس فقط جزای نقدی نیست بلکه مجازات های جایگزین حبس عبارت اند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که قاضی مختار است اگر شرایط اعمال مجازات های جایگزین فراهم شد؛ به هر کدام که صلاح بداند حکم بدهد.

اعمال مجازات جایگزین حبس

 • ۱. مرتکب جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است: قاضی باید حکم به مجازات جایگزین بدهد.
 • ۲. مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است: قاضی باید حکم به مجازات جایگزین بدهد؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد( یعنی اگر محکومیت های زیر را داشته باشد مجازاتش جایگزین نمی شود)

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

 • ۳. مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است: امکان و اختیار برای دادگاه وجود دارد لکن نباید مرتکب جرایم بند ۲ باشد.
 • ۴. مرتکبان جرائم غیرعمدی: کلا به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

مجازات-تعلیقی

درجات مجازات تعزیری کدامند؟ طبق آخرین تغییرات قانون

مطابق ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

 • حبس بیش از بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال( جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعدیل شد)
 • مصادره کل اموال
 • انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

 • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعدیل شد)

درجه ۳

 • حبس بیش از ده تا پانزده سال
 • جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا یک و نیم میلیارد ریال۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعدیل شد)

درجه ۴

 • حبس بیش از پنج تا ده سال
 • جزای نقدی بیش از یک‌صد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ( جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا یک میلیارد ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعدیل شد)

درجه ۵

 • حبس بیش از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا یک‌صد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست و چهل میلیون ریال ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا پانصد میلیون ریال ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد)
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
 • ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 • ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا دویست و چهل میلیون ریال۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تعدیل شد)
 • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

 • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ( جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد)
 • شلاق از یازده تا سی ضربه
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

 • حبس تا سه ماه
 • جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ( جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال(۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد)
 • شلاق تا ده ضربه

مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد؛ مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

خرید حبس تعزیری

تعلیق مجازات چیست؟

تعلیق مجازات هم خریدن حبس نیست؛ بلکه یک سری شرایطی بوجود می آید که مجازات، موقتا معلق می شود و اجرا نمی شود. شرایط تعلیق مجازات در ماده ۴۶ آمده است. و اگر محکوم در مدت تعلیق، دستور های دادگاه را اجرا کند؛ دیگر مجازات معلق شده در حق او اجرا نمی شود.

طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌ سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. تعلیق در مجازات حبس به این معناست که حبس درجه ۳ تا ۸ در صورت وجود جهات مقرر در تعویق حکم اجرای مجازات را یک تا پنج سال معلق کنند.

جهات تعلیق از قرار زیر است:

 • الف) وجود جهات تخفیف؛
 • ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
 • پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
 • ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر.

تفاوت حبس تعزیری با تعلیقی چیست؟

بنابراین تعزیر نوعی مجازات است و حبس تعزیری حبس های مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هستند و در مقابل حبس حدی قرار دارند منتها حبس تعلیقی حبسی است که به دلیل وجود جهات تعویق، قابل تعلیق خواهد بود. زیرا جهات تعلیق مجازات از جمله حبس، همان جهات تعویق است.

نتیجه گیری

مجازات حبسی که قاضی تعیین می کند دارای درجه های مختلفی است که بسته به اینکه حبس تعیین شده چه درجه دارد می شود از نهاد تعلیق یا تعویق یا جایگزین حبس استفاده کرد.

اصطلاح خریدن حبس عبارت غلطی است و هیچ حبسی قابل خریدن نیست؛ لکن یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس، جزای نقدی بجای حبس است که حکم کردن به آن شرایط دارد.

سوالات متداول

دادگاه هنگام صدور حکم به شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی محکوم توجه میکند و حتی با توجه به انگیزه ارتکاب جرم در نحوه تعیین مجازات این موارد را دخیل میکند.

طبق قانون قاضی باید به حداقل مجازات در این مثال ۵ سال حکم کند و اگر بخواهد بیشتر از حداقل را مورد حکم قرار دهد باید علت قانونی و جهت قانونی را که باعث شده بیشتر از حداقل حکم کند را ذکر کند در غیر این صورت خود قاضی متخلّف شناخته میشود.

باید دانست که حکم قانون گذار قابل خرید و فروش با پول نیست اما این نظر مریوط به جایی است که در برخی جرایم سبک می توان مجازات حبس را تبدیل به مجازات نقدی کرد و آن هم در مجازات هایی است که جایگزین حبس در آن راه دارد.

در صورت وجود جهاتی مثل قصد شرافتمندانه در جرم، گذشت شاکی، کوشش متهم برای کم کردن آثار جرم، اقرار و همکاری موثر وی در جریان رسیدگی، پشیمانی و داشتن حسن سابقه و حسن رفتار باعث می شود قاضی اختیار پیدا کند که در مجازات جرم ارتکابی تخفیف بدهد.

گاهی دادگاه به حکم قانون وقتی حکم مجرمیت فردی را صادر کرده است باوجود شرایطی مثل پیش بینی اصلاح وی و وجود داشتن جهات تخفیف و نداشتن سابقه کیفری می تواند مجازات وی را اجرا نکند و معلق کند تا بلکه وی به جامعه برگردد.

طبق قانون جدید مجازات های درجه ۳ تا ۸ را میتوان تعلیق از مجازات کرد لذا حتی گسی که مرتکب جرمی شده است که بالای ۱۰ سال حبس دارد مشروط به آن که داخل استثنائات نباشد از مجازات معلق شود از ۱ تا ۵ سال.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
283 نظرات
 1. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید اقا شوهره من دوازده سال پیش توگلکویس کار مکرده دوسه نفر از زیر دستاش رفتن شکایت کردن امدن اینا روبردن بعد شوهرم من خودشم شاکی بود از بالایشون باضامن ادن بیرون دیگه خبری نشده ازشون تا پارسال امدن ممنون خروج کردنش بعد گفتن برج دو بیا برج دو ابلاقیه نیومد هیچ خبری هم نشد تا الان امدن تمام حساباشونو بستن توی حکم قبلیش نوشته شده ۱۲۵۰۰۰دلار جریمش هست باشیش ماه حبس تعزیری نوشت بعد شوهم نه من پول نگرفتم ازاین حرف ها حالا شوهرمن میترسه بره دادگه نگهش دارن میخواستم ببینم میشه کاری کردشیش ماع زندانیش چه جوری هست یا بخریم ازشون ممنون میشم لطفا برام توضیح دهید ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام از شما مخاطب گرامی انتظار میره برای طرح سوالتون بیشترین دقتو انجام بدید زندان خریدنی نیست ولی ممکنه با شرایطی تبدیل به جزای نقدی بشه . میتونید با وکلای متخصص ما در بخش مشاوره متنی یا تلفنی سایت زیر ارتباط بگیرید. کافیست روی لینک زیر کلیک نمایید
   https://vakiltop.com/

 2. ابراهیم می گوید

  سلام برای ما ۲۴ ماه حبس قاضی نوشته. بعد تبدیل کرده ب ۱۵ ماه و ۳ روز ک معادل‌ ۵ ملیون پول گرفتن. بعد با توجه ب فقد سابقه کیفری ب ۵ ماه تقلیل پیدا کرده دیه رو پرداخت کنیم امکان تبدیل این ۵ ماه هم هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر . در هر حال شما موظف به پرداخت دیه و تحمل حبس هستید

 3. فاطیما می گوید

  سلام و عرض ادب
  پدر بنده به جرم حمل ۵ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک دستگیر شده و با قید وثیقه الان آزاد هستند ، سابقه نداشته و جاساز هم نشده ، یعنی مواد روی صندلی ماشین بوده ، لطف میفرمایید ک حکم ایشون چی هستش ، و اینکه امکان داره حبس تعزیری به ایشون تعلق بگیره ؟؟یعنی به جای حبس و با گرفتن وکیل فقط جریمه نقدی پرداخت کنه؟؟ و اینکه ماشین ضبط میشه؟ ممنون میشم جوابم رو بدین .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با توجه به میزان مواد حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال که بسته به نظرقاضی است و در صورتی که قاضی حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی بدهد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
   اموال ناشی از جرم ضبط خواهد شد

 4. سجی می گوید

  سلام وقت بخیر..
  یک نفر از ما کلاهبرداری کرده و برای ما پاسپورت جعلی گرفتن(پاسپورت خارجی) و کلا ۸ نفر بودیم ک از ایشون شکایت کردیم از ۴ نفر ما پول بردن ب مبلغ۶۰۰ میلیون…قاضی اشد مجازات رو برای اون کلاهبردار دزنظر گرفته و جمعا ۹ سال حبس براش بریدن و پرونده رفته تجدید نظر…
  میخواستم بدونم با توجه ب اینکه جز این کلاهبرداری هیچ سابقه ای نداره میتونه ۹ سال حبس رو ک تعزیری هست رو تبدیل کنه ب جزای نقدی؟؟ و اگ میتونه باید حتما رضایت ما ک شاکی هستیم رو جلب کنه؟؟(درضمن کلاهبردار الان خارج از کشور هستن وکیل هاشون اینجا ازشون دفاع میکنن و خودشون تا ب حال توی جلسات دادگاه شرکت نکردن)و مارو هم نفری ۲ میلیون تومان بعنوان معاونت در جرم فقط جریمه کردن…

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکانش نیست که به جزای نقدی تبدیل بشه

 5. امیری می گوید

  سلام پدر من رو به خاطر جعل چک که البته چک برای خودش بوده به یکسال حبس تعزیزی محکوم کردن و الان بردن زندان شاکی خصوصی رضایت نمیده آیا راهی هست بتونیم تبدیل به جزای نقدی کنیم ؟

 6. ولی می گوید

  سلام من ورود به عنف داشتم الان بهم ۸ ماه حبس تعزیزی (اشد) بهم داده بعد جمعا ۱۰ میلیون جریمه این ۸ ماه حبس آیا باید برم یا با سند چیزی میشه نرفت گیر کردم خواهشا کمک کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. ورود به عنف اگر مشدد باشد مجازات حداکثر ان سه سال است وقابلیت صدور مجازات جایگزین حبس ندارد

 7. علی می گوید

  سلام من ورود به عنف داشتم الان بهم ۸ ماه حبس تعزیزی (اشد) بهم داده بعد جمعا ۱۰ میلیون جریمه این ۸ ماه حبس آیا باید برم یا با سند چیزی میشه نرفت گیر کردم خواهشا کمک کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. ورود به عنف اگر مشدد باشد مجازات حداکثر ان سه سال است وقابلیت صدور مجازات جایگزین حبس ندارد

 8. حسن می گوید

  سلام من ورود به عنف داشتم الان بهم ۸ ماه حبس تعزیزی (اشد) بهم داده بعد جمعا ۱۰ میلیون جریمه این ۸ ماه حبس آیا باید برم یا با سند چیزی میشه نرفت گیر کردم خواهشا کمک کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. ورود به عنف اگر مشدد باشد مجازات حداکثر ان سه سال است وقابلیت صدور مجازات جایگزین حبس ندارد

 9. بهنام می گوید

  سلام
  برای یکی از دوستان من (کارمند دولت هستش) حکم ۶ماه حبس تعزیری ۶ ماه انفصال و ۱۵ ضربه شلاق و ۶ میلیون تومان رد مال (به دلیل اخذ رشوه) در نظر گرفتم، دادگاه تجدید نظر در سایت ثنا اعلام کرده که ضمن تایید حکم در میزان مجازات تخفیف داده شده.
  هنوز حکم توی سایت ثنا نیومده. میخواستم ببینم این تخفیف چی میتونه باشه؟
  ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام برادر عزیز ما هم برای اظهار نظر باید حکمو ببینیم لکن به احتمال زیاد در میزان حبس تخفیف داده شده

 10. سیدجلال می گوید

  سلام وقت بخیربه جرم جعل وکلاهبرداری به ۲سال حبس تعزیری وجریمه به صندوق دولت متهم شدم وسه ماه بازداشت موقت بودم ایاتبدیل ۲سال به جزای نقدی میشودوهیچ سابقه ای ندارم وایاازسابقه جانبازی وازادگی براردرانم استفاده کنم ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر امکان تبدیل به جزای نقدی نیست

 11. مجید می گوید

  سلام به جرم مکه. مخدر تریاک پنج ماه نیم حبس گرفتم و سابقه کیفری هم ندارم آیا قابل تبدیل به جزایی نقدی هست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام خیر

 12. موسوی می گوید

  سلام شهرداری از همسر من به جرم دزدی شکایت کرده و ۲ سال پیش اون موقع حکم برائت دادن ثابت شد ک مجرم نیست ولی الان بعد از ۲ سال حکم آمده ک تجدید نظر کردن و به یک سال حبس محکوم شده. امکانش هست ک یک سال حبس رو به پرداخت جزای نقدی تبدیل کرد؟!

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله اگر سابقه کیفری نداشته باشند طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی می توانند به جزای نقدی تبدیل کنند

 13. محمود بلاغی اینالو می گوید

  با سلام خدمت شما من حبس درجه یک دارم و ۲۳سال حبس دارم ماده ۴۵ هستم چه زمان میتوانم تعلیق یا آزادی مشروط بگیرم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام .حبس درجه یک قابل تعلیق نیست ازادی مشروط بعد از گذشت یک سوم

 14. قاسم علی زاده می گوید

  سلام ما یک مشکل برای ما پیش امده کهبیستو یک ما ه بای ماه حبس تعزیری نوشته که طرف به دروغ گفته که من فوش دادم وبا چاغو قدرت نمای کردم در سورتی که اسیبی به طرف وارد نشده وقاضی این رای را غیابی داده وما عتراض کردیم ولایحه دادیم با وجود شهادت مامورین انتضامی که سنفر به نفع ما رای دادن ومادونفر دیگر به عنوان شاهد بردیم باز قاضی حکم قبلی رو داده حالا ما چکار کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید فرجام خواهی نمایید

 15. علی می گوید

  سلام از بنده یک عدد کلت کمری و یک عدد تفنگ ساچمه ای گرفتن ابتدا دو سال برای تفنگ و ۱۰ سال برای کلت حبس بهم دادن بعد با تخفیف مجازات الان شده ۷سال و شش ماه و یک روز برای کلت و یک سال و سه ماه و یک روز برا تفنگ…تا بحال زندان نرفتم …باید چیکار کنم الان..فاقد سابقه

 16. هادی ثامری می گوید

  سلام وقت بخیرسوال دوسال نیم حبس تعزیری درجه ۷چیست ممنون ازهمکاریتون

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام حبس درجه هفت نود و یک روز تا شش ماهه و دو سال و نیم حبس درجه پنج می باشد

 17. سوگند می گوید

  سلام ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۶ مربوط به ترک انفاق یعنی چی ؟ قایل خریدنه؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   یعنی محکوم به تحمل شش ماه حبس هستید. خیر

 18. محسن می گوید

  سلام وخسته نباشید من حکمم پنج سال حبس تعزیزی به احستاب ایام بازداشت این یعنی چی ؟؟میشه تبدیل بشه به جزایی نقدی یا باید برم زندان

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام یعنی ایام بازداشت کسر میشه از میزان مجازات

 19. فرید احمدی می گوید

  سلام من ۶ماه حبس تعزیری درجه۷رو برام نوشتن.بعد نوشته رای قطعی میباشد ایا میتونم تبدیل به جزای نقدی کنم..جرم رابطه نامشروع..ممنونم از لطفتون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام جرم رابطه نامشروع شلاق داره باید دادنامه شما بررسی بشه با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 20. علی می گوید

  سلام خسته نباشید جناب من ۲,سالو۶ماه حبس تعزیری دارم میشه به جزای نقدی تبدیلش کرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر امکان تبدیل به جایگزین نیست

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر امکان تبدیل و مجازات جایگزین وجود ندارد

 21. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر بنده ۶ماه حبس تعلیقی دارم که دوسال ان گذشته میتوان یک سال بعد رو به جزای نقدی تبدیل کرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 22. صابر می گوید

  سلام،برادر بنده بهمراه ۲نفر سر نشین تصادف با جدول خیابان داشته که منجر به جرح سرنشینان شده،اگه اونا رضایت ندهند،برای راننده حبس داره یا اگه جریمه نقدی هس تقریبا چقدر میشه؟

 23. جاببر می گوید

  سلام،برادر بنده بهمراه ۲نفر سر نشین تصادف با جدول خیابان داشته که منجر به جرح سرنشینان شده،اگه اونا رضایت ندهند،برای راننده حبس داره یا اگه جریمه نقدی هس تقریبا چقدر میشه؟

 24. تبریزی می گوید

  باسلام،بنده روبه جرم استفاده ازسندمجعول به۲سال حبس تعزیری محکوم کردند،و حکم ابلاغ شده بهم،ولی من محکومیت کیفری نداشتم تاالان ودرضمن دیابت دارم احتمال اینکه برم حبس واونجا کرونابگیرم زیاده میشه کاری کردنرم؟یانه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خسیر محکوم به تحمل حبس هستید

 25. امین می گوید

  سلام پدرم رو با قرص های چاقی خارجی گرفتن که براش شش ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی حکم صادر شده خاستم بدونم که بخاطر سن سال۵۸ و نداشتن سابقه کیفری قاضی محترم حبسشو دردادگاه تجدید نظر تعلیق کنه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله قابل تعلیق هست

 26. محسن می گوید

  سلام وقت بخیر.ما۴نفرمحکوم به سرقت گوشی شدیم ودونفرمون۱و۲سال حبس گرفتن ومنودوستم بجرم معاونت۶ماه.ایاحبس تعزیزی من که سابقه کیفری ندارم قابل تبدیل جریمه نقدی هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 27. بهروز نعمتی می گوید

  سلام من ۸ماه حبس تعذیری برا ضرب و جرح محکوم شدم که توی رای نوشتن قابل واخواهی هست البته غیابی محکوم شدم و شاکی رضایت داده میخواستم ببینم حتما باید حبس بکشم یا میشه کاریش کرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر گذشت کند خیر

 28. نهاد شریفی می گوید

  سلام ده سال یک روز قاضی برام رای صادر کرد حبس درجه ۳ معنایش چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   حبس درجه سه به حبس های بیش از ده سال تا پانزده سال گفته می شود

 29. احمدخسروی می گوید

  سلام،،ببخشید خواهرزادم بدلیل شکایت یک نفر که ادعا کرده باماشین قصد زیر کردن او را داشته وشاهدی را هم آورده ولی بدلیل اینکه خواهرزادم در تهران زندگی میکن وبا وضعیت کرونا وسایردلایلی که مورد واخواهی قبول نشد الان براش حکم نود ویک روز حبس تعزیری اومده،،سابقه کیفری وهر چیز مشابه ندارد،،لطف میکنید بفرمائید چه کمکی از دست ما بر می آید تا ایشان را یاری کنیم که بدون جهت حبس نره،،امکان خرید حبس ویا جایگزین دیگری دارد،،ممنون ومتشکرم

 30. رامین می گوید

  سلام وقت شما بخیر خسته نباشید،بنده به جرم پرداخت ۵۰۰هزار تومان رشوه به مامور نیروی انتظامی جهت استخدام برادرم از طرف حفاظت ناجا به دادسرای نظام معرفی شدم که قاضی با ضمانت من را آزاد کرد و گفت باید مراحل تحقیقات انجام بگیرد ‌‌.‌.به طور کلی بنده قصد و نیتم رشوه نبود و اصلا اون مامور کاره ای نبود تو گزینش و بنا به رفاقت قبلیم باهاش ی روز پیام داد که پول نیاز داره و منم واسش ارسال کردم لذا اومدن به اون قضیه استخدامی برادرم وصله اش زدن….الان بنظرتون چی میشه ؟چیکار کنم حقم ضایع نشه چون خدا شاهده اصلا من واسه رشوه و این چیزا ندادم پول رو اصلا ایشون کاره ای نبودن تو گزینش…الان تکلیف چی میشه و بنظرتون رای چع خواهد شد؟متاسفانه نه تنها من بلکه همزمان ۷ نفر دیگه تو همون زمان اون ماموره پول ازشون گرفته و همه رو به اتهام رشوه دادن دادسرا خواسته…بنده کارمند اداره دیگه میباشم و برادرم نیز الان یک سال میباشد دد نیروی انتظامی شاغل میباشد،،الان پرونده من کجا بررسی میشه و نهایتش چی میشه بنظرتون؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید…🙏🙏

 31. مسعود می گوید

  سلام به دلیل انتشار تصاویر خصوصی خودم خانومم تو اینستا قاظی حکم داد ۱سال ۶ ماه تعلیق به مدت ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ثابقه دار هم نیستم پروندم سفیده خودمم تحویل ندادم الان شاکی رضایت داده جوابش هنوز نیومده ایا تو این شرایط کرونا و نزدیک عید این ۶ ماه که حبس دادم با رضایت شاکی جزای نقدی میشه یا تخفیف میخوره مثلا کمتر از ۶ ماه میشه

 32. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید جزای نقدی ۴ سال حبس تعذیری چقدر است اگر حکم عمد باشد در خصوص ورود به عنف توهین و تخریب درب منزل شاکی باشد ایا با توجه به شرایط فعلی ( بیماری کرونا) حکم قابل تبدیل است ؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایبد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به ازای هر روز ۱۰۰تومن

 33. جواد می گوید

  سلام من در تاریخ ۱۵/۷/۹۹تاریخ دادگاه داشتم و مشکلی برایم پیش امد نتونستم برم و فرصت واخواهی هم تمام شد بود و مرا به ۹۲روز حبس تعزیری محکوم شدم و سابقه ای هم ندارم ایا باید ۹۲روز حبس را برم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام میتوانید وثیقه بسپارید

 34. ولی می گوید

  سلام ضرب وجرح عمدی ساده و با چاقوبه هشت ماه حبس تعزیری درجه۶ میشه به تعلیق داد هشت ماه زندان یا با پول گرفت لطفا جواب بدید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله امکان تعلیق هست

 35. حسین می گوید

  سلام بنده را به جرم تهیه وعرضه دارو مکمل گرفتن بعد از دوسال حکم بنده ۲سال حبس تعزیری هست امکان جایگزینی هست سابق ندارم

 36. حسین می گوید

  سلا بنده را به عنوان تهیه وعرضه داروی قاچاق تقلبی وبا یک مقدار وسایل گرفتن ورای دادگاه ۲ سال حبس تعزیری هست ایا امکان دار بخاطر سابقه اول ودارا بودن فرزند کوچک جایگزین کرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 37. کارتن خواب می گوید

  سلام ، نزدیک هشت سال پیش یکی از آشناهای من یکسال حبس تعزیری بهش دادن به جرم توهین به رهبری و امام خمینی ، البته ایشون در اون اداره خاص که تحت نظارت رهبری هستن دریکی از شهرستانها صداشونو بالا برده بودن چون رفته بودن وام بگیرن و بهش ندادن و زندگیش از هم پاشید اما در کل به رهبر و مقدسات توهین نکرده بود اما اون اداره شکایت کرده بود که ایشون به مقدسات توهین کرده ، گویا این کار رو کردن که بقیه افراد تحت پوشش اون اداره خاص یک وقت اعتراض نکنن و بعدش قاضی حکم داده بود یکسال حکم تعزیری ، حالا سوال من اینجاست آیا بعد از یک دهه که از این حکم گذشته آیا این حکم بخشیده میشه یا نه ، با تشکر از شما

  1. وکیل تاپ می گوید

   توهین به رهبر جرم درجه شش محسوب و بعد هفت سال دیگر قابلیت اجراندارد

 38. الیسا می گوید

  سلام به برادر۲۳سالم ک سابقه کیفری نداره به جرم شرکت درنزاع دسته جمعی و خلال در نظم عمومی ۶ماه و۷ماه۱۵روز حبس تعزیری دادن رای غیابی بوده واخواهی دادیم بنظرتون بخشیده میشه؟یا میشه به جریمه تبدیل کرد

 39. مرتضی حسن پور می گوید

  سلام من بخاطر مخدوش بودن پلاک ماشین به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدم، اما پلاک عوض نشده، بخاطر تکیه دادن سپر جلو یکی از اعداد وسط یه خط نازکی افتاده البته توو بقیه اعداد هم هست اما خیلی نقطه ای و جزئی، قاضی بعد از صحبت های زیاد حرفم را باور نکرد، وگفت اگه بگی خودت کردی دو سال حبس رو میکنم شش ماه، وگر نه داری دروغ میگی و حداکثر مجازات رو برات در نظر میگیرم، من هم ساده شدم گفتم شما هر چه بگویید اما من راست گفتم، دیدم عصبانی شد گفتم باشه حق با شماست، زور دست شماست، من دست کاری کردم، برگه جلوم گذاشت گفت امضا کن، منم زدم، حالا با اینکه متاهلم و یک دختر ۹ ساله دارم، وبا این وضعیت اقتصادی وخرابی کار و شغل، ونداشتن سابقه کیفری وجزایی، آیا نمی‌توان کاری کرد که ۶ماه حبس تعزیری را زندان نروم، ۲۰ روز هم فرصت اعتراض دارم، کمکم کنید لطفا…

 40. مرتضی حسن پور می گوید

  من سابقه کیفری ندارم بخاطر مخدوش بودن پلاک من رو به شش ماه حبس تعزیری محکوم کردن، نمیشه کاری کر که به زندان نرم،

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام میتوانید وثیقه یا کفالت معرفی کنید

 41. ناشناس می گوید

  سلام به من حبس دادن ۱۵ ماه ۱ روز این صادر شده و الان تو اجرای احکام هست میشه کاریش کرد یا برگردونیم تو دادگاه تجدید نظر جزای نقدیش کنیم تورو خدا کمکم کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما میتوانید وثیقه یا کفالت درخواست کنید

 42. امیر می گوید

  سلام یک سال حبس تعزیری گرفتم در مرحله اجرای احکامه جرمم اختلال در نظم عمومیه میخوام پابند الکترونیکی بگیرم امکانش هست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر شرایطتش را داشته باشین بله

 43. محمد می گوید

  با سلام. بنده بخاطر یک حقه وافور و ۱۴۰گرم سوخته تریاک به جریمه تقدی و ۷۴ضربه شلاق و یک بطری مشروب خارجی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده ام که در دادگاه تجدید نظر حکم بنده همان ۷۴ضربه شلاق و جریمه و حبس از یک سال به شش ماه تبدیل شده است… اخر حکم تجدید نظر استان نوشته حکم قطعی است… سوال بنده اینه که میتونم حکم شش ماه زندان را تبدیل کنم یا اینکه زندان نرم… هیچ گونه سابقه ای ندارم و شیشه مشروب پلم نبوده و در گزارش مامور اطلاعات هم ننوشته اند پلمپ ولی درصورتی که حکم تجدید نظر نوشتن بخاطر پلمپ بودن شیشه مشروب حکم زندان دادن…

 44. امیر می گوید

  سلام بنده به شش ماه حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق بخاطر نگهداری یک بطری مشروب الکلی خارجی در دادگاه تجدید نظرخواهی محکوم شده ام… شیشه مشروب خارجی مطعلق به دوست بنده بوده که در اتاق من پیدا کردن و الان دوستم پس از حکم تجدید نظر که شش ماه زندان هستش قبول کرده که پرونده را گردن بگیره… آیا میتونم همچین کاری انجام بدم و آیا قاضی دادگاه میتونه این پرونده را از اول به جریان بندازه؟؟؟ بنده سابقه ندارم ولی دوستم سابقه دار هستش و اجرای احکام حکم جلب بنده رو هم دادن… ممنون از راهنماییتون

 45. مهدی می گوید

  سلام جرمم ورود به عنف هستش وسابقه اولم هست میخاستم بدونم چی میشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام مجازات دارد

 46. مهدی می گوید

  سلام جرمم ورود به عنف سابقه اولم هست ایا میشه کاریش کرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام مجازات دارد

 47. ساناز می گوید

  سلام وقت بخیر
  ببخشید از من ۵کیلو ۷۰۰گرم تریاک گرفتن اومدن از منزلمون گرفتن
  سابقه دومم هس ک اون عفورهبری دادن بهم
  الانم با ۲۰۰میلیون سند ازاد شدم تا حکم بیاد
  ایا میشه همون۲۰۰میلیونو پرداخت کنم ک دیک زندانشو نرم
  بااون عفو رهبری سابقم هم پاک شده یا ن؟
  ممنون میشم جواب بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلامخیر جزای نقدی چیزی جدا از تحمل حبس شماست. ربطی به عفو قبلی شما ندارد

 48. عابد می گوید

  سلام به جرم حمل ۱۰کیلوماری جوانابه ۵سال حبس تعزیری محکوم شدم آیاقابلیت تعلیق داره هیچ سابقه کیفری ندارم نه خودم نه خانوادم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکان تعلیق جرم وجود دارد

 49. عابد می گوید

  سلام به جرم حمل ماری جوانابه ۵سال حبس تعزیری محکوم شدم امکان تعلیق هست یاخیر؟!هیچ سابقه کیفری ندارم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 50. رضاجبار می گوید

  سلام بنده روبا۴کیلوتریاک گرفتن توباک ماشین سابقه اولم هست امکانش هس بخاطرسابقه اول حبس ندن فقط تعلیق بدن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام امکان تعلیق هست ولی در صورت وجود شرایط

 51. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر من ب جرم ضرب و جرح محکوم شدم ب شش ماه و یک روز حبس تعزیری صابغه کیفری هم ندارم هیچ سلاح سرد و گرمی هم نداشتم میخواستم ببینم میشه حبس رو ب جزای نقدی تبدیل کرد و ایا در دادگاه تجدید نظر میشه رای برگرده ممنون

 52. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر من ب جرم ضرب و جرح محکوم شدم ب شش ماه و یک روز حبس تعزیری سابقه هم ندارم هیچ سلاح سرد و گرمی هم نداشتم میخواستم ببینم میشه حبس رو ب جزای نقدی تبدیل کرد و ایا در دادگاه تجدید نظر احتمال دارخ رای برگرده ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چون شش ماه ویک روز هست جایگزین حبس شما اختیاری هست ومنوط به گذشت شاکی هست

 53. ناهید می گوید

  سلام بنده یکسال به جرم آدم ربائی حبس تعزیری دارم ۲۰روزوقت اعتراض دارم چکاربایدانجام بدهم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید دادنامه بررسی بشه .

 54. علیرضا می گوید

  سلام من یک سال حبس تعزیری دارم به جرم مال خری میشه تبدیل به جریمه نقدی بکنم

 55. هادی می گوید

  سلام بنده با بردار خانمم درگیر شدم که چاقوکشی کرد و بنده زد پزشکی قانونی برای من ۱درصد زد.مادرم هم با چاقو ضربه خورد درصد فعلا براش نزدن جراحتش بیشتر از منه.الان کیفرخواست خورده ماده۶۱۴.۶۰۸. ماده۷۰۹و۷۱۰و۷۱۴.می خواستم ببینم امکان داره حکم تعلیق بشه.شاهد و گزارش کلانتری و پزشکی قانونی هم اثبات شده به نفع من.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حبس ممکنه تعلیق بشه ولی شرایط داره

 56. سعیدی می گوید

  سلام . برای برای حمل مواد مخدر . برای من حکم اومده هشت سال سه ماه حبس تعزیزی درجه ۴ . ک پایینش نوشته قرار تعلیق دو سال از مجازات حبس مورد حکم نامبرده رو ب مدت ۵ سال صادر و اعلام میدارد . ممنون میشم بگید چقد حبس هست و چیکار کنم باید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دو سال از مجازات شما به حالت معلق درامده و اجرا نمیشود

 57. علیرضا می گوید

  سلام من برای یک نفر ضامن شدم و فیش حقوقی گذاشتم الان اون آقا فراری تکلیف فیش حقوقی من چیه من برم دادگاه اعتراض بزنم یا نه آیا فیش من ضبط دولت می شود؟

 58. علیرضا می گوید

  سلام من برای یک نفر ضامن شدم و فیش حقوقی گذاشتم الان اون آقا فراری و بهش یک سال حبس تعزیری داده شده تکلیف فیش حقوقی من چیه من برم دادگاه اعتراض بزنم یا نه آیا فیش من ضبط دولت می شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر ضامن باشین شمابایستی پرداخت نمایید

 59. علیرضا می گوید

  سلام خسته نباشید یک سال حبس تعزیری به جرم کلاه برداری برام بریدن شاکی بنده یک شرکت هستش هنوز رضایت نداده میشود یک سال حبس رو به جریمه نقدی تبدیل کرد هیچ گونه سابقه ای ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکان مجازات جایگزین حبس برای جرم کلاهبرداری وجود ندارد

 60. بی نام می گوید

  سلام‌جرم‌معاونت درسرقت چیست وورجه چندم‌میشود آیا میشود باجزای نقدی وتعلیقی گرفت

 61. مسعود می گوید

  سلام به دلیل انتشار تصاویر خصوصی خودم خانومم تو اینستا قاظی حکم داد ۱سال ۶ ماه تعلیق به مدت ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ثابقه دار هم نیستم پروندم سفیده خودمم تحویل ندادم الان شاکی رضایت داده جوابش هنوز نیومده ایا تو این شرایط کرونا و عید این ۶ ماه که حبس دادم با رضایت شاکی جزای نقدی میشه یا تخفیف میخوره مثلا کمتر از ۶ ماه میشه ممنون میشم از پاسخ شما

 62. علی می گوید

  سلام بهعلت سرقت ۶ماه حبس تعریزی و۷۴صربه شلاق وردمال ایاحبس قابل خردنه مقداری کفش وطلا ومقداری پول

 63. الیسا می گوید

  اگروثیقه یاکفالت درخواست کنیم دیگه اصلا زندان نمیره؟یاعقب میفته؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام منوط به قبولی است

 64. الیسا می گوید

  سلام از ضبط صدا که در اون توهین وتهدید به مرگ شده میشه در دادگاه استفاده کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتونه کمک کننده قاضی باشد

 65. سمیه یوسف زاده می گوید

  سلام وقت شما بخیر،راجع به ماده ۶۲۱ ،متهمی محکوم به ۱۱ سال حبس شد و چون تسلیم به رای داشت یک چهارم کاهش بهش تعلق گرفته که حکم نهاییش شده ۸ سال،الان با توجه به قانون کاهش مجازات،پروندش از کیفری ۱ منتقل شده به کیفری ۲،سوال اینجاس که نقاضای کاهش حبس رو باید از کی بکنیم؟قاضی پرونده یا رئیس اجرای احکام؟قاضی گفته باید رئیس اجرای احکام کاهش رو اعمال کنه؟ایا صحت داره؟ضمنا پرونده شامل ضررو زیان هم هست که هنوز مقدارش کارشناسی نشده؟آیا برای اعمال کاهش،حتما لازمه ضررو زیان کارشناسی بشه؟چون پروسه کارشناسی گویا زمان برهست،ممنونم ازتون

 66. روح اله ربیعی فرد می گوید

  باعرضسلام بنده بایک قبضه ژسه با نه عدد خشاب و۱۵۹فشنگ دستگیر شدم .دوسال ونیم حبس تعزیری دارم .میتومم از تعلیقی استفاده کنم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 67. کیومرث زمانی می گوید

  سلام شوهر من محکوم به ۱۵سال حبس شد که باید سه میلیارد و هشتصد به اداره تعزیرات پرداخت کنه الان حدود آن ده ماهه زندان هست آیا به شوهرم پابند الکترونیکی تعلق میگیره؟؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر تعلق نمیگیره

 68. پارسا عبادی می گوید

  سلام .من بخاطر دعوا البته خود زنی طرف مقابل رو نتونستم ثابت کنم.برام هشت ماه حبس ودیه حکم دادند ولی بعدازتجدیدنظر به نودویک روز برای دادن.ایا میتوانم آنرا به حرکتی نقدی تبدیل کنم.ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر سابقه نداشته باشین جایگزین حبس شامل شما میشود

 69. محمد می گوید

  سلام من یک سال حبس تعزیری داشم که قاضی ۳سال تعلیق کرده بودوبایدچندکارانجام میدادم که به علت انجام ندادن تعلیق لغوشده وحکم یک سال حبس قطعی صادرشده آیاراهی داردکه به جزای نقدی تبدیل بشه مرسی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورتی که از دستورات دادگاه تبعیت نکرده باشید یا مرتکب جرمی شده باشید امکان لغو قرار هست

 70. عظیم عبدی می گوید

  سلام وقتتون بخیر من یک سال حبس تعزیری محکوم شدم وبه جرم مشارکت در کلاهبرداری ضمناً در ۱۰میلیون محکوم شدم آیا قابل خرید یا تعلیق می شود حکم قطعی از دیوان عالی کشور آمده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر قابل خریدن نیست در صورت وجود شرایط امکان تعلیق هست

 71. فریدون می گوید

  سلام من را با چند عدد ریسیور ماهواره گرفتند قاضی به من شصت میلیون جریمه و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده آیا قابل تبدیل به جزای نقدی هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید تا رای بررسی شود

 72. پوریا می گوید

  سلام من را با ۳عدد مشروب دست‌ساز و یک مشروب خارجی دستگیر کردن و به عنوان فروشنده و فرار از دست مامورین حکم ۹۱ روز حبس و شلاق ویک میلیون هشتصد تومان جریمه کردندوقابل اعتراضنیز هست آیا با تجدیدنظر حکم حبس تبدیل به جریمه میشود

 73. بهزاد می گوید

  با سلام
  بنده یک پرونده دارم البته شاکی هستم و دادگاه کیفری به سه نفر متهم ، ردیف اول تو یک جرم هست سال و جرم دوم هشت سال وشش ماه و در جرم سوم دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم ،جرم اول شش سال و جرم دوم پنج سال حبس تعزیری و به متهم ردیف سوم که متواری هست جرم اول هفت سال جرم دوم هشت سال وشش ماه و جرم سوم پنج سال حبس تعزیری داده میخواستم بدونم منظور از این حبس تعزیری یعنی چی آیا این دو متهم حاضر به زندان میرن ؟ بنده نمی‌دونم منظور از حبس تعزیری چیست .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تعزیر یکی از انواع مجازاته که میزان ان در شرع مشخص نشده و بسته به نظر قاضی دارد . بله ایشان محکوم به تحمل حبس هستند

 74. مریم می گوید

  سلام یک نفر از اقوام که دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هم هست برای دخترم در فضای مجازی ایجاد مزاحمت کرد که شکایت کردیم قاضی درحکمی براش مبلغ هشت میلیون تومان و۷۴ ضربه شلاق و یک میلیونو هشتصد هزار تومان بدل از حبس تعزیری نوشته وطرف اعتراض هم نکرده سوالم اینه که بدل از حبس تعزیری چی هست واینکه چون دانشجوی دانشگاه فرهنگیانه ایا اخراج میشه یا نه چون این ادم در اینده معلم میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام یعنی به جای حبس به مجازات جایگزین ان که جزای نقدی هست محکوم شده اند .بسته به ایین نامه دانشگاه دارد

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بجای حبس جزای نقدی میده

 75. حسین می گوید

  سلام بنده ازکسی پولی در قالب ربا دریافت کردم و اصل و سود را پرداخت کردم و اون فرد مدارک بنده رو ندادن و به اجرا در اوردند و بنده هم شکایتی در قالب ربا را شروع کردم و الان بعد از حدود یک سال قاضی پرونده طرف مقابل را ب تحمل شش ماه حبس و پرداخت اضافه پرداختی من به اون فرد را باید به من بدهد و این که من رو هم به تحمل شش ماه حبس که یک دوم را به صورت تعلیق رای داده است
  سوال بنده این هست که با توجه به این که من سابقه ایی نداشته ام تا به حال و مدرک لیسانس و معلولیتی که دارم میتوانم از دادگاه درخواست عفو و یا سه ماه خدمت در یک بخش دولتی را داشته باشم و به زندان نروم؟

 76. محمد می گوید

  سلام به من ۶ماه حبس تعزیری و۳۰ضربه شلاق دادن ورد مال ۴۸۰۰۰هزار تومان پول بخاطر ۴ عدد سینی چای که هر کدامش ۱۲۰۰۰هزار تومان پولشه.الان واخواهی زدم برای دادگاه تجدید نظر تهران ایا راهی هست که براعتم صادر شه.حتی برای این چهار تا شاهدم بردم.

 77. صالح می گوید

  دوونیم سال حبس تعزیری قابل تبدیل به نقدی است؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نمیشود

 78. فریده می گوید

  با سلام و خسته نباشید ، بنده ۵۳ سال سن دارم مشکل مالی پیدا کردم با دوستم ، برایم ده ماه حبس نوشتن ، مشکل کمر و پا دارم که پزشکی قانونی هم تایید کرده نوشته معالجه بیرون از زندان ،هیچ سابقه ایی هم ندارم دوستم رضایت نمی ده ، ممکنه قاضی دادگاه اجرای احکام اون رو تبدیل به جزای نقدی کنه ؟ اگر نه ، برای ده ماه حبس چند ماه حبس رو باید تحمل کنم آیا یک سوم حبس شامل حال من می شه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله اگرسابقه نداشته باشین بله قاضی میتواند جایگزین حبس بدهد

 79. جعفری می گوید

  سلام خدمت شما سوالی از حضور شما داشتم برادر من به ۱۵ سال زندان محکوم شده که حدود سه سال در زندان میباشد میخواستم بدونم پا بند الکترونیک شامل برادرم میشه یا نه ما که سندی نداریم برای اومدنش به مرخصی باید چه کار کنیم من یک مادر پیر و مریض و یک برادر معلول ذهنی دارم که برادرم داخل زندان است خروجشان را میداد الان که اون گرفتار شده باید چه کنند با این وضع گرونی تو رو خدا ما را راهنمایی کنید باید چه کنیم برادرم مریض با این وضع کرونا ادم مریض داخل زندان که کسی هم نداره باید چه کرد لطفا راهنمایی کنی ممنون

 80. خ می گوید

  نامزد منو با۲گرم هروئین و۵لیتر مشروب گرفتن مال خودش نبوده و خودش سابقه نداره دراولین دادگاه میفرستن زندان و دادگاه دوم ۸روز بعدش انجام میشه۵سال حبس میده و الان به قید وثیقه بیرونه.وپرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده امکان تعلیق هس؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر انتساب قاچاق مواد مخدر براین شخص محرز شود براساس ماده۴۷قانون مجازات امکان لحاظ کردن تعلیق منتفی است ولی حمل این اقلام قابل تعلیق میباشد

 81. اصغر رحیم پور می گوید

  سلام بنده همسرم طلاق میدم ومهریه به حساب دادگستری پرداخت کردم وجیره نفقه هم با حکمی که قاضی داده پرداخت میکنم وبرای ترک انفاق شکایت کردن ویک بار منع تعقیب دادن ودوباره همسرم پرونده را جریانی کرده والان قاضی واسه من یک سال حکم تعذیری دادن وبنده اعتراض کردم وبه دادگاه تجدید نظر فرستادن وبنده سابقه کیفری ندارم آیا باید برم زندان یا با جزای نقدی حل میشه ممنون میشم بفرمایید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادگاه میتواند از جایگزین حبس استفاده کند

 82. حسن می گوید

  سلام محل کارم ۲۰ ماه حقوق نداده بود یه مقدار آهن از محل کارم برداشتم گیر افتادم و اموال برگشت داده شد چون حراست بودم محکوم به خیانت در امانت و شش ماه حبس تعزیری درجه شش شدم امکان جایگزبنی جزای نقدی به جای حبس هست? حکم سال ۹۷ صادر شده و هنوز خودمو معرفی نکردم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله درصورتی که فاقد سابقه کیفری باشید

 83. مونا می گوید

  سلام من بعلت توهين و تهديد و احتراق عمدي به ٣ سال و هفت ماه حبس تعزيري و ٩٠ ضربه شلاق و ٥ ميليون جريمه نقدي محكوم شدن و اعتراض زدم ممكنه قاضي ببخشه يا به جزاي نقدي تبديل كنه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر قابل جایگزین نیست ۳سال چون عمدی میباشد

 84. سیروان می گوید

  سلام .من یکسال زندانی تعزیری دارم ،الان ماشینمو گرفتن به جرم مخدوش بودن پلاک دادگاهی کردن جریمه ی این کارمم ۵۰۰هزار تومان است .خواستم بدونم این کارم باعث میشه که جرم محسوب بشه و ربط داده بشه به زندانی تعزیری..

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیر

 85. نوری می گوید

  سلام وقتتون بخیر پدر بنده به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است شاکی خصوصی هم ندارد و سابقه حبس هم ندارد آیا میتوان تبدیل به جزای نقدی کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:قبول این امربا دادگاه رسیدگی میباشد چون مورد ازجمله جایگزین حبس اختیاری میباشد.

 86. مریم خرمی می گوید

  در پی پرداخت نکردن نفقه از سمت همسرم، دادگاه حکم به ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۶ برای ایشون دادند که البته گفتند که قابل تجدید نظر هست. سوال اینکه امکان داره که کلا این حبس منتفی بشه در تجدید نظر واینکه قابلیت تبدیل به جزای نقدی رو داره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:درصورت عدم سابقه دادگاه می تواند حکم به جایگزین حبس صادرنماید.

 87. رسول راشدی می گوید

  سلام . یه اسلحه گرم کلاشنکوف تو دستم گرفتن حکم ۳سال تعزیزی برام زدن وکیل هم گرفتم که اعتراض بزنم آیا راه داره برام کم کنن و یا به جزای نقدی تبدیل بشن؟؟ راه داره به تعلیقی هم تبدیل بشه؟ ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:قابل تبدیل نیست ولی تعلیقش ممکن می باشد .

 88. شاپور می گوید

  سلام وقت بخیر
  یه قطعه باغ قولنامه ایی خریدم موقع تراس بندی و تسطیح یکی از همسایه ها رفته از من شکایت کرده که من تصرف عدوانی کردم و قطع اشجار،باغ فوق بصورت موروثی به فروشنده رسیده بوده و تقسیم نامچه و همچنین استشهاد کل ده همراه با تایید شورای دهیاری داره،متاسفانه کارشناس دادگستری موقع بازدید بما اطلاع نداد و با شاکی رفتن عکس گرفتن و به دادسرا فرستادن الانم برای من قرار صادر شده که قطع اشجار کردم،البته تمام مدارکی رو که به کارشناس داده بودم ایشان به بازپرس ندادند و تازه الان اعلام کردن که ندادند،برای تصرف عدوانی هم پرونده رو قراره بفرستند دادگاه کیفری ۲ به نظر شما من باید چیکار کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید به نظریه کارشناسی اعتراض نمایید .

 89. رحمان می گوید

  سلام..من در مورد رابطه نامشروع دون زنا.محکوم شدم.به دو سال تبعید و ۹۰ضربه شلاق..۹۰ضربه رو اجرا کردم دوبار هم رفتم به محل تبعید و ترک محل کردم دوباره پرونده به تجدید نظر رفت و الان به۶ماه حبس تعزیری تبدیل شده بعد در اخر نوشته این رای قطعی میباشد ایا امکان داره درخواست تبدیل حبس به جزای نقد را بدم یا نه ممنونم از راهنمایتون…

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه نداشته باشید بله ممکن است ولی در اختیار دادگاه هست.

 90. Mohsen می گوید

  سلام، بنده امین یک دستگاه خودرو شدم که بابت مهریه توقیف شد، بعد قبل از اینکه بیان خودرو رو تحویل بگیرن برای حفظ امنیت خودرو اقدام به جابجایی خودروکردم، به اداره ثبت هم اطلاع دادم که جابجا کردم، الان شاکی پیگیر شده و حکم ۱ سال حبس تعزیری درجه شش دادن الان میشه به نقدی تبدیل کرد؟ خودم ایران نیستم و موندم چطور پیگیری کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه نداشته باشید بله ممکن می باشد.

 91. علیرضا می گوید

  سلام ۲ سال حبس تعزیری بخاطر مشارکت در دایر کردن مرکز فساد بدون سابقه کیفری میشه تعلیق کرد یا حتما یک سوم حبس باید بکشم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیر تعلیق ممکن نیست.

 92. مریم می گوید

  سلام
  من داداشم با ۱۶۰لیتر ملات انگور گرفتن الان حبس و شلاق و جزای نقدی بهش دادن، میخواستم بدونم بااینکه هیچ گونه سابقه ای نداشته تاالان میتونیم تعلیقی کنیم حبس و یا به جزای نقدی تبدیل کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید مدت حبس مشخص شود تا مشخص شود تعلیق یا جایگزین حبس لحاظ می شود یا خیر.

 93. رسول می گوید

  باسلام.برادربنده تکه زمینی داشت که بنده خریدم.درحالی باهمسرش تازه مشکل پیداکرده بود والان بعد ۱۱ماه کارشون به پرداخت مهریه رسیده وخانومش به جرم فراراز دین ازبرادرم شکایت کرد وازمن هم به دلیل مشارکت شکایت کرد. اگرمحکوم بشیم برای بنده که شریکم چه جرمی درنظرگرفته میشه وآیا حبس تعزیری بنده را میشه باسندگذاشتن زندان نرفت؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   در صورتی که شما به عنوان انتقال گیرنده از موضوع آگاه باشید، شریک جرم محسوب می‌شوید و باید برای پرداخت دین، عین آن اموال و یا قیمت آن اموال پرداخت شود. جهت دریافت اطلاعات حقوقی دقیق تر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 94. محمد می گوید

  سلام خسته نباشین بنده سه سال پیش در حین خدمت سربازی در نقطه صفر مرزی به قاچاقچی راه داده بودم الان فهمیدن حساب قاچاقچیو ک بهم پول زده بود را درآوردن منم همون اول همه چیو قبول کردم فعلا با وسیقه بیرون هستم میخواستم ببینم چه حکمی ممکنه برام بدن اگه زندان داشته باشه میشه ب جزای نقدی تبدیل کنیم چون تا بحال سابقه ای نداشتم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   براساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مجازات می شوید.

 95. ali می گوید

  سلام.دادگاه تجدید نظر برای من حکم ۹۱ روز زندان تعزیری و ۴۰ صربه شلاق تعزیری صادر کرده به جرم سرقت.( قبلا ۱سال زندان و ۴۰ ضربه شلاق بود).رد مال و هیچی ندارم.رضایت شاکی رو هم البته ندارم.میشه طبق ماده ۶۶ تعیلق یا تبدیل بشه حکمم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   پرسش شما نیازمند مشاوره تخصصی می باشد با وکیل تاپ تماس بگیرید تا وکلای متخصص شما را راهنمایی نمایند. ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 96. ناظم قندادی حسین ابادی می گوید

  سلام من بخاطرخریداموال مسروقه البته ضایعات قطعات خودرو به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدم علی رقم همکاری صادقانه و معرفی سارق وحتی همکاری برای دستگیری سارق آیا میتوان حبس رابه نقدی تبدیل کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   خرید و فروش حبس که مجازات و کیفر جرم است امکان ندارد. منتها با وجود جهات تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی آن هم جرایم مذکور در مجازات های جایگزین حبس امکان پذیر است. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکیل متخصص امور کیفری شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 97. امیرمحمدزارع می گوید

  سلام ببخشید من یک ملیون تو حسابم اومد دوماه پیش و الان زنگ زدن میگن که باید بدی خاستم بدونم که اگر صبر کنم تو دادگاه پولشونو بدم اونجا حکم خاصی بهم داده میشه ؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بستگی دارد به این که پرداخت وجه به چه عنوانی صورت گرفته. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ اطلاعات لازم را خدمتتان ارائه نمایند. موفق باشید.

 98. ناشناس می گوید

  سلام پرونده من به تجدیدنظر رفته چقدر طول میکشه تا جواب بدن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   درمدت زمان ۷ روز معمولا رای صادر میشود وبرای تجدیدنظر ۲۰ روز فرصت دارید که در صورت عدم اعتراض از جانب شما رای قطعی میشود.

 99. ناشناس می گوید

  سلام و عرض ادب، من کارگاه ضایعات دارم ،یه از خدا بی‌خبری یه مقدار آهن قراضه بهم فروخت ولی بعد از یه ماه یه آقایی گفت این وسایلا مال منه،رفتیم دادگاه ازم سند خواستن، بعدم رفتیم شعبه کیفری، قاضی ۲سال حبس تعزیری بعنوان مالخر برام حکم کرد،اعتراض کردیم شد ۶ ماه، می‌خوام بدونم اگه شاکی پرونده رضایت نده من چجوری میتونم ۶ ماه رو به جریمه نقدی تبدیل کنم با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید ثابت نمایید که از مسروقه بودن مال اطلاعی نداشته اید و در خصوص جایگزین حبس هم در اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد.

 100. عظیم عبدی می گوید

  سلام من یک سال حبس تعزیزی دارم وبه مبلغ۱۰میلیون تومان جرم مشارکت در کلاهبرداری رضایت قبل از صدروحکم می باشدودوسال از صدور حکم می گذر تاالان من خودم معرفی نکردم ایا می توانم زندان نروم یانه باتشکر فروان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   کلاهبرداری از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود و با رضایت شاکی پرونده مختومه نمیگردد.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: کلاهبرداری تا ۱۰۰میلیون تومان قابل گذشت می باشد با گذشت پرونده موقوف می باشد.

 101. ناشناس می گوید

  سلام،حکم یک سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیون دیه به علت ضرب و جرح داده شده، آیا یک سال حبس قابل تبدیل به جریمه نقدی هست؟ تا الان هم هیچ سابقه ای نداشته

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: این امر از موارد جایگزین حبس اختیاری است که و ان هم در مواردی که سابقه نداشته باشید.

 102. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید ما دونفر بودیم ک کلانتری یه موتور ازما گرفت و موتور سرقتی بود الان قاضی سه ماه حبس تعزیری و ٣۵ضربه شلاق محکوم کرده آیا حکم قابل تبدیل به جزای نقدی هست توی ابلاغیه هم نوشته قابل تجدید نظر هست؟ ممنون میشم جواب بدید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: سه ماه باید به جایگزین حبس تبدیل شود و سرقت هم قابل گذشت می باشد البته از طرف شاکی ولی ابتدا قبل از تجدید نظرخواهی حتما با وکیل در این خصوص مشاوره نمایید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید.

 103. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشید، به دنبال دعوا و درگیری، طرف شکایت کرده که دیه و یک سال زندان به صورت غیابی حکم صادر شده ، حالا اگه ما از طرف رضایت بگیریم بازهم زندان باید برم یا اون هم حل میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر رضایت شخصی طرف را جلب نمایید دیگر بابت دیه دیگر رسیدگی متوقف شده حبس هم نیز نمی شوید.

 104. مسعود می گوید

  سلام پرونده برای سال۹۶ هستش من به دوسال حبس و دیعه برای ضرب و جرح عمدی محکوم شده‌ام که در تخفیف قانون سال ۹۹ پرونده به تجدید نظر فرستاده شد که به شش ماه اصلاح شد دیعه رو هم کامل پرداخت کردم گفتم برای این شش ماه چکار کنم که اصلا زندان نرم با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: این شش ماه برای اینکه به جایگزین حبس تبدیل شود در اختیار دادگاه می باشد ان هم اگر بدون سابقه باشید.

 105. داود می گوید

  سلام
  بنده به دلیل ورود به خانه فساد به ۴ ماه حبس محکوم شدم آیا امکان خرید ویا شلاق وجود دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر سابقه نداشته باشید این امر در اختیار دادگاه می باشد و الزامی نیست برای دادگاه.

 106. رسول می گوید

  سلام خسته نباشید من تصادف داشتم و طرف فوت کرده و تست الکل ازم گرفتن مثبت بوده.حالا رای صادر شده ۲۴ ماه حبث تعضیری دارم امکانش هست بتونم بخرم .الان که پرونده رفته شعبه اجرا میتونم کاری کنم و قاضی اجرا میتونه تبدیل کنه به جزایه نقدی؟ ممنون از شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل تبدیل نمی باشد.

 107. مهراب می گوید

  مجازات دوسال حبس را به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی درجه پنج یعنی چه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به جایگزین حبس تبدیل می شه.

 108. هادی می گوید

  سلام برای انتشار تصاویر مستهجن تو تلگرام دادگاه بمن یکسال حبس تعزیری و چهار میلیون جریمه نقدی داده آیا تو دادگاه تجدید نظر میتونم اون یکسال رو تبدیلش کنم به تعلیقی یا جریمه نقدی فاقد هرگونه سابقه کیفری هستم من

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:چون تعلیق اختیاریست و در اختیار دادگاه می باشد.

 109. الیاس می گوید

  باسلام خسته نباشد من برام ۶ماه یک روز حبس تعذیری آمده سابقه کیفری هم ندارم الان حکممم قطعی شده تجدید نظرم هم رد شده آیا امکان داره تبدیل ب نقدی کنن باید چیکارکنم. فروش لوازم جنسی در اینستاگرام بوده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق سامانه وکیل تاپ با وکیل متخصص کیفری مشاوره نمایید.

 110. مرتضی احمدی می گوید

  سلام من برای حمل ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک ۲ سال حبس تعزیری داده آیا میشه این حبس رو جایگزین کرد با جزای نقدی ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر چون بیش از یکسال می باشد پس نمی توان اقدام به جایگزین حبس کرد.

 111. رض می گوید

  سلام. وفت بخیر. بنده محکوم به مجازات درجه ۷شدم. بدون شاکی خصوصی.قابل تبدیل یا تعلیق هست. ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله قابل تبدیل می باشد و اینکه قابل تعلیق بودن باید نوع جرم مشخص شود تا بتوان معین کرد قابل تعلیق هست یا خیر.

 112. امیر رضا توکلی می گوید

  سلام وقت بخیر بنده سال گذشته به دلیل مشارکت در سرقت مقرون ب آزار با سلاح سرد محکوم ب ۱۰سال حبس تعزیری و۷۴ضربه شلاق شدم ب مدت نیم روز زندان بودم و تموم جرایم نقدی پرداخت کردم و با رضایت شاکی پرونده مختومه شد فقط تنها سوالم اینه آیا سابقه شده اگه سابقه شده پاک شدنی هست یا خیر ممنون میشم واقعا راهنماییم کنید یاعلی

  1. زینالی می گوید

   سلام: میزان محکومیت تبعی برای این میزان حبس شما میزان سابقه شما بعد از ۳سال پاک می شود براساس ماده ۲۵قانون مجازات.

 113. علی جعفری می گوید

  سلام و خدا قوت خدمت وکلای محترم وکیل تاپ،در پرونده ای که خودم شاکی بودم و در آگاهی و غیره پیگیر احقاق حق بودم بدون شاکی در بازپرسی و دقیقه ۹۰به عنوان معاونت در کلاهبرداری محکوم و پرونده با یکسال حبس تعزیری به تجدید نظر رفت و بدون هیچگونه مدرکی محکمه پسندی این رای قطعی شد آیا میشود تبدیل مجازات نمود و چه راهی دارد ممنون میشوم راهنمایی نمایید

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما می توانید از طریق فرجام خواهی یا اعاده دادرسی نمایید و برای کمک بهتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ اقدام نمایید.

 114. دانیال می گوید

  سلام وقت بخیر من بخاطر پرداخت نکردن نفقه ترک انفاق و متواری بودن ۹ماه جبس تعزیزی برام اومده آیا امکان تبدیل ب جزای نقدی دارد

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله اگر سابقه نداشته باشید دادگاه می تواند حبس شما را به جزای نقدی تبدیل نماید برای راهنمایی و کمک بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ کمک بگیرید.

 115. ماریا می گوید

  سلام. چندوقت پیش یه اقایی به من فحاشی رکیک کردن. من خانوم هستم. با برادر و مادرم رفتیم تو مغاره اش زدیمش. و ماهم فحاشی ناموسی کردیم. لذا من شاهد ندارم ولی کارکنان مغاره ی اون اقا علیه ما توی دادسرا شهادت دادن. این اقا از ما به جرم ورود به عنف و فحاشی و کتک بدون اثر شکایت کردن.خواستم بدونم حکم ما چیه؟ و اینکه میشه با پول خرید؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: مجازات حبس داشته و جریمه دارد و اگر ضرب و جرحی نیز داشته باشید باید دیه نیز ان را نیز باید پرداخت نمایید برای راهنمایی بیشتر از وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ استفاده نمایید.

 116. تورج می گوید

  سلام وقت بخیر من به ۳ ماه حبس تعزیری (نه ۳ ماه و یک روز) محکوم شدم (سو استفاده از ضعف نفس) با شاکی خصوصی ایا میتونم این حبس رو بخرم و به ۷۵ میلیون تومان برای من نظریه کارشناسی بریدن که درست حساب نشده این مبلغ رو میشه کاهش داد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه نداشته باشید در این جرم قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد و نسبت به میزان مبلغی نیز لحاظ شده اعتراض نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ اقدام نمایید.

 117. ناشناس می گوید

  سلام پدرم ۷۲ ساله به جرم کلاهبرداری فروش مال غیر . به ۴ماه حبس تعزیری ، جریمه نقدی و رد مال محکوم شده(درجه ۷ محکومیت ) .که جریمه نقدی را پرداخت و رد مال نموده . با توجه باینکه شاکی به هیچ عنوان رضایت نمیدهد، آیا ۴ ماه حبس تعزیری قابل تبدیل به جزای نقدی هست ؟ و یا چه اقدامی میتوان کرد ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از دادگاه بخواهید در صورتی که سابقه ای نداشته باشید برای شما حبس را به جزای نقدی تبدیل کند برای راهنمایی بیشتر از وکلای انلاین وکیل تاپ اقدام به مشاوره نمایید.

 118. علی می گوید

  ایا جد پدری می تواند به گذشت پدر نسبت به پرونده کودک ازاری نوه خویش ایراد وارد نماید و انرا از اعتبار بیندازد. به دلیل عدم توجه به صلاح نوه اش با توجه به داشتن پرونده های متقابل با طرف دعوی و به نوعی وسیله قرار دادن نوه برای صلح؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر چون پدر بزرگ ذینفع نیست نمی تواند نسبت به دعوی ایراد وارد کند و ان را از اعتبار بیاندازد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 119. مسعود قدری می گوید

  سلام وقت بخیر در سال ۸۶ از طرف دادگاه به جرم استفاده از سند مجعول ( یک برگ تراول چک جعلی) به دوسال حبس تعزیزی محکوم شدم اما با توجه به اینکه فیش حقوقی برای آزادی موقت تا صدور رای گذاشته بودم بعد از صدور رای خودم رو برای تحمل حبس به دادگاه معرفی نکردم حالا با توجه به گذشت حدود ۱۴ سال از صدور حکم وضعیت وضعیت به چه صورتی هست آیا همچنان حکم پابرجاست یا دوره محکومیت با توجه به گذشت ۱۴ سال رفع شده و اینکه اگر همچنان حکم به قوت خودش پا برجاست امکان اخذ تخفیف یا مجازات جایگزین برام ممکن هست لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید قبلا از لطف شما سپاسگزارم ضمنا بغیر از این مورد هیچگونه محکومیت دیگری در طول عمرم نداشتم

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر با توجه به اینکه شامل مرور زمان اجرای حکم می شود دیگر اقدامی نسبت به این مجازات صورت نمیگیرد.برای کمک و راهنمایی از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 120. مهدی می گوید

  درود…بنده در سال۹۲ با حکم غیابی محکوم شدم به پنج سال حبس تعزیری به جرم آدم ربایی…اولا میخواستم بدونم میشه پرونده رو واخواهی کرد؟ثانیا آیا امکان تعلیق وجود داره؟ثالثا آیا ممکن هست به جزای نقدی تبدیل بشه یانه؟ ضمنا بنده فاقد سابقه کیفری کی باشم

 121. ناشناس می گوید

  درود…بنده در سال۹۲ دریک پرونده آدم ربایی با حکم غیابی محکوم شدم به پنج سال حبس تعزیری درجه پنج.اولا میخواستم بدونم میشه پرونده رو واخواهی کرد؟ثانیا ممکن با وجود جهات تخفیف تعلیق بشه؟ثالثا امکان داره به جزای نقدی تبدیل بشه یا خیر؟ ضمنا فاقد سابقه کیفری می باشم

  1. زینالی می گوید

   سلام: قابل تبدیل نیست ولی قابل تعلیق می باشد و اینکه اگرتعلق نشود به مدت دو سال براس شما سابقه کیفری در نظر گرفته میشود برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 122. شهرکی می گوید

  سلام پدر شوهر بنده چند سال پیش برادرشان در تصادف فوت کرد دختر ایشون به پدرشوهرم پول داد که به عنوان خیرات بدن برای شادی روح پدرشون پدرشوهرم این پول رو در هرکاری خرج کردن مدرک دارن الان این خانم شکایت کردن به عنوان خیانت در امانت دادگاه ۱۰ماه حبس تعزیری بریده برای پدرشوهرم این حکم قابل پرداخت جریمه نقدی هست؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: این مدت تبدیل به جزای نقدی لحاظ شدنش در اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد برای رسیدگی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 123. ناشناس می گوید

  سلام آیا رجوع شاهد از شهادت در پرونده کیفری آدم ربایی در دادگاه بدوی که حکم غیابی زندان صادر شده میتواند از موجبات نقض حکم از طرف قاضی گردد؟سپاسگزارم

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله اگر بعد از صدور حکم باشد می تواند از طریق اعاده دادرسی نسبت به حکم اعتراض کرد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 124. جواد می گوید

  سلام بنده به عنوان مشارکت در نزاع دسته جمعه به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده ام.آیابا توجه به اینکه هیچگونه سابقه کیفری ندارم میتوان آن را به جزای نقدی تبدیل کرد؟ممنون میشم جواب سوال من رو بدهید

  1. زینالی می گوید

   سلام:اگر سابقه کیفری نداشته باشید به جایگزین حبس تبدیل شده و فقط جریمه پرداخته و سویشینه نیز برای شما ثبت نخواهد شد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 125. علی صمدی می گوید

  سلام
  مادرمن دراول شهریور ماه امسال براثرتصادف وسیله نقلیه فوت نموده وراننده بدون هیچ اقدامی درجهت رساندن ایشان به مرکز درمانی یاتماس با اورژانس وپلیس،فرارمیکند،ولی پلاک خودرو خاطی توسط افراد درصحنه یادداشت و تحویل پلیس میشود،متهم بااطلاع از این وضعیت روزبعدازحادثه خودش را معرفی میکند.درنهایت دادگاه راننده راطبق مواد۷۱۴و۷۱۸قانون مجازات اسلامی وچند ماده قانونی دیگر،به۲۵ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم میکند،ولی ماده ۷۱۹قانون مجازات اسلامی ازطرف دادگاه اعمال نمیشود.
  سؤالم اینست که آیا حبس ایشان قابل تبدیل به جزای نقدی است یاباید آنراتحمل کند؟و آیا با واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ما مبنی براعمال ماده۷۱۹قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم تشدید میشودیانه؟
  ممنون میشوم اگرلطف کنید پاسخ بدهید

 126. علی صمدی می گوید

  سلام
  چراعلیرغم گذشت یک هفته هیچ پاسخی به سوال بنده ندادید؟

 127. ناصر گلستان می گوید

  سلام بنده به عنوان معاونت در صید پرندگان وحشی یک بهله دلیجه به سه سال زندان محکوم شدم و به رای اعتراض کردم شد دو سال حبس تعزیری الان راهی هست نرم زندان الان حکمم اجرای احکام هست امانش وجود داره که تعلیغ یا جزای نقدی بشه اگه نمیشه چقدر طول میکشه پابند بگیرم

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر این دو سال قابل تبدیل و تعلیق نمی باشد مگر بعد از سپری شدن یک سوم از میزان مجازات تعیین شده.

 128. ناشناس می گوید

  باسلام
  آیا میتوان نسبت به انسداد کد ملی از طرف اجرای احکام کیفری که حکم حبس تعزیری غیابی صادر شده اعتراض کرد لازم به ذکر است که این حبس مربوط به محکومیت مالی نمیباشد…تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل اعتراض نیست

 129. علی می گوید

  سلام من با یک موتوری تصادف کردم فوت شد الان دادگاه ۶ما حبس بریده میشه خرید

  1. زینالی می گوید

   سلام: در صورتی که هیچ نوع سابقه ای نداشته باشید بله قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.

 130. راضیه می گوید

  سلام بابام قبلا چندسال پیش حبس داشته بخاطر تریاک ۵سال بوده حبسشو کشیده تموم شده.ینی نصفشو کشید عف خورد کلا تموم شد.الان با۵کیلو ۲۰۰گرم تریاک گرفتنش حکم دادن۱۰سال برا ۵کیلو تریاک ۱۰سال واقعا خیلیه میشه یه کار کرد ک کم کرد یا جزایه نقدی پرداخت لطفا راهنمایی کنید ک چیکار کنه😓

 131. جوادی می گوید

  سلام قاضی تجدیدنظر به من چهار ما حبس تعزیری تقلیل داده و دوملیون پانصد جریمه میشه نرم زندان و تبدیل به جریمه کنم الان پرونده اجرای احکام هست

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله باید جریمه را پرداخت نمایید اگر جریمه پرداخت نشه زندان می روید

 132. پریا می گوید

  سلام شوهرم به ۵ سال حبس بدلیل تبلیغ احمدالحسن یمانی ۱ ماهه گذرونده برا مرخصیش سندیه میلیاردو ۵۰۰ میلیون گفتن ندارم سه تا بچه دارم نامه اعصاب ودکتر داره مشکل ژنیتکی دارن من چیکارکنم

 133. احمد می گوید

  سلام من توی دعوا محکوم به ۸ ماه حبس و دیه شدم .
  من سابقه ی محکومیت و حبس ندارم .
  اگه دیه رو پرداخت کنم .حبس رو چکار میتونم بکنم که به زندان نرم ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید درخواست جایگزین حبس بدهید ولی باید یک سوم حبس را سپری نمایید و یا اینکه به رای تسلیم شوید تا یک چهارم تخفیف به شما شامل شود.

 134. امیر می گوید

  سلام من سال ۹۶ یک گرم هرویین و ۴ سانت شیشه گرفتن که قاضی ۲۶ ماه حبس بهم داد که ۱۱ ماه تعزیری و ۱۵ ماه تعلیقی که ۱۵ میلیون سند گذاشتم و اومدم بیرون دیگه نرفتم چند ماه پیش نامه دادگاه دادن به ثبت احوال داده و منع خدمات شدم می‌خوام بدونم میتونم به جزای نقدی تبدیلش کنم یا جایگزین حبس بگیرم و اینکه بعد از چند سال از حکم بگذره قابل اجرا نیست

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل تبدیل یا تخفیف نمی باشد چون حسن اخلاق و رفتار و انضباط را رعایت نکرده اید

 135. پیمان پیما می گوید

  با سلام خدمت شما برای من بابت استفاده از اوراق هویتی دیگری ۶ماه حبس ‌مبلغ ۵میلیون تومانجزای نقدی بریدن وحکم تو اجرای احکام ۵روز وقت دارم هیچ سابقه کیفری ندارم وحکم هم در واخواهی غیابی صادر گردید وتعطیلات عید خود و نتوانستم اعتراض کنم و رفته اجرای احکام آیا میشه اعتراض کرد و یا تبدیل به نقدی کرد و آیا حبس میبرن

 136. رحيمي می گوید

  سلام من را بعد از ده دقيقه ورود به خانه فساد دستگير كردن ، حكمم شش ماه ويك روز حبس تعزيري دادن ، و بدون سابقه قبلي ، ايا ميتوان حبس را تبديل كرد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: این امر کاملا در اختیار قاضی است

 137. محمد می گوید

  سلام من ۱۸ماه حبس تعزیری و۵۰ضربه شلاق دارم سابقه ندارم وشاکی هم رضایت داده ولی قاضی اجرای احکام رضایت روقبول نمیکنه من باید چیکار کنم این ۱۸ماه میشه کاری کرد متاهلم بچه دارم سرپرستم هستم پدرم مرده اگه راهی هست بهم بگید لطفا

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر شما سابقه کیفری نداشته باشید می توانید درخواست تعلیق اجرای مجازات را درخواست نمایید و یا اینکه درصورت عدم قبولی تعلیق با سپری شدن یک سوم حبس درخواست ازادی مشروط نمایید

 138. مرتضی عبدالهی می گوید

  سلام بنده تعداد۷ عددباطری که نمیدونستم سرقتی اند راخریدم بعدش باهمکاری زیاد با مامورها سارقین دستگیر شدند وبرای من هم یک سال حبس بریدندبعدش ما بارد مال ورضایت تمامی شاکیها ونداشتن سابقه روی پرونده اعتراض زدیم دردادگاه تجدید نظر رد شد ولی با توجه به همکاری موثرومواردذکر شده به من تخفیف دادند وشده ۴ماه حبس تعزیری! حالا امکان داره قاضی اجرای احکام من رو باتوجه به اینکه هم خودم هم بچه ام وخانومم مریض هستیم وتازه ۴ عزیز ازدست دادم ببخشه یاجایگزین کنه؟ باتشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید عدم اطلاع خودتان را ثابت نمایید در غیر این صورت به جرم مال خری مجازات خواهید شد

 139. نیما می گوید

  سلام
  من یدونه پیج فیک زدم ولی بعدش دیلیت اکانت کردم فقط عکس طرف مقابل روی پروفایل بود نه پیامی نه مزاحمتی هیچکاری نکردم طرف مقابل فامیل بود رفت فتا شکایت کرد منم به خاطر اینکه به دادگاه نکشه خودم زنگ زدم عذرخواهی کردم که تموم بشه ولی قبول نکرده هنوز احضاریه نیومده میخواستم بدونم سابقه کیفری ندارم چه حکمی میده قاضی زندانی میکنن

 140. امین می گوید

  با سلام خسته نباشید میخواستم بدونم جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نا مشروع چیه ؟؟با توجه به اینکه هیچ سابقه کیفری ندارم

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به میزان مجازات بر اساس درجه مجازات به میزان دو یا سه درجه کمتر خواهد بود

 141. علی می گوید

  سلام و وقت بخیر برای من ۶ ماه زندان تعزیزی و سی ضربه شلاق تعضیری اومده ک طی بیست روز باید برم. گوشی خریدم و سیمکارتمو انداختم داخل الان دزد رو گرفتن و ۱۶ نفرو اعتراف داده ک یکیش منم و ۱۵ نفر دیگه ک هیچکدوم از اونا الان نیستن و فقط من موندم و دزد ک گوشی رو هم تحویل دادم و زندانم رفتم اگاهی هم اعتراف دادم ک من نمیدونستم دزدی هستش و ثابتم کردم.برام ۶ ماه زندان تعزیری اومد و سی زربه شلاق رفتم واخواهی زدم باز همون شیش ماه زندان و سی ضربه شلاق اومده ک طی بیست روز باید برم.میشه کاریش کرد؟اخه اونایی ک پنج تا شیش تا گوشی خریدن الان ازادن و من یکی خریدم و اونم تحویل اگاهی دادم ولم نمیکنن و الان باید برم باز زندان؟پولم ندارم بخرم زندانمو.الان چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید خواهش میکنم من پسر کوچیک خونم و نون اور خونه منم یه راه حلی برام بگین خیلی ممنون

 142. محسن می گوید

  سلام وقت بخیر، بنده به جرم قاچ مواد فرآورده های دارویی به ارزش ۳۶میلیون و۵۰۰هزارتومان محکوم به حبس ۶ماه و۱روز حبس تعزیری شده ام با ۱۸۲میلیون جریمه نقدی که تجدید نظر کردم قبول نشد والان امکانش هست که ۶ماه حبس رودتبدیل کرد وآیا منزلی که به تازگی اجاره کردم امکانش هست پول جلویی که دادم مصادره شود وحسابم رو مسدود کنن؟

 143. حسن اسدی می گوید

  باسلام خسته نباشی داداش بنده رو ک۲۱سالش هست با۹۶۰گرم حشیش گرفتن پارسال ۷روزبازداشت بود باسندازادکردیم برادادگاهش که رفت دادن زندان الان ۲۰روزه اونجاس حکمش هم شیش ماه حبس تعزیزی وچهارمیلیون جریمه نقدی و۶۰ضربه شلاق هست ممکنه یه راهنمایی کوچک کنید بنده نه کسی رودادم ک کمک کنه ن راهنمایی فقط بفرمایین کی وچطورمیشه آزاد کرد ممنون از زحمات شما

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از دادگاه تجدید نظر اگر مدت اعتراض تموم نشده باشد درخواست تخفیف نمایید.

 144. مهدی می گوید

  سلام بنده ۱۵ ماه حبس تعزیری درجه ۶ به جرم معاونت در سرقت گرفتم و رای قطعی می باشد رضایت شاکی پرونده را گرفتم سابقه کیفری ندارم و بنده کارواش دار و کارواش کار هستم حال که پرونده اجرای احکام می باشد با وجود رضایت شوکات تخفیف یا تعلیق شامل حال من می باشد میتونم زندان خود را خریداری نمایم

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر این میزان مجازات قابل تبدیل به جریمه نمی باشد و می توانید تسلیم به رای دادگاه شوید تا به میزان یک چهارم برای شما تخفیف داده شود

 145. ستایش می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم متهمی که بهش هفت سال و نیم حکم داده باشند به خاطر پرونده مواد بعد ده سال متواری باشه وکیل میتونه براش درخواست پابند بکنه البته بگم بدون تحمل حبس داشته باشه یعنی وکیل بگه لزومی به داخل رفتن حتی یک روز شما نیست

 146. علی رضایی می گوید

  سلام.روزتون بخیر.بنده به جرم فروش مال غیر یکسال حبس تعزیری گرفتم.میخواستم ببینم با توجه به سن بالا و عدم داشتن سو سابقه قابل تبدیل هست؟تعلیق چطور

  1. زینالی می گوید

   سلام: این با توجه به میزان حبس این اقدام در اختیار قاضی می باشد و اختیاری می باشد.

 147. مرتضی می گوید

  سلام
  از برادر بنده به جرم نشر اکاذیب شکایت شده است. چون خبری را در وبسایت خبری خود منتشر کرده بوده که واقعیت نداشته است. (دستگیری شهردار سابق یک شهر . که نام برده از همان شخص . اما وبسایت های خبری دیگر فقط نوشته بودند دستگیری شهردار سابق )
  که باعث شکایت این شخص از بردار بنده شده بوده است.

  آیا مجازاتی که برایش در نظر میگیرند چیست ؟

 148. سوران شریف می گوید

  سلام ببخشید ازم مشروب گرفتن و۲سال حبس تعزیری و۴۶۰میلیون تومان جریمه شدم میخواستم بدونم میشه کاری کرد که زندان نرم چون سرپرست دو خانواده هستم که همه‌ی اونا زن هستن تنها نان اور خانواده هستم میشه حکمم به تعلیق یا ازادی مشروط تبدیل شدممنون میشم پاسخ دهید

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید اگر مدت اعتراض تمام نشده باشد میتوانید در اعتراض به رای این درخواست را داشته باشید.

 149. سوران شریف می گوید

  حکم قطعی شده یک بار اعتراض کردم که همکاری کردم با معمورین و تا بحال سابقه نداشتم وتوبه نامه هم نوشتم من فقد راننده بودم تو زندگیم اولین بارم بوده که خلاف کردم ماشین مال من نبوده و مشروب هم مال من نبوده درضمن صاحب بار وماشین هم با من دستگیر شد اون با یک ماشین دیگه بود جلوی من بود به اونهم درست مثل من حکم دادن

 150. میثم می گوید

  سلام من به جرم معاونت در سرقت منزل محکوم شدم شاکی درخواست مبلغی پول کرده که در حال جور کردن مبلغ هستم ولی حکم نهایی هنوز صادر نشده آیا اگر شاکی به من رضایت بده باز هم باید زندان بروم ممنون میشم پاسخ بدید

  1. زینالی می گوید

   سلام: ممکن است بخاطر جنبه عمومی جرم زندانی شوید.

 151. میرزایی می گوید

  با سلام بنده در یک محاکمه کیفری منجر به شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدم که به دستور قاضی ۲۰ روز هم وقت وقت تجدید نظر ارسال گردیده
  آیا بنده میتوانم این حکم کیفری در انجام( پرژه ای کاری ) محکوم شدم و به وجه نقدی یا تعلیق در بیارم؟؟
  با تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: بسته به نوع جرم می توان به جایگزین حبس و یا تعلیق اجرای مجازات را درخواست نمایید و یا به حکم دادگاه تسلیم بشوید تا یک چهارم تخفیف بگیرید.

 152. جواد زارعی می گوید

  سلام و خسته نباشید بنده به یک سال حبس تعزیری و ۸۴ میلیون دیه محکوم شدم و شاکیان دو نفر هستن برای رضایت درخواست مبلغ دو برابر کردن آیا راهی هست یک سال حبس درجه شش تعزیری من به چیزای دیگه جایگزین بشه بنده در هنگام دعوا بیماری افسردگی شدید هم داشتم

  1. زینالی می گوید

   سلام: تبدیل این میزان مجازات در اختیار قاضی است می توانید درخواست پابند الکترونیکی نمایید.

 153. حسین می گوید

  ایا ۳ماه و نیم حبس تعزیری و۸میلیون جزای نقدی بابت توهین و تهدید ساده قابل خریدن است؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: توهین کلا جریمه است و حبس ندارد

 154. زهرا می گوید

  سلام خواهش میکنم جواب منو بدین
  همسرم مصرف کننده شیشه هست و اونو با یک گرم بیست سانت شیشه گرفتن
  حالا دادگاه براش ۱۰ میلیون جزای نقدی و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده
  تعزیری یعنی چی یعنی حتما باید بره زندان و شلاق بخوره ؟؟
  اولین بارشه سابقه ای هم نداره

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله مگر به حکم اعتراض زده و در خواست تعلیق نمایید

 155. نوزادی می گوید

  با سلام ، آیا ۶ ماه حبس تعزیری که اعتراض دادیم رای قطعی اومده ۶ ماه حبس تعزیری، آیا می‌توان به جزای نقدی تبدیل کرد …
  لطفا خواهش میکنم راهنمایی کنین

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر قطعی شده باشد خیر

 156. حمید ابراهیمی می گوید

  سلام بنده بخاطر دعوا وسکستن دست طرف مقابل که برادر دامادمان بوده به ۱۵ماه یک روز حبس تعزیری
  ماده شش فکر کنم محکوم شدم ایا این حکم را میشه خرید ممنون میشم پاسخ بدهید اون طرف هم به هیچ وجه رضایت نمیدهد

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل خرید نمی باشد برای مطالعه می توانید به ماده ۶۶ قانون مجازات مراجعه نمایید.

 157. محسن مرادی می گوید

  سلام شاکی هستم و متهم در دادگاه حاضر نشد و قاضی این حکم صادر کرد
  سوال دارم از خدمت شما
  آیا متهم بدون رضایت من میتونه حبس تعزیری رو به جزای نقدی پرداخت کنه و در کل اصلا به رضایت من نیازی است یا نه ؟

  متن صدور حکم :

  صوب ۱۳۹۹ با عنايت به شيوه ارتکاب جرم و اثار زيانبار آن برای شاکی و متواری بودن مرتکب متهم را بابت اتهام
  توهين به پرداخت هشتاد ميليون لایر جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت تهديد به تحمل يک سال حبس تعزيری درجه
  شش محکوم مينمايد که مجازات جرم اشد در مورد وی اجرا ميگردد ؛ رای صادره غيابی محسوب و ظرف بيست روز
  پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در
  دادگاه تجديدنظر استان تهران است

 158. محمدحسن حسین زاده می گوید

  سلام بنده چهارماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق و ۲۰ میلیون در حق دولت دارم ؟ باید چیکار کنم تا زندان نرم

  چگونه میشود تعلیق کرد یا خریداری کرد

 159. محمدحسن حسین زاده می گوید

  سلام بنده چهارماه حبس تعزیری ۵۰ ضربه شلاق و ۲۰میلیون در حق دولت محکوم شدم رای قطعی است جای اعتراض ندارد با دادن رد مال به شاکی
  رضایت شاکی هم گرفته ام ؟ باید چیکار کنم چهارماه حبس رو تبدیل به جزای نقدی کنم یا به تعلیق بی اندازم
  لطفاً راهنمای کنید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

11 + هجده =