شرایط فرزندخواندگی و قبول سرپرستی کودک بدون سرپرست

فرزندخواندگی آن است که فرد کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد قرابت ایجاد می کند البته این قرابت حقوقی است نه طبیعی یعنی یک رابطه مصنوعی پدر-فرزندی و  مادر-فرزندی ایجاد می نماید. امروزه راه های درمان ناباروری پیشرفت عمده ای داشته منتها باز احتمال دارد افرادی نتوانند بچه دار شوند و تمایل داشته باشند کودک بی سرپرستی را به سرپرستی قبول کنند. این امر در قانون حمایت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن مدون شده است.

فرایند سپردن سرپرستی یک کودک به خانواده متقاضی

طبق ماده۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست؛ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات همان قانون صورت می گیرد. متولی امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، سازمان بهزیستی کشور است.

فرزندخواندگی

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

چه کسانی می توانند درخواست سرپرستی بدهند

طبق ماده۵  قانون فوق؛ افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند:

 1. الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
 2. ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
 3. ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
 • چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند.
 • چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
 • اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
 • درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
 • در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

درخواست کنندگان سرپرستی باید چه شرایطی داشته باشند؟

طبق ماده۶  قانون مذکور درخواست کنندگان سرپرستی باید شرایط ذیل را دارا باشند:

 1. الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
 2. ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
 3. ج ـ تمکن مالی
 4. دـ عدم حجر
 5. هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
 6. وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
 7. زـ صلاحیت اخلاقی
 8. ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
 9. ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از الزامات برای سرپرستان و کودک بدون سرپرست رعایت اشتراکات دینی است. البته بیشتر این مقرره به جهت حمایت از کودکان مسلمان است و دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.

فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست

در صورت یافتن کودک بدون سرپرست می توانیم سرپرستی او را بگیریم؟

طبق تبصره۲ ماده۶ قانون فوق؛ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.

آیا می توان بیش از یک کودک را تحت سرپرستی قرار داد؟

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.


بیشتر بخوانید: ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت و حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد


شرایط فرد تحت سرپرستی

طبق ماده۸  قانون حمایت از کودکان بی سرپرست؛ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

 1. الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
 2. ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
 3. ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
 4. دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
 • اگر پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.
 • در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.
 • طبق ماده۹ همان قانون؛کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند.

 گرفتن بچه از پرورشگاه

روند قانونی گرفتن بچه از پرورشگاه

 • تقاضای درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی ارائه و سازمان ملزم است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم نماید. دادگاه ابتدا باید شرایط قانونی را احراز نموده و
 • با توجه به نظریه سازمان بهزیستی قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه صادرکند. این قرار در صورت زوال شرایط مقرر قابل فسخ خواهد بود.
 • طبق ماده۱۳ قانون فوق پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید.
 • یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی این است که درخواست کننده سرپرستی باید بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور نیز با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.

فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان

 • طبق ماده۲۰ قانون مذکور در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.
 • ماده۲۱ـ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
 • بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
 • اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.
 • کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
176 نظرات
 1. دکتر مریم منوچهری می گوید

  با سلام
  من در خارج از ایران زندگی میکنم ۵۰ ساله متاهل و بدون فرزند هستم.از آشنایان کودکی ۶ ماهه معرفی شده که مادر فوت شده و پدر معتاد و راضی به دادن فرزند به من شده.چگونه باید اقدام کنم لطفا راهنمایی بفرمایید.ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام صرفا کودکانی قابل به سرپرستی گرفتن می باشند که توسط سازمان های بهزیستی معرفی گردند قبل از سپردن کودکان به فرزندی این کودکان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند

 2. دکتر مریم منوچهری می گوید

  ضمنا ۸ ساله ازدواج کردم و همسرم ایرانی نیستند ولی مسلمان و شیعه هستندو ۵۷ ساله.

 3. دکتر مریم منوچهری می گوید

  ایا به افراد بالای ۵۰ سال که درخارج کشور زندگی میکنند بهزیستی فرزند واگذار میکند؟آیا گرفتن وکیل در تسریع روند تاثیردارد؟

 4. سمیه نظری می گوید

  سلام من خانمی ۳۵ هستم یک پسر ۱۰ ساله دارم که چندسالی است از همسرم جدا شدم کارمند هستم و از نظر مالی مشکلی ندارم دوست داشتم یک کودک بدون سرپرست رو در کنار خودم و پسرم داشته باشم و برایش مثل پسرم مادری کنم آیا امکانش هست اگر هست باید چکار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خانم مجرد برای گرفتن سرپرستی نبایستی فرزند داشته باشد

 5. سید می گوید

  با سلام با شرایطی که برای سرپرستی این بچه های بیچاره گذاشتین مخالفم اینجور قانون گذاشتن باعث میشه همیشه بچه ها بی سرپرست بمونن سنشون به نوجوانی میرسه دیگه هیچکی علاقه ای به پذیرفتنشون نداره اون کسی که میخواد بچه به سرپرستی بگیره حتما خودش بیشتر به فکر حق و حقوق بچه هست در ضمن مگه میخواین کارمند استخدام کنین که احراز هویت مالی و جانی سرپرست اونم به واسطه دادگاه میخواین همه این کارها زمانبره و همه پشیمون میشن با تشکر

 6. آيين صلصالي می گوید

  من زن هستم مجرد و ٤٠ ساله مايلم دختري رو به فرزندي بگيرم با شرايط خاص… امكانش چطور فراهم ميشه؟ و اولين قدم براي انجام چي بايد باشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکان پذیره فقط باید کودک بالای دوسال باشه باید درخواست بدید به سازمان بهزیستی درخواستتون خارج از نوبت با توجه به اینکه کودک شرایط خاصی داره پیگیری میشه

 7. محبوبه می گوید

  سلام،کسی که اهل تسنن باشه و کلیه شرایط لازم رو داشته باشه میتونه کودکی رو به فرزندی بگیره؟منعی نداره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر منعی نداره صرفا باید به دین پذیرفته شده قانون اساسی مقید باشه که دین شما هم اسلام هست

 8. یاسمین می گوید

  سلام . من و همسرم ایرانی هستیم و خارج از کشور زندگی میکنیم. فرزندی را می خواستیم به سر پرستی قبول کنیم. چه شرایطی داره. در ضمن دختری ۶ ساله داریم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام زوجینی که فرزندی ندارند برای سرپرستی نسبت بهوالدین با فرزند اولویت دارند ولی شما می توانید با مراجعه به کنسولگری فرم پر کنید برای سوالات بیشتر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 9. الهام مرادی می گوید

  سلام خانواده ای در شهر همدان زندکی میکنند و از نظرمالی وضع خوبی دارند اما چند ساله بچه دار نمیشن اگر بچه ای نوزاد سراغ داشتید که خانواده فقیر داشت معرفی بفرمایید باتشکر۰۹۱۹۴۷۱۵۶۵۴

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام این کار غیر قانونیه و حتما باید از بهزیستی پیگیری کنید

 10. رها زند می گوید

  سلام، من و همسرم به تازگی ازدواج کردیم، ۲۵ و ۲۶ سال داریم، من به علت ابتلا به سرطان در کودکی و شیمی درمانی توانایی فرزند دار شدن رو ندارم، با توجه به سن ما و اینکه شرط سپردن بخشی از اموال به کودک مطرح است (گرچه شاغل و درآمد داریم) و هنوز اموالی نداریم آیا مجاز برای سرپرستی هستیم؟ آیا بند اعطای اموال از سمت دادگاه الزامی است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   مثل اینکه جدیدا الزامی برای واگذاری یک سوم اموال برداشته شده ولی باید خانواده تضمین بدهند

 11. .... می گوید

  ببخشید من یه خانواده ی ۴ نفره دارم…مادرم دیگه بچه دار نمیشه…مادر و پدر خوبی دارم و یک خواهر…از نظر مالی هم مشکلی نداریم…و هممون خیلی دوس داریم که یه بچه به سر پرستی قبول بکنیم…میشه بدونم به ما بچه میدن یا نه؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اولویت با زوجینیه که فرزند ندارند

 12. .... می گوید

  واقعا جنسیت بچه و هیچ چیز دیگه ایش مهم نیس خیلی دوس دارم که یه خواهر یا برادر کوچیک تر از خودم داشته باشم…براش خواهر خوبی میشم
  امکانش هس بتونیم به سرپرستی قبول کنیم😢؟

 13. نازنین می گوید

  سلام خسته نباشید.من ۴۰ساله وهمسرم ۵۲ساله هستن.دوتادختردارم .میخواهیم یه دختر۴ساله روکه وادینش روتوی تصادف ازدست داره ازخاله ش به سرپرستی بگیریم .بایدچکارکنیم که نام وفامیل جدیدتوشناسنامه به کودک بدن واینکه چه میزان دارایی بایدبنام کودک باشه .هرچندخاله کودک فقط میخوادواگذارش کنه ممنون ازپاسخگویی تون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سرپرستی کودکان از بهزیستی فقط قانونی است و جدیدا سخت گیری در خصوص به نام زدن اموال نمیشه

 14. هادی فرطوسی می گوید

  با سلام
  هادی فرطوسی هستم از اهواز
  من و همسرم چهار سال است زنگی مشترک وخوبی داریم وحاصل این عشق پسر ناز سه ساله امروز است
  ودیگر قصدنداریم بچه ب دنیا بیاوریم.
  آیا امکان گرفتن سرپرستی دختری ب سن فرزندمان وجود دارد یاخیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام امکان پذیره ولی اولویت با زوجینیه که فرزند ندارند

 15. یاسین پور می گوید

  سلام خانمی ۴۰ ساله هستم ۲۰ ساله ازدواج کردم حاصل این ازدواج یک دختر ۱۸ساله میباشد که امسال به خانه بخت رفتن من وهمسرم میخواستیم فرزند پسری را به سرپرستی بگیریم متاسفانه واسه بچه دار شدن تلاش زیادی کردم ولی نشدمیخواستم بدونم ایا میشه یک پسر کوچولو را به سرپرستی بگیرم من عاشق بچه هستم امیدوارم بتوانید این ارزو رو برای من براورده کنید ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به بهزیستی مراجعت نمایید

 16. ابراهیمی می گوید

  باسلام ما همسرم وخودم بچه نداریم خیلی به بهزیست منطقمون مراجعه کردیم تا بچه ای رو بعنان فرزند خواندگی بگیرم اما هربار بهانه اوردن انگار نمیخوان بچه به کسی بدن ،درصورتی که ما خیلی تمایل داشتیم وداریم بچه ای رو بزرگ کنیم واورا حمایت کنیم ،ایا بنده الان متقاضی بشم باید دوباره به بهزیست شهریار مراجعه کنم تا جواب نه بشنوم ،لطفن راهنمایی کنید،خدا خیرتون بده

 17. زینب می گوید

  سلام لطفامیشه بامن تماس بگیرین اقای زینالی کارخیلی مهم وواجبی دارم

 18. رقیه می گوید

  سلام من خودم ۴۰ سالمه و یک فرزند دارم خیلی خیلی دلم میخواد بچه ای دیگه داشته باشم پسرم تنها نباشه حاملگی برام خطرناک بود بخاطر همین پسرم تنها ماند کسی بچه ای سراغ نداره که ما سرپرستی رو بعهده بگیریم خواهش میکنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام گرفتن کودک از دیگران بجز مراکز قانونی جرم است

 19. رقیه می گوید

  سلام من خودم ۴۰ سالمه و یک فرزند دارم خیلی خیلی دلم میخواد بچه ای دیگه داشته باشم پسرم تنها نباشه حاملگی برام خطرناک بود بخاطر همین پسرم تنها ماند وهمسرم هم خیلی بچه میخواد م ومن شرمنده ی او ایاکسی بچه ای سراغ نداره که ما سرپرستی رو بعهده بگیریم خواهش میکنم

 20. ناشناس می گوید

  سلام من یه دختر۱۸ساله هستم با مادرم زندگی میکنم اما میخام از این شهر برم دنبال یه سرپرست هستم نمیدونم چجوری خودمو شرح بدم براتون اما از همه نظر دختر خوبی ام خوشگلی مهربونی خاستین میتونید. از مدرسه ای که توش این چندسال درس خوندم بپرسین یا از دوربریام که بودن اطرافیانم بپرسین راجبم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام دختر ۱۸ ساله نیازی به سرپرست ندارد

 21. فاطمه علیان می گوید

  سلام.من ۴۱ سال و همسرم ۴۳سال داره .من یک دختر ۱۸ ساله ویک دختر ۶ساله دارم.خیلی مایلم دختر ۶ ساله به فرزندی قبول کنم.آیا می تونم؟ تحت چه شرایطی؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به بهزیستی مراجعت نمایید

 22. جواد می گوید

  سلام.
  من می خوام سرپرستی یه کودک رو قبول کنم ولی اونو از بهزیستی انتقال ندم یعنی شرایط نگه داریشو ندارم فقط می خواستم مخارج زندگیشو تو همون بهزیستی قبول کنم امکان پذیره ؟
  طوری ماهانه واسم فاکتور بشه ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام ممکن هست لکن از بهزیستی بپرسید

 23. الین می گوید

  سلام شرایط سپردن نوزادتازه متولدشده به بهزیستی چیست؟؟؟

 24. ارزو می گوید

  سلام.
  ۲ سال که ازدواج کردیم، و خیلی دوست داریم کودکی زیر ۵ ساله به فرزند خواندگی بگیریم. ما فرزندی نداریم، و هردوی ما بزرگ شده کشورهای اسکاندیناویایی هستیم. و ۴۰ و ۴۲ ساله هستیم. درس‌خوانده و زندگی خوبی داریم.
  ولی آنکه باید ۵ سال از ازدواج گزشته باشه ،خیلی ه. آیا امکانش هست جوری سری تر به کودک رسید؟
  چه شرایطی داره؟

 25. ارزو می گوید

  ما میتونیم به فرزند خواندگی بگیریم، اگه امکانش هست؟

 26. امیرسالاری می گوید

  سلام من خانمی ۳۱ساله هستم ۱۱ساله ازدواج کردم ولی بچه دار نمیشیم دکترگفته جنین اهدایی انجام دهم ولی ما خانواده فقیری هستیم نمیتونیم پول عمل راجورکنیم دوست دارم بچه ازبهزیستی بیارم ولی تمام دارایی ما یه خونه هست دیگه چیزی نداریم ایا به مابچه میدن

 27. محمد می گوید

  سلام من ۲۴ سالمه و خانوادم خیلی بهم بی احترامی میکنن و میخام ازشون جدا بشم. میخاستم ببینم کسی هست ک بتونه منو به فرزندی قبول کنه؟ دانشجو هستم و تقریبا تا امروز خیلی کار کردم. فقط نیاز ب محبت دارم

 28. عاطفه روزبه می گوید

  سلام من ازدواج کردم امانمیخوام که خودم بچه داربشم ومشکل پزشکی ندارم من وهمسرم تصمیم داریم بچه دارنشیم وفرزندخونده بگیریم این توی قوانین راجبش چیزی ننوشته فقط شرایطش میخوام بدونم چجوریه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شرایط داخل متن صراحتا توضیح داده شده دوست عزیز

 29. معدثه می گوید

  سلام نیاز به مادر دارم سن ۴۰ تا ۵۵ باشه من ۲۱ سالمه آیا کسی اینجا هست که سر پرستی من را قبول کنه

 30. معدثه می گوید

  سلام پس چرا نوشه منو درج نمیکنید؟

 31. جواد می گوید

  سلام ما ۱۰ساله ازدواج کردیم بچه دار نمیشیم از کجا باید بچه بی‌سرپرست بگیریم به فرزندی قبول کنیم اگه بچه بی‌سرپرست سراغ دارین راهنمای کنید از شهرستان خوی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام از بهزیستی شهرخودتان

 32. خانوم جهانگیری می گوید

  سلام من دوتافرزندپسردارم که پدرشون براثراعتیادب شیشه یکسال گذاشته رفته ومن طلاقم غیابی گرفتم و دادگاه حضانت بچه هاروب من دادحالانگهداری مخارج آنها برایم سخت است مستأجران وهیچ شرایط مالی یاشغلی ندارم میتونم ب بهزیستی بدم ولی خودم هرچندروزیکباربتونم ببینمشون آیا امکانش هست لطفاً راهنماییم کنید ممنون میشم

 33. فولاد می گوید

  سلام
  من یه پسر ۱۴ ساله دارم نمیتونم دیگه ازش خوب نگهداری کنم از مادرش ۱۰ ساله جدا شدم و پسرم پیش من زندگی میکنه از نظر مالی اوضاع متوسطی رو دارم
  ولی زمان کافی ندارم
  یا باید برم سر کار یا پیگیر کارهای این بچه باشم

 34. فولاد ی می گوید

  سلام
  من یه پسر ۱۴ ساله دارم نمیتونم دیگه ازش خوب نگهداری کنم از مادرش ۱۰ ساله جدا شدم و پسرم پیش من زندگی میکنه از نظر مالی اوضاع متوسطی رو دارم
  ولی زمان کافی ندارم
  یا باید برم سر کار یا پیگیر کارهای این بچه باشم

 35. رستمی می گوید

  سلام من از مجردی دلم میخواست یک بچه رو به سرپرستی بگیرم و خودم بزرگش کنم،و الان ۷سالی هست ازدواج کردم ولی بچه دار نشدیم متاسفانه،برای سرپرستی هم خیلی شرایط رو سخت میکنن! شرایط ما برای نگهداری کودک خوبه ولی اینکه فعلا چیزی بنامش بزنیم نه! در ضمن شوهر من تالاسمی هست آیا ممکنه بخاطر این مشکل هم به ما تعلق نگیره!؟

 36. رستمی می گوید

  سلام من از مجردی دلم میخواست یک بچه رو به سرپرستی بگیرم و خودم بزرگش کنم،و الان ۷سالی هست ازدواج کردم ولی بچه دار نشدیم،۳۸ساله و۴۰ساله هستیم ولی متاسفانه،برای سرپرستی هم خیلی شرایط رو سخت میکنن! شرایط ما برای نگهداری کودک خوبه ولی اینکه فعلا چیزی بنامش بزنیم نه! در ضمن شوهر من تالاسمی هست آیا ممکنه بخاطر این مشکل هم به ما هم این سرپرستی تعلق نگیره!؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مهم نیست

 37. زهرا می گوید

  سلام من دخترم۳۸ساله مجردم تنهاهستم میکنم نیاز به یک بچه بزرگ کنم کنارم حقوق خوبی هم دارم خونه پدریم تقسیم بشه سهم بدن که یک واحدبخرم بچه دختراست فرقی نداره کودک باشه که خودم بزرگش کنم

 38. مليكا مهبودى می گوید

  اينجانب فرزند بى سرپرست يتيم ٥ ساله دختر ترجيحا ميخوام راهنمايي كنيد

 39. سدیقه می گوید

  سلام من ۳۸ ساله همسرم ۴۲ساله همسرم مشکل داره بچه دار نمیشم ۱۸سال میشه عروسیم افغانی استم به ما بچه میته بهزست لتفن کمک کونین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به بهزیستی مراجعه کنید

 40. سمانه می گوید

  س من ۳۰سال هستم ۴سال ازدواج کردم منو شوهرم بچه دارنمیشیم ومنو شوهرم مشکل نداریم سالیم هستیم وخونه دارم شغل شوهرم کارگر ساده هطت توروخدا التماست تون میکنم به من یک کودک بدین برای خودم بزرگ کنم توروقران

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بایستی به بهزیستی مراجعه کنید

 41. سکینه حسین پور می گوید

  سلام. من الان. ۱۱ساله. ازدوج کردم. من ۳۰سالمه. و شوهرم. ۴۸ سالشه. بچه دار نمیشیم. شوهرم. کارمنده. خیلی. دوس داریم. ی بچه. بگیریم. بخدا از خدامون هست مثل بچع خودمون بزرگش کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با مراجعه به بهزیستی میتوانید فرزند خواندگی تقاضا نمایید

 42. محمد می گوید

  من ۲۹سالم هست میخوام واسه همیشه از خانوادم دور بشم هرکسی میخواد من میتونم مثل پسرش باشم سرکار هم برم فقط از استان فارس دور باشم کسی تمایل داشت من رو بعنوان فرزند بپذیره من حاضرم قبول کنم شماره تماسم ۰۹۳۳۰۴۹۰۹۲۳

 43. محمد می گوید

  سلام من میخوام سرپرستی چند تا از بچه‌های بی سرپرست و قبول کنم میخواستم از هزینه هاش باخبر بشم همم نمیدونم کجا مراجعه کنم ممنون میشم راهنماییم کنی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بایستی به بهزیستی مراجعت نمایید

 44. مهدی می گوید

  سلام و درود در مورد زوجین دارای فرزند که درخواست قبول سرپرستی فرزند دارند در جوابیه های بالا فرمودین که اولویت برای قبول سرپرستی با زوجین فاقد فرزند میباشد این به چه معناست یعنی به تعداد کافی در خواست کننده بدون فرزند وجود دارد و نوبت به افراد دارای فرزند نمیرسد؟ و یا از جایی در نوبت قرار خواهند گرفت و بالاخره نوبت به آنها هم خواهد رسید؟ و بر اساس تجربه شما طی شدن این پروسه به شرط داشتن شرایط مثبت چقدر طول خواهد کشید؟ ضمنا برای درخواست کنندگان از بین کودکان موجود حق انتخاب وجود دارد و یا کودکان هم بر اساس نوبت واگذار خواهند شد ؟از مراحم شما سپاسگزارم

 45. عشرت بامری می گوید

  سلام.. وقت بخیر.. من و همسرم بیست و چهار سال ازدواج کردیم حاصل این ازدواج سه دختر و یک پسر هست..به خاطر دیابت بارداری دیگه قطع بارداریکردم… پسرمون تنهاست.. حالا دلمون میخواد یه پسر ازپرورشگاه بگیریم… میشه مارو کمک کنید ـ. چقد هزبنه بدیم ـ.. شرایط تحویل بچه چطور هست… ایا به ما بچه تعلق میگیره.. اونم پسر باشه

 46. شهره نوروزی می گوید

  سلام من ۴ ساله ک ازدواج کردم ولی بچه دار نمیشم خودم ۲۲ سالمه شوهرم ۳۰ تصمیم گرفتیم یه بچه زیر یه سالو به سرپرستی بگیریم میخواستم شرایطشو بدونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید به بهزیستی مراجعت نمایید

 47. حسن صحرایی می گوید

  سلام خدمت دوستان من ۲۳ سالمه پنج سال رشته بند سازی شرکت میکنم ورزشکار هستم کسی باشه منو به فرزند خواندگی قبول کنه ممنون میشم

 48. goli می گوید

  سلام من ۱۴ سالمه و مامانم ۵۳ پدرمو تو ۲ سالگیم از دست دادم منو مامانم تنها زندگی میکنیم دلم میخواد یه داداش ۱. ۲ سال از خودم با همسن خودم داشته باشم ایا میشه به سرپرستی بگیریم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به بهزیستی مراجهت نمایید

 49. ناشناس می گوید

  من وهمسرم وضع مالی خوبی نداریم الا ن باردارم غیر از این یه بچه دیگه ای هم دارم اگه کسی هست خانواده خوب بچه توی شکممو دختره بهشون می دم

 50. اوا می گوید

  سلام من و شوهرم ۱۵سال ازدواج کردیم بچه دار نشدیم من ۳۴ سالمه شوهرم ۳۷ ساله شه شوهرم شغلش نظامی ولی خونه ندارم درخواست بچه ترجیحا دختر زیر ۱سال باشه ممنون میشم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: ازطریق بهزیستی اقدام نمایید.

 51. جواد می گوید

  سلام وقتتون بخیر ما ۱۰سال ازازدوجمون گذشته وبچه دار نمبشیم چطور باید فرزندی رد به سرپرستی بگریم
  به کجا مراجعه کنبم بهزیستی استان یا بهزیستی شهرمون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :به اداره بهزیستی محل اقامت مراجعه نمایید.

 52. شهاب می گوید

  سلام منو همسرم به ترتیب ۳۱ و ۳۰ سالمونه و خداروشکر یه پسر ۷ ساله هم داریم آیا امکان سرپرستی به ماهم میدن.از کجا باید اقدام کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوتنید بهزیستی مراجعت نمایید

 53. امیر می گوید

  یک پسر۲۳ساله مه فرزندطلاق هستوازکودکی عمه ش بزرگش کرده میخوام به فزندخواندگی بپذیرم آیاامکانش هست به صورت قانونی چه مراحلی طی میشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :بله.

 54. علی فغانپور می گوید

  سلام کارمند علوم پزشکی هستم ۳فرزند دارم امکان بچه دار شدن داریم ولی میخوایم یه فرزند بی سرپرست داشته باشیم آیا امکانش هست اقدام کنیم یا نه .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :از طریق بهزیسی اقدام نمایید.

 55. جلیل می گوید

  سلام ۲۶ سالمه شش ساله ازدواج کردم و چهارتا بچمون سقط شدن ایا میتونم کسی رو به فرزند خوندگی قبول کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانید به بهزیستی مراجعت نمایید.

 56. بهزاد زینالی می گوید

  سلام: به اداره بهزیستی شهر خود مراجعه کرده و تقاضای در خواست کودک نمایید ولی پذیرش کودک و انتخابش با اداره بهزیستی می باشد.

 57. عاطفه می گوید

  باسلام،من وهمسرم ازدواج دوممان است وحدودسه سال است که باهم ازدواج کردیم ویک فرزنددختر۱۶ماهه داریم،دوبچه یک پسرشش ماهه وخواهرپنج ساله اش پدرومادرخودرابراثرکروناازدست داده اند وخاله آنهابه دلیل عدم رضایت همسرش قادربه نگهداری ازآنهانیست وبه دنبال خانواده ای برای سرپرستی ازآنهاست که آنهارابه پرورشگاه نبرد،من وهمسرم شدیدامشتاقیم که آن دو رابه فرزندخواندگی بگیریم ومن خودم مایلم که اگرمشکلی نداشته باشدبه پسرکه شیرخواراست شیربدهم که بادخترم هم محرمیت داشته باشد،بایدچگونه گرفتن سرپرستی راانجام دهیم که باقانون به مشکل برنخوریم وبعدها خاله اش هم مدعی گرفتن آنهانشود؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق دادستانی محل اقامت خودتان اقدام نمایید.

 58. فرزاد می گوید

  سلام من مردی ۴۰ ساله هستم و همیشه دوست داشتم یه دختر داشته باشم که نشد.حدود یازده سال هست ازدواج کردم و متاسفانه خانمم بهم خیانت کرد و طلاق گرفتم.یه پسره دارم ۱۲ سالشه میخواستم بدونم میتونم یه دختر همسن پسرم به فرزندی بگیرم.خوشحال میشم راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به بهزیستی باید مراجعت نمایید.

 59. لیلا مرتضی قلی می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  من یه خانم ۴۳ ساله فرهنگی هستم و همسرم هم فرهنگی هستن
  ۳تا بچه داریم و تمایل داریم سرپرستی یک بچه رو برعهده بگیریم
  آیا امکانش با این شرایط برای ما وجود داره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به بهزیستی مراجعت نماید.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بله امکانپذیر است.

 60. یه کسی می گوید

  سلام ببخشید کسایی هم که فرزند دارند باز اموال رو به نام کودکی که به سرپرستی میگیرن باید بزنن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله

 61. طیبه می گوید

  سللم من یه خانوم ۲۷ساله هستم که درنوزادی به سرپرستی یه خانواده درامدم دربندرعباس ودر۹سالگی پدرومادرخاندم براثرتصادف فوت کردن ومن تا۱۸سالگی باخانواده پدرومادرخواندم زندگی کردم ودر۱۸سالگی ازدواج کردم که متاسفانه همسرم به علت اعتیاد۵ساله رفته وخبری ازشذنیست حال میخوام بدونم ایاهنگام سرپرستی من چیزی به نامم شده یانه ویاپدرم مالی داشته به من برسه چیکاربایدبکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   فرزندخوانده از سرپرست ارث نمی‌برد، اما سرپرست می‌تواند اموال خود را از طریق بخشش مال یا صلح به او واگذار کند.

 62. پارمیدا می گوید

  سلام من ۱۵سالمه خانوادم میگن برو بیرون از خونه نیاز ب محبت دارم خیلی ساکتم فقط نیاز ب محبت کسی وعضش خوب باشه ازم بربیاد خیلی مهربونم دوس دارم بفهمم بابامامان پیه حتی خانوادمم قبول میکنن فقط خوب باشن بعد هیچ بچه ای هم نداشته باشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   در حال حاضر کودکان و نوجوانانی را می‌توان به سرپرستی قبول کرد که زیر ۱۶ سال سن داشته باشند. جهت اطلاع از شروط فرزندخواندگی از وکلای متخصص ما در این زمینه راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

 63. مهتاب می گوید

  سلام من خانم ۴۱ ساله مجرد هستم. شغلی ندارم ولی مستمری بگیر پدرم هستم و میتونم از عهده مخارج خودم و یک فرزند خونده بر بیام. میخواستم بدونم به دختر مستمری بگیر از والدین هم فرزند خونده میدهند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   یکی از موارد مهم جهت به عهده گرفتن سرپرستی کودکان دارا بودن تمکن مالی است، بدین معنا که شما مستلزم داشتن شغل، بیمه و درآمد هستید. به طور کلی قادر به پرداخت هزینه های خود و کودک باشید. تمکن مالی شما از طرقی مانند شغل پایدار با درآمد مکفی، منزل مسکونی اعم از استیجاری و یا ملکی و سایر موارد مورد سنجش قرار می گیرد. دختران و زنان مجرد بدون همسر باید دارای منزل مسکونی مستقل باشند. و اگر با خانواده زندگی می کنید مستلزم داشتن شرایط لازم است. جهت کسب اطلاعات دقیق تر راهنمایی های لازم را از وکلای متخصص ما در این زمینه کسب نمایید. موفق و موید باشید.

 64. سمانه می گوید

  سلام من و همسرم یک فرزند پسر داریم امکانش هست یه بچه رو به سرپرستی بگیریم میدونم اولویت با زوجینی که صاحب فرزند نمیشن یعنی دیگه جای امیدی نیست که به ما هم فرزند بدهند؟ چطور باید اقدام کنیم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   زوجین دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آن ها بیش از سی ‌سال سن داشته باشد، امکان به سرپرستی گرفتن کودکان و نوجوانان برایشان وجود دارد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی از راهنمایی های وکلای متخصص ما در این زمینه کمک بگیرید. موفق و موید باشید.

 65. علی اسفندیاری می گوید

  سلام
  آیا برادری که در خارج زندگی میکند میتواند فرزند خواهرش را که در ایران زندگی میکند با رضایت دو خانواده به فرزند خواندگی بگیرد؟
  امکان ثبت فرزند در شناسنامه خانواده جدید وجود دارد؟
  آیا در این مورد محدودیت سنی برای فرزند وجود دارد یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   در صورت وجود اقارب طبقه دوم (اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها) و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم (اعمام و عمات “عموها و عمه‌ها” و اخوال و خالات “دایی‌ها و خاله‌ها”و اولاد آنها) بدین نحو عمل می شود. جهت دریافت اطلاعات حقوقی دقیق تر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص ما در این زمینه شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 66. مريم می گوید

  سلام دختر مجردي كه ميخواد بچه اي رو به فرزندي بگيره اگر دختر ٩-١٠ ساله بخواد راحت تره يا كوچكتر؟. و تكليف شناسنامه بچه چي ميشه؟ تو شناسنامش اسم پدر و مادر چي مي نويسن؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   براساس قانون فرزندخواندگی زنان و دختران مجردی که دارای موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی هستند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، حق پذیرش کودک برای فرزندخواندگی را دارند. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر صادر می‌شود. جهت دریافت اطلاعات حقوقی دقیق تر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص ما در این زمینه شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 67. طیبه می گوید

  سلام وخسته نباشید من ی پسر شانزده ساله دارم خیلی دوست دارم فرزند پسری که کوچک باشه به فرزندی بپذیرم و مثله پسرم ازش نگهداری و محبت کنم شکر خدا خونه ماشین داریم سنم هم ۳۶سال همسرم هم ۴۳ساله هست خواهش میکنم اگر کسی رو میشناسید که بی سرپرست هست به من اطلاع بدید

 68. شکوفه می گوید

  سلام. وقت بخیر.
  میخوام بعنوان مهریه، سرپرستی دو کودک رو داشته باشم، یعنی درصورت جدایی سرپرستی دوکودک رو به من واگذار کنند. و هزینه های تربیت و نگهداری و تحصیل پرداخت بشه،
  آیا امکانش هست؟ و چجوری باید عنوان بشه بعنوان مهریه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   معمولا چیزی که بعنوان مهریه تعیین می گردد یک مال یا کار با ارزشی است که زن می تواند از منافع آن استفاده نماید. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص خانواده شما را راهنمایی نمایند.

 69. آرمان پازوکی می گوید

  سلام وقت بخیر من و همسرم دارای دو فرزند پسر هستیم برای یه سر پرستی گرفتن یه دختر بی تابیم شرایط سنی دختر هم زیاد واسم مهم نیست.لطفا راهنمایی کنید…

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   از جمله شرایطی که متقاضیان فرزندخوانده باید داشته باشند این است که زن و شوهر داوطلب سرپرستی باید پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. همچنین سن یکی از زوجین باید حداقل ۳۰ سال باشد. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ اطلاعات لازم را درخصوص شرایط و نحوه به سرپرستی گرفتن فرزند خدمتتان ارائه نمایند.

 70. الناز می گوید

  سلام. من و همسرم سی و شیش ساله هستیم و بچه دار ننیشیم. همسر در پروسه درمان سرطان هستند. آیا به ما بچه تعلق میگیرد؟من خودم هم کارمند هستم و درامد دارم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بله، امکان سرپرستی کودک برایتان وجود دارد.

 71. شالویی می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  آیا ب دخترای زیر ۳۰سال
  یا زوجین زیر ۳۰سال هم فرشته تعلق میگیره؟
  هیچ راهی ندارم بیش تر از ۲تا باشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به بهزیستی محل مراجعت نمایید.

 72. .. می گوید

  سلام خسته نباشید من دختره ۱۸ ساله ای هستم ک مشکلاته خانوادگیه شدیدی دارم و از طرف مادر و خواهر مورده ازاره فیزیکی و روحی قرار میگیرم و پدرم هم از من در برابره اونا پشتیبانی نمیکنه میخواستم بدونم میتونم سرپرستی خانواده دیگری رو داشته باشم؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: فرزند خوانده بودن داریم نه خانواده تقاضا کردن .

 73. ستاره می گوید

  سلام من ی دختره ۲۰ ساله هستم قصد ازدواج ندارم ولی بچه دوس دارم میشه از بهزستی ی بچه بیارم بزرگش کنم همه امکاناتشو دارم برا بچه با خانوادم زندگی میکنم ی پسر از بهزیستی میخوام ک تاابد باهم زندگی کنیم براش هم مادری کنم هم پدری امکانش هست؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید به بهزیستی مراجعه نمایید.

 74. خیرالنسا محمودی می گوید

  سلام و خسته نباشید من خانمی۴۶ساله هستم و طلاق گرفته ام که شوهر قبلی بنده عراقی بوده و بچه دار نمی شده و مشکل از مرد بوده!در حال حاضر طلاق گرفته ام و مال دارم و توانایی سرپرستی دختر!و اینحانب هم صیغه ی موقت فردی شدم که تمایل به بچه دار شدن ندارد و مشکلی به سرپرستی بچه ندارد و فقط شرطش برای این کار معاف بودن از نظر حقوقی حقوق کودک به سرپرستی گرفتیم بخاطر من که بچه ندارم!لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. زینالی می گوید

   سلام: از طریق اداره بهزیستی اقدام نماید و برای اینکار باید یک مالی به نام این کودک بزنید و اینکه از لحاظ تمکن مالی نیز نباید کمبودی داشته باشید.

 75. علی می گوید

  با سلام ما یَک پس داریم که شرایط نگهداریاون رانداریم کسی که مایل هست این پسرو به فرزندی قبول کند با این شماره تماس بگیرد ۰۹۰۵۹۴۵۰۰۲

 76. احمد می گوید

  سلام دختری ۱۸ ساله را که پدر مادر آن اصلا مشخص نیستن چه کسی هست را میتوان به فرزندی قبول کرد البته دختر از طرف مشهد تو پرورشگاه بزرگ شده اما بعد از مستقل شدن به خاطر ترس از جان خود به یکی از شهرستان های اصفهان آمده که خوانواده ما که دارای دو فرزند مجرد هست پناه آورده ایا میتوان به عنوان فرزند قبول کرد

 77. سودا سلطانی می گوید

  سلام اگر در خانواده تون یا خودتون یا کسانی که میشناسید
  حامله نمیشوند
  یا میخاهند بچه به سرپرستی قبول کنند
  به من بگن من اشنا دارم دوسه روز کودک رو تحویل بگیرن
  فقط کودک.(دختر) هسته

 78. دیانا سلطانی می گوید

  باسلام
  کسانی که باردار نمیشوند یا بچه دارند میخاهند یک بچه دیگه رو ب سرپرستی قبول کنند
  ویا کسانی میشناسند
  من اشنا دارم که سریع بچه رو تحویل شون. میده
  لطفا باشماره ی زیر تماس بگیرید
  ۰۹۳۶۶۶۹۷۹۴۲

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اداره بهزیستی اقدام نمایید بشرطی که تمکن مالی داشته سن بالای سی سال و از مدت ازدواج پنج سال سپری شده باشد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 79. صدیق می گوید

  سلام خستنه باشی من ۱۸ سال ازدواج کردم بچه دار نمیشیم میخام بچه رابگیرم لطفا رهنمایم کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اداره بهزیستی اقدام نمایید برای راهنمایی از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 80. مهدی می گوید

  سلام متاهل هستم ۴۲ سال سن دارم خانوم هم ۳۵ سال ۱۰ ساله ازدواج کردیم
  ۳ساله ناشنوا شدم اما صدای خانوم رو ۸۰ درصد دارم
  ایشالا خدا بخواد میخواییم چراغ زندگیمون رو روشن کنیم
  برای فرزند گرفتن مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اداره بهزیستی نسبت به دریافت کودک با داشتن شرایط اقدام نمایید.

 81. مهدی می گوید

  سلام متاهل هستم ۱۰ساله ازدواج کردیم بدون فرزند خودم ۴۰ ساله خانومم هم ۳۵ سال
  ۳ساله ناشنوا شدم ولی صدای خانومم رو ۸۰درصد دارم
  برای گرفتن فرزند مشکلی پیش نمیاد ؟

 82. مهدی می گوید

  کودک دحتر سالم میخوام سنش مهم نیست اصلا .کلا خواستم ببینم امید داشته باشم یا همون اول بفهمند مشکل شنوایی رو رد میکنن ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام:شنوایی تاثیری در گرفتن کودک از بهزیستی ندارد

 83. م می گوید

  سلام ، من خانمی مطلقه هستم، ۳۷ ساله، یک پسر دارم که از ۱ونیم سالگی باپدرش زندگی میکنه ونمی بینمش، میخوام یک دختررا به فرزندی قبول کنم وازراه دورکمی کمک خرجش باشم وبعضی وقتها ببینمش یا اینکه پیش خودم بیارمش، البته خونه وحقوقی ندارم، ولی تنهاودرشهرستان زندگی میکنم، آیا باشرایط من بهزیستی قبول میکنه، سپاسگزار میشم راهنماییم بفرمایید

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید تمکن مالی برای نگه داری فرزند خوانده را داشته باشید و یک ملکی باید بنامش بزنید در غیر این صورت باید از دور حمایتش نمایید و کمک خرجش را پرداخت نمایید.

 84. یسنا می گوید

  سلام من ۵ ساله ازدواج کردم و الحمدالله همسر خوبی دارم مشکل مالی نداریم تحصیل کرده و کارمند هستیم بچه دار نمیشیم و میخواهیم سرپرستی یک نوزاد دختر به عهده بگیریم خانواده ایی ک توانایی نگهداری بچه شان را ندارند ما قبول میکنیم برایمان مهم هست که بچه حلال زاده باشه و حتما نوزاد چند روزه باشه پول خوبی بهشان میدهیم

 85. یسنا می گوید

  سلام من و شوهرم ۵ ساله ازدواج کردیم و دکترا گفتن امکان بچه دار شدن ندارید میخواهیم سرپرستی بک نوزاد دختر چند روزه رو قبول کنیم حتما نوزاد حلال زاده باشه مشکل مالی نداریم به خانواده ایی که نمیتونن از بچه شان نگهداری کنند در عوض پول هم میدهیم.

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید سنتان بالای سی سال باشد تمکن مالی داشته باشید و یک ملک باید به نام کودک بزنید و اینکه به اداره بهزیستی محل خودتان مراجعت نمایید.

 86. دیانا می گوید

  سلام من یه دختره۱۵ سالم با مامانم زندگی میکنم ۵۷سالشه و از پدرم جدا شدن وقتی دوسالم بوده پدرمم ادمه درستی نیست نمیتونم برم پیشش مادرمم درکم نمیکنه و سره کار هم نمیره ففط بهم میگه برو
  جاییو ندارم برم با این شرایط هم بهزیستی قبولم نمیکنه میگه مادر داری واقعا نیاز دارم با یکی زندگی کنم که مثه بچه ی خودش دوسم داشته باشه🙂 خانم یا اقا فرقی نداره میتونیم صحبت کنیم باهم اگه کسی خواست به فرزندی قبولم کنه
  شمارمم ۰۹۱۰۹۸۴۳۷۱۲

 87. دیانامحمدی می گوید

  سلام من یه دختره۱۵ سالم با مامانم زندگی میکنم ۵۷ سالشه ساکن تهرانیم. از پدرم جدا شده وقتی من دوسالم بوده پدرمم ادمه درستی نیست و نمیتونم برم پیشش زندگی کنم مادرمم توان کار کردن نداره و منرو هم درک نمیکنه و با این شرتیط بهزیستی منو قبول نمیکنه میگه مادر داری ولی واقعا نیاز دارم یکی منو مثه بچه ی خودش بدونه🙂 نهایتا تا۲۰ سالگیم که مستقل بشم پیشش بمونم خانم یا اقا فرقی نمیکنه دوس دارم اگه کسی تمایل دارن به فرزنود خوندگی بگیرنم باهم صحبت کنیم🙂 ۰۹۱۰۹۸۴۳۷۱۲

 88. کلثوم افشار نجفی می گوید

  سلام ببخشید من و شوهرم ۱۴ ساله که ازدواج کردیم و بچه هم داریم ۱۳سالشه و یک خواهر ۱۴ساله می خواهد و ما هم از بهزیستی می خواهم آیا به ما می دهد

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید تمکن مالی برای نگه داری داشته باشید و باید مالی نیز بنامش بزنید تا با درخواست شما موافقت شود.

 89. کاریما می گوید

  سلام شرایط گرفتن نوزاد به چه نحوی است حتماباید چیزی به نام زده بشه ۱۲ملک یازمین نداشته باشیم اونم باگرونیی سرسام اورم خونه شرایط چی هست وچه مدت طول میکشه کارهای قانونی

  1. زینالی می گوید

   سلام:باید از طریق اداره بهزیستی نسبت به قبول فرزند خواندگی اقدام نمایید و برای اینکه بخواهید فرزند را به شما بدهند باید ملکی را بنام این فرزند بزنید و توانایی تامین مالی این فرزند را نیز داشته باشید.

 90. کرمی می گوید

  سلام خانمی ۴۰ ساله هستم و دخترم فرزند شهید و دانشجوی پزشکی هست ۴ ساله مجددا با آقایی ۳۶ ساله ازدواج کردم ولی چون به سن یائسگی رسیدم نمیتونیم بچه دار بشیم میخوام یه نوزاد رو به سرپرستی قبول کنم و به بهترین شکل تربیت کنم توان مالی خوبی دارم چکار کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اداره بهزیستی با شرایط یک تمکن مالی دوم اینکه سن شما بالای سی باشد و سوم ینکه مالی بصورت ملک بنام این فرزند بزنید با این شرایط فزند خوانده بشما تعلق خواهد گرفت

 91. روزیتا می گوید

  سلام خانمی ۳۳ ساله هستم دارای سه فرزند یک دختر و دو پسر شهر من چهار سال پیش از ما جدا شد و حضانت بچها را به من داده من خانه دار هستم و هیچ در آمد مالی ندارم اگر کسی هست به فرزندان من کمک کند تا آنها بزرگ‌شوند

 92. کامران حقیقی می گوید

  من سه تا بچه درم سه ساله بیکارم الان تو ش مادم مثل گله بچه چه دلتان خوشه شب گرسنه خوابیدیم یا بچه ت چیزی بخواد نتونی واسش بخری آدم اون لحظه حاضربمیره خوش به حالتون کسای که بچه ندارند

 93. نیما می گوید

  سلام .من یک پسر ۶ساله .مودب و خوشگل دارم ..ورشکسته شدم .مادرشم ول کرده ۲ساله رفته
  پسرم در شرایط خوب بززگ شده ..نمیخوام پسرم سختی بکشه ..میخوام خوب زندگی کنه ..سرپرستی میدم ب یک خانواده واقعا مورد قبول از همه نظر .مشهدهستم .اهل تهران
  ایمیل.nimashayan.ns جمیل.

 94. یوسف فرجاد می گوید

  من فردی ۶۴ساله که باهمسرم متارکه کردم دختری دارم که ازدواج کرده وصاحب پسربچه هستند.مدرس دانشگاه ازادکرج وبنده هیچگونه رفت‌وآمد ندارم چون تنهاهستم بچه ای رابعنوان فرزندقبول کنم میتوانم یانه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید از طریق اداره بهزیستی اقدام به درخواست فرزند خواندگی نمایید.

 95. علیزاده می گوید

  سلام خانومی ک فرزند نداره و میخواد فرزند خونده نوزاد بگیره لطفا تماس بگیره ۰۹۳۸۹۶۰۲۲۱۰
  فقط در راه رضای خدا میخوایم قدم برداریم حاشیه سازی نشه یاحق

 96. مصطفی می گوید

  سلام من ۲۷ سالمه پسرهستم اهل تهران تنهام کسی رو ندارم، خانواده ای تهرانی ک دنبال فرزندهستن من مایلم ب فرزندی اون خانواده دربیام
  ۰۹۳۹۵۶۷۵۸۹۸

 97. Pariyaradmanesh می گوید

  سلام من یه دختر ۱۷ سالم خانواده ای رو میخوام که بتوانند من به فرزند خواندگی قبول کنند با پدرم مشکل دارم و پدرم همیشه دست بزن داره لطفاً هر کس که آدم خوبی هست و میتونه برام مثل پدر و مادر باشه
  بهم در واتساپ پیام بده لطفاً فقط بخاطر مزاحمت پیام ندید من آسیب روحی زیاد دیدم و مشکل آسم دارم
  ۰۹۱۰۹۴۳۴۶۸۱

 98. سمیه می گوید

  سلام یه نوزاد تو راهی دارم که شرایطم سخته ونمیتونم نگه دارمش هر کسی توانشو داره به این شماره پیام بده ۰۹۰۲۵۴۵۷۶۰۷

 99. محمدحسین جعفری می گوید

  سلام
  ما۵سال ازدواج وفاقدبچه بچه دارم نمیشیم درخواست فرزندداریم تمکن مالی هم داریم مسلمان شیعه هم هستیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از اداره بهزیستی اقدام نمایید.

 100. ستایش می گوید

  سلام دوستان ما خانواده ۳ نفره هستیم که می‌خواین یه بچه به فرزند خواندگی بگیریم اگر کسی سراغ دار بگه لطفاً شرایط مالی خوبی داریم و در تهران هستیم ۰۹۹۲۳۰۳۴۱۸۰

 101. ستایش می گوید

  توروخدا اگر کسی رو میشناسید بخواد بچه واگذار کنه کمک کنید ۰۹۹۲۳۰۳۴۱۸۰وضع مالی خیلی خوبی داریم لطفا تقاضای کمک دارم

 102. سعیدی می گوید

  باسلام
  اگر کسی بخواد نوزادکسی رابگیردوبزرگ کندبارضایت پدرومادراصلی و شناسنامه هم برایش درست کند بازهم جرمی واقع شده و زندانی هم دارد یانه اصلا کاری بهش ندارن چون شناسنامه گرفته شده برای نوزاد
  یاباید ازطریق دادستانی یادادگاه به او رأی داده شود
  اگر هم اینکارها انجام شد بعداً می‌تونه از دادگاه نامه سرپرستی رابگیره
  لطفاً جواب بدهید چون میتونم سوال بعضی ها باشد

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر هیچ مجازاتی ندارد و می توانید برایش شناسنامه بگیرید.

 103. احمد می گوید

  سلام من یک مرد ۳۵ساله هستم. با خانمم در حال جدا شدن هستیم . آیا میتوانم یک دختر ۴ساله را بسرپرستی بردارم؟

 104. میترا می گوید

  سلام ما ۵ساله ازدواج کردیم ویک پسر چندماهه داریم و دیگه نمیخام بچه دار بشم اما خیلی دوس دارم یه دختر هم داشته باشم سن و سالش مهم نیس بچه بد سرپرست یا بی سرپرست که دلشو شاد کنم ..‌‌..
  دختر از ۵سال به بالا بود مشکلی نیس
  باز زیر ۵سال که کمر شکنه دوتا نوزاد جمع کردن چون خودم یه نی نی چند دارم…
  اگه پسر بود ۶سال به بالاتا۱۵
  چون اگه سن پایین باشه با پسر خودم به مشکل میخورن…
  ممنون اگه کسی معرفی کنه
  ۰۹۱۵۶۴۱۷۱۳۲

 105. محسن می گوید

  سلام من ۱۶ سالمه به پدرم مادر نیاز دارم از وقتی که چشمام باز کردم مادر پدر ندیدم محبت پدر مادر نیاز دارم اگه میشه

 106. محسن می گوید

  ۱۶ سالمه مادر میخوام 🥲

 107. محسن می گوید

  سلام
  محسن هستم ۱۶ ساله بهپدر مادر نیاز دارم ۰۹۰۳۸۰۳۵۴۷۱

 108. علی اصغر می گوید

  سلام من دوتا دختر و یک پسر دارم دوتا از بچه ها سرطان گرفتن ژنتیکی هست نمیتوانیم بچه دار بشیم ۳۵ساله هستیم خدم وهمسرم راضی به گرفتن سرپرستی فرزند بی سرپرست هستیم فرقی نداره پسر یا دختر باید چیکار کنیم کجا بریم راهنمای کنین ممنون

 109. مینا می گوید

  سلام مینا هستم من به خواهر نیاز دارم

 110. الهه می گوید

  سلام خانمی ۲۲ ساله هستم مجردم و شرایط مالی عالی دارم با خانواده زندگی میکنم می‌خوام یک بچه رو به سرپرستی بگیرم آیا ممکنه که یه فرد ۲۲ ساله و مجرد با رضایت خانمی که میخواد بچشو به ایشون بده سرپرستی بچه رو بگیره و شناسنامه براش بگیره

 111. زعفران می گوید

  سلام خسته نباشین من وهمسرم یه بچه پسر داریم ولی دوست داریم یه دختر هم داشته باشیم که سنم از بچه دار شدن گذشته ۴۰ سالمه اموالی ندارم به نامش بزنم ولی میتونم بزرگش کنم مثل پسرم ازش مراقبت کنم امکانش هست

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید به بهزیستی مراجعت نموده ولی این موارد منوط به اینکه ۵ سال از ازدواج گذشته باشد و بیش سی سال داشته باشید.

 112. افسانه می گوید

  سلام خسته نباشین منو همسرم ۱۶ساله ازدواج کردیم هنوز صاحب فرزندی نشدیم میتونیم از بهزسیتی برا خودمون بچه بگیریم

  1. زینالی می گوید

   با سلام
   درخواست بدهید شرایط شما را بررسی می کنند و در صورت تایید شما به شما تعلق می گیرد

 113. لیلا می گوید

  سلام من ۱۶ساله ازدواج کردم ولی بچه دارنشدم.شرایط مالی ندارم برم دکتر ولی هم خودم هم همسرم خیلی ب بچ علاقه داریم باید چ شرایطی داشته باشیم ک بتونیم از پرورشگاه بهمون بچه بدن؟

  1. زینالی می گوید

   سلام باید به بهزیستی مراجعه کنید و پرونده تشکیل بدهید و شرایط مالی مناسب شرط مهم می باشد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند