تخلفات قضات و نحوه رسیدگی و مجازات قاضی متخلف

شکایت از قاضیدادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر شخصی با مراجعه به دادگستری قصد دارد حق تضییع یا انکار شده خود را احقاق کند. منتها گاهی ممکن است قاضی صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را نداشته باشد که در درجه ۸ اول خود قاضی موظف است از رسیدگی خودداری و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و چنانچه طرفین دعوا موارد رد دادرس را مشاهده کنند می توانند رد دادرس را بخواهند.

علاوه بر این ممکن است دادرس در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف شود، در چنین حالتی می توان به دادگاه انتظامی قضات علیه قاضی مذکور شکایت نمود.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

موارد رد قاضی کدامند؟

طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:

 • الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
  در مورد این بند دو نکته قابل ذکر است: در تشخیص رابطه های خویشاوندی دادرس محور قرار می گیرد و نکته دوم اینکه اقوام زن با خویشان شوهر به این سبب هیچ قرابتی ندارند.
 • ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
  منظور از مخدوم شخصی است که با خادم رابطه استخدامی به مفهوم اعم واژه دارد.
 • ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
  نکته قابل ذکر در مورد وارث مذکور در این بند این است که منظور وارث فرضی است.
 • د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
 • ه-  بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
  درمورد این بند باید افزود شکایت انتظامی از دادرس دعوای حقوقی یا کیفری نیست که موجب رد شود حتی صرف شکایت کیفری را نمی توان دعوای جزایی دانست.
 • و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
  تفاوتی نمی کند که نفع جزیی یا کلی باشد.

رد دادرس چگونه صورت می گیرد؟

مهلت رد دادرس تا پایان اولین جلسه دادرسی است مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود. درخواست رد شکل ویژه ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است درصورت جلسه مزبور نوشته می شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است که ثبت و پیوست پرونده می شود.

تخلفات قضات

تخلفات قضات چیست؟

تخلفات قضات چند دسته هستند:

دسته اول- تخلفات دارای مجازات درجه۱ تا ۴

 1. درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
 2. عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 3. عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
 4. عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
 5. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
 6. بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت ها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
 7. غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
 8. اهمال در انجام وظایف محوله
 9. اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

دسته دوم- تخلفات دارای مجازات درجه ۴ تا ۷

 1. صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل
 2. غیبت غیر موجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
 3. دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
 4. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
 5. رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
 6. رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
 7. تأخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 8. عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
 9. خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

شکایت از قاضی

دسته سوم- تخلفات دارای مجازات درجه۶ تا ۱۰

 1. سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی ‌و توقیفی.
 2. خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی.
 3. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
 4. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز.
 5. استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

دسته چهارم- تخلفات دارای مجازات درجه ۸ تا ۱۳

 1. گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر.
 2. اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت.
 3. خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
 4. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی.
 5. پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.
 6. رفتار خلاف شأن قضائی.

رفتار خلاف شئونات قاضی یعنی چه؟

رفتار بد قاضی
طبق تبصره ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

بنابراین اگر قاضی مرتکب جرم شود هم مجازات جرم را باید تحمل کند و هم از شغل قضاوت به طور دائم منفصل می شود.

برای تخلفات قضات باید کجا شکایت کرد؟

در شهرستانها می توانید به دفتر ارزشیابی عملکرد قضات در دادگستری مربوطه رفته و شکایت کنید. در تهران نیز دادگاه انتظامی قضات مرجع این امر است. به تخلفات قضات باید در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کرد.


بیشتر بخوانید: همه چیز درباره عزل و شکایت از وکیل


دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به ‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است. به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

موارد شروع به رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات عبارتست از؛

 1. شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
 2. اعلام رئیس قوه قضائیه
 3. اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
 4. اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
 5.  ارجاع دادگاه عالی
 6. اطلاع دادستان.

شکایت از قاضی

دادسرای دادگاه انتظامی قضات

دادگاه و دادسرای انتظامی قضات در تهران فعال است و در معیت دادگاه انتظامی قضات دادسرای انتظامی فعال است. ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست ‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه ‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری قرار دارد و وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:

 1.  بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
 2.  نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان.
 3.  پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی.
 4.  پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه.
 5.  پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی.
 6.  بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضائیه.
 7.  سایر وظایف به موجب قوانین خاص.

صلاحیت دادگاه انتظامی قضات چیست؟

 1. رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
 2. رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
 3. ترفیع پایه قضائی
 4. حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
 5. رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
 6. اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
 7. سایر امور به موجب قوانین خاص.

صلاحیت دادگاه انتظامی قضات

موارد موقوفی تعقیف انتظامی چیست؟

 1. موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
 2. موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
 3. قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

مجازاتهای انتظامی قضات کدامند؟

مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

 1. توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
 2. توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
 3. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
 4. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
 5. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
 6. تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
 7. تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
 8. انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 9. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
 10. خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
 11. تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
 12. انفصال دائم از خدمت قضائی
 13. انفصال دائم از خدمات دولتی

شکایت از قاضی

رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات چگونه است؟

جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاح دید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

اعاده دادرسی در دادگاه انتظامی قضات

محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
155 نظرات
 1. محمد می گوید

  با سلام.بادر من ظهر نویس دو فقره چک ب مبلغ بیست و ۱۲۰ میلیون بوده ک بر علیه وی اقدام شده وایشان تقاضای اعسار داده با توجه به این که مالک یکدستگاه پراید ۹۰ هست ک مسافرکشی میکنه و طرف مقابل فردی ذی نفوذ، در یک چک ماشین توقیف و ب مزایده گذاشته و در چک بعدی با استناد ب داشتن ماشین و پرداخت از محل فروش ماشین اعسار وی رد شده.یعنی در هر دو چک قاضی پرونده استناد ب ماشین کرده و الان در زندان هست.و وثیقه هم بردیم ازاد نشده.یعنی جانبداری محرز قاضی از شاکی هست .از کجا باید پیگیری کنیم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در همین مطلب رویه عملی ذکر شده

 2. باباپور می گوید

  سلام .پرونده من یک ساله روی میز قاضی هست رای نمیده بیش از ده بارم مراجعه کردم حتی پیش رییس دادگاه هم رفتم نامه داد بازم رای نداد چیکار باید بکنم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام با توجه به حجم پرونده های قضایی میشه گفت یک سال زمان زیادی نیست

 3. محمدرضاجدی می گوید

  سلام.
  قاضی پرونده بنده برای دادخواست تقسیط ریه ی غیرعمدی که محکومم کرده
  که برای ساعت ۱۲زمان داده بودندوشاهدین اعلام شده حال بالا آمدن ازپله های دادسرابودند
  دقیقا ساعت ۱۲/۰۸دقیقه باپرخاشگری زیادگفت پس گو شاهد
  گفتم بیرون صدا کردم آمد داخل اتاق
  بعد۲دقیقه صدام کرد بیا امضا کن
  که رفتم متن روخوندنی دیدم نوشته که توان معرفی شاهدین رو ندارم وختم جلسه را اعلام کرد که بنده از امضا امتناع کردم
  نه مدارکی که برای قبول اعسارم موثق ومحکمه پسندبودروقبول کردونه از شهودم شهادتی گرفت.
  بالاخره ناراحت وخیلی آشفته که دلیل بدرفتاری ایشون ازآغازاولین روزرسیدگی چی بوده وهست؟
  یه حکم ناعادلانه و صد درصدناحق با دلایل خیلی اولیه بااشاره به یه شاهددروغین که شهادتش هم موثق نبوده محکوم به پرداخت ۶۰ میلیونم کرده است.
  دلایل اثبات گفته هام
  ثبت ورود شاهدین در رایانه درب ورودی که اصلا دیر نکرده بودند
  دوم عدم امضا صورتجلسه ی نوشته شده قاضی توسط بنده
  شهادت سه شاهد که درحال مشاهده ی اعمال غیرقانونی قاضی بودند تمام گفته هایم راباقسامه شهادت میکنن.
  ثبت دوربین حضورشهود جلوی دفتر کارقاضی که
  قاضی موردنظردرحال ثبت گفته های بنده حضور داشتند.
  وجوددلایل خیلی محکم برای تقسیط هرقاضی بررسی گنه ۱۰۰درصدبااقساط بلندحکم میداد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام برای دریافت مشاوره نیاز به مشاوره دارید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 4. منصوری۰۹۱۲۳۴۶۵۴۰۷ می گوید

  بعداز تجدید نظر می توانیم امر کار شناسی داد خواص داد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 5. منصوری۰۹۱۲۳۴۶۵۴۰۷ می گوید

  سوال بعداز گذشت زمان تجدید نظر می توانم وخواهی بدوی وخواهی کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست

 6. حمید می گوید

  هرچه بگندد نمکش میزنند
  وای به روزی که بگندد نمک
  متااسفانه خیلی از قضات ناعادلانه حکم میدهند و نمیدانند با یک امضا زیر این حکم ممکنه یک خانواده را نابود کنند
  واقعا برای یک حکومت اسلامی که ادعای عدالت داره متاسفم که قضات فاسد و رشوه خوار زیادی داره و علنا بدون دلیل رای میدهند و هیچکس هم نظارتی بر اینها نداره😞

 7. علی می گوید

  سلام
  بنده تصادف کرده بودم در مورخه ۱۰ مهر ۹۹ و راننده و تک سرنشین بودم و واژگون شده ماشین
  طبق نامه پزشک قانونی دچار جراحات و شکستگی مهر گردن شده ام و مدارک را تحویل دادگاه داده بودم ، قاضی در ۲۸ مهر ۹۹ رای بر این داده اند که راننده بر اثر ای احتیاطی دجار سانحه شده است و شامل اخذ خسارت جانی از بیمه نمی باشد. طبق قانون از سال ۹۶ بیمه به راننده مقصر نیز خسارت جانی پرداخت می کند منتها بنده دیروز در سامانه ثنا متوجه رای قاضی شده ام و وقت اعتراض نیز کذشته است. و یک قانون مشخص و واضح را قاضی نادیده گرفته اند و عدم تخصیص دیه اعلام نموده اند با این حال که پزشکی قانونی ۶۰ روز استراحت به بنده داده اند و هنوز به اتمام نرسیده این زمان رای صاد شده است
  راه حل چیست ؟

 8. مسعود ناصری می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید اینجانب یک دستگاه آپارتمان را با متراژ ۱۱۰ متر مربع به انظمام پارکینگ و انباری خریداری نمودم به مبلغ ۲۸۱۵۰۰میلیون تومان که ۱۴۱۵۰۰ را نقدآ و الباقی ۱۴۰ میلیون الباقی که وام مسکن می باشد را در زمان تنظیم سند در دفتر خانه بپردازم که در مبایعه نامه قید شده و بعداز این که مالک سند گرفتند متراژ منزل ۹۴ متر از آب درآمد و انباری گیز ندارد و بنده با اظهار نامه‌ ای به ایشان ابلاغ نمودم که نسبت به کسری متراژ و انباری اقدام نماید که گفتند که متری نفروختم وبعد ایشان اظهاری نامه ای جهت تنظیم سند برای اینجانب فرستادن که بکده با مراجله به دفترخانه عدم حضور ایشان را گرفتم که حاضر نشدند و بعد شکایتی دال بر ازنکه بنده گفته ام که چهل میلیون از ثمن معامله را به ایشان نمیپردا زم بر علیه اینجانب تنظیم نمودم ودر شعبه دادگاه حقوقی بنده را به پرداخت ۲۰ میلیون با خسارت تاخیر برابر با تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی نمودند در صورتی که بنده مدارک دال بر عدم حضور ایشان در دفتر خانه واینکه الباقی ثمن معامله در دفتر خانه بپردازم و بع به دادگاه تجدید نظر معترض شدم که متاسفانه دادگاه تجدید نظر نیز رای بدوی را تایید نمودند . حال خواستم بدونم که آیا میتوانم بر علیه قضات شعبه دادگاه حقوقی و تجدید نظر شکایت بنمایم یا خیر با تشکر از شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام طبق فرمایشات شما بله امکان شکایت وجود دارد ولی حتما موضوع فوق را با وکیل متخصص جلو ببرید

 9. سید ضیاکاظمی سیکایی می گوید

  باسلام وعرض ادب
  بنده پرونده ای در دادگاه بابت زمین داشتم که تمام اسناد ومدارک بنده دارم ،ولی دایی شاکی قاضی هستش تو این پرونده دخل و تصرف داشته و رای به ضرر ما تموم شده، قسمت ارتباط مردمی تهران ولیعصر شکایت کردم متاسفانه نامه مجدد به شهرستان ارسال شد که خود اون قاضی در تجدید نظر بوده که صحنه سازی کرده در این پرونده دخل و تصرف نداشته نمیدونم چکار کنم . خیلی فساد در دادگاهها وجود داره که روابطی کار انجام میدن میخواستم مجددا از دست قاضی شکایت کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هم در دادگاه بدوی هم تجدید نظربدون دخالت وکیل موضوع را جلو بردید که این امراشتباهه باید موضوع بررسی بشه ببینیم جهات اعاده و فرجام وجود داره یا نه

 10. قمری زارع زاد می گوید

  باسلام بنده شکایت انتظامی به تخلفات متعدد ازقاضی شوراوتجدیدنظرکه مرتکب تخلفات بامستندات وتقاضای رشوره وبازبینی سی دی مکالمات توسط حفاظت ق.ق.محرزبه ارزشیابی اعلام ولی متاسفانه قرارمنع تعقیب آن هم این همه تخلفات متعددکه مستندآشده اندیعنی اعمال نفوذبه این حد که جایگاه قوه قضاییه درکجاقراردارد.درضمن چه دلیلی بالاترازاقرارکتبی قاضی متخلف وخواهان وجوددارد.جعل اسنادقضایی وبرداشتن۶۱برگ ازپرونده.بامستندات به دادسرای انتظامی وباتشخیص تخلف محرزوآشکارمصداق مثل(چاقودسته اش رانمی برد)

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید دفاعیات خود را با وکیل کیفری جلو ببرید

 11. محمد می گوید

  سلام
  من از دست قاضی شعبه ۱۰۲شکایت دارم بدون دلیل مرا محکوم کرده چون از دوست های مامورین منابع طبیعی بوده است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نحوه شکایت توضیح داده شده در متن

 12. رضایی می گوید

  سلام علیکم.اینجانبه خواهرشهیدی در ایلام هستم ؛درسال۹۲ توانستم واحدکوچکی در شهرایلام با خون دل خوردن از همسرم برای آینده فرزندانم خریداری نمایم!متاسفانه درخرابی بازاری ایجادشده؛ همسرم در چنگال رباخوران گرفتارشد؛وباتبانی شخص املاکی؛ طلبکار؛وخریدار؛کلاه گشادی برسرهمسرم نهادند؛وملکم راکه درنهایت سواستفادگی ازبیسوادی وضعیت بغرنج همسرم مبایعه نامه غیرشرعی یکطرفه ای نوشتند!وتمام خسارات وضرر وزیان رابه پای فروشنده غیرشرعی گذاشتند!دراین بحران کروناباآنکه فرزندم نیزبه کرونا مبتلا درخانه ام بستری بود؛ بانهایت ظلم وستم فراوان ازخانه وکاشانه ام بیرون آواره ام کردند!خلاصه کلام باشکوائیه اینجانبه برای ابطال معامله فضولی ملکم دریکی ازشعبه های حقوقی دادگاه ایلام دادرس جوان فوق روزجلسه باآنکه بنده شاکی بودم! باما درگیر شده !ومانع ازبازجویی ازشهودانمان شدند؟باالفاظ زشت رکیک زننده ما راازجلسه بیرون کردند!وبه طرف بنده گفتند؛همین الان برو از این خانم و همسرش شکوائیه کیفری دال بر تبانی بردن مال انجام بده! سریعاشکوائیه ات رابه خودم بده؟ خودم بادادستان ایلام تماس میگیرم شخصاپیگیر سفارش شکوائیه به نفعت راانجام میدهم!!! همین الان درخواست خانم شاکی ردمیکنم!تشریف ببر؟ وبه ماگفتندصورتجلسه ختم دادگاه راامضابزنید؛همسرم گفتندسوادندارم؛ دادرس مذکورگفتند:شماسوادنداری؟شیطان رادرس میدهید!سریع امضابزن!همان لحظه نیز رای غلط فاحشی علیه ما صادر نمودند!خریدارغیرشرعی ملکم هم باخنده از دادرس مذکور تشکر کرده وجلسه راترک نمودند!وشکوائیه دال برتبانی علیه بنده وهمسرم برای بردن مال خودم به دادگاه کیفری ایلام انجام دادند! و اینکه با اعتراض ما به رای صادره در تجدیدنظر رای بدوی نقض گردید .بنده قبل از این‌ماجرا باشکوائیه کیفری دال بر فروش مال غیر از خریدار وفروشنده ملکم شکایت نمودم پرونده بنده به شعبه دادیاری ارجاع گردید عملا بازهم طبق کاشف بعمل آمده دادرس حقوقی مذکور علنا پیگیر شکواییه طرف بنده شده ودخالت نمودند دادیار دفتردار شعبه کیفری فوق که پرونده مفتوحه ام درآن بود نیز با خروج از بیطرفی وعملا از طرف بنده جانب داری کرده و به جرم تبانی برای بنده وهمسرم قرارضمانت صادر نمود!بااینکه بنده مالک اصلی ملکم بودم برگه مبایعه نامه دستی را پس از واریز هزینه کارشناسی برای کارشناسی به شعبه تحویل دادیم پس از چند روز دادیار محترم به ماگفتندکه خودم میدانم مبایعه نامه شما اصالت دارد اما پس از چند روز پیگیری ما درباره ارجاع مبایعه نامه به کارشناسی دادیار مذکور برخوردتندی بامانموده وعملا گفتند که مبایعه نامه دستی شما درپرونده گم شده واثری از آن‌نیست دراینکه درنبودهیچگونه نظارتی اینچنین اسنادم را در پرونده خارج کردند و برداشته اند وتاکنون هیچگونه عدالتی در ایلام ندیده ایم چندین تظلم نامه به آقای رئیسی نوشته ارسال کرده ایم؛ غیر از پاس دادن نامه مان؛ ازتهران به ایلام :هیچگونه نتیجه ای غیر از ؛لج افتادن؛ دق دل خالی کردن؛ برخوردتند دادگاه ایلام با ما!چیزی عایدمان نشده است؛ ومیفرمایندحالاکه تظلم نامه نوشته اید ؛برو از خود رئیسی ملکت را پس بگیر.حالا چونکه میدانند اگر اصالت مبایعه نامه بنده مشخص گردد پرونده تبانی منع تعقیب خورده وبه نفع بنده رای صادر میشود اینچنین به ماظلم وستم مینمایند خلاصه کلام چگونه جهت شکایت از شعبه و پیگیری پرونده مان واثبات مالکیتم را مشخص نمایم .باتشکر از زحمات شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر وارد بشید و سوالتونو مطرح کنید
   https://vakiltop.com/

 13. سعید می گوید

  در جمهوری اسلامی ایران سیستم تخلف قضات درست شدنی نیس

 14. علیرضا می گوید

  سلام پرونده مهریه من عندالاستطاعه بوده و حکم جلب نداشته و اینکه بنده سال ۹۳ مجرد بودم و قاضی یک روز مانده به باز نشستگی برای من حکم جلب صادر کرده از سال ۹۳ و مبلغی ۱۰ برابر و خلاف قانون با توجه به اینکه قاضی یک ماه است که باز نشسته شده میتوانم از او شکایت کنم و با توجه به اینکه ساکن شهرستان اراک هستم باید در کجا شکایت کنم واحد ارزشیابی قضات یا جای دیگر ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید بررسی بشه ولی به نظر نمیرسه و اگر شما مالدار باشید موظف به پرداختید

 15. رضا می گوید

  باسلام.پرونده ای حقوقی داریم ک متاسفانه قاضی بدون درنظرگرفتن نظریه کارشناسی و چن تا مستندات و مدارک رای علیه ماصادره کرده و با هرترفندی بود نزاشت ک پرونده ب تجدیدنظر بره.میشه علیه قاضی مذکورشکایت کرد؟منظورم اینه ک نادیده گرفتن موارد فوق الاشاره جرم است ؟

 16. رضا می گوید

  باسلام.پرونده ای حقوقی داریم ک متاسفانه قاضی بدون درنظرگرفتن نظریه کارشناسی و چن تا مستندات و مدارک ک کاملا ب نفع ما بود رای علیه ماصادره کرده و با هرترفندی بود نزاشت ک پرونده ب تجدیدنظر بره.میشه علیه قاضی مذکورشکایت کرد؟منظورم اینه ک نادیده گرفتن موارد فوق الاشاره جرم است ؟باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نظر کارشناس برای قاضی الزام اور نیست ولی اینکه میگید نذاشت پرونده به تجدید نظر بره دست ایشون نبوده و شما باید تجدید نظر خواهی می کردید

 17. سعید همتی خسروخانی می گوید

  سلام من حدود دوسال از ماجرای همسرم که خودکشی کرده بود از چهارطبقه افتاد پایین وسمت خیابان پرت شدوخوشبختانه فوت نکردند الانم تا امروز خرج بیمارستان را خودم داده ام وشاهد دارم که من در منزل نبودم ولی قاضی میگه شما اورا پرت کردید درحالی که سروصورتش یه خراش نیافتاده فقط گردن تا نوک پا خرد شد والانم داره راه میره هیچ وقت هم نذاشت همسرمرا ببینم حتی به شهرستانم رفتم فایده ای نداشت حال قاضی ۱۸۱ درصد دیه و۵ سال حبس به من داده به چه حقی من جوان باید برم زندان هرچند پیش قاضی میرم میگه برو بیرون اصلا حرف نزن یعنی چی الان من چطور از قاضی متوانم شکایت کنم

 18. ابراهیم پورمحمدی می گوید

  به نام خدا
  سلام خسته نباشی
  بابت چک ۱۰۰میلیونی شکایت کردم به دادگستری رامسر.متاسفانه نتیجه ی اعتماد من به دادگاه شد مشاهده تخلفات قاضی و کارکنان دادگستری.قاضی شعبه یک حقوقی از من پول میخاست یا راحت تر بگم رشوه میخواست.من تخلف را به دادستان رساندم وایشان با یه سری حرفای قشنگ راجع به حق وحقوق ارباب رجوع به ما زد ورفت که پیگیری کند.اخرشم حق مارو خوردن یه لیوان ابم روش صد جا شکایت کردم هیچکس پیگیری نکرد.همه جای دنیا اول پول باید به حساب دادگستری واریز شود بعد رای صادر شود ولی اینجا برعکس همه چیز.فکرشو بکنید یک ماه قبل از اینکه پول واریز شود رای صادر شده بود.بعد از سه ماه خسارتم را نگرفتم که هیچ ۱۴ میلیون هزینه دادگاه دادم ۱۱ میلیون به حسابم واریز شد.یعنی حقم را نگرفتن هیچ سه میلیونم اضافه گرفتن.خلاصه کلام نشستن دور هم حق مردم رو میخورند هیچکس هم پیگیر نیست.

 19. ابراهیم پورمحمدی می گوید

  سلام حق من را در دادگاه رامسر خوردن به صد جا شکایت کردم کسی پیگیری نکرد.موضوع مربوط به چک صد میلیونی می باشد.۱۴ میلیون هزینه دادگاه دادم آخرشم حق مارو خوردن یه لیوان آبم روش.قاضی از من رشوه میخواست بهش ندادم اونم در جبرانش حق من را خورد هیچکسم پیگیر نیست.به هرجا شکایت میکنی فقط یه سری حرفای قشنگ تحویلت میدن وقول میدن پیگیری کنن.

 20. سیدکاظم اذر بخشایش می گوید

  سلام علیکم آیا پرونده اتهامی که برائت گرفتم بعدا از دو روز آن انتظامی به اجبار به آگاهی کشاندن و در رسانه شبکه پنج سیما پخش کردن بدونه حکم قضایی بود بنده شکایت کردم و دادستان دفاع انتظامی رو کردند الان چیکار باید بکنم‌ممنونم آیا از دادستان میشه شکایت کرد یا نه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر حق همچین کاری نداشته اند و امکان شکایت از دادستان هست

 21. خدیجه کمالی می گوید

  سلام..حدود۱۶ سال پیش یه قاضی که روحانی وسیدهم بودبه روی برادر۱۳ ساله ام برای ترساندنش اسلحه کشید واین دومین باربودکه چنین کاری میکرد وحتی شلیک هوایی هم کرده بودوقتی ازایشان شکایت کردند بعداز یک ماه حکم خلع لباسش صادرشد.ولی پدرم باپادرمیانی رئیس دادگاه اورابخشید وخلع لباس نشد.حال بعداز۱۶ سال یه پرونده مالی که ردمالی هم ندارد وحتی خطا وگناهی هم من نکرده ام به این قاضی داده شد ولی من ایشان رانشاختم که همان موقع اعتراض کنم که پرونده ام به کسی دیگر داده شود.اما درجلسه دادگاه این قاضی من راشناخت ودلایلی که به هرقاضی دیگرنشان میدهم وسرتاسف تکان میدهد من را محکوم به دوسال حبس کرد حال میخواهم ازاین رای مقرضانه واین قاضی ظالم شکایت کنم.ازشما میخواهم به من کمک کنیداگرشماهم دلایل دروغینی که من را محکوم کردن راببینید حتی اگه پرونده هم نخوانیدمتوجه رای مقرضانه میشود

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر قصد شکایت دارید امکان طرح شکایت در دادگاه انتظامی هست

 22. حسین کشاورز می گوید

  با سلام .اگر کسی ملک دولتی را به کسی بفروشد واقامه اعاده حق کند ومدارک معتبر ا رائه نماید ودادیار اهمال کن وحکم به استرداد مالباخته نگند چه باید بکنم ..

  1. محدثه لواسانی می گوید

   باید حکم و توضیحاتبیشتری اخذ شود میتونید در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی سایت زیر از وکلای حرفه ای بپرسید
   https://vakiltop.com/

 23. مهدی ابافت می گوید

  باسلام و ادب مستحضرمیداردکه دریک پرونده حقوقی پس ازیک سال قاضی دادگاه تجدید نظر باعدم مشخص نمودن موضوع شهادت وورودجمعی شهودوپچ وپچ باخانم وکیل ودادن یک برگه به هرکدام شهود ودیکته کردن وکیل برای شهود با پچ وپچ بدون اینکه اینجانب بفهمم موضوع شهادت چیست که یکی ازشهود شریک طرف دعوی ودیگری برادرخانم وکیل بودند به استناد به شهادت همان شهود رای برعلیه اینجانب صادرکرد

 24. هاشم شکری می گوید

  سلام
  قاضی پرونده ای که حکم اشتباه می‌دهد و ابراز ندامت می‌کند و می‌گوید حلالم کنیدخودم رای وحکم اشتباه دادم و خودم هم درستش میکنم ولی ملت را سرکارمیگذارد چیست؟!
  آیا قاضی که اذعان به حکم اشتباه خودمی کند ولی هیچکاری درصددرفع حکم اشتباه خودنمیکند باید این ملت به کجا وچگونه دادتظلم خواهی کنندوایا این قبیل قضات شایسته قضاوت کردن هستند یا خیر؟!
  لطفا سری به دادگاه رودهن بزنید وببینیداقای رحمانیان چگونه حکم می‌کنند.
  سپاسگزارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید به طرفیت قاضی پرونده به داگاه انتطامی قضات شکایت نمایید

 25. امیر می گوید

  ناعادل ترین بازپرس ایران به پست من خورد منوباقمه زدن به نفع اونا رای داد کسی هم نیست جوابمو بده اعتراضم زدم قاضی بعد اگ نگابه این کنه ک هیچی اگ ن دوباره باید ۶ماه صبرکنم

 26. جلیل دلشکسته می گوید

  همسر بنده با یه استهشادیه محلی جعل شده به دست خودش دادخواست مهریه داده قاضی هم قبول کرده و در حال بررسیه خانم بخاطر عدم تمکین ناشزه شده و الانم داره با اینکاراش مجبورم میکنه طلاقش بدم چیکار کنم پیش ریئس دادگاه برم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام برای دادخواست مهریه نیازی به استشهادیه نیست اصلا در هر صورت امکان مطالبه وجود داره . صرفا بخاطر عدم تمکین نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت

 27. بهمن عباس بگلو می گوید

  من با هزار مشکل به کمک مسولین زندان توانستم ۲ماه مرخصی بگیرم ودر دادرسی ودادیاری تخلف در اجرای اصول قضایی کاملا واضح است چون به دفتر ارتباطات مردمی شکایت کردم دادیار قبول نکرد ومیخواهد من را به زندان بیاندازد وتمام مدارک من نیز در دست مدیر دفتر ریاست قوه قضاییه است که حتی با درخواست تمدید مرخصی که ایشان برایم فرستادن مخالفت کرده من چه کار کنم

 28. نسیم می گوید

  سلام.مدت یک سال است قاضی مستشار ی به نام حسن …..ازمن سواستفاده های پی درپی داشته حتی تهدید شده ام درصورت بازگوکردن دچار ضرر وزیان خواهم شد حال مانده ام چه کنم؟نسیم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام منظور از سو استفاده های پی در پی چیست؟ برای ارائه توضیحات میتوانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 29. نعمت اهنگریان می گوید

  چرا در با نت پرونده که دلیل ومدارک ندارد وشاکی ی شکایت وا هی کرده در دادگاه آمل بدونه که پرونده را نگاه بکند به ما۶ نفر از هر کدام۱۰سال حبس داده

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام باید جرم و موضوع بررسی بشه تماس بگیرید ببینیم امکان تجدید نظر هست یا نه ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 30. ناشناس می گوید

  آیا قاضی بدونه اینکه پرونده را باز کند رای را صادر کند

  1. وکیل تاپ می گوید

   خیر

 31. فواد می گوید

  جناب بنده مالک یک قطعه زمین کشاورزی میباشم که بعد از فوت پدرم و طبق قوانین ثبتی از وراث وکالت کاری دارم برای انجام مراحل ثبت سند متاسفانه محیط شهری که ملک در آن هست کوچک و ملک تصرف شده است و تصرف کننده از آشنایی که دارد در اداره ها و سنگ اندازی که مینماید هیچ یک از ارگانهای دولتی با بنده همکاری نکرده بلکه با متصرف کننده کمال همکاری رو داشته چکار باید کرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام موضوع نیاز به مداخله وکیل دارد

 32. فریدون روستا می گوید

  باسلام بنده درموعد مقرر بعداز اجرائیه مطالبه مهریه همسرم تقاضای اعسار دادم وبرایم ابلاع اومد شهود رو ببرم ودرموعد مقرر بردم رئس دادگاه یه روحانی بود بعداز سوال جواب ازمن وساهدان بعدا متوجه شدم قرار اعدادی داده وپرونده بنیابت به شعبه ۲ شهرستان ارومیه ارجاع شده وهمزمان پرونده اجرائیه مهریه نیز از شهرستان خوی شعبه یک اجرای احکام به همون شعبه ۲ ارومیه ارجاع شده که برای بتده حکم جلب دوبار صادر شده بو د از سعبه دو خانوادهدارومیه وبنده رو بدون اینکه پرونده اعسار من تاکید میکنم بموقع قبل از پایان سی روز ازحکم قطعی اعسار داده بودم حکم جلب صادرکردن وپنجسنبه منو دستگیر وهرچه گفتم اعسار دادم قبول نکردن دروز دربازداست بود تااینکه شنبه مرا به دادگاه سعبه ۲ ارومیه اوردن وبه قاضی گفتم چرا منو جلب گفت نیابت از سهریتان خوی اومده ومنم گفتم هم مرونده اعسار من دست شناست جهت تحقیقات محلی وهم مرونده اجرای احکام شعبه یک خوی جطور سما پرونده روومطالعه نکردین با ابرو وحیثت من بازی کردید بهم گفت نیابته .چطور ممکنه اعسار بموقع باشه وقاضی حکم جلب بده ایا غیر از نفود چیز دیگری هست چون وکیل خانمم قاضی بازنشته وهمکار قضات خوی بوده کاملا مشهوده که تخلف ومارتی بازی رانت ودوستی همکاری دیرینه بر عدالت غلبه کرده کجا به کی مراجعه کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تاحکم اعسار اثبات نشه جنبه اجرایی نخواهد داشت واگراثبات شود رفع بازداشت میشود

 33. امیر می گوید

  سلام منم قاضی خورده ب دستم باقمه سرموکتفمو زدن تمام مدارکم تکمیله منع پیگردصادر کرده چطوری شکایت کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما باید به قرار منع تعقیب اعتراص بزنید تا در دادگاه مدارک شما مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد البته ازتاریخ ابلاغ قرار به شما فقط ده روز برای اعتراض فرصت دارید

 34. حامد می گوید

  سلام متاسفانه قاضی در رسیدگی به شکایات، به محتویات پرونده کامل توجه نمی نماید، چرا که اولا پاسگاه کتبا به دادگاه اعلام داشته که سرقت در فیلم دوربین مدار بسته به وضوح دیده می شودو در ثانی فیلم وقوع جرم با یک قطعه سی دی الصاق پرونده شده و ثالثا از این جانب به هیچ عنوان به دادگاه دعوت نشده تا از حق خود دفاع نمایم و رابعا اینجانب لایحه ای تنظیم و به دادگاه محترم تقدیم داشته ام. باتوجه به اینکه فرصت اعتراضی برای اینجانب باقی نمانده ، زیرا یکبار به دلیل عدم ارسال پیامک و بی اطلاعی اینجانب و مراجعه با یک روز تاخیر ، پرونده مختومه گردید. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.سپاسگزارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام فیلم به عنوان صرفا یک اماره قضایی است وقبول ان بستگی به قاضی رسیدگی کننده میباشد وعلم واطلاع از جریان پرونده واعتراض به رای بسته به اطلاع شخص خواهان پرونده میباشد

 35. مجید می گوید

  سلام من یک چهار دیواری باغی خریدم ودرقولنامه قید شده واینکه خسارات و…به عهده فروشنده یک ماه بعدجهاد کشاورزی خرابش کرد شکایت کردیم برای خسارت الان قاضی که مشخصه مثل وکیل مدافع ازشون دفاع کردوحتی اجازه حرف زدن به مانداد رای به نفع فروشنده داد برام مثل روز روشنه قاضیو دیدن واشناهستند چه کار کنم الان؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر ادله ای مبنی برتخلف قاضی پرونده داشته باشید میتوانید علیه قاضی ان پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید

 36. ش.خ می گوید

  بنده ازبازپرس پرونده که بیعدالتی را درحق من روا داشتند به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم.به تازگی مطلع شدم که بازپرس مربوطه استعفا داده اند.حال حق من وامثال من که ازین بازپرس اسیب دیده اند چیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام استعفا ایشون ربطی به عدم پیگیری شکایت شما ندارد

 37. روح الله چراغی می گوید

  سلام خسته نباشبد قاضی پرونده من در اولین جلسه دادگاه رایی صادر کردند که اصلا به خودشون اجازه ندادد که پرونده را مطالعه کنند ورایی صادر کردند که اصلا حق من نبوده اصلا من هیچ سندو شواهدی را با دادگاه نداده ام که ثابت کنم حق با من است باید چه اقدامی انجام دهم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید

 38. جود می گوید

  باسلام.خانه مسکونی درروستاداشتم که سال ۹۱خریدم ودراین مدت درحین خدمت به زاعرین امامرضاتصادف وخانه نشین شدم حالابهترشدم یک نفرامده ازوسط جاده زده وتخریب شکایت کردم کارشناس پارتی بازی کرده وزده منابع ملی وهرچه اعتراض دادم قبول نکردتجدینظررای نقض کرده برگردونده امابدون جلسه دادگاه باردکرده وهیچ پیامی برام نیومده رفتم دفترشون میگه رای ردداده ودوماه گذشته ریس دادگاه رفتم جواب نمیده نمیدون چکارکنم منابع شهرستان رفتن میگن منزل شماجزع مستسنیات است

 39. حسن دارابی می گوید

  سلام من ماشینی از خانمی خریدم طبق روال جاری وکالت فروش گرفتم از زمان تعویض پلاک گذشت تا خواستم ماشین رو بفروشم فردی در همسایگی تو کار دلالی بود ماشین را برد تا به مشتری نشان دهد برگ سبز رو هم گذاشتیم دفتر خونه تا خانم بیاد وکالت پلاک جدید بده و طبق خواسته این خانم یک میلیون هم بگیره دلال با تبانی با این خانم برگ سبز رو از دفتر میگیرن تو دفتر دیگه ماشین رو میفروشن قاضی بعد از یکسال و نیم با استعلام وشهود ودفاع از همان ابتدا از خانم و صدور حکم جلب دلال در نهایت منع تعقیب صادر کرده و گفته خانم حسن نیت داشته دلال هم چون ماشین رو گذاشتی برای فروش برده فروخته شما بفرمایید کجای قانون نوشته فروش مال غیر حسن نیت حساب میشه و این رو هم بگویم من هیچ اجازه ای برای نقل و انتقال به کسی نداده ام

 40. پویا قربانی می گوید

  سلام بنده گیر یک وکیل تقلبی افتادم ازش شکایت کردم محکوم شد حالا با جعل قولنامه که دادگاه بدوی به نفعمون رای داد ولی در تجدیدنظر نظر قاضی این بود چون از شما سفید امضا داشته پس امکان دارد امضا صحیح باشد بنفع وکیل تقلبی رای داد در صورتی که اشتباهات فاحشی در قولنامه درج شده و تازه ایشان به نظر کارشناسی که جعل بود اعتراض نکرده بود بنده چطور میتوانم از قاضی با کلی مدرک که از ایشان دارم شکایت کنم

 41. محمود مردانی می گوید

  با سلام و احترام فراوان.جناب وکی
  وکیل و مشاور بزرگوار.آیا دادیار پرونده می تواند بعد از گذشت یکسال
  پرونده را ثبت سامانه نکند.
  ایا می شود از حفاظت دادگستری خواست که فیلم دوربین فلان ساعت داخل راهروها را ثبت و ذخیره کرده وبرای موضوع مورد شکایت تحویل تقاضا کننده بدهد.

 42. س،ح می گوید

  باسلام ودرود،بنده تا این تاریخ ۱۴اسفند ۱۳۹۹توسط همسرم از خونه وزندگی مشترک بیرون رانده شده ام ، بیش از دها صورت جلسه و گواهی دارم،دادیاری رای به جلب دادرسی صادر(ترک انفاق محرز شده)پرونده به دادگاه ارسال شد اما به دلیل تعهد کتبی همسرم ،رای قرار موقوفی صادر ش،اعتراض زدم ،تجدیدنظربه دادگاه بدوی عودت دادند بابت رسیدگی ماهیتی ،جلسه برگذار شد اما دادگاه بدوی رای به برائت صادر کرد علیرغم احراز ترک انفاق،عنایت راهنمایی فرمایید علت رای برائت چی بوده؟مگرنه اینکه جرم احراز شده؟من باید برای لغو رای چکار باید بکنم؟ باسپاس،س،ح

 43. س،ح می گوید

  باسلام ودرود،بنده تا این تاریخ ۱۴اسفند ۱۳۹۹ که دقیقا ۱۳ ماه میشه،توسط همسرم از خونه وزندگی مشترک بیرون رانده شده ام ، بیش از دها صورت جلسه و گواهی دارم،دادیاری رای به جلب دادرسی صادر(ترک انفاق محرز شده)پرونده به دادگاه ارسال شد اما به دلیل تعهد کتبی همسرم ،رای قرار موقوفی صادر ش،اعتراض زدم ،تجدیدنظربه دادگاه بدوی عودت دادند بابت رسیدگی ماهیتی ،جلسه برگذار شد اما دادگاه بدوی رای به برائت صادر کرد علیرغم احراز ترک انفاق،عنایت راهنمایی فرمایید علت رای برائت چی بوده؟مگرنه اینکه جرم احراز شده؟من باید برای لغو رای چکار باید بکنم؟ باسپاس،س،ح

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام باید رای بررسی بشه تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 44. نادری می گوید

  سلام من ازدست دوتا از قاضات تجدیدنظراستان شکایت کردم کفیرخواست انهادردادگاه عالی انتضامی قضات گرفتم برای ضرروزیان دردادگستری استان شکایت کردم بعداز دوسال رای به نفع انهادادن ومناعتراض کردم پرونده ام به تجدیدنظررفت بازرای به نفع انها دادن تکلیف من چیست به کجا مراجعه کنم

 45. نادری می گوید

  سلام من ازدست دوتا از قضات تجدیدنظراستان شکایت کردم کفیرخواست انهادردادگاه عالی انتضامی قضات گرفتم برای ضرروزیان دردادگستری استان شکایت کردم بعداز دوسال رای به نفع انهادادن ومناعتراض کردم پرونده ام به تجدیدنظررفت بازرای به نفع انها دادن تکلیف من چیست به کجا مراجعه کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید فرجامخواهی واعاده دادرسی نمایید

 46. هدایت جشانی می گوید

  سلام پروند تو شهرستان بهمی داشتم به مبلغ سی میلیون سفت که فقط بیست شیش میلیون ان راه بدکار اما قاضی شورا تعهد نامه از من گرفت توش نوشته اگه پول به تاریخ پرداخت نکردی روزی دویست هزارتومان باید خسارت بدی که بعد از یک مدت طرف که تلب به من داشته گفتم سفته هاراه بده تا پولت بدم اما اون اینه کار انجام نداد به شوراه رفتم دباره نوشتم تو شورای سفته ها راه بهم بده تا پولت بپردازم دباره کسی اینه کار نکرد تا قاضی شوراه اقای موسویان ازشهرستان بهمی یا لیکک بابت بیست شیش میلیون پنجا وهشت میلیون گرفت به

 47. ناشناس می گوید

  با سلام پلیس کشت به عنوان مامور ۱۱۰ در حالیکه ما سر زمین با همسایگان در حال بحث بودیم .به طرفداری از یکی از همسایه ها ما را کتک زد ولباس ما را در اورد.شکایت کرده ایم می گویند دوربین جناب اقای مامور اینطوری نمیگه !!۳ ماه با بدترین شرایط و توهین….از طرف ماموران کلانتری جز تمسخر چیزی را ندیده ایم

 48. بهزاد عبادی می گوید

  با سلام
  اینجانب یه خودرو تیبا در سال نودوسه فروختم ۱۶ میلیون تومان چون خودرو لیزینگی بود و چکی به مبلغ ۲۷ میلیون تومان بابت تنظیم سند و بدون تاریخ و در وجه ذکر کرده بودم بابت تنظیم سند تیبا به شماره ….
  ایشون چون دلال بود یک سال بعد به بند گفت بیایین وکالت بدین با اینکه قسط این ماشین سال نودو هفت تمام میشد رفتیم دادیم ایشون قسط ها رو واریز نکرده بودن تا سال نودو هشت و به ده نفر دست به دست کرده بودن ایشون سال نودو هشت میبرن قسط پرداخت میکنن و چک بنده که بابت تنظیم سند بود تاریخ میزنن به سال نودو چهار که همون ماه ما به گفته ایشون وکالت زده بودیم میبرن میزارن اجرا و قاضی بنده بدون اینکه بگه سال نودو سه تا اوایل نودو نه خود تیبا ۲۳ تومن بوده و چون لیزینگی بوده من نمیتونستم سند بزنم و ایشون اصلا به ما نگفته که بیایین به ما سند بزنین من ۶۸ میلیون محکوم میکنه ما هم یه وکیل داشتیم عوض اینکه بیاره اعتراض بده میاره اعسار ثبت میکنه و من هشت میلیون پول واریز میکنم بعد قسطی میشه بهد از یه ماه قاضی میاره حکم توقیف وانت پیکان بنده که با اون نون میبرم سر سفره خانوادم حکم توقیف اونو میده میریم میگیم این منبع درامد میان تحقیق محله و از همسایه ها میپرسن میکن راست میگه بعد من یه باغ اجاره کرده بودم پنج میلیون که اونجا کشاورزی میکردم میرن تحقیق میگن این اقا از اونجا سیصد میلیون برداشت کرده اصلا ادم مگه میتونه با پنج میلیون سیصد میلیون درامد داشته باشه بعد قاضی با وکیلم پیام میفرسته که میخوام حسابشو برسم خانوم بنده میره با دادو بیداد ایشونو میندازن بیرون الان وانت بنده رو گذاشتن مزایده مدل نودوسه به مبلغ ناچیز ۷۵ میلیون ……..
  به خدا دیگه به مسلمونی خودمم شک میکنم مگه خدا نیست این چه قضاوتی اخه چرا منو پیش خانوادم شرمنده میکنین

 49. مجید می گوید

  سلام پزشکی قانونی پدرم را محجور اعلام کرده داستان قبول نکرده فرستاده هیت ۳ نفره پزشکی قانونی دوباره ۳ تا دکتر محجور اعلام کردن از یک سال پیش داستان قبول کرده حالا ریس دادگستری رای داده ایشون سالمه 😳 حالا خواهرام میخوان پدرم را بصورت پنهانی ببرنده دفتر ثبت اسناد که مقداری از دارای اش را بزنه بنام آنها چطور میتوانم پرونده ام را کس دیگری مورد ارزیآبی قرار بده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چون جنونش احراز شده پس با گواهی پزشکی قانونی میتوانید معاملات ویا اقدامات حقوقی دیگری نمایید

 50. ناشناس می گوید

  سلام وقت بخیر
  مدتیه ازهمسرم شکایت کردم بخاطر ترک نفقه و ارتباط با نامحرم و کتک کاری وحنی زانوی راستم ۳ساله بخاطر ضربه ی شدیدی که وارد کرده صدمه دیده
  همسرم درآمد خود را خرج کارای دیگه کرده و همیشه به من میگفت توحق نداری از درآمدم باخبر بشی در صورتی گه میدونستم درآمدشو خرج چه کسایی میکنه
  ولی متاسفانه قاضی رای به نفع ایشون صادر کرده از طریق یکی از دوستای همسرم
  من چطور میتونم ازحقم دفاع کنم آیا میتونم از قاضی شکایت کنم آیا میتونم بخاطر مدرک وشواهدی که ازش دارم درخواست پرینت تماسها وحساباشو و به مقامات بالاتر درخواست بدم ؟چون ایشون باقسم دروغ حرفها ی منو پیس قاضی تکذیب میکنه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام پیشنهاد می کنم در قسمت مشاوره های تلفنی سایت با وکیل مشاوره تلفنی داشته باشید
   https://vakiltop.com/

 51. مهدی می گوید

  سلام یک قاضی در منطقه روستایی به این دلیل که ما خیلی از قانون سر در نمی آوریم من با این که شاهد هم دارم که من در دعوای دسته جمعی حضور نداشتم بعد دو سال از سپری شدن از دعوا متشاکی از من شکایت کرده بدون سوال از من با این شاهدهامو احضار کنه منو بدون هیچ پرسشی محکوم کرده مرا در این مورد راهنمایی کنید من الان می خوام از این قاضی می خوام شکایت کنم چکار باید کنم

 52. سعید می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید یک فقره چک ۷۰ میلیون تومانی از اقای طلب کارم و در دادگاه شعبه ۳۳ اصفهان به ریاست دادگاه جناب عصمتی محکوم گردیده متاسفانه بع از گذشت ۷ ماه هنوز پولم زنده نشده اینجور که از بتن کار بر میاد خود قاضی نمیخاد که کار حل بشه هر دفعه به دلیلی تو کار سنگ اندازی میکنه خو اهشا اونایی که میتونن مانع قضاوت اینجور قضات بشن چون عدالت علی (ع را میبرن زیر سوال و بنده هم از قاضی شکایت دارم راهنمای بفرمایید با تشکر

 53. حسینعلی کریمی می گوید

  سلام ۹۹/۸/۵شخصی شبانه به اتفاق چند تن از دوستانش تمامی محصول باغ انارم رابه سرقت برده،باغ مذکور قبلاً دراجاره ۵ساله سارق بوده که باغ رارها کرده و پس از ۳سال وعدم پرداخت ریالی از اجاره بها کناره گیری کرده درپاسخ به مطالبه اجاره بها از من شکایت کرده قاضی قرار منع تعقیب صادر کرد.دوباره پرونده شکایت من دراختیار همان قاضی قرار گرفته،درتنهاجلسه که فقط با حضور بنده تشکیل شده گفته اون دفعه به نفع تورأی دادم این بار به نفع او! پس از گذشت حدود ۵ماه هیچ خبری از رسیدگی به پرونده نیست.این درحالی هست که تعداد پرونده های دادگستری شهرستان کوچک بختگان ناچیز است!

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به شعبه مورد نظر مراجعه شود

 54. خجندی می گوید

  سلام پسرم را شب هنگام وسط خیابان راکب موتور سیکلت با برادرش وی را مجروح کردن به شدتضارب اصلی ۴سال متواری بود وخودش را پشت مالک موتور قایم کرد پس از تلاش فراوانبا حکم جلب راکب موتور را به دادگاه اوردیم ودادیار رای منع تعقیبش را صادر کرد قاصی و۰۰۰رای را تایید کردن وحق مان راضایع کردن از چاقو کش در ملا عام دفاع کردن پارتی بازی کردن وحق جوانی را پایمال کردن اینم قانون عدالت خواهی!!!!!!

 55. a. m می گوید

  سلام من دوقطعه زمین سال۹۷ خریداری کردم به پیشنهاد املاک کلاه بردار که ذینفع تو معامله با فروشنده دزد بعد روی حستب اعتماد املاک به خاطر پاس شدن چکها املاک قلنامه ای نداد وگفت که امانت باشه تا زمان پاس شدن چکها ولی دوماه بعد زمین منو بدون امضای فسخ معامله فروخت ومرا با این اجنبی ها به دردسر انداخت وچالب اینجاس که فروشنده گفته من پول رو پس دادم در صورتی که فقط طی این دوسال با زبان بازی کار و عقب انداخته وهیچگونه پولی یا ملکی تحویل نداده وهر جا شکایت کردم منع تعقیب این دو کلاه بردارو زدن واقعا جای زندگی تو ایران نیس و هرکی از دادگاه وقضات بد میگه حق داره خواهشنا راهنمایی کنید

 56. a. m می گوید

  سلام من دوقطعه زمین سال۹۷ خریداری کردم به پیشنهاد املاک کلاه بردار که ذینفع تو معامله با فروشنده دزد بعد روی حساب اعتماد املاک به خاطر پاس شدن چکها املاک قلنامه ای نداد وگفت که امانت باشه تا زمان پاس شدن چکها ولی دوماه بعد زمین منو بدون امضای فسخ معامله فروخت ومرا با این اجنبی ها به دردسر انداخت وجالب اینجاس که فروشنده گفته من پول رو پس دادم در صورتی که فقط طی این دوسال با زبان بازی کار و عقب انداخته وهیچگونه پولی یا ملکی تحویل نداده وهر جا شکایت کردم منع تعقیب این دو کلاه بردارو زدن واقعا جای زندگی تو ایران نیس و هرکی از دادگاه وقضات بد میگه حق داره خواهشنا راهنمایی کنید

 57. ب می گوید

  سلام بحث ملکی هست بنده خدایی شاکی بنده شده که تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی در زمین های کشاورزی خلاصه عرض میکنم قاضی به محل مورد ادعا حضور یافت رای صادر کرد که ادعای ایشان کذب و بر عکس شکایت کننده راه عبور و مرور کشاورزی ایشان وسایر کشاورزان را با خاک مسدود کرده حالا بنده براساس رآی دادگاه دادخواست دادم جهت باز نمودن جاده متاسفانه با اینکه الان پرونده دست همان قاضی هست که بر اساس شکایت طرف اومده بود به محل و رای صادر کرد حالا طرف وکیل گرفته و درخواست کارشناسی داده قاضی هم پذیرفت و من در بازجویی نوشتم باتوجه به اینکه شخص قاضی به محل آمده اید و رای صادر کردید بنظرنیازی به کارشناس نیست ولی ابلاغیه اومده که ۷۰۰ هزار تومان بابت هزینه کارشناسی واریز کنم بنظر شما هزینه من بدم ؟ چکار باید کنم که از حقم دفاع کنم اینجا هر کی پول بیشتری داره حق با اوست
  خدا خیرتون بده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هزینه کارشناسی را هرکس تقاضا کرده باشد باید پرداخت نماید وقاضی با حضورش در محل نمیتواندبعنوان شاهد برای مستند رای خودش استفاده نماید

 58. حمید می گوید

  آیا نوشتن مبلغ چکه دیگری توسط شخصه دیگری غیر از مالک چک جرم است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه به وکالت یا نماینگی نباشد بله

 59. رمضان اسماعیلی می گوید

  سلام دوسالونیم پیش در شهر رشت چندنفر بنام یه شرکت بامن وارد معامله شدند وکلاهبرداری کردند چک دزدز به من دادند ولی متاسفانه باکمال سادگی چکهامو از من گرفتن من شکایت کردم ولی چون مدرکی علیه اونا نداشتم مرابه کارشناسی فرستادن چون کلاهبرداران یه صورت جلسه اوردن وگفتن مافسخ قرار داد کردیم درصورتی که من روحمم خبر نداشت کارشناس رای داد که امضاواثر انگشت مال منه ولی متن تصویه حساب بعداضافه شده باز کلاهبرداران اعتراض کردن بعداز دوسال هیت سه نفره نیز همین رای رو داد اما حال باگذشت دوسال ونیم بدون توجه به نظر کارشناسی قرار منع تعقیب صادر شده .من اعتراض کردم بازم تجدید نظر ختم پرونده رو اعلام کرده اینه حکومت اسلامی مالت روبرمیدارن بااون باج میدن وکیل میگیرنو محکومت میکنن مبلغ چکم دویست وبیست میلیون بوده که دادسرای رشت این حکم وصادر کرده .هیچ فریادرسی نیست دراینجا رفتم دفتر دیوان حتی اجازه ندادن برم داخل .وااااای به حال مظلومان

 60. عیوض مهدی زاده می گوید

  باسلام برادر من به من کمک کنید من اشتباه کردم به خاطر چک شکایت کردم چرا کسی نیست به پرونده من رسیدگی کند چشم من نیاز به عمل دارد کمکم کنید پولم رابگیرم تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگررسیدگی از طرف مقام قضایی صورت نمیگیرد به طرفیت ان شخض شکایت انتظامی نماید

 61. شریفی می گوید

  باسلام ۴۰روز پیش مورد حمله چند دزد مسلح قرارگرفتم خودرو گوشی و تمام مدارک من رو بسرقت بردند خودم مورد ضرب وشتم قرارگرفتم یکی از عوامل سرقت رومن شناختم و به قاضی گزارش دادم قاضی دستور جلب طرف روداده امامحل سکونت شخص درحوزه شهرستان نیست قاضی نیابت روصادر نمیکنه تا اگاهی دزد ها رو بگیره فقط از شورای اون محل میخواد دزدرو قانع کنند ک بیا خودش رو تسلیم‌ کنه اما آقای دزد حاضر نمیشه لطفا من رو راهنمایی کنید چه کنم .۷۰میلون پول نقد گوشی با دوخط فعال وخودرو پارس اتومات ب همراه لوازم شخصی سرقت شده ممنون میشم راهنمایی کنید منتظرم

 62. علیرضاصفدری می گوید

  باسلام یه گوشی ازبنده به سرقت بردن که دادیم ردیابی کنندالان طبق ردیابی اپراتورایرانسل گوشی باشماره ایرانسل به نام امیرحمزه ریگی فعال است ولی قاضی پرونده حکم ختم پرونده راداده چکاربایدبکنم

 63. علیرضاصفدری می گوید

  باسلام یه گوشی ازبنده به سرقت بردندکه بعدازردیابی طبق نظراپراتورایرانسل باشماره تلفن به نام امیرحمزه ریگی فعال است وشکایت کردم ولی قاضی دستورمنع تعقیب متهم وختم پرونده راداده چکاربایدبکنم که حق خودم رابگیرم

 64. ناشناس می گوید

  باسلام یه گوشی ازبنده به سرقت بردندکه بعدازردیابی طبق نظراپراتورایرانسل باشماره تلفن به نام امیرحمزه ریگی فعال است وشکایت کردم ولی قاضی دستورمنع تعقیب متهم وختم پرونده راداده چکاربایدبکنم که حق خودم رابگیرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتونید به این قرار اعتراض کنید.

 65. عرفان می گوید

  باسلام بنده کارمندی دارم که باهمسرشان به مشکل برخورده وازاوشکایت رابطه نامشروع کرده که منی که صاحب کارشون هستم رابطه نامشروع دارندخانم رفتن پیش قاضی وگفتن که بنده هیچ کاری باایشان نکردم ولی قاضی رای بازداشت داده بدون مدرک بنده بایدچیکارکنم

 66. علی اصغرافتخاری می گوید

  باسلام پرونده ای دارم درناحیه۵شعبه۵ بازپرسی ناحیه بنده موادفروش بودم وبخاطراینکه دولت اموالم مصادره نکنه بنام همسرم کردم ودرسال۹۳به حبس ابدمحکوم شدم ودرسال۹۹بااولین مرخصی متوجه شدم خانم تمام اموالم بالاکشیده ولوازم منزلم که تمامی فاکتوربنامم بوده به اقوامشان فروخته که دردادگاه خریدارامده گفته وآقای قاضی خانم راباقیدوثیقه ازادکردبعداز۲ماه رای برگشت گفته بایدبری حقوقی شکایت کنی

 67. محمود معصومی می گوید

  سلام بنده برای ملاقات طفلم به شعبه مربوطه رفته وچون خودم نمیتوانم با خانوم به دلیایل شکایت هایی که با یکدیگر داریم تماس بگیرم به منشی شعبه گفتم که با او تماس گرفته تا طفل را برای ملاقات بیاورد ومنشی هم به رییس دادگاه ابلاغ نمود و رییس هم با توهین به بنده که ما مگر نوکر شما هستیم وبه سرباز گفت که بنده را بیرون بیندازید از دادگاه بیرونم کردن حالا بنده باید چیکار کنم به کجا باید بروم تا بتوانم از حق خودم دفاع بکنم این در شان یک رییس دادگاه نبس که با درباب رجوع این برخورد بشود ممنون میشم منو راهنمایی کنید

 68. میر امیر حسینی می گوید

  سلام. سند ملکی من دست یکی از آشناییمون بود برده بدون اطلاع من به یه زندانی تودیع وثیقه (۴۰۰ میلیون ضمانت) کرده ،برای مرخصی زندانی. حالا زندانی هم غیبت کرده و از کشور خارج شده. چطور قاضی یا کارمند امور زندانیان بدون احراز هویت وثیقه گذار اقدام به تودیع وثیقه کرده.؟ لازم به ذکر است که بنده در همان زمان خودم تو حبس بودم. زندان بودم. من به کجا شکایت بکنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما میتوانید براساس تخلف مقام صادرکننده تامین کیفری به عنوان وثیقه شکایت نمایید وبه کسی که سند درتصرف ان فرد قرارداشته را ازبابت خیانت درامانت شکایت کیفری مطرح نمایید

 69. امیر اخگر می گوید

  سلام یه پرونده داریم با اوقاف با کلی کار شکنی دیوان رای به ضرر ما رو دو بار نقض کرد،اما قاضی رای نمیده و به ضرر ما فعالیت میکنه باید به کی شکایت کنیم
  شعبه ۶ تجدید نظر شهرکرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نمایید.

 70. مهدی اسحاقی می گوید

  باسلام وعرض ادب.در صورت تعارض در شهود شاکی ومتشاکی استناد به قاعده فقهی”الدلیلان اذا تعارضا تساقطا”توسط دادگاه،مستلزم تساوی تعداد شهود هریک ازطرفین دعوی میباشد؟یعنی اگر شاکی یک شاهد زن(که همسرش میباشد)داشته باشدوبه همراهش سوگند یاد کند ومتشاکی دوشاهد مرد داشته باشد قاعده فقهی فوق مورد استناد است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :قاعده فوق یعنی دودلیل که درمقابل هم هستن هردو دلیل ساقط میشوند.

 71. ف -ه می گوید

  سلام
  می خوام بدونم چطور میشه قاضی بدون شاهد و بدون برگذاری جلسه رای میده و یک جوان رو محکوم میکنه
  مگر میشه که بدون شاهد و بدون برگذاری جلسه که شکات حاظر بشن رای داده بشه حق یک مظلوم پایمال بشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانید به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نمایید.

 72. بهروزسهرابی می گوید

  سلام ازیک نفرمبلغ ۵۲ میلیون تومان طلب دارم درشورامحکوم به پرداخت شده چون نامبرده داری یک باب مغازه تجاری میباشد.که مدارک درپرونده هست حال باتوجه به اعتراض نامبرده شعبه احقوقی حکم شوراراردومبلغ ۵۲میلیون راماهی صدهزارتومان تقسیط نموده بدون پیش پرداخت امااین قاضی تخلف نموده یانه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:چون توان پرداخت نداشتن دادگاه حکم به تقسیط دادن.

 73. امین عزیزی می گوید

  سلام سند ملک ما دست بنگاهدار بوده بعد از هشت سال محکوم شده که سند ما را نداده و باعث ضرر به ما شده و ادعای خسارت کردیم شعبه دیگه ای حکم به نفع بنگاهدار داده و هیچ پیامی در سامانه ندادن وقتی مراجعه به دادگاه کردیم تازه برگ حکم دادن به ما میگن وقت اعتراضتون تموم شده کجا از دست قاضی شکایت کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توان از دادگاه انتظامی قضات اقدام به شکایت کرد.

 74. دیرانی می گوید

  چندوقت پیش سندملک راضمانت برای شخصی گذاشتم که ازموعدی که گفته بودندبیشترشدبه شعبه مربوطه مراجعه وکتبی اعلام نمودم دیگرضمانت ایشان رانمیکنم که شعبه ازدریافت تقاظاامتنانمودندومتهم بارهاازسوی شعبه احضارشده ولی هیچ اقدامی ازسوی شعبه نسبت به درخاست اینجانب صورت نگرفته است لطفاراهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:چون سند وثیقه می باشد می تواند وثیقه خود را مسترد نمایید.

 75. صالحی می گوید

  باسلام
  فردی به جرم سرقت محکوم به ۲۱ماه حبس وردمال شده است..ولی شاکی ردمال بیشترازانچه که بوده نوشته است.ایامیتواند به مدت حبس و ردمال اعتراض کرد؟ایا بعدتحمل یک سوم از حبس میتواندازادی مشروط یا تعلیق بگیرد؟ممنون ازشما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله در صورتی سابقه نداشته باشید می توانید در خواست ازادی مشروط نمایید.

 76. Vahid می گوید

  خدا از هر چی قاضی رشوه خور و عقده ایه نگذره که به نا حق برام رای دادگاه دادن به خاک سیاه نشوندنم بیشرفای عوضیا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نمایید.

 77. هاشمی می گوید

  سلام بنده از قاضی دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۰ در مجتمع قدیر شکایت دارم بدلیل زیر پای گذاشتن مستندات و مستدلات بنده و صدور حکم ناحق به نفع شخص ثالث که با ارائه استناد غیر واقعی و دست ساز باعث شد دو حکم بدوی و تجدید نظر بنده که به نفع من صادر شده بود کاملا نادیده گرفته شده و حکم دادگاه ثالث ۱۸۰ درجه به نفع شخص ثالث صادر شود لطفا راهنمایی نمایید که کجا مراجعه کنم و این حق کشی قاضی را که روز روشن انجام داده گزارش کنم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.

 78. ناشناس می گوید

  سلام.
  خانم من بخاطر نفقه شکایت کرده و مدعی هستش که نفقه پرداخت نشده.
  ولی من تمام فیشهای ارسالی تا حال را به قاضی ارائه دادم. ولی قاضی برای من تا حکم قطعی صادر بشه بازداشت زد.
  آیا ایشان خلاف کرده و بنده تمام فیشهای بانکی و ارائه دادم چرا باید بازداشت بشم؟
  خب خانم داره دروغ میگه.فقط حرف میزنه.
  ولی من سند رو کردم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.

 79. سعید حیدری می گوید

  عرض سلام و ادب و احترام بنده چهار سال پیش یک دستگاه خودرو سمند فروخته ام که در توضیحات قرار داد ثمن مامله این بود که در صورت عدم وصول هر کدوم از چکها مامله به خودیه خود فسخ میگردد سند اتومبیل هم اکنون به نام بنده است و چک های مامله وصول نشده که در شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف اصفهان بر بنده شکایت کردند و رای به نفع بنده صادر شد و به شعبه ۱۷ تجدید نظر بهارستان رفت و رای قطعی به نفع ما صادر و اعلام شد ولی متاسفانه پرونده ای در شعبه ۷ حقوقی دادسرای اصفهان تشکیل شد و یک سال طول کشید که رای انفساخ و رای استرداد به نفع ما صادر و قطعی شد و اجرایی صادر شد و تمبر اجرای احکام باطل کردیم ولی متاسفانه شخص ثالثی که هم فامیلی رئیس شعبه ۷ هست با مدارکی جعلی در سامانه ثنا به شعبه ارائه داد و مبنی بر همین مدارک توقیف عملیات اجرائی زدند که مبنی بر همین مدارک حکم بنده ابطال و حمک الزام به سند و هزینه دادرسی بر علیه ما صادر شد و بعد در اولین جلسه دادگاه به قاضیه محترم شعبه اعلام کردیم که این قراردادها که بر اصل ان حکم داده اید جعلی است و به ان مقام محترم ثابت کردیم که در جواب به بنده گفتند دیر گفته اید ما هم گفتیم که اولین جلسه است که این مدارک را گرفته ایم و به خدمت شما عرض کردیم حال از شما کارشناس محترم قضایی تقاضا دارم که بنده را به بهترین روش ممکن راهنمایی کنید از خداوند طول عمر با عظت مسئلت میکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر احساس بر تقصیر قاضی دارید می توانید از دادگاه انتظامی قضات شکایتی علیه قاضی رسیدگی کننده طرح نمایید.

 80. جوان می گوید

  با سلام
  بنده شکایتی از شخصی داشتم
  به مبلغ شش میلیون تومن که توسط وکیلم در چند جلسه از دادگاه اون شخص اقرار کتبی کرده که من کارمند این اقایون بودم ولی مباغ بدهی من این مقدار نبوده
  ماهم با سه تا شاهد ایشون رو تقریبا محکوم کرده بودیم
  ولی تو جلسه اخر دادگاه
  قاضی از متهم خواست که سوگند بخوره که بدهی نداره
  اونم سوگند خورد وتموم شد وما محکوم شدیم به همین سادگی بعد از ۱۵ماه دوندگی
  به نظرتون چیکار باید بکنم تا حقم رو بگیرم…؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به رای دادگاه اعتراض نمایید.

 81. سجاد می گوید

  سلام
  همسرم شکایت مهریه کرده و تقاضای احسار زدم ۵۰۰ سکه رو برای من در نظر گرفتند و ۷ سکه جلو ده ماهی یک سکه …. با توجه به این که بنده بیکار هستم نامه بیمه بیکاری دارم و نامه از اداره ثبت اسناد و املاک هیچگونه مال و اموالی ندارم و شهادت شهود که شهادا دادن من هیچی ندارم و وضع معیشتی خوبی ندارم اما متاسفانه اشد مجازات را برای من در نظر گرفتن حتی درخواست تعدیل هم زدم اما مورد موافقت قرار نگرفت و در تجدید نظر هم حتی رد شد ….. ضمن این که عموهای همسرم اعتراف کردند که ۳ تا قاضی فامیلمونه و این رای نا عادلانه را دادن برعلیه من …. می خواستم بدونم راهی هست شکایت قاضی کنم یا رای رو برگردونم …. الان زنم دنبال حکم جلب منه که منو بندازه زندان و منم متواری شدم خواهش می کنم راهنمایی کنید …محل شکایت دادگاه لرستان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.

 82. سجاد می گوید

  آیا رای رو برمی گردونن و تعداد سکه ها رو کم می کنند چون واقعا توان پرداخت ۷ سکه رو ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به نمایید.

 83. محسن می گوید

  سلام ۱۴ ماه پیش با برادر خانم سر طلب حرف شود که ۳ تای ریختن در خونم ماشینم تخریب کردن ودماغ شکستن وحله کردن شیشه خونه شکستن ودر خونه شکستن وارد خونه شون و۵ ملیون پولم برداشتن با دوربین مداربسته تا امروز هیچ کاری نکرده غازی پرونده چیکار کنم خیلی خسارت زدن چقدر زندانی دارند می خواهم بندازم زندان اگه غازی بندازه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید دلیل و مدارکی ارائه نمایید تا قاضی بهتر رسیدگی نماید حتما ادله شما کافی نیست.

 84. اسماعیل می گوید

  سلام
  منزل مسکونی که با همسر و فرزندم زندگی میکنم و یکبار از طریق اجرای ثبت مستثنیات اعلام و رفع توقیف شده بود قاضی اجرای احکام شعبه ۲۱ دادگاه مطهری مشهد بنام اسما سعادت طرقی دستور مزایده داد و به دفاعیات بعمل آمده از طرف بنده و همچنین مدارکی که ارائه دادم توجهی نکرد اصلا نگاه نکرد به مدارک . چه رابطه ای داشت خدا میدونه . باید چکار کنم .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید بایک وکیل مشاوره کرده و درخواست ابطال مزایده نمایید.

 85. نورالدین رضایی می گوید

  با سلام قاضی شعبه صدویک کیفری هرسین بنام احمد عیساییان از اقای حاجی خان کاکاوند رشوه گرفت وحق بنده راپایمال کرد البته رشوه خواری در استان کرمانشاه بصورت مافیایی انجام میشه همچنین همدست این اقا شعبه بیست تجدید نظر وشعبه پانزده تجدیدنظر کرمانشاه بنامان روح الله محمدی شعبه بیست وسالم کرم پور شعبه پانزده‌ هست مدارکم کامل هست یک پیام بفرستی هرجا بخواهی میارم خدمتتان ۶

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید با اثبات وقایع اعلامی از دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.

 86. میثم می گوید

  با سلام
  آیا قاضی شعبه حقوقی میتواند یک مبایه نامه جعلی را تایید کند باوجود اینکه از دادیار و قاضی که بدون در نظر گرفتن جعلی بودن آن قرار منع تعقیب صادر کردند ودر همان رابطه پرونده تشکیل شد در دادسرای عالی اما متهم بعد از گرفتن قرار منع تعقیب اقدام به التزام به سند کرده و بنده به قاضی مدارک منوط به جعلی بودن مبایه نامه را دادم اما هنوز ابطال خواسته متهم رو اعلام نکرده میخوام بدونم آیا ممکنه این قاضی هم تایید کنه مبایه نامه جعلی رو که هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اون رو صراحتا جعلی عنوان کردند یا نمیتونه اما فعلا چند ماه است که بلاتکلیف مونده و تصمیم نمیگیره اما اگر تایید کنه این قاضی هم ازش شکایت میکنیم .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   برای دریافت مشاوره نیاز به مشاوره دارید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 87. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر دوستان بنده دل پر دردی دارم از قوه قضایه الان ۲ سال که درگیر پرونده ای شدم بدون مدرک درست حسابی محکوم شدم زندانی زدن جریمه زدن من نه سابقه کیفری دارم نه دنبال دردسر هستم یک ادم حروم زاده لاشخوری پیدا شده از من پول زور میخواد بگیره تو دادگاه اشنا داره معلوم نیست چی به این کفدار ها میده که منو محکوم کردن تجدید نظر هم بدون این که ابلاغم کنه سری رای تایید کرده در دادسرا بی گناهیم ثابت شد پرونده بسته شد باز با دادستان پارتی بازی کردن رای نقص شد من پیش کی برم مشگلمو بگم این چه مملکت خر تو خر بازاریی به خدا از خرج زن بچه ام دارم میزنم تو دهن وکیل دادگاه می ریزم چرا کسی پاسخگو نیست رفتم شکایت کردم از طرف به جرم خیانت در امانت کلی پول خرج کردم پرونده تا رسیده دادگاه سری مختومش کردن اخه بی شرفا شما متهم یک بار هم ابلاغش نکردین چرا پرونده ای که انقد خرج کردم تا به اینجا برسه رو بی دلیل می بندین ها وقتی میگم پارتی داره طرف باور کنید الان من از دست این دو قاضی شاکی هستم ماده ۴۷۷ هم جواب نمیده چون قضات مشهدی همه شون نون به قرض هم میدن تا این شیادین پشت هم باشن حرف ما به جایی نمیرسه اقا من اعصبانیم باید منو راهنمایی کنید همین الان همین الان 😤😤😤😤😤😤

 88. حسین نیک پی می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید من از سال ۹۲ پرونده دارم که در دعوای غیر عمد کور شدم ومتهم با یک وثیقه جواز بی ارزش ازاد شده ومتهم از تنکابن شمال الان پرونده در اجرای احکام است نه از متهم خبری است ونه از ضامن و نه جواز ارزش مالی داردحالا گفتم اگر راهنمایی کنید ایا صندوق دولت بگیرم ویا از دست قاضی پرونده شکایت کنم بابت جواز که قبول کرده

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق صندوق خسارت بدنی نسبت به دریافت دیه اقدام نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق سامانه وکیل تاپ با وکلای انلاین سامانه مشاوره نمایید.

 89. محمد می گوید

  با سلام
  بنده شاکی یکی از مقامات بلند پایه استان خوزستان بودم با موضوع استنکاف از دستور قضایی و گزارش خلاف واقع

  مستندات بنده : حکم دادگاه ، دفاتر تجاری با امضای متهم و نظریه کارشناسی بود
  متهمین هم با ارائه سند و همچنین بصورت کتبی نزد بازپرس به جرم اعتراف نمودند

  اما بازپرس به علت عدم کشف دلیل قرار منع تعقیب صادر نمود و قاضی دادگاه هم نظر بازپرس رو تایید نمود

  آیا قوانین و ادله اثبات دعوا عوض شدن ، آیا ماده ۱۶۶ ق.آ.د.ک عوض شده؟
  اگر که قوانین عوض نشدن ، تحت چه عنوانی باید از بازپرس و قاضی شکایت کرد؟

 90. ابراهیم ایرانپور مبارکه می گوید

  در ماه رمضان سال گذشته بر اساس دو ابلاغیه که از سوی شعبه دوم شورای حل اختلاف شهرستان مبارکه اصفهان جهت رسیدگی به دادخواست آقای حمیدرضا ضیایی فرزند خدارحم به خواسته اعسار از پرداخت مطالبه وجه برایم ارسال گردیده بود با مراجعه به شورای حل اختلاف شهرستان مبارکه بادرب بسته شورای حل اختلاف مواجه گشته وبا انتظار وقت کافی و حضور آقای حسین نصیری وآمدن ایشان به محل شورا پس از دقایقی انتظار به بالا رفته وبادستور ایشان به روی صندلی نشسته وبا خواندن پرونده وعدم حضور خوانده وشهودش به طرح سوال پرداخته که در این میان خانم شکوفه هاشمی کارمند محترم دفتر شعبه دوم با سرک کشیدن به داخل اتاق وجلسه رسیدگی شورای حل اختلاف چندین نوبت اعلام نمودند که آقای حمید رضا ضیایی در پائین شورا ایشان را دیده وگفته اند که بهمراه شهودش آمده وبدلیل نبودن اعضای شورا ایشان بهمراه شهودش رفته اند که پس از چند بار بیان این مسئله آقای نصیری رئیس محترم شعبه دوم  شورای حل اختلاف عنوان نمودند آقای حمیدرضا ضیایی دو جلسه رسیدگی یکی در ساعت ۲و ۴۵ دقیقه و دیگری در ساعت سه و پانزده دقیقه داشته اند واکنون ساعت دو ۵۵دقیقه میباشد ومیباید برای جلسه دوم بهمراه شهودش حضور پیدا می نمودند . در این میان آقای رسول قنبری دیگر عضو شورای حل اختلاف با مراجعه به اتاق با سوال آقای حسین نصیری از ایشان که عنوان نمودند آیا آقای ضیایی را در پایین دیدند فرمودند بله ایشان در پایین بودن و وقتی آقای نصیری گفتند که به ایشان می گفتید بیایند بالا آقای رسول قنبری گفتند که ایشان جلسه داشتند وعجله داشتن و رفتن. آقای نصیری که متوجه اشتباه آقای رسول قنبری گردیده بودند فرمودند که شما کدام یک از آقایان ضیایی را میگویید؟!! ایشان گفتند من آقای عباسعلی ضیایی از اعضای قبلی شورای شهر را میگویم ایشان گفتند آقای حمیدرضا ضیایی را می‌گویم ایشان گفتند که من ایشان را نمی شناسم؟!! پس از آن متاسفانه حمیدرضا ضیایی در بیرون از شورای حل اختلاف به چند نفر گفته بودن که من در جلسات شورای حل اختلاف حضور پیدا نمی کنم ولیکن حضورم را از طریق دفتر دار شورای حل اختلاف اعلام می نمایم. در فردای آن روز با مراجعه به خانم شکوفه هاشمی در اعتراض نسبت به این اقدام ایشان به ایشان اعتراض نمودم که ایشان در بیرون اینگونه مطرح می نمایند آیا این کار واقدام شما در اعلام حضور افرادی که در جلسات شورا حضور پیدا نمی کنند برای همگان است ؟!!وآیا این کار وعمل شما برای شما منفعتی داشته ؟ که در این میان خانم هاشمی مرا تهدید به شکایت وتهمت وافترا نموده واین که شما به من گفته اید چه مبلغی پول گرفته اید ؟!!سپس از اقدام خلاف ایشان در ارسال ونوشتن اجرائیه های شعبه پنجم شورای حل اختلاف که پنج سال از ابلاغ آنان گذشته ووفق قانون می باید دوباره به آنان ابلاغ شود واین اقدام ایشان بدلیل عدم توجه ودقت در ابلاغیه ها ی شعبه پنجم باعث گردیده که قاضی محترم متوجه اشتباه وابطال اجرائیه هانموده واین عدم دقت ایشان باعث اطاله دادرسی گردیده و حضور گاه وبیگاه آبدارچی دادگستری مبارکه آقای بهرامی که جزو نیروهای شرکتی می بوده ودر غیاب مسئولین شورای حل اختلاف به پروندهها سرکشی مینموده وهمچنین حضور خواهر ایشان و مادرش در دفتر شعبه دوم شورای حل اختلاف و سرکشی به پرونده ها به قصد کمک به ایشان باعث گردیده نسبت به این کارهای خلاف ایشان به مسئولین محترم شورای حل اختلاف و مسئولین قوه قضاییه نامه نوشته که نامه ام جهت رسیدگی به حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف استان اصفهان جهت رسیدگی ارجاع و با دعوت حفاظت شورای حل اختلاف و به دلیل آنکه خانم شکوفه هاشمی زن بوده که بر اثر غفلت دچار چنین اشتباهاتی گردیده از مسئولین محترم حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف خواستار شدم که به دیده اغماض نگریسته وتذکرات لازم را به ایشان بدهند. سپس متاسفانه ایشان با عداوت  و بغض ‌وکینه شکایتی دروغین با عنوان تهمت وافترا به دادسرای عمومی وانقلاب مبارکه نوشته که شکایتش وفق قانون به شعبه دوم بازپرسی مبارکه ارجاع ودر این میان با نیک نظری بازپرس محترم شعبه دوم متاسفانه ایشان با بغض وکینه خواستار مجازات گفتار وعملی دروغین را برایم می نماید وبا آوردن سه نفر شهود ومعرفی آنان به دادگاه خواستار مجازاتم می گردد که در این میان یکی از شهود بنام آقای بهرامی آبدارچی دادگستری بدلیل حب وبغض وکینه نسبت به گزارش حقیر شهادت دروغین داده وآقای حسین نصیری رئیس محترم شعبه دوم شورای حل اختلاف در جلسه بازپرسی فرمودند که از ماوقع اطلاعی نداشته ونسبت به حقیر چیزی ندیده ونشنیده وامضاء ایشان در پای صورت جلسه صرفآ بخاطر سلسله مراتب اداری بوده ونفر سوم شهود عنوان نمودند که ایشان در آن روز به شورا مراجعه نموده بودند که شاهد جر وبحث من با خانم هاشمی بودند ویکبار گفتند نشنیدم که به خانم هاشمی چنین حرفی بزنم ویکبار گفتند که شنیدم که در این میان حقیر بدلیل رفع‌ سوء تفاهم حتی حاضر گشتم با توجه به اینکه خانم شکوفه هاشمی نسبت به حقیر رنجیده خاطر گردیده از ایشان عذر خواهی نموده که با توجه به تاکید حاضرین مبنی بر بخشش حاضر به گذشت نگردیده ودر این میان باز پرس محترم شعبه دوم وفق قانون وبر اساس مستندات پرونده رای به قرار منع تعقیب صادر نموده که قاضی اظهار نظر به قرار صادره اعتراض وپرونده جهت رسیدگی ورفع نقص به بازپرسی عودت وبازپرس محترم بر نظر ورای وقرار خود اصرار واکنون پرونده وفق قانون بدلیل حدوث اختلاف بوجود آمده به دادگاه ارسال گردیده ودادگاه محترم با پذیرش نظر قاضی اظهار نظر موافقت نموده واکنون پرونده مجددا وفق قانون مورد رسیدگی قرار گرفته .علیهذا از آنجا که بر اساس بررسیهای حفاظت اطلاعات خانم شکوفه هاشمی مرتکب تخلفات دفتری گردیده خواهشمند است مرا راهنمایی فرمائید که چگونه میتوانم نسبت به اعمال خلاف ایشان در دادسرای کارکنان دولت شکایت نمایم .با تشکر وسپاس ابراهیم ایرانپور مبارکه

 91. ابراهیم ایرانپور مبارکه می گوید

  سوء تفاهم حتی حاضر گشتم با توجه به اینکه خانم شکوفه هاشمی نسبت به حقیر رنجیده خاطر گردیده از ایشان عذر خواهی نموده که با توجه به تاکید حاضرین مبنی بر بخشش حاضر به گذشت نگردیده ودر این میان باز پرس محترم شعبه دوم وفق قانون وبر اساس مستندات پرونده رای به قرار منع تعقیب صادر نموده که قاضی اظهار نظر به قرار صادره اعتراض وپرونده جهت رسیدگی ورفع نقص به بازپرسی عودت وبازپرس محترم بر نظر ورای وقرار خود اصرار واکنون پرونده وفق قانون بدلیل حدوث اختلاف بوجود آمده به دادگاه ارسال گردیده ودادگاه محترم با پذیرش نظر قاضی اظهار نظر موافقت نموده واکنون پرونده مجددا وفق قانون مورد رسیدگی قرار گرفته .علیهذا از آنجا که بر اساس بررسیهای حفاظت اطلاعات خانم شکوفه هاشمی مرتکب تخلفات دفتری گردیده خواهشمند است دستور فرمائید به شکایتم از خانم شکوفه هاشمی فرزند جمال کارمند دفتر شورای حل اختلاف با توجه به مطالب گفته شده وبر اساس رسیدگی تخلفات نامبرده در حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف اصفهان رسیدگی واقدام به صدور رای عادلانه نمائید .با تشکر وسپاس ابراهیم ایرانپور

 92. ناشناس می گوید

  از قدیم گفتن شکایت دزد ‌‌پیش شاه دزد بردن کاری بیهوده است از قاضی کوس کش به بالا دستش شکایت ببری چی نتیجه میگیری هیچی همون حرامزاده ای که شده دادستان یا حفا دادگستری این آشغالها را تایید کردن حالا میان برعلیه اونها رای صادر کنن عمرا جمع کنید این ادا ها را

 93. سهرابی می گوید

  من در خواست تمکین دادم که خانم برگرده پرونده رفت حل اختلاف خانم داخل شوار گفت برنمیگرده وکیل خانم هم داخل شوار بود وشنید که خانم گفته برنمیگرده من گفتم حاضر هستم وکالت طلاق بدم که برگرده سرزندگی اگه موردی داشتم ازم راضی نبود طلاق بگیره خانم قبول نکرد . وقتی امدیم بیرون وکیل خانم به من گفت بیا وکالت طلاقی بهش بده با گرفتن تمام مهریه ش شب برو دنبالش برمیگرده منم فکر کردم قصدش خیر رفتم وکالت طلاقی دادم رفتم دنبالش برنگشت به وکیلش گفتم برنگشته وکالت رو فسخ کن زد زیر حرفش . پرو هم هست . سوالم اینه ایا چون وکیل خانم بوده حق همچین کاری داشته که زندگی منو به طلاق بکشانه ؟؟؟شاید مشاوره میرفتیم زندگیم به طلاق نمیکشید. ایا فریب دادن و از اعتماد کسی سواستفاده کردن اسمش وکالته ؟؟؟من باید چکار کنم ؟؟؟ممنون میشم جواب بدید

  1. زینالی می گوید

   سلام: نمی توانید کاری بکنید شما خودتان امضا کردید اجباری نبوده.

 94. محمد می گوید

  سلام کم کردن دیه تخلف است یا نه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر می توانید به مبلغ پایین مصالحه نمایید.

 95. اذر می گوید

  سلام من یک پرونده داشتم که در آن صاحبخانه از من شکایت کرده بود برای اجاره منزل و دادگاه حساب های مرا مسدود کرد بدون اینکه من را بخواهد و اداره را برداشتند بعد از تخلیه منزل با شاهدین منزل را تخلیه کردم هیچ خسارتی به خانه نزدم و هم و پول پیش هم دست صاحبخانه بوده است و قبل از ورود به این خونه کاملا خانه را بازسازی و رنگ کرده بودم که قرار بود بر اینکه اجاره از آن کم شود و این اتفاق نیافتاد و صاحبخانه بعد از ده ما شکایت کرد از من برای اجاره و الان باید اجاره منزل را دوبار پرداخت کنم و خسارت که گفته به منزل زدم و تاخیر و تادیه و پیش قاضی هم که رفتم اعتراض کردند اعتراضشان قبول نیست و اینجا سرگردنه است و من می خواهم به زور از شما پول بگیرم و مجدد حساب من ابسته اند یارانه و حساب حقوقی همرا و هرچه التماس درخواست کردم حساب را باز نکردم و الان مدت سه ماه است که نه این پول برداشت می‌کنند نه حسابم را آزاد میکند و هر موقع که به دادگاه مراجعه می کنند قاضی خیلی بی احترامی و پرخاشگری می کند الان من می خواهم از قاضی شکایت کنم و نمیدانم کجا باید بروم اگر می‌دانید راهنمایی کند

 96. بازنشسته تأمین اجتماعی می گوید

  قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
  قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
  بعد از ۱۱ ماه و ۸ روز هنوز موفق به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست.
  ازمسئولان امر درخواست بررسی و حل مشکل را دارم.
  بازنشسته تأمین اجتماعی از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه

 97. بازنشسته مخابرات منطقه تهران می گوید

  در سال ۱۳۹۴ از اداره کار و در ۱۳۹۶ از دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کردم که متاسفانه به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض بنده را رد کردند
  متاسفانه یکی از نیروهای شرکتی و با همدستی مسئول حراست اداره کل مخابرات منطقه ۵ تهران حق وحقوق پرسنلی رسمی نگهبان را در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران پایمال و ضایع کرده است و به خاطر نامه و تائید به اداره کار خوداری کردند.
  و متاسفانه حاضر به همکاری نیستند.
  و اعتراض هم می کنم متاسفانه مدیر کل اداره کل مخابرات منطقه ۵ تهران هم میگوید موضوع به ما ارتباطی ندارد شرم آور است.
  و این در حالی است که بنده کارمند رسمی اداره کل مخابرات منطقه ۵ تهران وابسته به شرکت مخابرات استان تهران بودم.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند