اظهارنامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره‌بها

ارسال اظهارنامه اصولا اختیاری می باشد اما در برخی موارد قانون یا عرف ملزم میکنند که حق ابتدا از طریق اظهارنامه مطرح شود. یکی از این موارد ارسال اظهارنامه برای پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل معوقه می باشدکه موجر موظف به ارسال اظهارنامه است. درصورتی‌که مستأجر در مهلت مقرر این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد، در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

اظهارنامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره‌بها

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مخاطب محترم

با سلام، احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. به‌موجب قرارداد عادی مورخ ………. اینجانب یک باب مغازه واقع در ………. را به جنابعالی اجاره داده‌ام.

۲. با کمال تأسف در طول مدت قرارداد اجاره‌بهای شما اجرت‌المسمی چهار ماه آخر را نپرداخته‌اید.

۳. در اجرای ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) با ارسال این اظهارنامه اعلام می‌شود طبق مواد ۶ و ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مکلف بوده‌اید اجاره‌بهای معوقه را ظرف مهلت مقرر قانونی بپردازید. لکن از تأدیه وجه خودداری نموده و بر این امر اصرار فرمودید.

۴. نظر به‌مراتب فوق به شما ابلاغ می‌شود ظرف ۱۰ روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه مبلغ ………. ریال از بابت اجاره‌بهای معوقه اقدام نمایید و الا از تمامی راهکارهای قانونی برای احقاق حق خود استفاده خواهیم نمود.

با کمال احترام

امضاء- تاریخ

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند