اعتراض در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور مرجعی است که در باب پرونده رسیدگی شکلی نموده و از راههای فوق العاده شکایت از رای دادگاه می باشد. فرجام خواهی در دیوان طریق شکایت عدولی نیست و در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی شود. آرایی قابل فرجام هستند که در قانون تصریح شده اند. فرجام خواهی در امور کیفری و حقوقی مشابهت هایی دارند منتها ما در این مطلب آنها را جداگانه مطرح نموده ایم.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مهلت و نحوه اعتراض در دیوان عالی کشور (حقوقی)

مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد. در هر حال مهلت درخواست فرجام در صورتی که شخص مقیم خارج کشور باشد دو ماه است. مهلت فوق چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود در صورتی که رای فرجام خواسته از دادگاه نخستین صادر شده باشد، مهلت های مزبور از تاریخ پایان یافتن مهلت تجدیدنظر شروع می شود. تفاوتی نمی کند که رای حضوری یا حکم غیابی باشد. بنابراین در صورتی که فرجام خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت های مزبور تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

اعتراض در دیوان عالی کشور

فرجام خواهی توسط چه کسی انجام می شود؟

فرجام خواهی توسط محکوم علیه انجام می شود در صورتی که حکم قابل فرجام جزیاً علیه هریک از طرفین صادر شده باشد معمولاً هریک در مهلت مقرر اقدام به فرجام خواهی می نماید که در این صورت فرجام اصلی نامیده می شود اما قانونگذار به شخصی که جزئاً به موجب حکم قابل فرجام محکوم شده اما به هر علت فرجام خواهی ننموده اجازه داده است که درصورت فرجام خواهی طرف مقابل فرجام تبعی نماید.

چگونه در دیوان عالی اعتراض به رای کنیم؟

فرجام خواهی طبق ماده۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته به عمل می آید. باتوجه به ملاک صدر ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواه در بازداشتگاه باشد تقدیم دادخواست فرجامی به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است نیز امکان پذیر است. دراین صورت دفتر بازداشتگاه دادخواست را عیناً به دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته می فرستد.

رونوشت یا روگرفت مصدق رای فرجام خواسته و نیز لایحه متضمن اعتراضات فرجامی باید پیوست دادخواست فرجامی باشد. برگ های پیوست دادخواست نیز باید به تعداد فرجام خوانده افزون بریک نسخه باشد به استثنای مدرک سمت دادخواست دهنده که تنها به نسخه نخست پیوست می شود. فرجام خواه علی الاصول مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است مگر درمورد معسرین یا سایر مواردی که استثنا شده باشد.

اعتراض در دیوان عالی کشور

چه موقع دیوان عالی رأی را نقض می کند

یکی از موارد نقض طبق ماده۳۷۱ ق.آ.د.م. عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته است. درصورتی رای فرجام خواسته به این سبب نقض می شود که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد در چنین صورتی دیوان عالی باید نسبت به نقض رای فرجام خواسته اقدام کند. رای فرجام خواسته ممکن است از دادگاهی صادر شود که صلاحیت ذاتی داشته منتها صلاحیت محلی نداشته است. در این صورت رای طبق بند ۱ مزبور درصورتی نقض می شود که خوانده در دادگاه نخستین ایراد نموده باشد.

دومین جهت مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی است. انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با موازین شرعی باید بررسی شود و چنانچه رای مخالف موازین شرعی و قانونی باشد در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.

موارد بعدی در نقض رای به وسیله دیوان نیز عبارتند از: عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد-  آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد و تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.


بیشتر بخوانید: اصطلاحات و قواعد حقوقی ای که باید بدانیم


مهلت و نحوه اعتراض در دیوان عالی کشور (کیفری)

طبق ماده۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مهلت فرجام برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی می باشد. ملاک در تجدیدنظرخواهی ابلاغ قانونی حکم است نه ابلاغ واقعی آن. هرگاه تقاضای فرجام خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و درصورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند.

اعتراض در دیوان عالی کشور

چگونه از رای کیفری فرجام خواهی کنیم؟

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها محسوب می شود طبق ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری؛  آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

 • الف)  جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
 • ب)  جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد.

در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

فرجام‌خواه باید درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.در صورتی که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند.

اگر چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست‌کننده یا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان‌عالی کشور است.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
151 نظرات
 1. معصومه كريمي می گوید

  سلام خسته نباشيد در دادگاه تجديد نظر منشيه شعبه شماره پرونده كه بايد ارسال ميشد به ديوان عالي را اشتباه نوشتن به پست قضايي دادن چه عواقبي دارد اين كار منشي

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تخلف است و به رییس دادگاه یا مجتمع شکایت کنید

 2. محسن طالبی می گوید

  سلام سرقفلی مغازه در تجدید نظر دوبار رای قطعی داد شعبه ۶۱ که طرف دعوا در شعبه یک دیوان عالی نقض کرده چه باید کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   با سلام توضیحات شما بسیار کوتاه می باشد لطفا جهت دریافت راهکار با وکلای متخصص این حوزه با شماره ۸۸۸۶۵۱۲۰ تماس بگیرید

 3. رسول جدی می گوید

  سلام در مورد رسیدگی به عدم اطاعت از حکم دادگاه شخص حقیقی میشه به دیوان شکایت کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نه باید به واحد اجرای احکام روع کرد و این موارد در حوره صلاحیت دیوان نبست

 4. رسول جدی می گوید

  طرف برای تاخیر ۶ساله تحویل پروژه مسکونی در دادگاه متهم شده و با قرار وثیقه ازاد شده و توی دادگاه میگه من تحویل نمیدم تا شما بخواین شکایت کنید یه سه سال دیگه باید منتظر بمونید،

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام درصورتی که دادگاه رای بده به انجام کار الزام میشه

 5. سارا می گوید

  سلام. برای همسرم حکم اعدام اومده ب دیوان عالی پرونده ارسال شده اعتراض زدیم ولی حکم نقض نشد حکم قبلی یعنی اعدام تایید. واصلا توجهی ب اعتراض نکردن. آیا باز میتونیم اعتراض کنیم. چندبار میتونیم اعتراض کنیم ب حکم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام متاسفانه یک بار میشه فرجام خواهی کرد

 6. Davod می گوید

  سلام من حکم قطعی تجدید نظر گرفتم طرف اعاده دادرسی کرد و رد شد الان میتونه دیوان شکایت کنه
  وایا اعتراض دیوان مهلت محدود داره چون رای قطعی ۱/۷/۹۹صادر شده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام علاوه بر اینکه مهلت داره باید علتی که بشود فرجامخواهی کرد نیز وجود داشته باشد

 7. س می گوید

  سلام تاریخ فرجام خاهی از زمان تقدیم درخواست به دادگاه حساب میشه یا از زمان فرستادن آن تا رسیدن به دیوان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام از زمان ابلاغ رای تجدید نظر یا انقضا مدت تجدید نظر

 8. سیدجوادسیدجلیلی کوه کمر می گوید

  سلام ازدفترخانه۶۸سیدباقری به خاطرکلاهبرداری شکایت دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی در خصوص نحوه شکایت بپرسید
   https://vakiltop.com/

 9. سیدجوادسیدجلیلی کوه کمر می گوید

  اقاسیدحسن باقری شمادرنزدخدامسئول هستی بخاطرخیانت

 10. طیل می گوید

  سلام
  من یه معامله داشتم
  بعد دو روز طرف پشیمان شده
  رفته شکایت کرده دوبار رای به طرف ما اومده
  بازم اعتراض زده پرونده رفته استان
  بار سوم رای به نفع طرف اومده رای قطعی هم هست
  الان من چیکار میتونم بکنم
  صددرصد هم میدونم حق بامنه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید با وکیل جلو میبردید قضیه رو الانم باید بررسی کرد دید که قابل فرجام خواهی هست یا نه

 11. مهدی می گوید

  برای اعتراض به رای دیوان عدالت میتوان در دیوان عالی کشور طرح دعوی کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   خیر

 12. محمد می گوید

  سلام من وزارت کار شکایت کردم متاسفانه بعلت آشنایی کارفرما و هیت تشخیص (فقط یک قاضی درهردوجلسه رسیدگی کرد) حکم داد رابطه کارگر و کارفرما احراز نشد باتوجه به اینکه هم پرینت حساب داشتم و کارفرما اقرار به کار کردنم نمود ولی ادعا کرد شریک بودیم وتنها مدرک شهادت خدا را عنوان کرد. حالا برای اعتراض به دیوان چگونه باید عمل کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   در خصوص نحوه اعتراض در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی سایت زیر از وکلای ما بپرسید
   https://vakiltop.com/

 13. علی می گوید

  سلام وقت بخیر تجدیدنظرخواهی حکم قعطی داده ب طرف پرونده من .دیوان رای رو ب من داده
  طرف میتونه اعتراض ب رای دیوان بزنه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر رای دیوان قطعی است

 14. سراب می گوید

  باسلام ببخشید همسرم ازمن بجرم دزدی شکایت کردن ک من پول و طلا و جواهر ومدارک هویتی ایشان رو دزدیدم در شورا خودشان اعتراف کردن ب دروغ گفتنشون و اعلام رضایت کردن بعد حدود سی و سه روز خواهرشان همین شکایت را مطرح کردن ولی با عنوان مطالبه طلب و خیانت درامانت ک بازهم رد دعوی شد من متقابل شکایتی مبنی بر توهین و تهمت مطرح کردم هردوشکایت راک کرده بودند داخل پرونده قراردادم ولی الان رای اومده ک تبرعه شده اند چنین چیزی چطور امکان داره ومن باید چیکار کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. با توجه به اینکه در طرح شکایت افراد، سو نیت افترا وجود نداره و بدنبال طرح شکایت افترا از شکایت، راه احقاق حق بسته میشه علی الاصول منع تعقیب صادر میشه و کاری از دست شما برای طرح شکایت بر نمی آید. ولی اگر به شما مجددا تهمت زدند امکان شکایت به استناد ادله هست

 15. سراب می گوید

  ممنون میشم پاسخ من رو هم بدین باتشکر

 16. مهدی می گوید

  سلام
  آیا امکان شکایت از دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

 17. عباسی می گوید

  سلام پیام اومده برام که رای دیوان عالی صادر شده ولی هنوز با گذشت یک ماه ابلاغ نشده که رای رو ببینم. چقد طول میکشه باید چیکار کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام برای ابلاغ باید در سامانه ثنا عضو شید

 18. عباس می گوید

  سلام شاکی ازمن به جرم فروش مال غیرشکایت کردمعامله مافسخ شده بود اما چیزی ننوشتیم دادگاه بدوی منع تعقیب صادرکرد اعتراض کرد رای گرفت تجدیدنظرهم گرفت من شاهدبرده بود که معامله فسخ شده بوددرواقع همین است اما به شهودودلایل من توجه نشده ودروغ طرف پذیرفته الان چکار کنم حقم پایمال شده

 19. علیرضا می گوید

  سلام پرونده من در شعبه تجدید نظر رای قطعی صادر شده ولی طرف اعتراض به دیوان عالی کشور کرده آیا من میتونم منتظر رای دیوان عالی نباشم وبرای گرفتن دیه ام اقدام کنم

 20. زهرا می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  من شاکی پرونده ضرب و جرح عمدی هستم
  دردادگاه تجدیدنظر حکم قطعی گرفتم
  که حبس متهمم ۲سال تعویق گرفته آیا می تونم جایی اعتراض کنم؟؟؟
  کجا؟؟؟؟
  باتشکر

 21. چابک می گوید

  سلام پرونده مطالبه طلب داشتم ک شورا رای ب ضرر من داده واعتراض زدم پرونده رفته دادگاه قاضی هم همان رای را قطعی صادرکرده ک اعاده ی دادرسی نموده ام ک بازهم ب پرونده ام رسیدگی نشده الان باید چکارکنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   متاسفانه موضوع قطعی شده

 22. حمید رضاچابک می گوید

  سلام پرونده مطالبه طلب داشتم ک شورا رای ب ضررمن داده اعتراض زدم پرونده ب دادگاه رفته قاضی هم همان رای را قطعی صادرکرده ک اعاده ی دادرسی دادم بازم ب پرونده ام رسیدکی نشده و همان رای دادن الان باید چکارکنم؟

 23. جاسم دیدار می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید در مورد پرونده کیفری ایا ب حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان میشه اعتراض کرد؟؟بعد کجا باید اعتراض زد در دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور باید اعتراض زد کدومش؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   خیر مگر اینکه جهات فرجام خواهیوجود داشته باشد

 24. میترا می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده شکایتی با عنوان توهین و تهمت و قذف طرح کردم که در تجدیدنظر رد شده و اصلا هیچ مجازاتی تعیین نشده
  تو دیوان عالی دستم به جایی میرسه یا نه؟

 25. صالحی می گوید

  با سلام و عرض ادب ریا تجدیدنظر کیفری به نفع ما شده ولی طرف مقابل به دیوان شکایت کرد رد شد حالا دوباره با بیان دیگری دیوان اعاده دادرسی کرده حکم برائت گرفته و رای نقض کرده
  آیا ما میتونیم شکایت کنیم و به چه عنوان ؟وقتی محتوا پرونده تغییر نکرده چه طور با چند بیان اضافی دوباره به دیوان شکایت کرده ودر ضمن آیا شکایت به دیوان مهلت نداره؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مهلت فرجام خواهی بیست روز ازتاریخ ابلاغ رای میباشد ورسیدگی در دیوان محدود به موضوع و جهات قانونی نیست

 26. علی می گوید

  سلام نمیتونم مطرح کنم لطفا تماس بگیرید راهنمایی کنید خانوادگی هستش

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بیا شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 27. محمد می گوید

  باسلام
  عرض بنده اینه که من مردادماه امسال طرح پیش فروش کوییک اس ثبت نام کردم و مبلغ۴۰میلیون پیش پرداخت کردم.اون موقع با کوییک حدود۹۰تومن بود و برام مقدور بود که الباقی مبلغ رو واریز کنم الان که دعوتنامه بنده اسفند ماه هستشمیگن که قیمت شده ۱۴۳میلیون واقعا با این تورم و فشار اقتصادی که روی همه هست این انصافه. بخدا برام مقدور نیست تکمیل وجه کنم. توروخدا یا قیمت رو اصلاح کنید یا طرح تبدیلی بذارین برامون.تیبا و ساینا.بخدا من هم تازه ازدواج کردم با یه ذوقی که ماشین صفر دستم میاد.تو رو خدا یه فکری به حال ما هم کنید.ممنون میشم.سپاس

 28. ناشناس می گوید

  سلام من مقدار زمین مهریه دارم پدر شوهرم دوسال پیش به دخترش زمین داد و زمین دخترش راه نداشت واز زمین من راه به وجود آوردند و مقداری از زمین منو تصرف کردند تاریخ زمین من حدود چهارده سال پیش است خواهر شوهرم زمین رو فروخت به کسی دیگه من جلوه راه رو گرفتم رفت واسم شکایت کرد من محکوم شدم تورو خدا به دارم برسید چکار کنم تجدید نظر هم زدن کرد چکار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر سابقه عبور ازملک شما طولانی باشد نمیتوانید مانع از عبور از ملک شوید

 29. مرادی می گوید

  سلام من مقدار زمین مهریه دارم پدر شوهرم دوسال پیش به دخترش زمین داد و زمین دخترش راه نداشت واز زمین من راه به وجود آوردند و مقداری از زمین منو تصرف کردند تاریخ زمین من حدود چهارده سال پیش است خواهر شوهرم زمین رو فروخت به کسی دیگه من جلوه راه رو گرفتم رفت واسم شکایت کرد من محکوم شدم تورو خدا به دارم برسید چکار کنم تجدید نظر هم زدن کرد چکار کنم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام باید تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 30. لیلا فرقانی می گوید

  با عرض سلام خدمت شما،من ۴ ماه پیش ی دعوای خانوادگی داشتم ،ک با همسرم هیچ مشکلی نداریم، ولی خانوادش منو از خونم بیرون کردن و ی پسر ۶ ساله دارم ک اون رو ازم گرفتن و طلا هام رو ازم ب زور گرفتن، و در خانه ام رو ب روم بستن، من الان شکایت کردم ،و شاهد هم دارم ولی اصلا ب پرونده ام رسیدگی نمیکنن،میتونم ب دیوان عالی کشور اعتراض کنم؟؟،احساس میکنم تخلفی در این کار هست ک اصلا ب پرونده من رسیدگی نمیکنن؟

 31. لیلا فرقانی می گوید

  با عرض سلام خدمت شما، من ۴ ماه پیش ی دعوای خانوادگی داشتم، ک با همسرم هیچ مشکلی نداریم اما خانوادش منو ب زور از خانه ام بیرون کردن و تمام طلا هام رو ازم گرفتن و کتک هم زدن منو و ی پسر۶ساله دارم ک ،پسرم رو ازم گرفتن،الان من ۴ ماهه ک فرزندم ندیدم،من الان ی ماه هس ک شکایت کردم و شاهد هم دارم ولی اصلا رسیدگی نمیکنن ب پرونده من،الان من میتونم ب دیوان عالی کشور اعتراض بکنم، ؟؟؟من احساس میکنم ک ی تخلفی هست در این کار ک ب پرونده من اصلا رسیدگی نمیکنن، ممنون میشم اگه کمکم کنین؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر تحت صلاحیت دیوان نیست. برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 32. لیلا فرقانی می گوید

  با عرض سلام خدمت شما
  خواهش میکنم ب پرونده من رسیدگی کنین
  الان من ۴ ماهه ک از خونم بیرون کردن،طلا هام رو گرفتن و پسرم رو ازم گرفتن،شکایت کردم شاهد هم دارم ولی اصلا رسیدگی نمیکنن،احساس میکنم تخلفی هس در این کار ک رسیدگی نمیکنن

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 33. لیلا فرقانی می گوید

  سلام
  لطفا برای پرونده من رسیدگی کنین، اصلا توی شهر ما رسیدگی نمیکنن با این ک شاهد هم دارم

 34. محمود می گوید

  سلام بنده شکایتی علیه شرکت سیمان بهبهان همراه با مدیر عامل شرکت در خصوص عدم بازگشایی پاکت مناقصه داشته ام، عنوان شکایت ممانعت از حق و سو استفاده از موقعیت بوده ولی شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب صادر و شعبه کیفری بدون توجه به مدارک بنده قرار را تایید و قطعی نمود حتی من نمی تونم به تجدیدنظر اعتراض کنم، آیا میشه در دیوان عالی موضوع را پیگیری کنم .
  باتشکر

 35. مهدی می گوید

  با سلام بنده محکومیت مالی دارم با شش تا شاکی که جمع مبلغش ۸۰۰ملیون هستش و ۶،ماه هم زندان بودم بعد با وثیقه اومدم مرخصی و اعسار دادم که مبلغ ۲۵۰ملیون پیش قسط با ماهی ۲۵ملیون اقساط برام دادن الان من با توجه به اینکه هیچی ندارم و به دادگاه هم اثبات شده و من نمیتونم بهیچ عنوان مبلغ پیش پرداخت رو بدم ایا میتونم درخواست رای باز شدن رو بدم ؟؟؟خیلی ممنونم راهنماییم کنید

 36. عادل بزم می گوید

  سلام من در دیوان تبره شدم ورای قطعی شده والان درخواست حق وحقوقم نموده ام قاضی پرونده رای میده بیمه وسنوات ایام تعلیق پرداخت شود ولی حقوق نه مگه میشه.؟

 37. مرتضی سلطانی می گوید

  سلام
  پرونده دادخواست برای سرقت شن وماسه وتخریب زمین زراعی توسط شرکت شن و ماسه در دادگاه شهرستان ابهر دارم که در مرحله اول کارشناس اعزامی علنا گزارش عکس واقعیت رو ارائه کرد و قرار منع تعقیب تنها با نظریه کارشناسی صادر شد و پس از اعتراض رای تجدید نظر استان اومده که شما دیر اقدام به اعتراض کردین و رای منع تعقیب داده، در حالی که پیامک ابلاغ ششم دیماه اومده وهفتم مراجعه و حکم را گرفتیم و دهم دیماه یعنی پس از ۳ روز برگه اعتراض رو با مدارک دال بر محرز بودن ادعا ولی در حکم تجدید نظراستان تاریخ ابلاغ را ۲۲ آذر نوشته اند،
  از پیامک اسکرین شات داریم
  برای اعتراض و ادامه دادرسی به کجا باید مراجعه کنیم؟!
  با تشکر از توجه وراهنمایی شما بزرگواران

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید فرجامخواهی نمایید

 38. ناشناس می گوید

  سلام‌‌یه‌رای,ازبجنوردبرام‌اومدباطلاقم‌موافقط‌کردندشوهرم‌فرجام‌خواهی‌کرده‌دوماه‌کی‌جوابش‌میاد‌اگه‌رای‌قطی‌بشه‌میتونم‌جدابشم‌یانه

 39. عزت الله خالدیان می گوید

  سلام خسته نباشی .در مورد سرقت طلا از منزل توسط یکی از اشناهام با اینکه قاضی به سرقت کردن وبدونه اجازه وارد منزل شدن ثابت شده استولی در مورد طلا هیچ اقدامی نشده واصلا اسمی از طلا نبردن با اینکه روز که سرقت کرده رفته ماشین به اسم زنش گرفته .ما باید چکار کنیم دو ساله زندگیم شده جهنم .پس چراجوابی دریافت نمی کنم

 40. عزیزی می گوید

  سلام من یه پرونده تصرف عدوانی داشتم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد اعتراض گذاشتم در شعبه ۲ کیفری هم قرار دادسرا تایید شد.
  آیا راه دیگری برای اعتراض هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید یک دلیل جدید کشف شود برای از سر گیری موضوع

 41. عزت الله خالدیان می گوید

  سلام اگر کسی. از وقت رای قطعی دادگاه گذشته باشد. شکایت دادخواهی به دیوان عالی کشور جواب مدهند چون ما تازه فهمیدیم که به دیوان عالی کشور شکایت دادخواهی کنیم .

 42. عزت الله خالدیان می گوید

  سلام اگر کسی. از وقت رای قطعی دادگاه گذشته باشد. شکایت دادخواهی به دیوان عالی کشور جواب مدهند چون ما تازه فهمیدیم که به دیوان عالی کشور شکایت دادخواهی کنیم .خوب پس چرا جوابی دریافت نمیکنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تا وقت رسیدگی تعیین شود برای رسیدگی زمان بیشتری میبرد

 43. حسین حسن پور می گوید

  عرض ادب
  ازبنده شکایت شده ک متاسفانه تابلودزدیدم بنده دردادگاه رددادم ک کارمن نیست ولی همون روزهادرگیرمسایل پزشکی خانم م بودم من را۶ماه حبس متهم کردندالان دلایل وشواهدی ومدارکی دارم ک بنده بی گناهم رای قطعی شده بایدچکارکنم میتوانم به دیوان عدالت نامه بدم حداقل یک جلسه برگزارشودتا بی گناهیم ثابت کنم

 44. صابر می گوید

  سلام بعلت قصورپزشکی بریدگی شریان توسط دکترپدرم فوت میکند بعد طی شکایتی طبق مدارک پزشکی که قید شده بریدگی شریان بعد عمل بوجود امده منجر به فوت پدرم میشه حتی فوت نامه ثبت احوال تاییدکرده این موصوع روحکم دادگابدوی تجدیدنظرماده۴۲۶تجدیدنطرهر۳تاحکم به پرداخت دیه کامل کردن دکتررو
  بعدیسال گرفتن دیه ازدکتر.طبق ماده ۴۷۷پرونده دیوان میره وحکم به پرداخت ۱۰درصددیه داده!!!۳تاحکم منو نقص کرده شعبه ۱۹ حکم قطعی دیوان صادرکرده!!من پدرم فوت کرده اخه ۱۰درصدبه چا مبنا دلیل مدرکی!!!خدایا شکایتمون پیش کی ببریم این ناحقی رو اقای ریسی شما کمکم کن شعبه ۱۹دیوان عالی حکم خلاف شرع وقانون زده

 45. هادی ام می گوید

  سلام بنده کارمنددادگستری ام یه نامه مربوط به اجرا احکام رو ازشعیه استعلام کردم الان واسم حبس بریدن و قطعی شده. چجوری به دیوان شکایت کنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام توضیحات ناقص است با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 46. عزت الله خالدیان می گوید

  سلام. چگوتگنه میتونم نامه دادخواهی به سگصورت حضوری به دیوان عالی کشور ببرم. چون دو ساله از قضیه سرقت طلا از منزل میگذرد هنوز به اصل موضوع رسیدگی نشده چون سارق خودش به بردن وسایل برقی اعتراف کرده وبا پیام تلفنی جواب داده که من وسایل بررداشتم زما هم به عنوان سرنخ در پرونده قرار دادیم بوقتی اسم طلا بردیم گفتیم شکایت می کنیم گوشی هیات خموش کردند در صورتی که سارق برادرزاده همسرم است توبه بردن طلا قرار کرد ولی بعد از چند روز جواب نواز

 47. آرزو می گوید

  سلام وقت بخیر، من در ازمون استخدامی دستگاه اجرایی ۹۹ شرکت کردم با توجه به اینکه نمره قبولی رو اورده بودم بهم اجازه رفتن به مصاحبه رو ندادن ، به دلیل پارتی بازی ک شد من رو حذف کردن و آشنا خودشون گذاشتن سرکار، میخواستم اداره اموزش و پرورش رو شکایت کنم اما نمیدونم چطوری و به کدوم قسمت باید شکایت بزنم لطفا منو راهنمایی کنید

 48. غلامیان می گوید

  سلام‌رای دیوان چه مدت طول میکشه صادر شه و اینکه ایا میتوان به رای دیوان اعتراض کرد ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   یعد از مراحل قانونی رای صادر میشود و قابل اعتراض است

 49. منصورخدابنده لو می گوید

  من یه پونده کیفری دارم اعتراض زدم تجدید نظر ۳سال حبس داشتم وردمال بعد از دوماه ابلاغ دادند که ظرف ده روز باید ردمال رو بیای پرداخت کنی وگرنه جلب میشی درضمن رای تجدید رو هم ندیدم ونمیدونم چی شد میخام ببینم میتونم دیوان اعتراض بزنم یا نه …..با تشکر

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام باید پرونده بررسی بشه که ایا میشود فرجام خواهی کرد یا خیر

 50. سید حسین یزدانشناس می گوید

  سلام من در دادگاه بدوی رای گرفتم ‌طرف مقابل در مهلت قانونی اعتراض خود را نگذاشت یعنی در واقع بعد از بیست و چهار روز اعتراض گذاشت که دادگاه بدوی باز رای بر رد اعتراض به دلیل گذشتن وقت قانونی اعتراض داد که در چنین مواردی دیگه فرجام خواهی نبایید قبول شود اما متاسفانه شعبه ۵ دیوان عالی کشور فرجام خواهی را قبول کرد وراب را هم نقض کرد حالا سوال من این است من که پولی ندارم کجا بایید داد و فریاد بزنم

 51. سید حسین یزدان شناس می گوید

  سلام من ‌پرونده ای دردادگاه شعبه اول سپیدان داشتم دادگاه بدوی رای به من داد طرف مقابل ظرف مدت بیست روز قانونی اعتراض نگذاشت بیست و چهار روز طول کشید بعد اعتراض گذاشت دادگاه رای به رد اعتراض داد فرجام خواهی کردند که در چنین موقعی فرجام خواهی بایید رد شود اما شعبه ۵دیوان عالی کشور هم فرجام خواهی را قبول کرد هم رای را نقض کرد سوال من این هست من که پول ندارم چگونه بایید جلو این ظلم را بگیرم

 52. جمال حسینی می گوید

  با سلام. در یک شرکت ویزیتور بودم پس از سه سال ورشکست شد و ادعا کرد که ما وصولیها را به حسابدار ندادیم و فقط مرا ۸۳ ملیون بدهکار کرده. الان پرونده رفته اجرای احکام. نظریه کارشناس سه نفره هم هست که ایشان سیستم حسابداریش و حسابدار مشکل داشتن. در حدود ۳ ساله که درگیرم. آیا میتونم به دیوان اعتراض کنم. از لحاظ زمان صدور رای دادگاه تجدید نظر میگم. چون یه سالی میگذره ولی حالا رفته اجرای احکام

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه مدت سپری نشده باشد بله میتوانید اعتراض نمایید اگرهم بگذرد اعاده دادرسی نماید

 53. کارجو می گوید

  سلام
  من بخاطر تخلف اداری داشتم خود مجموعه شرکت گفت استعفا بده…من هم استعفا دادم
  بعد پرونده انظباطی تشکیل دادند
  من استعفام رو پذیرفتند من رفتم
  بعد حدود یکماه گفتند استعفات رد شده برگرد تا به پرونده ات رسیدگی کنن
  الان حکم بازخریدی دادند….میتونم دیوان درخواست تجدید نظر کنم؟؟

 54. محمد غنی مسرور می گوید

  سلام آیاخواهان درمو ردخیانت درامانت میتواند دوبار اعتراض وتجدیدنظرخواهی کند واظها رات شهود ریشه قانونی درمو ردادعایشان نداردوقضات تجدیدنظربراساس اظهارات شهودبه نفع خواهان رای صادر کردن درصورتیکه خوانده غایب بوده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام رای غیابی صادر شده است میتوانید واخواهی کند بشرطی که مدتش تمام نشده باشد

 55. علی می گوید

  سلام خسته نباشید وکیل وبردارام ملک سرقفلی موروثی را در. جلسه دادگاه توافق به فروش کردند دادخواست ابطال معامله نسبت به سهمم را دادم ولی مقوم نزدم دادگاه بدوی رد کرد اعتراض زدم اگه تایید بشه میتونم دیوان شکایت کنم مرسی از پاسختون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید مقوم نمایید و دوباره دادخواست مطرح نمایید

 56. علی می گوید

  منتظر پاسخ هستم

 57. حیدر ولایتی می گوید

  با سلام با فساد قانونی ودزدی قضائی جعل نام ونام خانوادگی ونام پدر بدون اطلاع ار طریق ثنا در حالی که ثنا داشتم ودارم با برداشتن لایحه تقدیمی ام از پرونده در حالی که ریاست شورا پرآب ودستور ضمیمه در پرونده را دادند و ارائه تمام مدارک هویتی بطرز وحشتناکی مورد ظلم و جنایت شده ام بطوری که تنها سر پناه ام را گرفته اند واواره شده ام ……..چگونه واز چه طریقی میتونم پیگیر حقوق خود وخانواده ام باشم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام موضوع شما نیاز به بررسی دارد با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 58. امان اله الوستانی می گوید

  دادگاه بدوی رای علیه دادخواست اثبات صلح نامه من داد تجدیدنظرشش تا قراردادهای منو تایید کرد یکدونه رو رد کرد ماصلح کردیم باطرفین ولی اعتراض به یک قولنامه من کردن پرونده رفت دیوان پس از شش سال رای تجدیدنظر رونقض رای دادگاه بدوی روتایید کرد
  بنظرشما رای خارج ازخواسته نداده چون فقط به یک قولنامه اعتراض داشتن بقیه رو اعتراض نداشتن
  الان من چکارکنم براساس اون رای من بعضی املاک روفروختم ودریکی از اون املاک خانه ساختم سندگرفتم الان بااین رای بدون خواستن طرفین بدون معاینه محل برای جبران این همه خسارت من چکارکنم ایا جای اعتراض داره

 59. محسن مرادی می گوید

  با سلام.من یک تصادف داشتم در تهران که افسر به خاطر قبول نکردن و ندادن خسارت توسط مقصر تصادف کروکی غیر سازشی کشید و ما چون طرف مقصر بچه مازندران بود ۳ بار به شورای حل اختلاف اونجا رفتیم آخرش هم قرار نهایی این شد که عدم استماع دعاوی صادر کردند و من تجدید نظر خواهی کردم ولی باز همون رای تایید شد.سوال این است که مگه من چه گناهی کردم که خصارت منو نمیده و شورای محل ایشون به این صورت رای صادر میکنه من باید بع دیوان عالی کشور شکایت کنم آیا؟….این عدالت حضرت علی قربونش برم هست آیا

 60. رضا می گوید

  سلام در پرونده ای در دادگاه تجدید نظر مبایعه نامه تحت عنوان خرید وفروش ملکی تنظیم گردیده که خانم فروشنده ملک بعنواان شاهد امضا نموده است قبل از اینکه سند بنام خریدار زده شود توسط زوجه فروشنده که همان شاهد هم بوده بابت مهریه ملک راتوقیف نموده واظهار کرده امضا من را بعنوان شاهد جعل کرده اند لذا پرونده چندین بار به کارشناسی رفت ثابت شد امضا خودش بوده طبق قانون باید جه حکمی صارد بشود ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چون توقیف قبل از فروش بوده نمیتوانید ملک را تحویل بگیرید

 61. محسن ابراهیمی می گوید

  سلام با توجه به اینکه بنده شهود برای اقاله به دادگاه تجدید نظر معرفی کردم ولی چونکه شهود ادرس ملک را از خیابان و بولواری که به ملک منتهی میشد که اسم متفاوتی داشتند استناد کرده دادگاه وبنده نیز پیامکی مبنی بر اراده خوانده در پرونده موجود بود و خوانده نیز چک تضمین معامله را گواهی عدم پرداخت زده با توجه به این دلایل توصیه جنابعالی چیست ‌‌‌‌‌‌‌‌.
  صمیمانه تشکر میکنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شمابایستی اثبات نمایید چک بابت تضمین بوده

 62. سعید نصیری می گوید

  سلام درگیرمشکلی هستم عاجزانه خواهش میکنم کمکم کنید.
  من وبرادرم بجرم حمل ونگهداری موادبه۸سال حبس محکوم شدیم.که اعتراض کردم چون برادرم همه چی روگردن گرفت.ورفت تجدیدنظراستان حال میخام بدونم اگه تجدیدنظرحکم روتاییدوقطعی کنه.(که حتماهم میکنه)چیکارمیتونم بکنم.چون دیوان عادلانه ترحکم میده پرونده روببرم دیوان.ایا میشه اعتراضم روپس بگیرم ومستقیما بفرستم دیوان.ضمناشما مشاور محترم چه راه حلی رو صلاح میدانید.باتشکر

 63. ژاله مظفریان می گوید

  سلام ماشین من سرقت شده اما تو برگ آگاهی توقیف زدن طبق قانون نبروی انتظامی خلاف کرده پلیس اگاهی هم می گه باید باید سرقت بزنن تا تو لیست سیاه بره دادگاهم رفتم نتیجه ی نگرفتم لطفا راهنمایی بفرمایید

 64. عبادالله سلیمانی می گوید

  دیوان عدالت دروغی بیش نیست نه عدالتی نه عدلی فقط مردم را سرکا گذاشتن بو د سه ماه امدم گفتن برو یک شنبه یکشنبه می رفتم برو هفته دیگه اخرش هیچ به هیچ ماشینم دادم کسی بعد از ۱۰سال ۴سال حکم زندان دادن در جایی حکم توقیف گرفتیم بعدازیکسال قاضی نوشته عدله خاصی نداره

 65. رضا می گوید

  سلام من به اتهام رشوه محکوم شدم و دادگاه بدوی نوشته به استناد مستند فنی و هیچ گونه صدایی از من پخش نشده فقط شفاهی گفتن و هیچ مارکی دیگر نیست و طرفین نیز قبول نکردیم اعتراض کردم آیا قابل نقض میباشد یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر دلیلی برصدق گفتار شما باشد بله

 66. سیدجوادسیدجلیلی می گوید

  سلام سیدجوادسیدجلیلی کوه کمردزموردپست بانک اینجانب خبربدید تشکر،

 67. سیدجوادسیدجلیلی می گوید

  سلام سیدجوادسیدجلیلی کوه کمردزموردپست aبانک اینجانب خبربدید تشکر،

 68. بهار می گوید

  سلام خسته نباشید من شکایت ازکابینت ساز کردم وکارشناس اوردم کار کارشناسی گردن و گفتن کار صدردصد مرجوع وقاضی رای صادرکردن وکابینت سازاعتراض کرد وپرونده رفت دیوان عدالت اداری و همون رای تاییدشد برگشت الان وقت دارن تاسه ماه اعتراض بزارن دیوان عالی کشور میخواستم ببینم راهی هست که نتونه اعتراض بزاره که من کار ی انجام بد

 69. احمد می گوید

  سلام عرض ادب واحترام دارم
  ببخشیدمن ساکن کرج هستم ساعت۱۱ باید حضوری میرسیدم دادگاه متاسفانه ۲۰دقبقه دیر رسیدم تا پرسوجو کردم ۲۰دقیقه دیرشد بعدش رفتم خدمت قاضی هرکار کردم قبول نکرد رآی صادر کرده قطعی هستش الان هم دیه بریده من الان باید چکار کنم اعتراض بزنم برای دیوان به نظرتون رد میکنن یا قبول میکنن بعدش هم ۱ماه میشه گذشته از وقت ابلاغ
  تورو خدا منو راهنمایی کنید وضع مالیم خیلی خرابه ممنونم میشم از شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مدت اعتراض ۲۰ روزه هست شما میتوانید اگر جهات اعاده دادرسی باشد اعاده دادرسی نمایید

 70. مجید کربلایی حسنی می گوید

  سلام با کسی دعوام شده دیه ام شده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ طرف اعسار زد ندارم قاضی اعسارش راقبول کرده قسط بندیش کرده ماهانه دوهزارم دیه کامل اعتراض بزنم دیوان بیشتر میشه مبلغ اقساطش با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگراثبات نمایید مالی مازاد بران دارد میتوانید نسبت به لغو اعسار اقدام نمایید

 71. بهزاد مروت می گوید

  سلام و احترام
  مرجع شکایت به آرا قطعی دیوان عدالت اداری کجاست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به مرجع تجدیدنظر دیوان باید دادخواست طرح وتقدیم نمایید

 72. مراد می گوید

  سلام
  در چه صورت رای تجدیدنظرطلاق به دیوان ارسال نمی شود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :درصورتی که تقاضای فرجام خواهی نشود یا مهلت فرجام خواهی سپری شودیا دیوان ارسال نمیشود ولی ملاک اجرای صیغه طلاق منوط به نهایی شدن رای دادگاه میباشد.

 73. سعید عمرانی می گوید

  با سلام جناب وکيل اینجانب بعلت تایین سن قانونی پسرم تقاضای ابطال شناسنامه وی راکردم.وکیل بنده بامستندات قانونی واز همه مهمتر رای پزشکی قانونی نسبت به اینکه فرزندم با سن شناسنامه همخوانی نداردو شهود رأی بدوی به نفع ما صادر شد.دراعتراض ثبت احوال در رای تجدیدنظر رأی ما نقص شود.که به خداوندی خدا رأی بدوی درست بود.حال مابه رای تجدید نظر معترضیم نحوه روند دادخواهی ما به چه صورت میباشد. ممنون از حوصله وپاسخگویی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:ثبت احوال تجدید نظرخواهی می نماید ولی ولی دادگاه تجدید نظر با نظر دادگاه بدوی موافقت می کند ونقض نمیکند.

 74. مجید می گوید

  سلام یه رای غیابی به ضرر اینجانب بابت خرید یک دستگاه آپارتمان اومده در تجدید نظر رای به نفع اینجانب اومده و طرف مقابل اعمال ماده ۴۷۷ کرده به چه صورت میتوان به رای دیوان عالی اعتراض کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید اعاده دادرسی طاری نمایید.

 75. امیر می گوید

  سلام من تقاضای طلاق دادم و رای دادگاه به طلاق منجر شد و طبق رأی ذکر شده زوجه هیچ شکایتی بابت نفقه ندارد واز مهلت ۲۰روزه هم گذشته. آیا او میتواند درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند که مراحل طلاق عقب یا بنده رو محکوم کند چون متاسفانه بنده ب علت نداشتن اطلاعات ۱سال پیش عدم تمکین زوجه را گرفتم ولی اجراییه نگرفتم ولی ایشون اعتراضی در مورد پرداخت نکردن نفقه در پرونده نکرده . لطفا منو از ابهام در بیاورید ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می تواند فرجام یا تجدید نظر کند ولی اگر در رای دادگاه مبنی براسقاط این حق باشد دیگر نمی تواند پس متن دادنامه دادگاه ملاک هست که چه چیزی قید کرده.

 76. احمدسلیمی می گوید

  سلام بنده مدیرساختمانم همسایه بالایی خیلی توساختمان اذیت وسرصدا داشتند پسر ۲۴ساله ام جهت اعتراض به دم درشون مراجعه میکندوانها شروع به کتک کاری میکردندومن رفتم دست بچمو گرفتم اوردم خانه که انها با هجوم به خانه ام داخل خونه ام شروع کردندبه کتک زدن پسرم وبنده کمی فیلم گرفتم. وانها باتخریب کردن اساس خونه ام بیرون امدند وبا اقدام به خودزنی چنگ انداختن صورتشون از بنده شکایت کردند وبنده رو محکوم به پرداخت دو درصد و نیم درصد دیه کامل کردند حال با اعتراض تجدید نظر هم رفته وحکم قطعی صادر شد وبنده هم از اونا شکایت کردم ومحکوم کرده ام حال من چگونه اعتراض یا اعاده یدادرسی کنم آیا راهی داره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر مدت سپری شود نشده باشد با استناد به جهات اعاده دادرسی اعتراض به رای نمایید.

 77. محسن می گوید

  سلام من اعتراض ثالث برای یک پرونده ملکی کرده بودم توی دادگاه تجدید نظر تهران شعبه ۲۷ و حکم به ضرر من تموم شد و الان ۶ ماه از تاریخ حکم گذشته و نمیدونستم که باید طی ۲۰ روز اعتراض به دیوان عالی کنم آیا الان میتونم این کار رو انجام بدم و دیوان عالی به پرونده رسیدگی کنه یه نه؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:با انقضای مدت دیگر نمیتوان اعتراض کرد ولی می توان از رییس دادگستری تقاضای در خواست اعاده دادرسی خلاف شرع بین تقاضا نمایید ان هم اگر رای صادره خلاف قانون یا شرع باشد.

 78. وجیه الله محمدی می گوید

  سلام. بعد اینکه رای برای ما ارسال شد از طریق پیامک پرونده ما ظرف چند روز برای ما برگشت داده میشود و کجا باید تحویل بگیریم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: سامانه ثنا اطلاع رسانی میشود.

 79. احمدشیخ می گوید

  باسلام من بجرم نگهداری تریاک وکیل گرفتم که همه مراحل اعتراض یاتسلیم ودیوان‌‌ بعهده وکیل بود متاسفانه نه اعتراض زد نه چیزی بهرحال محکومیت قطعی شدوالان ماشینم مصادره شده جنس جاسازنبوده میتونم ازدیوان برای پس گرفتن ماشین اقدام کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: در این خصوص حتما با وکیل مشاوره تلفنی نمایید.

 80. محسن می گوید

  سلام من از دادگاه محل اقامت حکم قطعی گرفتم و دادگاه برای سرقفلی مغازه مبلغ با کارشناسی را صادر کرد و در سال ۹۲ حکم قطعی تخلیه مغازه از دادگاه صادر شد و منم مبلغ را به حساب دادگستری واریز کردم و مغازه ام را تحویل گرفتم و در سال ۹۹ طرفم رفته دیوان شکایت کرده و حکم لیه من با مبلغی بالا برای سرقفلی گرفته من الان می تونم به دیوان شکایت کنم با مدارکی که دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید اعاده دادرسی نمایید.

 81. زارع می گوید

  سلام . بنده با جهاد کشاورزی پرونده دارم و بعد از اعتراض به رای دادگاه استان مازندران رای قطعی بدون حضور بنده داده ایا می تونم به دیوان عالی شکایت کنم چون هم مساحت زمین بیشتر از مساحت زمین بنده بوده و هم رای قطعی غیابی صادر شده . ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ درخصوص نحوه و شرایط اعتراض در دیوان عدالت اداری شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 82. ناشناس می گوید

  نحوه نوشتن عریضه برای کسی که درگزینش آموزش وپرورش قبول نشدا است

 83. زهرا می گوید

  نحوه نوشتن عریضه برای کسی که درگزینش آموزش وپرورش قبول نشدا است

 84. sima می گوید

  سلام ما یک پرونده در مورد حجر داریم رای به ضرر ما بود اعتراض دادیم دیوان رای دیوان عالی چقدر زمان میبره که بیاد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: دیوان که خودش رسیدگی نمی کنه رمی گردونه شعبه همعرض شعبه رسیدگی کننده و این یک موعد قضایی است.

 85. بهنام می گوید

  سلام بنده تو دادگاه قرار منع تعقیب برام صادر شده . طرف دعوی ظرف ده روز باید اعتراض بده . میخواستم بپرسم اگه اعتراض بده بعد چند روز ابلاغیه برای ما میاد دوباره ۰؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بعد از اعتراض برای شما ابلاغ می شود و سپس ابلاغی برای جلسه رسیدگی صادر شده و براساس تراکم رسیدگی در دادگاه رسیدگی صورت می گیرد.

 86. Z می گوید

  سلام. من حکم پرونده ام به ناحق بود و درخواست تجدید نظر دادم وهمچنین اعسار از هزینه دادرسی که قبول شد. ولی متهم اعتراض زد و درخواست فرجام خواهی کرد و چون مدرکی از من نداشت، دلیل فرجام خواهیش رو نوشته که این آقا پول داره وگرنه اینقدر پیگیر پرونده نمیشد.و جالب توجه اینکه قاضی هم قبول کرده و پرونده رفته برای دیوان عالی کشور. میخواستم بدونم قاضی میتونه بدون دلیل فرجام خواهی رو قبول کنه؟و اینکه از کجا میتونم پیگیری کنم که درخواستم برای دیوان فرستادن یا نه و نتیجه چیشده. چون تو سامانه ثنا هم چیزی نیست. ممنون میشم راهنمایی کنید. تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: برای قبول اعسار دادگاه از ارگان های مربوطه استعلام می گیرد اگر اموالی از شهر شناسایی و کشف شود اعسار رد می شود ولی اگر هیچ مالی کشف نشود اعسار رد خواهد شد.

 87. مسعود می گوید

  سلام،اگر قاضی مورد شکایت را خلاف واقع برای تجدید نظر و دیوان بفرستد که موجب تضعیف حق شود چگونه میتوان اعتراض کرد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق اعتراض به روش اعاده دارسی اقدام به شکایت از رای صادره نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 88. مهدی می گوید

  سلام.بردارم در مورد یک چک که امانت بوده نزدش و حدود ۶ سال نزد ایشان بود شکایت کرده هم بابت وصول وجه و تاخیر و تادیه و هم به عنوان کلاهبرداری.در هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر شکایت کلاهبرداری رد شد و قرا منع صادر شد آنا در مورد پرداخت وجه به اعتراضم رسیدگی نشد و اکنون اجرائیه صادر شده چون بحث مربوط به ۶ سال پیش است متاسفانه بسیاری از اسناد معدوم شده بود الان یکی دوتا رسید پرداخت بانک و یک قرار داد پیدا کردم که نشان می‌دهد طرف حساب ایشان شخص دیگری بوده.ایا در مرحله صدور اجرائیه میشه کاری کرد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر بتوانید دلایل جدیدی بتوانید ارائه بدید که مثبت ادعایی به نفع شما باشد قابل توقف اجرای حکم می باشد و یا با ارائه دلیل نیز می توانید اعاده دادرسی نمایید.

 89. reza می گوید

  سلام و وقت بخیر، ما یک پرونده ی شکایت مغازه داریم که در دادگاه بدوی رای بر علیه ما بود و در دادگاه تجدیدنظر، رای به نفع ما شد و در دیوان عالی کشور هم دوباره رای بر علیه ما شد و دادگاه دیوان عالی کشور بر علیه ما رای داده.
  آیا میتونیم به رای دیوان عالی کشور اعتراض کنیم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: در صورت که از تاریخ فرجام خواهی بیست روز تمام نشده باشد می توانید اعاده دادرسی نمایید برای راهنمایی از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 90. یعقوب دهقانی گاوکش می گوید

  سلام عرض ادب من ی جوان لرستانی دوسال امتحان نظام دادم قبول شدم آخرین مراحله منو رد کردن چون کسی ندارم آشنا باشه حالا از شما مثل ی بچه فقیر رو میندازم کارم درست کنید برم تو نظام دوست ندارم لقمه حروم در بیارم میخام به ملت خدمت کنم بخدا جوان هستم ثواب داره دستم بگیرید بابام ۶۲سالشه تهران کارگری می کنه بخدا منم گفتم نظام برم حداقل دست خانواده ام بگیرم تورخدا کاری واسم بکنید ثواب داره تشکر ۰۹۱۲۰۱۷۵۲۱۴

 91. محمد علی می گوید

  سلام و عرض ادب
  برادرم بابت حکم مشارکت در سرقت محکوم شده ،وکیل با دردست داشتن مدرک و وثیقه از همجرم هایش اعتراضی نکرد و ایشان محکوم شدند به غیر از یکی از شاکی ها همه ی رضایت ها گرفته شده ،الان همین شاکی درصورت نزدن اعتراض ظرف مدت اعلام شده که ما رد مال رانیز پرداخت کردیم الان میگه میخواهم به دیوان بروم ،آیا میشود حکم اینجانب به دیوان برای فرجام خواهی برود

 92. عباس قاسمی موغانی می گوید

  من تقریبا ۲ساله که فکر میکردم با وسایل پیشرفته و گرون قیمت دارن ۲۴ساعته بدون حتی یک ثانیه آسایش فکری و روانی دارن تهدیدم میکنن بعدش الان شش ماهه فهمیدم فکر ما میخونن هر کاری.هر فکری.کلمه ای.یاهر تصمیمی میگیرم دخالت میکنن.خیلی اذیتم کردن هر سری هم تعدادشون زیاد میشه.همشونم وقتی فهمیدم ذهنمومیخونن رفتارشون عوض شده فوش میدن و خیلی هم پررو شدن عوض اینکه خجالت بکشن…با خوندن ذهنم مجبورم میکنن همش به چیزای بد فکر کنم واز کارم هم براهمین اذیت کردنشون اخراج شدم..
  به خانوادم هرچی میگم قبول نمیکنن میگن همچین چیزی وجود نداره ولی شما میدونید که هست آدماشم به اسم می شناسم .یه نشونی هم از سایت دارم که ثابت میکنم هستن
  https://click.ir/news/4-new-human-rights-that-proposed-to-prevent-brain-hack/

  شما چطوری می تونید کمکم کنید؟چیکار باید بکنم؟؟؟؟

 93. مهرداد می گوید

  باسلام وعرض ادب ۱دانگ زمین بصورت اقساطی ۸ماهه فروختم ۲سال پبش وسند قطعی آماده بود ولی چون خریدار نظامی بود مکتوب خواهش نمود سند فروش اموال غیر منقول راتنظیم نمائیم که از خانه سازمانی بیرون نیندازند ددر متون حقوقی وکالت بلاعزل فروش سطر ۷ و۸ نوشته واقاله اسنادتنظیمی……به هرمبلغ مال الصلح که پس از ۴ماه شکایت کرد که وکالت اقاله دارد خلاصه دادگاه بدوی رد کرد دادگاه تجدیدنظر رد کرد مستشاران رد اعاده دادرسی کردند و۳احکام کلا با عدالت بنفع حقیر شد و پس از ۵ ماه با برگه پزشکی وغیره فرجام خواهی کرد الان زده درتاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵رای صادر شد ولی هرچی شماره دادنامه رامیزنم می‌گوید تشریفات ابلاغ بپایان نرسیده است خواهشا یک ج‌آب به حقیر بدهید

 94. فرهاد می گوید

  سلام بالاخره بعد از نزدیک به یکسال از گذشت فرجام خواهی به رای صادر شده در دادگاه تجدید نظر رای صادر کردپد با مضمون اینکه شما نمیتوانستید فرجام خواهی کنید و اصلا وارد مباحث نشده اند
  در صورتی که در رای صادر شده در دادکاه تجدید نظر به صراحت نوشته شده بود میتوانید اعتراض خود را برای فرجام خواهی انجام بدید حالا باید چکار کنیم؟

 95. Foster می گوید

  It is in reality a great and helpful piece of info.
  I am happy that you simply shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  my web site: опрессовка системы отопления цена

 96. مهدی می گوید

  سلام و ادب
  پیشاپیش از ارشادتان سپاس .
  احتراما از ماده ۴۷۷ برای شکستن و نقض رای تجدیدنظر استان استفاده شده و رای صادره از سمت دیوانعالی ، نقض رای دادگاه تجدیدنظر بوده و ظاهرا نهایی و بلا ارجاع اعلام شده ،
  منتها رای دیوان بصورت آشکارا طبق مستندات موجود ، اشکال دارد و جای اعتراض و رسیدگی مجدد محرز است !!!
  حال چگونه و با چه روشی باید اقدام به شکایت نسبت به رای دیوان نمود و مرجع رسیدگی به این خطای واضح در رای دیوان کیست و کجاست ؟
  آیا راهی وجود دارد برای رسیدگی ؟

 97. مهدی می گوید

  سلام.برای مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای به من پنج سال حبس دادن و نن اعتراض زدم و جوابش باز همون پنج سال بود من میتونم بعدتجدید نظر اعتراض بزنم برای دیوان عالی کشور؟؟؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند