دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال

رهن عقدی است که در آن دائن مالی را به عنوان وثیقه دینی که نزد مدیون دارد قرار می دهد. در عقد رهن منافع مال مرهونه همچنان در تصرف شخص راهن است ولی نمی تواند آن مال را نقل و انتقال دهد.سه روش برای فک رهن وجود دارد:

  1. ابرا دین توسط دائن
  2. پرداخت طلب توسط مدیون
  3. انصراف از مال دررهن

دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال زمانی مطرح می شود که شخص  فروشنده با مبایعه نامه متعهد می شود ملک در رهن خود را به دیگری منتقل کند و در زمان تنظیم سند رسمی با پرداخت دینش ملک را از رهن خارج سازد ولی این کار را نمیکند.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی……../ ………. بخش………. و نیز تحویل مبیع مقوم به………. ریال به انضمام به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ……….۲. پایان کار ۳. گواهی دفترخانه، ۴. دلیل پرداخت ثمن، ۵. استعلام ثبتی، ۶. صورت‌مجلس تفکیکی
ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….، ‌………. دانگ………. باب خانه جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. را از خوانده خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت‌شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قراردادی خود امتناع نموده‌اند. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی، اولاً: صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع مجدد نقل‌وانتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعا می‌شود. ثانیاً: با عنایت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بدهی خود به خوانده ردیف دوم از بابت قرارداد رهن مورد معامله اینجانب و نهایتاً فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب مستنداً مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

15 + 5 =