هر آنچه باید در مورد طلاق زن باردار بدانیم!

طلاق عمل حقوقی یک طرفه ای است که به نکاح پایان می دهد و راه اتمام زندگی زناشویی است و معمولاً قبل از طلاق وضعیت بارداری زوجه روشن می شود و عموماً طلاق در دوره بارداری صورت نمی گیرد منتها گاهی ممکن است طرفین صلاح بدانند و یا یکی از طرفین صلاح بداند و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش صادر و طرفین طلاق بگیرند درحالی که زن باردار است.

طلاق در بارداری احکام خاصی ندارد و فقط عده زن باردار با زن غیر باردار تفاوت دارد و در اینجا مختصراً در این باب خواهیم نوشت.

طلاق چیست؟

طلاق چیست؟

طلاق در لغت به معنای گره و رها کردن آمده همچنین طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازوداج با لفظ مخصوص و ویژه نکاح دائم است. بنابراین طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

طبق ماده۱۱۳۳اصلاحی؛ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹-۱۱۲۹-۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش گرفته و اجرای صیغه طلاق نموده و به ثبت اقدام نماید. هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

طلاق

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

طلاق چگونه واقع می شود؟

عامل انحلال نکاح طلاق است که صیغه آن باید در حضور لااقل دو مرد عادل با اجماع سایر شرایط به اجرا درآید لذا تا حصول اطمینان کامل به وقوع صیغه طلاق به نحو صحیح و شرعی حکم نکاح سابق استصحاب می شود هرگونه جدایی فیزیکی زوجین هرچند به مدت طولانی باشد دلیلی بر انحلال نکاح و رفع آثار آن نیست.


بیشتر بخوانید: طلاق در اسلام و احکام آن


صیغه طلاق چیست؟

نظر مشهور فقها این است که طلاق باید با لفظ خاص و صیغه عربی واقع شود. برخی فقها معتقدند نیاز به خواندن صیغه به عربی نیست و اگر از الفاظ مترادف و هم معنا استفاده شود کافی است منتها نظر اکثر فقها این است که باید صیغه عربی برای طلاق خوانده شود.

طلاق

موجبات طلاق

طلاق ممکن است به اراده مرد واقع شود یا به اراده زن و ممکن است توافقی صورت گیرد.

طلاق به درخواست زن

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌ رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. همچنین زن به استناد عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند.

طلاق

مصادیق عسر و حرج که زن می تواند تقاضای طلاق کند

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل ۶ ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه.
 •  اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
 • محکومیت قطعی زوج به حبس۵ سال یا بیشتر.
 • ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً قابل تحمل نباشد.
 • ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری و.. که باعث اختلال زندگی شود.

 این موارد تمثیلی است و حصری نمی باشد.

طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی؛ هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این شرایط حاكم او را طلاق می دهد. همچنین طبق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محكمه طی سه نوبت آگهی، هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل زندگی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ،حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

طلاق

شرایط طلاق

طلاق دهنده باید عاقل و بالغ باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن ۱۵ سال تمام قمری رسیده باشد صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق دهد ولی یا قیم مجاز نیست زوجه مولی علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد. مجنون دائمی نمی تواند شحصاً زنش را طلاق دهد زیرا اعمال حقوقی او باطل است. ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد.

قانون امور حسبی شرط دیگری را افزوده که عبارتست از موافقت دادستان و تصویب دادگاه.

درباره ولی قهری یا وصی نیاز به موافقت دادستان نیست. مجنون ادواری می تواند درحال افاقه طلاق را واقع سازد. طلاق سفیه بدون اشکال است. در طلاق قصد، رضا و اهلیت زن شرط نیست منتها برابر قانون مدنی طلاق باید درحال پاکی زن واقع شود.

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌ شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد.

هرگاه شوهر زندانی باشد یا جدا از زن زندگی کند به نحوی که آگاهی از حال زن برای او ممکن نباشد دراین صورت هم پاکی زن شرط نیست.

طلاق

شرایط طلاق زن باردار

طلاق در زن باردار و غیرباردار تفاوتی باهم ندارد منتها تنها تفاوت میان زن باردار و غیرباردار در مدت عده است. اگر طلاق از طرف زن مطرح شود باید دلایلی مانند عدم پرداخت نفقه عسر و حرج و غیبت شوهر را اثبات نماید و در این مساله فرقی بین زن حامل و غیرحامل نیست.

همچنین ممکن است زن و مرد در باب طلاق توافق کنند و دادخواست طلاق توافقی تقدیم کنند. در تقدیم دادخواست طلاق توافقی نیز تفاوتی میان زن باردار و غیر باردار نیست. تنها مساله ای که وجود دارد این است که در طلاق زن باردار باید تکلیف هزینه های زن و فرزند مشخص شود.

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند می توانند تقاضای طلاق توافقی را مستقیماً در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند یا این که درخواست خود را به دادگاه خانواده تقدیم کنند که در این صورت دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ولی اتخاذ تصمیم نهایی در طلاق درصورت عدم انصراف متقاضی از طلاق با دادگاه خانواده است.

طلاق زن باردار

انواع طلاق

طلاق در وهله اول به دو نوع بدعی و سنی تقسیم می شود: طلاق سنی طلاقی است که شرایط و موازین شرعی در آن رعایت شده و طلاق بدعی طلاقی است که شرایط صحت از نظر شرعی در آن رعایت نشده است.

 • طلاق صحیح نیز به دو نوع رجعی و باین تقسیم شده است.
 • طلاق باین ۶ گونه است؛ طلاق غیرمدخوله – یائسه – صغیره – خلع – مبارات مادام که زن به بذل رجوع نکرده- طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد.
 • طلاق رجعی طلاقی است که در ایام عده شوهر می تواند رجوع کند و طلاق عدی از اقسام طلاق رجعی است.
 • طلاق عدی عبارت از طلاقی است که پس از آن مرد در ایام عده رجوع و با زن نزدیکی کند و سپس در طهر دیگر زن را طلاق دهد.

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

طلاق زن باردار

بنابراین در موارد ذیل طلاق بائن است

 • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
 • طلاق یائسه.
 • طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
 • سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماهیت طلاق به حکم دادگاه چیست؟

 برخی معتقدند طلاق به حکم دادگاه رجعی است اما دکتر صفایی به دلایل زیر به این نظر انتقاد کرده اند: نقض غرض است که از یک سو تقاضای طلاق کنند و از سوی دیگر حق رجوع داشته باشند.

طلاق در دوران حاملگی

طلاق زن باردار جز کدام نوع طلاق است؟

 طلاق زن باردار خصوصیتی ندارد و از نظر نوع تفاوتی با طلاق زن غیر باردار ندارد. عموماً طلاق های توافقی در قالب طلاق خلع واقع شده و به همین عنوان ثبت می شوند و طلاق های به درخواست مرد یا به درخواست زن به صورت طلاق رجعی ثبت می‌گردد.

دادخواست طلاق توافقی زن باردار

دادخواست طلاق توافقی چه از طرف زن باردار باشد و چه از طرف زن غیر باردار فرقی ندارد و شرایط دادخواست طلاق توافقی در هر دو مورد یکسان است. طرفین هرگونه توافقی را می توانند در خارج از دادگاه تنظیم و سپس به دادگاه دادخواست تقدیم کنند. تنها مساله ای که در باب طلاق توافقی زن باردار مطرح است این است که نحوه وضع حمل و هزینه های زن باردار و فرزند باید مشخص گردد.

شرایط طلاق زن باردار

تعیین تکلیف در باب هزینه های زن باردار و وضع حمل او

در طلاق توافقی تکلیف هزینه ها باید مشخص گردد و یکی از هزینه ها، نحوه وضع حمل و هزینه‌های زایمان است. طبق قانون حمایت خانواده، حضانت طفل متولد شده بعد از طلاق، تا هفت سالگی با مادر است و پرداخت هزینه‌های فرزند نیز به عهده پدر می‌باشد.

در صورت عدم پذیرش حضانت فرزند از سوی مادر، پدر ولایتا عهده دار حضانت نیز می‌باشد. در صورتی که فرزند متولد شده از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد، مسوولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می‌باشد.

چنانچه مادر حضانت و سرپرستی طفل متولد شده بعد از طلاق را نپذیرد، حضانت و پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر بوده و نمی‌توان مادر را وادار به پذیرش حضانت و سرپرستی فرزند نمود. ولایت قهری پدر و جد پدری با موضوع حضانت ارتباطی ندارد.

شرایط طلاق زن باردار

عده زن باردار چه تفاوتی با زن غیرباردار دارد؟

عده مدتی است که پس از طلاق، زن حق ازدواج مجدد ندارد و بسته به این که طلاق بگیرند یا مرد فوت کند و غیره مدت آن متفاوت است. عده زن باردار چه در نکاح دائم و چه منقطعه وضع حمل اوست. یعنی مدت عده با وضع حمل زن منقضی می شود. اعم از این که جنین زنده متولد شود یا به صورت سقط جنین خارج شود اگرچه از زمان انحلال نکاح او مدت کوتاهی گذشته باشد یا چندین ماه گذشته باشد.

در صورتی با وضع حمل عده زن پایان می یابد که حامله شدن از طریق ازدواج صحیح یا شبهه باشد و چنانچه زنی از طریق زنا باردار شود حکم فوق بر او بار نیست. هرگاه زنی پس از طلاق دادن در ایام عده از طریق زنا حامله شود عده او مانند طلاق غیر حامله همان سه طهر یا سه ماه است. بدیهی است با انقضا مدت عده می تواند شوهر کند گرچه حامله باشد. زیرا فقها معتقدند زنا عده ندارد و نطفه منعقده از طریق زنا نیز دارای احترام نیست.

2.7/5 - (12 امتیاز)
22 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  آیا مرد میتواند زن حامله خود را یک طرفه بدون توافق انجام دهد

 2. حمیدی می گوید

  سلام من پنج ماه باردارم میخوام طلاق بگیرم باید چیکارکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید طلاق بگیرید

 3. امرالله قربانی می گوید

  بعد از طلاق یک هفته اگه زن باردارشود و شوهرش خبر نداشته باشد حکمش چیه؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام ممکنه الحاق فرزند منتسب به شوهرش باشه

 4. محمد رضا طالبی جاغرق می گوید

  سلام وقت بخیر
  من میخواستم ازدواج کنم برای بار دوم که همسرم مخالفت کرد
  جای یه عاقد محلی رفتیم و عقد کردیم و کاغذی تهیه کردیم که ما عقد کردیم
  بعد از دوماه شرایط روحی همسر دومم خیلی بهم ریخته بود و دوبار دست به خودکشی زد و بارها اعلام کرد که من رو طلاق بده، من هم بعد تحمل یه ماه رفتارهای ناشایست ایشون ناچار به صورت توافقی به طلاق شدم(رفت و آمد از روی دیوار اون هم نصف شب، روابط مخفیانه بادوستان و همکاران من) . جای عاقد که رفتیم برای طلاق، از ما برگه ای برای عدم بارداری نخواست و جند بار از همسرم پرسید شما باردار نیستید و عده رو نگه داشتید ایشون هم اذهان داشتن بله باردار نیستم و بعد مریضی نزدیکی نداشتم و عاقد صیغه طلاق رو جاری کردن
  شرایط روحی همسرم به گونه ای بد شد که من نتونستم تنهاش بزارم و باهم قرار گزاشتیم یه ماه به هم وقت بدیم برای بازگشت به زندگی
  ایشون اومدن تو خونه و زندگی کردن. من بعد یه روز از طلاق به رفتار ایشون شک کردم و متوجه باردار بودنشون شدم و ایشون رو بردم برای آزمایش بارداری. و متوجه شدم که ایشون هم از قبل اطلاع از بارداری داشتن،۲۴ روز از حضور ایشون در منزل من بعد طلاق گذشت ما در این بین ۴ بار بهم دیگه رجوع کردیم که ایشون به یکباره لوازم رو جمع کردن و منزل رو با لوازمشون ترک کردن بدون اطلاع من. بعد رفتنشون چند بار به من پیام‌های تهدید آمیز دادن که من بچه رو میخوام با قرص بندازم، مادرم قرص گرفته که من برم بچه رو بندازم، و وقتی بچه حدود ۱۰ هفته بود به من اطلاع دادن بچه افتاده و ارتباطشون رو قطع کردن من فکر کردم شوخی میکنن که اول برج ۱۲ من رفتم به محل سکونت ایشون توافق نامه ای رو امضا کردیم( که برگه دست خودمه فقط، و ایشون فقط عکس دارن از برگه ها) که من شرایط جدیدی رو برای ایشون فراهم میکنم و حتی مهریه عند المطالبه،تمام لوازم منزل، حق طلاق رو هم به ایشون دادم و داخل همون برگه نوشتم در مورد وجود بچه یا نبودن بچه اعتراضی ندارم،
  بعد که از منزلشون اومدم بیرون ایشون به من گفتن که من فقط قصد اذیت تو رو داشتم و به هیچ عنوان حاظر به برگشت نیستم و من هنوز تو شوک بودم که بچه سالمه یا نه
  بعد دو هفته از این قضیه گذشت که ایشون اطلاع دادن دارن میان محل کار من
  و اومدن و دوباره خودشون منو وادار به نزدیکی کردن و من اونجا متوجه شدم که بچه رو سقط کردن واقعا
  و رفتن و دیگه جواب من رو ندادن(و در بین خبرهایی که از ایشون به من رسید و من خودم شاهد بودم ایشون چند بار با همکاران و دوستان من در ارتباط بودن و در بازار آبروی من رو به نوعی بردن که باعث ورشکستگی من شد
  حالا من چطوری اقدام کنم
  فقط من دیروز بعد مشورت با چند تا وکیل لایحه ای رو تنظیم کردم برای سقط بچه
  ولی هنوز رسمی ثبت نکردم
  لطفا بهم بگید من چطوری اقدام کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دوست گرامی این قسمت محل پاسخ به سوالات کوتاه شما گرامیان است لذا برای دریافت مشاوره حقوقی میتوانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 5. ثریا سلمانی می گوید

  سلام… من دوفرزند دارم یکی ۹ساله دختر ویکی ۶ساله پسر میخوام از همسرم جدابشم… مبخوام بدونم آیا بچه ها مال من میشن یا دادگاه اونارو به پدرشون میده؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در خصوص فرزند دختر خودش تصمیم می گیردکه با کدام یک از والدین خود زندگی کند حضانت پسر تا هفت سالگی با شما و بعد ان تا ۱۵ با پدر است

 6. ناشناس می گوید

  اگر زنی مهریه خود را بخشیده ولی درحال حاضر باردار هست چه کاری میشه کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هیچ کاری

 7. ناشناس می گوید

  سلام من باردار هستم قبل بارداری هم رابطه خوبی با همسرم نداشتم ولی فکردم باردارم شرایط عوض میشه اما نشود حالا میخوام جدا بشم چی کار کنم البته الان خونه همسرمم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما میتوانید بااستناد به شرایط عسرو حرج واثبات این امر از دادگاه خانواده از طریق تقدیم دادخواست طلاق به طرفیت زوج به دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید

 8. فاطمه می گوید

  نامزد دارم نامزدم بزور حاملم کرد و نمیزاره بندازمش و من نمیخوامش میتونم با کمک قاضی بندارمش؟میخام جداشم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:طبق قانونسقط جنین ممنوع میباشد.

 9. سامی می گوید

  درصورت ضرب و شتم ازطرف مرد و نداشتن وضعیت روانی مناسب مرد، آیا زن با درخواست طلاق توانایی حضانت فرزندش برای همیشه دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: با اثبات شرایط موجود بله می توان سلب حضانت کرد.

 10. ناشناس می گوید

  سلام اگر خانمی خیانت همسر خود را با زن و دختر دیده وحتی از پیام ها و چتاهایشان اسکرین شات داردولی مدرکه دیگری نداردبرای اثبات خیانت همسر و الان متوجه شده دوماه هست که باردار میباشد چه راهکاری برای طلاق وجود دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: میتواند براساس وجود شرایط عسر و حرج درخواست طلاق نمایید.

 11. مهدی می گوید

  زنی که حامله هست و از منزل رفته و برنمیگردد را چگونه میشود طلاق داد و حقوق زن و بچه چگونه میشود .

 12. جواد حبببی می گوید

  زنی که حامله هست و از منزل رفته و برنمیگردد را چگونه میشود طلاق داد و حقوق زن و بچه چگونه میشود .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   طلاق زن باردار از نظر نوع با طلاق زن غیر باردار تفاوتی ندارد. تنها تفاوتی که وجود دارد درخصوص عده است. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص در زمینه خانواده شما را راهنمایی نمایند.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

سیزده − 12 =