جعل کردن قولنامه ملک و اسناد ملکی

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و آفریدن است و تزویر به معنای حیله و تقلب. در لغتنامه دهخدا ذیل واژه جعل، خلق کردن سخنی دروغین و منسوب کردن آن به دیگران مثل جعل حدیث، ساختن چیزی دروغین و شبیه اصل، مثل جعل اسکناس و وضع کردن و آفریدن آمده است و آن را مترادف تقلب، دروغ درآوردن و ساختگی قرار داده است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در اصطلاح حقوقی جرمی است که مقنن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات بخش تعزیرات آن را جرم انگاری کرده است و در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ از همان قانون به بیان قوانین و احکام آن پرداخته است.مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به بیان احکام حقوقی جعل پرداخته است. در این مقاله صرفا به جنبه کیفری جعل پرداخته می شود.

جعل قولنامه املاک

جعل و تزویر یعنی چه؟

وفق ماده ۵۲۳ تعزیرات:جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 • چنان که ملاحظه می شود مقنن در ماده فوق بیش از آن که در صدد تعریف جرم جعل باشد در مقام بیان مصادیق است.
 • بنا به تعریف جعل را میتوان اینگونه تعریف کرد: تحریف یا تغییر یا ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند به قصد اضرار به غیر به طریق پیش بینی شده در قانون. از نظر مقنن عبارت جعل و تزویر مترادف بوده و معنای واحدی را بیان می کند.
 • جرم جعل به درستی در ذیل فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی قرار گرفته است.
 • جرم جعل از جمله جرایم غیر قابل گذشت است زیرا امنیت عمومی را بر هم می زند و اعتماد مردم را نسبت به اسناد از بین می برد و این خود باعث یک پریشانی و هرج و مرج میشود.. هدف مقنن از برخورد با جاعلین و استفاده کنندگان از سند جعلی نیز حمایت از نوشته ها، اسناد و مدارک و حفظ اعتبار آنهاست.
 • مقنن در اکثر مواد مربوط به جرم جعل و تزویر و یا استفاده از سند مجعول از کلمه هر کس استفاده نموده که شامل هر فرد اعم از ایرانی و غیر ایرانی، زن یا مرد، کارمند دولت یا غیر آن است. فقط در قانون مجازات نیروهای مسلح در مواد مربوط به جرم جعل از کلمه هر نظامی استفاده شده که فقط شامل افراد نظامی می شود.

جعل قولنامه املاک

قولنامه و جعل در قولنامه

قولنامه که اصحاب حقوق آن را وعده بیع میدانند؛ توافقی است که طرفینی که شرایط قرارداد را ندارند توافق میکنند که در زمان و مکان معلومی قرارداد را منعقد کنند. معاملات ملکی بواسطه اینکه وجوه پرداختی در آن زیاد است در مواقعی موضوع جرم جعل قرار میگیرد.

عمل مرتکب جرم جعل، فعل مثبت است که در قانون پیش بینی شده مثل ساختن و یا به صورت تحریف و تغییر است.ساختن سند، نوشته، امضا و مهر در صورتی که سند یا نوشته یا مهر و امضا در قولنامه وجود ندارد و متقلبانه به وجود آید.

جعل در نوشته قولنامه: منظور از نوشته، حروف و کلماتی هستند که پیام و معنایی را القا کنند و قابل خواندن باشد و از نظر عرف و قانون قابل استناد به عنوان سند نباشد. مانند نامه های عادی. جعل در قولنامه به صورت نوشته در مواردی امکان پذیر است که اشخاص به قصد جعل مطالبی به آن اضافه می کنند یا کلمه را از آن حذف میکنند یا کلمه را به قولنامه اضافه میکنند مانند مواردی که بسیار پیش آمده است و افراد صفر های مبلغ قولنامه را جابه جا می کنند. یا در مواردی که کلمه ای را مخدوش می نمایند مانند زمانی که مثلا در قولنامه نوشته شده باشد: تمام خیارات سلب نشده است و شخص جاعل با وسایلی این عبارت را به عبارت” تمام خیارات سلب شده است” تغییر دهد و در تمام موارد شخص روبرو از این اقدامات نا آگاه است.

ایکون جعل قولنامه املاکجعل سند قولنامه: نوشته ایی است که بنا به تعریف در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین سند باید مثبت حق بوده و دارای ارزش قضایی باشد. قولنامه یک سند است زیرا در آن بنا بر ذات قولنامه تعهدات یا وعده هایی ایجاد میشود که قابل استناد در محاکم است. امضای مندرج در ذیل قرارداد بیانگر رضایت فرد به پای بندی به قرارداد است بنابراین قابل استناد در محاکم است. جعل در سند نیز زمانی است که قولنامه ای وجود ندارد اما اشخاص یک قولنامه غیر واقعی با تمام شرایط و ویژگی های قولنامه اصلی به وجود می آورند.

 امضا قولنامه: امضا علامتی است که شخص در ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد. جعل امضا در قولنامه نیز امری رایج است که معمولا توسط کارشناسان خط و امضا به راحتی قابل شناسایی و تشخیص می باشد.

مهر: وسیله ایی است که از فلز یا مواد دیگر ساخته می شود و در تنظیم اسناد و قرارداد ها و مکاتبات مرد استفاده قرار می گیرد. جعل مهر در مواردی است که مهر دیگری ساخته می شود و پای قولنامه زده می شود در حالیکه شخص صاحب مهر از این موضوع هیچ اطلاعی ندارد.

جعل قولنامه املاک

آیا قولنامه جعل شده باید شبیه به قولنامه  واقعی باشد یا نه؟

این که شبیه سازی در جعل قولنامه شرط است یا خیر ۲ نظریه وجود دارد:

 • گروه اول معتقدند در قانون هیچ کجا آورده نشده که شبیه سازی شرط است و اگر نیاز بود مقنن همان طور که در تقلب در مسکوکات آورده آن را شرط می کرد. موردی را فرض کنید که فردی با یک قولنامه خود ساخته و جعلی به محکمه مراجعه می کند و تقاضای الزام به تنظیم سند میکند و در آن از طرف فروشنده هم امضا میکند و این امضا هیچگونه شباهتی به امضای اصلی مالک ملک ندارد. دیوان عالی کشور در تایید نظر این گروه آرای متفاوتی صادر کرده است مانند ۷۰۵۶-۱/۶/۱۳۱۶ و ۱۲۸۸-۵۶۲۷/۲۵ که به صراحت بیان می کند که در جعل، شباهت امضا شرط نیست.
 • گروه دوم معتقد هستند که شباهت شرط لازم است و حتما باید سند جعلی با سند اصلی شبیه باشد. دیوان عالی کشور در رای شماره ۸۱۱۸ و ۲۳۳-۳۱/۱/۱۳۱۶ این نظر را تایید کرده است.

هر دو گروه در یک مورد با هم وحدت نظر دارند و آن جعل در قولنامه های رسمی است. زیرا اگر اینگونه قولنامه ها شبیه قولنامه های رسمی نباشد هرگز دارای اعتبار نبوده و هیچکس برای آن ارزشی قائل نیست.

راه های مختلف تغییر در قولنامه

راههای مختلف تغییر و تحریف را میتوان تحت ۲ عنوان بررسی کرد:

 1. جعل مادی: زمانی محقق می شود که در ظاهر و صورت قولنامه به صورت فیزیکی خدشه ایی وارد شود که ممکن است به طرق زیر باشد:
 • خراشیدن: شامل محو جزیی از کلمه یا ارقام و حروف قولنامه باشد مانند خراشیدن یکی از دندانه های عدد ۳ و تبدیل آن به عدد ۲.
 • تراشیدن: که با آلات مخصوص مثل تیغ و … انجام میشود. مانند آن که در قولنامه با تراشیدن کلمات “متعهد می شود” در عبارت متعد میشود یک میلیارد ریال می شود آن را به این صورت در آورد که “یک میلیارد ریال پرداخت شد”
 • قلم بردن: تغییر دادن حروف یا ارقام موجود. مانند اضافه کردن دندانه به عدد ۲ و تبدیل آن به عدد۳.
 • محو کردن: از بین بردن تمام یا قسمتی از قولنامه به هر وسیله ایی. مثلا اگر در ذیل سند شرطی آورده شود و طرفی که متعهد به اجرای شرط است قسمت انتهایی سند را جدا کند(پاره کند) به گونه ایی که این تصور القا شود که اصلا چنین شرطی وجود نداشته است
 • الحاق: اضافه کردن کلمه یا علامتی به قولنامه به طوری که مفهوم و معنای آن تغییر کند. مانند آن که شرطی به انتهای قولنامه اضافه شود.
 • اثبات کردن: یعنی علامت بطلان یک سند را از بین ببرند. مانند علامت بطلان سندی را که به هر جهتی باطل است و در متن قولنامه ذکر شده را از بین ببرد.
 • سیاه کردن: یعنی ناخوانا کردن کلمه یا متن. مانند سیاه کردن مبلغ یا امضا
 • تقدم یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیق قولنامه: این مورد بیشتر برای فرار از پرداخت دیون و جلوگیری از توقیف اموال صورت می گیرد.مانند مواردی که تاریخ تحویل را تغییر میدهند و آن را جلو یا عقب می اندازند.
 • الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: الصاق آن است که اجزای یک نوشته از آن جدا و به نوشته دیگر الصاق یا الحاق شود چه در میان کلمات باشد یا بین سطور یا به صورت مجزا. مثلا در انتهای سند شماره گذاری شود و برگه شماره ۲ به صورت جعلی ساخته شود و به قولنامه ضمیمه شود.
 • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن در ذیل قولنامه

جعل قولنامه املاک

 1. جعل مفادی: شخص جاعل عمل مادی انجام نمی دهد. بدون این که خدشه ایی به ظاهر سند برسد حقیقت در آن تحریف شده و مطالب منتصب به دیگران به گونه ایی غیر واقعی در آن منعکس شده است.
 • تحریف حقیقت در مفاد سند: هرگاه طرفین قولنامه یا یکی از آنها با متصدی یا مامور تنظیم سند تبانی کند.مانند اینکه بگویند سند تحویل داده شد اما مامور بنویسد”سند تحویل داده نشد”
 • تغییر یا جعل اسامی اشخاص: مامور دولت یا سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف قولنامه در سند ذکر میکند و حال آنکه شخصی که در دفترخانه حاضر شده شخص دیگری است.
 • امر صحیحی را باطل یا امر باطلی را صحیح جلوه دهد. در این مورد جاعل با توجه به یک قولنامه باطل مبادرت به تنظیم یک قولنامه رسمی میکند مانند موردی که قولنامه اصلا توافقی نشده و سر دفتر آن را انجام شده معرفی می کند.
 • چیزی که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد: مثلا یکی از طرفین در دفترخانه مدعی می شود که طرف مقابل متعهد به فلان شرط شده و در متن قولنامه آورده نشده و طرف مقابل هم با آن مخالفت کند و سردفتر بدون توجه به عدم توافق آن را اقرار شده جلوه دهد و مبادرت به ثبت آن کند.

لازم به ذکر است که جعل اعم از مادی و معنوی در صورتی محقق است که سند جعلی موثر در اثبات یا نفی حقی یا امری باشد و قابلیت استناد داشته باشد.

شکایت و رسیدگی جعل قولنامه 

 • از آنجا که جعل از جرایم غیر قابل گذشت است برای تشکیل پرونده قضایی نیازی به شکایت شاکی ندارد و صرف اطلاع دادستان کفایت میکند. اما فرد زیان دیده می تواند برای اطلاع دادن جرم و شکایت به دادسرا مراجعه کند.
 • در بدو امر، قاضی دستور تحقیق و بررسی سند را صادر میکند و باید جعلی بودن سند از طرف کارشناسان مربوطه تایید شود.
 • اگر جرم جعل در اسناد رسمی یا دولتی یا مقامات بلند مرتبه باشد که اخلال در نظام اقتصادی یا امنیتی کشور همراه باشد و قصد مقابله با نظام در آن محرز شود در صلاحیت دادگاه انقلاب است وگرنه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد.
 • اگر متهم به جرم جعل، مرتکب چند نوع جعل شده باشد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که به مهمترین آنها رسیدگی خواهد کرد.

و در انتها توصیه به آن میشود که حدالمقدور در تنظیم قولنامه های ملکی که از مهمترین قراردادهای منعقده افراد در زندگی آنهاست از وکیل یا فرد آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفته تا از بروز مشکلات این چنینی جلوگیری شود.

نمونه شکوایه جعل

با عرض سلام و احترام به استحضار مقام محترم قضایی می­رساند:

اینجانب …… مالک ملک مسکونی به نشانی ……. و کد پستی …….. و شماره ثبتی ……. می­باشم؛ ملک فوق ­الذکر به مدت یکسال از تاریخ ….. لغایت …… به موجب اجاره­ نامه شماره …….. در اختیار مشتکی ­عنه آقا/خانم ……. قرار داشته است. اینجانب در تاریخ اتمام مدت اجاره در تاریخ …… به منظور تعیین و تکلیف وضعیت اعتبار اجاره ­نامه پایان­ یافته به آدرس فوق مراجعه نموده، که با آقا/خانم ….. مواجه گردیدم؛ ایشان مدعی شدند که ملک مزبور را طی قولنامه ­ای از مشتکی عنه در تاریخ ….. به مبلغ …… خریداری نموده و بنا بر این است پس از تنظیم سند رسمی در یکی از  دفاتر اسناد رسمی مابقی ثمن قرارداد به مبلغ …… به ایشان پرداخت نماید. با رویت قولنامه کاشف بعمل آمد که مشتکی عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش عین مستأجره نموده است. لذا با عنایت به شرح واقعه و با توجه به ادله اینجانب مبنی بر الف- سند مالکیت، ب- شهادت شهود، پ-….. و همچنین با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق محرز مادتین ۵۳۶ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی می­باشد، تعقیب و مجازات مشتکی عنه به اتهام جعل امضاء و نیز تمامی خسارات و هزینه­ ها، از جمله اجرت اضافی عین مستأجره، هرگونه تغییر ماهیتی بنا، حق الوکاله وکیل و …. را استدعا دارم. رأسا به منظور تعدی و تفریط در ملک مورد ادعا، تقاضای صدور و اجرای فوری تأمین خواسته خویش را بعرض می­رسانم.

28 نظرات
 1. علیرضا‌ فرخی حقیقی پوز می گوید

  کسی که جعل‌ سند خانه‌ و‌ کد رهگیری و‌ امضا‌ و‌ اثر انگشت کرده‌ چه‌ حکمی دارد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام جعل در اسناد رسمی از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی تا هجده میلیون ریال

 2. رضا می گوید

  تهدید شده ام به جعل و دستبردن در مبلغ پیش قرار داد که به صاحبخانه داده ام و مشاور املاک بخاطر اختلاف نظر در مبلغ کمیسیون بنده رو تهدید کردن که مبلغ ۵ میلیون از پول پیش رو با دستبردن در قولنامه که نسخه مربوط به من در بنگاه امانت بوده و تهدید ایشان از طریق پیامک بوده و موجود هست .آیا تهدید کردن ایشان که باعث ترس همسرم از اقدام ایشان بوده رو میتوانم از طریق دادگاه پیگیری کنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تهدید محسوب نمی شود

 3. میرزایی می گوید

  سلام اگر دفتر املاک زمینی رو به اشتباه به خریدار بفروشد و مهر امضا کند و معلوم شود فروشنده جعل کرده و اسری ازش نیست و حال خریدار از املاک شکایت کرده ایا چه مشکلی برای دفتر املاک پیش میاد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگربافروشنده تبانی نماید میتوان اقدام به پلمپ دفتراملاک از طریق مراجع قضایی اقدام کرد

 4. محمدحسین خورشیدی می گوید

  سلام
  من خانه ای را قولنامه و خریداری کردم اما بعد فهمیدم سند جعلی به من نشان داده بودند
  متأسفانه در متن قرار داد تاریخ تنظیم سند را تعیین نکردیم.
  آیا میتوانم ادعای جعل در سند کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتوان ادعای جعل کرد

 5. علی می گوید

  سلام بنده مشاور املاک دارم تاریخ قولنامه را بنا به درخواست هر دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده تاریخ قولنامه را یکسال عقب تر در قولنامه درج کردیم و هر دو طرف معامله اظهار داشتند که این معامله را قبلا بین خودشان در آن تاریخ یعنی یکسال زودتر از اینکه به ما مراجعه کنند انجام داده اند و حالا آمده اند که آنرا رسمی کنن و ما هم دقیقا یکسال تاریخ قولنامه را عقب تر درج کردیم الان متوجه شدیم که جهت فرار از مهریه بوده است و به دادگاه احظار شدیم و کاملا واقعیت را توضیح دادیم به نظر شما دادگاه در رابطه با ما چه تصمیمی خواهد گرفت با تشکر از شما

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تخلف کردین پس مجازات میشوید

 6. مرتضی صفایی می گوید

  سلام.صورت جلسه ای بین من وبرادو برادرانم به امضاء رسید چون ملک پدری در شهرستان ساوه داریم و پدرم چهار دانگ آن رابه من فروخته طبق مبایعه نامه عادی برادرانم ازمن به کلک امضاء گرفتند که آن ملک مورداستفاده همه و متعلق به همه باشد منم امضاء کردم بعداز امضاء من بعداز ۱۰ماه پشت صورت جلسه بدون گفتن به من و امضاء من نوشتند که آن مبایعه نامه بادست خط و امضاء پدرم جعلی و ساختگی هستش قاضی هم به آنها رای مالکیت به همگان دادوهم دردادگاه تجدید نظر درخواست شکایت برای کارشناس خط و جعل دادم
  آیا با مشخص شدن جعل سند صورت جلسه باطل می شود وایا من می توانم شکایت جعل سند ازطرف برادرانم بکنم یا اینکه بارای قاضی شکایت جعل من کیفری می شود وبدون شکایت من به سزای عملشان می گردند
  ازشما خواهشمندم جواب مرا بدهید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتوانید براساس کارشناسی ادعای جعل نمایید وحکم را نقض نمایید

 7. صالحی می گوید

  سلام روز بخیر مساحت زمین ما به جای محاسبه با دستگاه مخصوص و توسط فرد متخصص ان با متر محاسبه شده و حصار سیم خار دار کشیده شده ؛ بنابر این به احتمال ۹۹ درصد زمین ما افتاده پشت حصار ؛ همسایه ما دارد روی آن خانه میسازد ؛ او با ما سر مسئله دیگری مشکل دارد و از او شکایت کردیم و قرار است بابت آن به زندان برود ؛ بعد از ساخت ملک توسط او میتوان حکم تخریب گرفت و زمین خودمان را پس بگیریم ؛ یا قبل از اتمام ساخت خانه باید اقدام کنیم ؛ نصف خانه را ساخته است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید تقاضای قلع وقمع نمایید

 8. محمد هاشمی می گوید

  با عرض سلام وادب واحترام.زمینی در سال ۸۶از طرف پدرم بابت هزینه و ساخت منزل خودشان به من وبرادرم در حضور برادرها وخواهرها وبا دست نوشته ای با امضا خودش و امضا ومهر شورای محل واگذار نمود که متاسفانه برگه فوق مفقود یا سرقت شده پدرم سال۹۴فوت شدن و مادرم امسال بعد از چهلم مادرم یکی از برادرانم یکبرگ کپی ارایه کرده به تاریخ سال۷۹ که ۵۰۰متر زمین از پدرم خریداری کرده.من و برادرم از
  طریق شورای محل تقاضای اصل نامه خواسته ایم که بعد از ۵ماه از ارایه ان خوداری نموده و اخرش گفته اصل نامه مفقود شده .باتوجه به اینکه استهشاهد محلی تنظیم نمودیم و حدود ۱۵نفر از جمله خواهرهایم و دامادهایمان که در وصیت نامه پدر و مادر وکیلشان میباشن و همچنین رییس شورای وقت محل.لطفا بابت تنظیم دادخواست وشکایت از طریق کیفری یا حقوقی وجعل راهنمایی نماید.باتشکر فراوان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جهت تنظیم تنظیم دادخوست با شماره ۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید

 9. جمال کریمی می گوید

  سلام بنده ۴ماه قبل خانه خریدم یک خط بنگاه دار به نفع فروشنده اضافه کرده یعنی زمان تحویل خانه ۳ماه بعد نوشته درصورتی که مااصلا همچین قراری نداشتیم بالاتر از امضائ بنده نوشته ،شاهدی هم نداریم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما میتوانین علیه بنگاهی شکایت جعل طرح نمایید

 10. معصومه می گوید

  سلام ما یک خونه خریدیم سند هم داریم ولی خونه را تحویل نمیدهند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادخواست الزام به تحویل مبیع طرح نمایید

 11. علی رضا می گوید

  با سلام و عرض ادب
  بنده یک مرغداری به مدت یکسال اجاره کرده بودم سه نوبت جوجه ریزی داشتم و دوره چهارم یعنی آخرین دوره وقتی رفتم تعاونی مرغداران مجوز بگیرم گفتند یکی معرفی از صاحب مرغداری بیارم و من هم همون روز نوبت جوجه داشتم زنگ به موجرم زدم جواب نداد من هم چون نیاز فوری مجوز داشتم قولنامه دستی نوشتم و به کارمند تعاونی مرغداران گفتم خودم امضا میکنم زنگ موجرم بزنید بعد بیاد امضایش تصحیح کند وقتی کارمند زنگ زد موجر گفت مجوز ندهید میخوام سالن بفروشم من هم قبول کردم و رفتم ولی یادم رفت قولنامه را از تعاونی که گذاشته بود روی پرونده بگیرم حالا بعد از۵ ماه موجرم میخواد باج بگیره بخاطر جعل امضایی که اصلا از آن استفاده نشده میگه شکایت میکنم زحمت شما راهنمایی کنید
  با احترام

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر جعل ثابت شود شما محکوم خواهید شد و ربطی به استفاده شدن یا نشدن ندارد به هر حال موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد

 12. مسلم می گوید

  سلام. آیا ملکی که هیچ سندی نداره رو کسی میتونه با جعل امضا صاحبش بشه..؟؟ ممنون…. به عنوان مثال برادری که امضای برادر خودشو بلده جعل کنه و سندی برای اون ملک درست کنه و صاحبش بشه….

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مسلما کار غیر قانونی هست و به مجازات جعل محکوم میشود

 13. جمشید می گوید

  اگر کسی باجعل سندملکی راکه بعد از انقلاب رهاشده وبلا صاحب است تصرف کندچه حکمی داردوکجا مسئول رسیدگی به مسئله فوق میباشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به جرم تصرق عدوانی شکایت نمایید

 14. خانم الهه نراقی می گوید

  سلام مستاجر ملکی بودم اجاره نامه هم دارم که مالک جدید بخاطر اینکه حقم نده دادسرا انواع اتهامات شکایت ما را کرده ملک تخلیه کرده لوازم برده ۸ماهه دادسرا هر روز یک پرونده درست میکنه الان هم به اتهام جعل اجاره نامه واستفاده از ان کیفر خواست نوشتن فرستادن دا دگاه من در تاریخ احضاریه رفتم بازپرس گفت تامین اوردی گفتم چی هست بیرونم کرد االان هم اینجورنوشته من چکار کنم التماس کمک دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما با سامانه ۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

8 + شانزده =