دادخواست الزام به تحویل مبیع

هنگام منعقد شدن بیع خریدار از لحظه وقوع عقد بیع مالک آن می شود و می تواند هر تصرف مالکانه ای که به ضرر دیگری نباشد در آن انجام دهد. اما اگر فروشنده از وظیفه خود که آوردن مال به محل وقوع عقد یا مکان عرفی یا مکان مورد توافق طرفین و تحویل آن به خریدار خودداری نماید در این صورت حاکم می تواند به شخصی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او آن عمل را انجام دهد و خسارت وهزینه های آن را از خوانده بگیرد. خسارت عدم انجام تهعد گرفته نمی شود مگر اینکه طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی: برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با اوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته الزام به تحویل مبیع مقوم به………. ریال قطعه………. صورت‌مجلس تفکیکی پلاک ثبتی………./ ………. بخش ………. به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ……….۲. پایان کار ۳. گواهی دفترخانه،
۴. دلیل پرداخت ثمن، ۵. صورت‌مجلس تفکیکی، ۶. استعلام ثبتی،
ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….،‌………. دانگ………. باب آپارتمان ردیف………. صورت‌مجلس تفکیکی شماره………. جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. را از خوانده/ خواندگان که مورد معامله را در نشانی………. احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت‌شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و با وصول پاسخ استعلام با عنایت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند