اظهارنامه راجع‌به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

اظهارنامه یعنی اعلام رسمی مطلبی به دیگری به‌قصد امکان اثبات اعلام آن مطلب به وی در آینده برای صرفه جویی در هزینه های طرح دعوی و افزودن سرعت رسیدگی به خواسته بدون طرح کردن دادخواست. بنابر این زمان اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست می باشد. اما این بدان معنا نیس که با طرح دادخواست شخص از ارسال کردن اظهارنامه محروم میشود. بنابر این مطالبه حق و اعلام خواسته یا در خواست تسلیم مال با استفاده از اظهارنامه محدود به زمان مشخصی نمی باشد.در مثال زیر که بین دو طرف قرارداد مبایعه نامه فروش تنظیم شده است طبق ماده ۱۰قانون مدنی قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده اند در صورتی که مخالف نص صریح قانون نباشد نافذ است .در مبایعه نامه اشخاص متعد می شوند مورد قرارداد رادر زمان و مکان مشخص تسلیمو تعهدات خود را ایفا کنند.در صورت عدم انتقال و تنظیم سند اشخاص می توانند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی همراه با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی پرداخت کند.اما می تواند برای رساندن درخواستش به طرف مقابل اظهارنامه ثبت بیع ارسال کند.اظهارنامه به دادگاه محلی که مخاطب در آن جا اقامت دارد ارسال تقدیم خواهد شد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مخاطب محترم جناب آقای ……….

سلام‌علیکم

۱. با توجه به قرارداد مورخ ………. تعهد نموده‌اید که در پلاک ثبتی ………. به نشانی ………. مبادرت به احداث ………. دستگاه آپارتمان نموده، سپس با تکمیل بنا و آماده شدن مدارک انتقال، واحد شماره ………. آن را با حضور در دفترخانه شماره ………. به نشانی ………. به اینجانب انتقال دهید.

۲. نظر بر این‌که از مبلغ قرارداد ………. ریال آن پرداخت و قرار بوده بقیه در زمان تحویل و انتقال رسمی تأدیه شود و علی‌رغم مضی (گذشت) تاریخ اجرای تعهد از انجام مفاد قرارداد امتناع نموده‌اید.

۳. با ابلاغ این اظهارنامه اعلام می‌دارد چون در تاریخ مقرر در دفترخانه مذکور حاضر نشده‌اید به‌منظور ابراز حسن نیت از شما دعوت می‌شود در تاریخ ………. ساعت ۱۰ الی ۱۴:۳۰ در دفترخانه یادشده حضور یافته و آپارتمان مورد قرارداد را به اینجانب انتقال دهید. در صورت امتناع ناگزیر به اقامه دعوی و مطالبه تعهدات قرارداد و خسارت متعلقه خواهم بود.

با تشکر

امضاء و تاریخ

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند