خرید حبس به چه صورت است و آیا اصلا می توان مجازات حبس را خرید؟

بارها مخاطبان از ما سوال نموده اند که آیا می توان مجازات حبس تعزیری را خرید یا نه؟ خیر و به کار بردن «خریدن حبس» یک اشتباه رایج در میان عوام است. مجازات حبس قابل خرید و فروش نیست منتها آنچه که در میان عوام، خرید حبس تلقی می شود، جایی است که مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی می نمایند.  قانونگذار در تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲ بسیاری از کاستی های قانون سابق را جبران نموده و نهادهایی در کاهش مجازات حبس پیش بینی نموده و نهادهایی که بیشتر نتیجه فعالیت جرم شناسان بوده در قانون آورده اند. طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲؛ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 • الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
 • ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
 • پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
 • ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

بنابراین حبس تعزیری قابل خرید و فروش نیست منتها اگر بخواهید حبس تعزیری را تبدیل به جزای نقدی نمایید می توانید باتوجه به جهات تخفیف این امر را از قاضی بخواهید.

جهات تخفیف نیز طبق ماده ۳۸ همان قانون عبارتست از:

 • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
 • ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
 • پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک   آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
 • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
 • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
 • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
 • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
 • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

خرید حبس

هر روز حبس معادل چه میزان جزای نقدی است؟

طبق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی؛ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد. البته در سال ۱۳۹۵، این قیمت از طرف هیات دولت  و به پیشنهاد وزارت دادگستری به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.

مجازاتهای جایگزین حبس کدامند؟

جرم شناسان با توجه به اثرات سوء آسیب های اجتماعی بعضاً غیرقابل جبران، دیگر  مجازات حبس را به عنوان مجازاتی با هدف اصلاح بازپروری و توانمندسازی فرد خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان یک فرد عادی ابزار مناسبی نمی دانند و به شدت برای کاهش آثار منفی آن بر ضرورت به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس تاکید دارند. در ایران تحت تاثیر این افکار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ این نهاد قید شده است.

طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

انواع مجازاتهای جایگزین حبس کدامند؟

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس هستند.

آیا حبس را میتوان خرید؟

منظور از دوره مراقبت جایگزین حبس چیست؟

طبق ماده ۸۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲؛  دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:

 • الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
 • ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
 • پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
 • ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

بیشتر بخوانید: آشنایی با انواع جرایم مرتبط با اسلحه و مجازات حمل سلاح غیر مجاز


خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس

در خدمات عمومی رایگان که جایگزین حبس می شود به چند نکته توجه نمایید:

 • درصورتی که شاغل باشید ساعات ارائه خدمت عمومی، بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. هدف از این امر این است که ساعات ارائه خدمت در روز مانع امرار معاش متعارف محکوم نگردد.
 • در حکم به ارائه خدمت عمومی، همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت مانند شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است باید رعایت شود.
 •  دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی حکم دهد. البته در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
 • تعلیق و تبدیل مجازات جایگزین نیز ممکن است. قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

منظور از جزای نقدی روزانه چیست؟

طبق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی۹۲؛ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:

 • الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
 • ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
 • پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
 • ت- جرائم موضوع بند (ت)ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

مجازات حبس

منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی چیست؟

محرومیت از حقوق اجتماعی یک مجازات تبعی است و طبق ماده ۲۵ قانون مجازات ۹۲؛ محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

 • الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
 • ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
 • پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

همچنین طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی؛ حقوق اجتماعی موضوع این قانون موارد ذیل است:

 • الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
 • پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
 • ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
 • ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
 • ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
 • چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
 • ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
 • خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
 • د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
 • ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
 • ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
221 نظرات
 1. محمد می گوید

  سلام
  چندوقت پیش درترمینال هنگام بازرسی مقداری ماده شیشه راکه همراه داشتم وباسئوال مامورکه چیزی همراه داری ازجیب پیراهنم تحویلش دادم وزمانی که پرسیدچقدره چون دوبسته بودبابی‌حوصلگی جواب دادم دوتاسه‌تا(یه‌دوتا ویه سه‌تا)که گفت ها۶تا منم حواب دادم نه هفتا که در بازحویی نوشتند۷وچهل وباکتکی موقع بازحویی ودرزمانی که ازشدت ناراحتی سرم راگرفتم بالا وباپشت کمروسرم آرام زدم به پشتی صندلی که یکباره ۴نفری ریختندسرم ضمن کتک پابند ودستبند بهم زدند وگفت بیا امضا کن ووونتنم میلرزید مدام میگفت دوباره کتک میخوای وحتی زمانی که گفت ۷تابود درسته باتعجب گفتم هفتا با وشم غره گفت هااا که کفتم هیچی درصورتیکه میزان واقعی یک‌مثقال بوده درضمن خود حناب رییس نشستند پشت میز واز وسایل همراهم هرچه چشمشان گرفت از جمله مشعل لحیم کاری که بطبع کارم برای بردهای الکترونیکی استفاده میشود را برداشتند که من میخوان کمکت کنم بدبخت ومابقی وساایلم در زندان که تحویل دادم کم شدوپس از آن چون قادر به ایسادن وحرکت نبودم ومدام زیر پایم خالی میکرد چند نفری از زنجیر ودستبند گرفتند وانداختن تو نیسان حمل محرم وبردند دادیار هم وثیقه تعیین ومستقیم بردند زندان وبا گذاشتن وثیقه ملکی بیرون اومدم وعرض میکنم درعمرم پام به کلانتری باز نشده بود وختی زندانیها که پرسیدند کریس داشتی میکفتم بله وبعدا فهمیدم فرق دارند ومامورها که دیدند خوب طعمه‌ای دارند نهایت استفاده را بردند تاجایی که از اولش هم که دوبسته بودند را یکی تحویل دادند ومن تازه تو زندان یاد گرفتن که باید میریختم رو زمین و… حالا موندم با اوضاع ووضعیت اجتماعی واقعا یکروز حبس هم. برام پایان همه چی است ومستاسل موندم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با وکیل مشورت کنید.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 2. جلال می گوید

  سلام ایاحکم ۳سال حبس تعزیزی بعلت کلاهبرداری رامیتوان کاهش داد ایارضایت شاکی مهم است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر جهات تخفیف شامل حالش بشه ممکنه کاهش پیدا کنه رضایت شاکی بسته به مبلغ کلاهبرداری عنوان قابل گذشت بودن یا نبودن جرم را تغییر میده

 3. محمد می گوید

  سلام ایا میشه ۶ ماه حبس تعزیزی را تبدیل ب جزای نقدی کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ممکنه که به مجازات جایگزین حبس محکوم بشید که یکی از جایگزین ها جزای نقدی هست

 4. امیر می گوید

  سلام برای پدر من یک سالو نیم حبس بریدند تا حالا هیچ سابقه ای نداشته به یه نفر یه قاضی رو معرفی کرده به عنوان کار چاق کن اطلاعات قوه قضاییه گرفتش الان بعد ۴ سال حکم دادن تجدید نظرم تایید کرده و اینا همه در حالی هست که هیچ مدرکی علیه ش ثابت نشده و قاضی صرفا به استناد حرفای مامورای اطلاعات قوه قضاییه بسنده کردن میخام بدونم کاری میتونیم انجام بدیم یا حالا تبدیل به جزای نقدی یا هر کاری که زندان نره چون پدر من ۶۲ سالشه و بیماری قلبی داره یه بار سکته مغزی و قلبی داشته ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جایگزین حبس خیر امکان نداره ولی امکان استفاده از نهاد تعلیق و ازادی مشروط وجود داره

 5. اسماعیل می گوید

  سلام من برای جرم سرقت پنج ماه وسی ضربه شلاق برایم صادر شده ودرضمن رضایت شاکی هم جلب شده ومتاهل هستم ایا میشود پنج ماه حبس وسی شلاق را به جزای نقدی تبدیل کرد.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 6. مبینا می گوید

  سلام یک سال نیم پیش مادر شوهرم خونمو آتیش زد الان حکمش اومده ۳ ماه ا روز زندان حکم تعریزی آیا امکان خرید حکم وجود داره یا اگه اعتراض بزنه زندانیش کمتر میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حداقل مجازات محکوم شدند و امکان اعمال مجازات جایگزین وجود نداره

 7. ثامن می گوید

  سلام برایم یکسال حبس تعزیری درجه ۶بریدند و بدون سابقه کیفری میباشم ایا میشه این حکم رو با پول خرید یا تبدیل به جزای نقدی کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اگر شرایطشو داشته باشید امکان مجازات جایگزین هست از وکلای ما در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی بپرسید
   https://vakiltop.com/

 8. نازی می گوید

  سلام برای برادر من ۳سال حبس تعزیری بریدند ،سابقه ای نداره.حکم هم غیابی صادر شده و مهلت واخواهی گذشته.امکانش هست برای حبس جزانقدی بپردازیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست

 9. ستار می گوید

  سلام برادرم قبلابه جرم سرقت به دو الی سه سال محکوم شد(دقیقا نمی‌دانم) وازآزادی مشروطاستفاده کرده اکنون به جرم درگیری بامامورای پلیس یک سال حبس بریدن
  آیاامکان تبدیل حبس به جزای نقدی یاغیره دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست

 10. mohsen می گوید

  سلام من به جرم رشوه به ٦ ماه حبس محكوم شدم هيچ سابقه اي هم ندارم ميشه به جزاي نقدي تبديل بشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   امکانش هست ولی باید بررسی بشه. میتوانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 11. علیرضا می گوید

  با سلام برای من حکم دادن ۹۱ روز حبس تعزیری .آیا امکان داره بتونم به جزای نقدی تبدیل کنم یا خیر؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت وجود شرایط بله

 12. سحر می گوید

  سلام من و با یک گروه گرفتن و جرم زدن ارائه خدمات جنسی چهارشنبه اینده روز دادگاهمون هست در دادسرای ارشاد با توجه به جرم اگر حکم زندان باشه قابل تبدیل به جزای نقدی هست یا خیر؟

 13. ناشناس می گوید

  ایا زندان را میتوان با پول خزید

 14. علی می گوید

  سلام
  پدرم بدون هیچ مدرکی دوتاجرم به پاش نوشتن صرفا طبق اظهارات متهم دیگر پرونده الف غصب عنوان مامور اطلاعات و یکی اعمال نفوذ بی حق در پرونده دادسرا که هیچکدام از این موارد انجام نداده وصرفا متهم دیگری این رو گفته ودادگاه طبق هیچ مدرکی حکم قطعی داده دوفقره حبس ۱۷ ماه و ۱۰۰ هزارتومان جزای نقدی میخواستم بدونم ایا راهی وجود داره زندان نره وچکار باید انجام بده ایا باید دوتا ۱۷ ماه بکشه یا یکیش قابل اجراست وایا قاضی اجرای احکام اختیار تخفیف و یاتبدیل راداره چکار باید بکنیم زندان نره

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اینکه کلانره زندان خیر ممکن نیست. مجازات اشد اجرا میشه

 15. علی می گوید

  برای من ۵ ماه حبس تعزیری بریدن شاکیم ندارم ایا قابل خرید هست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام باید دید چه نوع جرمی انجام داده اید

 16. علی می گوید

  سلام.برای درگیری بدون آمدن هیچ گونه ابلاغیه ای برایمان ۶ماه حبس آمده بعد ۳سال اونم.درگیریم هیچ گونه زدو خوردی صورت نگرفته.حال باید چکار بکنیم؟

 17. فریبا می گوید

  سلام پسر دوستم با مواد گرفتن یک سال زندان دادن بهش ایا می شود خرید با این وضعیت کنونی زندان رفتن هم خطر

 18. محمدی می گوید

  سلام.برادر من با یه خانمی دعوا کرده و وارد منزل او شده و فقط به صورت لفظی وی را تهدید کرده است.در حال حاضر فقط احضاریه اومده و به سه سال حبس محکوم شده.سابقه کیفری نداره و خودش هم اضحار پشیمانی کرده.شاکی رضایت نمیدهد.آیا حبس قابل تبدیل به روش های جایگزین هست؟فقط ۲۲ سالشه و دانشجو هستش

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام سن ایشان سنی نیست که شامل تخفیف بشه دانشجو بودن نیز دلیل موجهی نیست. با توجه به میزان حبس ایشان مرتکب جرایم دیگری بجز تهدید نیز شده اند زیرا مجازات تهدید نهایت دوسال است . خیر امکان تبدیل وجود نداره

 19. رضا می گوید

  یک سال حبس رو سلیقه‌ای برام صادر کردن و مدارک موجود دال بر این ادعا دارم آیا چگونه می‌توانم قبل از اجرای حکم از طریق دیوان این اجرا رو متوقف کنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   منظورتون از سلیقه ای چیه؟ بر اساس چه معیاری میگید سلیقه ای؟

 20. علی می گوید

  سلام پسر عمه من بخاطر نداشتن گواهینامه موتور دفعه سوم دادگاه براش ۶ماه حبس زده خودش رفته خودشو معرفی کرده سابقه هم نداره ایا امکان خرید حبسش هست پدرش هم سکته کرده کفالت پدرش داره ایا امکان داره حبسشو بخره سنی هم نداره ۲۱سالشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تماس بگیرید باید دادنامه بررسی بشه ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 21. امین می گوید

  با سلام من حدود سه ماه پیش چند تن گوشت منجمد خریدم مستقیم از کارخانه و بعد گذشت مدتی فهمیدم کارخانه گوشت خارجی تغیر لیبل داده و به اسم خودش بجای ایرانی فروخته هست و داخل چند کارتن لیبل خارجی بوده هست و در حال حاظر اختیاریه علیه من آمده برای تهدید بهداشت عمومی و جعل لیبل سوال من این است آیا من که خود خریدارم و اطلاعی نداشتم از این موضوع و بارم توقیف شده چرا از من دامپزشکی شکایت کرده و من خودم شاکی هستم نسبت به کارخانه

  1. وکیل تاپ می گوید

   نیاز به داشتن وکیل یا حداقل مشورت با وکیل در خصوص نحوه حضور هست با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید راهنماییتون می کنند.

 22. تینا می گوید

  سلام خسته نباشید خواهر شوهرم بدلیل متهم کردن شوهرش وباهم مشکل داشتن شیشه درجیب اوگذاشته جرمش همیکسال حبس بازی ضربه شلاق اومده .سابقه ای نداره ۳تا بچه داره که خرج اونارو میده آیا راهی داره که حبس نشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام با توجه به اینکه مجازات قانونی افترا تا سه سال حبسه خیر امکانش نیست

 23. بهار می گوید

  سلام همسرم به جرم ادم ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد ولی بعد از رضایت شاکی حبس ایشان به شش سال تقلیل یافت. آیا عفو مشروط شامل ایشان میشود؟ در ضمن از شش سال حبس ۲سال و۳ماه حبس کشیده.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام عفو مشروط نهایدی اجباری نیست و صرفا با تایید رییس زندان و قاضی اجرای احکام هست لکن از شرایط تحمل حبس ایشان مقدار لازمه را تحمل کرده اند

 24. بهار می گوید

  سلام همسرم به جرم ادم ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد ولی بعد از رضایت شاکی به ۶سال حبس تقلیل یافت وحالا ۲سال و۴ماه از دوران محکومیت خود را سپری کرده آیا آزادی مشروط شامل اون میشه

 25. شیرزاد می گوید

  سلام شوهرم نگهبان یه انباری بود ازانبارحدود ۵۰متر کابل برق زیرزمینی سرقت شد حالا صاحب انبار با دوز و کلک و حیله۳۰۰متر اعلام کرد این در حالی بود که بعد از۱۰ماه گذشته از سرقت انبار شوهرم و به جرم سرقت کابل برق و مخابرات دستگیر می کنند ولی هیچ سیم و کابلی همراهش نبوده وقتی روز دوم رفتم آگاهی گفتن این آقا۲شب با ماشینش ور میرفت به علت مشکوک بودن دستگیر شده خلاصه همان صاحب شرکت که از انبارش سرقت شده بود به مامورها پول داد که هرچی پرونده نیمه تمام هست بزنن به پای شوهرم اکنون به ۵سال و سه ماهرحبس تعزیری و۵۳ میلیون نقدی محکوم شده ولی در رابطه با شاکی خصوصی همان انباردار رد مال نزدن فقط ۳ سال و ۳ماه زدن که قاضی گفته یه مجازات قابل اجراء هست یعنی۵سال و سه ماه باسند بیرون بود تا به امروز که جلب شد به نظر شما باید چیکار کنم من موندم و یه بچه ی۶ ساله که همش میپرسه پدرم کی میاد ؟راه نجات ما چیست

 26. زهرا محمدی می گوید

  سلام شوهرم به جرم سرقت گوشی ۳ ماه و۱ روز زندان براش بریدن سابقه هم داره آیا میشه زندان رو خرید

 27. فرید احمدی می گوید

  سلام من برای رابطه نامشروع دوسال تبعید زدن دوبار رفتم و محل رو ترک کردم پرونده م دوباره رفت تجدید نظر الان حکم ۶ماه حبس تعزیری درجه۷رو زدن ایا این حبس قابل تبدیل به جزای نقدی هست یانه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر قابل تبدیل نیست

 28. امیر می گوید

  سلام.۱سال پیش با ۴۰کیلو تریاک دستگیر شدم.چون نتونستم ثابت کنم و مخبرین گفته بودن مال من نبوده ۵سال حکم تعلیقی بهم دادن ۱ماه پیش با ینفر ضرب و جرح شدید داشتم ودرصورتی که اون ها بطرف من حمله ور شدن شاهد هم دارم الان تویه کماست ینفرشون خانوادش شاکی شدن ایا قاضی اجرای احکام میتونه حکم تعلیقی منا نادید بگیره؟ یا جایگزین کنه یا…..

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست مگر اینکه دفاع مشروع شما اثبات شود

 29. عابس می گوید

  با سلام خدمت شما
  من در دادگاه به جرم آدم ربایی یکسال حبس تعزیری درجه شش داده اند و با رضایت شاکی در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تقلیل یافت آیا امکان تبدیل مجازات برای من وجود دارد؟سابقه کیفری ندارم.

 30. عابس رحمتی می گوید

  با سلام خدمت شما
  من در دادگاه به جرم آدم ربایی یکسال حبس تعزیری درجه شش داده اند و با رضایت شاکی در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تقلیل یافت آیا امکان تبدیل مجازات برای من وجود دارد؟سابقه کیفری ندارم.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر امکان تبدیل به مجازات جایگزین حبس وجود ندارد

 31. لیلا می گوید

  سلام همسر من به ۷سال حبس محکومم بود که ۲سالش عفو خود موند۵سال به جرم سرقت از حبسش ۶ماهش رو کشیده آیا می‌تونه درخواست رای باز کنه ممنون میشم جواب بدین

 32. لیلا می گوید

  سلام همسرم به۷سال حبس محکوم شد به جرم سرقت الان ۲سالش عف خورده ۵سال حبس داره ۶ماهش رو کشیده آیا میتونه درخواست رای باز کنه لطفاً جواب بدید ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مبتواند از ازادی مشروط استفاده نماید

 33. reza می گوید

  سلام با مواد گیر افتادم و قاضی اشد مجازات رو بهم داده!! ۵سال تعزیر و ۵ سال تعلیق…
  الان اعتراض گذاشتیم هنوز جوابش نیومده هیچ گونه سابقه ای هم تو عمرم نداشتم… آیا امکانش هست در صورت تبرععه نشدنم حبسی که شاملم میشه رو جایگزین کنم؟! حالا نقدی یا چیز دیگه!!؟!

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکان اعمال مجازات جایگزین حبس و جزای نقدی وجود ندارد

 34. ناشناس می گوید

  سلام من سه ماه حبس تزیری دارم خاستم ببینم میشه خریدش

 35. ناشناس می گوید

  سلام من سه ماه حبس تزیری دارم خاستم ببینم میشه خریدش رضایت شاکی راگرفتم اشتباه نامه ام زدم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بسته به نوع جرم داره

 36. حسن رشیدی می گوید

  سوال من مثل بهزاد زمانی است جواب اخرش نیست

 37. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشی من برام یک سال حبس تعزیری برام حکم بریدن سابقه هم ندارم میشه جریمه نقدی بدیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با توجه به نوع جرم امکانش هست

 38. محمد می گوید

  سلام من مشروب مصرف کرده بودم اما با توجه به نظر پزشک قانونی که ۱۲۷ بود گردن نگرفتم با مامور درگیر شدم اما رضایت گرفتم و گزاشتم رو پرونده الان دادگاه برای من ۸۰ تا شلاق حد و ۳۸ تا تعزیری و دو تا هفت ماه و ۱۵ روز زندان در نظر گرفته و رای داده میخوام بدونم آیا این دو تا حبس کم یا بخشیده و یا تبدیل به پول میشه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتواند دادگاه ازجایگزین حبس اختیاری بهشرط فقدان سابقه

 39. مهراب می گوید

  سلام آیا ۵سال حکم تعزیری قابل خرید و فروش هست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 40. محمد بهارلو می گوید

  باسلام.۹ماه قبل بنده را در منزل دستگیر کردند به جرم مصرف وفروش مواد و مقدار ۶۰ سانت هروئین ۲/۵ گرم شیشه ویک عدد پایپ از بنده گرفتن وبه زور و فحش تشر مجبور به امضا پرونده واینکه بنده اعتراف کرده ام که فروشنده هستم نمودند در صورتی که من فروشنده نبودم و هیچ مدرکی برفروشندگی بنده جوانمردانه ورود هیچ حکمی هم ارائه نکردند.بنده سابقه ای ندارم چه حکمی قاضی میدهد.

 41. سجاد سارمه می گوید

  سلام من به جرم سرقت از اداره برق استان اردبیل شهرستان کوثر به ۴۰ماه محکوم شدم ایا مجازان جایگزین یا میشه خرید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 42. حسن می گوید

  سلام خسته نباشید. من به جرم سرقت علائم وتابلوهای راهداری محکوم به دوسال وشش ماه حبس تعزیری محکوم شدم وبعداز گرفتن رضایت شاکی.. اعتراض زدم یکسال حبس برام دادگاه تجدیدنظر زد.. بایدیکسال حبس روبرم همشوبکشم یا راه دیگه ی برای کم شدن داره. ممنون از حمایت بی دریغ شما

 43. حسن می گوید

  سلام خسته نباشید. من به جرم سرقت علائم وتابلوهای راهداری محکوم به دوسال وشش ماه حبس تعزیری محکوم شدم وبعداز گرفتن رضایت شاکی.. اعتراض زدم از ماده ۴۸۳ برای تخفیف مجازات استفاده کردم که یک سال وشش ماه روکم کردن و یکسال حبس برام دادگاه تجدیدنظر زد.. بایدیکسال حبس روبرم همشوبکشم یا راه دیگه ی برای کم شدن داره. ممنون از زحمات بی دریغ شما

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام امکان تبدیل کلی به جزای نقدی وجود نداره لکن بعد از تحمل یک سوم از مجازات امکان درخواست ازادی مشروط هست

 44. طاهری می گوید

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه …همسرم ب جرم ۳گرم شیشه از۱۶بهمن درزندان قزلحصارمیباشدسعی کردیم سند برایش بگداریم ولی قبول نمیکردن شایدم دلیلش ب عفوبوده نمیدونم .ایشون درزندان ۱۲روزپیش نامه ی تقاضای عفو راتنظیم کردن .ولی هنوز خبری نیست وجواب نمیدن ممنون میشم پاسخ بدهید لطف میکنید

 45. پریا می گوید

  سلام شوهرم به جرم سرقت از مغازه در هنگان شب و ضرب و جرح عمدی به یک سال زندان و پرداخت نیم صدم دیه انسان کامل و رد اموال محکوم شد میخواهم برایش مرخصی بگیرم که یک پرونده با یک نام دیگر با ۳ سال زندان برای او ثبت شده ، شوهرم سال ۸۶ با نام جعلی به زندان رفته و حکمش یک سال زندان بوده و تمام شده و الان این همان فرد واقعی بوده که مرتکب جرم شده است چگونه ثابت کنم که این حکم مربوط به شوهرم نیست و چگونه براش مرخصی بگیرم چون وضع و شرایط زندگیم واقعا بد و نامناسب است و شوهرم باید بیاد و شرایطی را برای من و بچه هایش محیا کند!!

 46. سالار می گوید

  سلام پسر من به علت مشارکت در سرقت به ۱۸ماه حبس تعزیزی محکوم شده ایا میتونه از تعلیق یا ازادی مشروط استفاده نکنه هیچ گونه سابقه کیفری تدارد

 47. سالار می گوید

  سلام پسر من به علت مشارکت در سرقت به ۱۸ماه حبس تعزیزی محکوم شده ایا میتونه از تعلیق یا ازادی مشروط استفاده کننه هیچ گونه سابقه کیفری ندارد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 48. خبوشانی می گوید

  سلام پسر خواهرم به دلیل سرقت موتور سیکلتش توسط یکی از دوستاش اون رو یک شب تحت الحفظ نگه می دارن وقرار بوده که فرداش پول موتور رو بده ولی شبانه متواری میشه وبا وجود اخذ حکم جلب موفق به دستگیری اون نمی شن وانگیزه گرفتن اون هم احقاق حقشون بوده مادر متهم نیز مبادرت به شکایت مبنی بر ادم ربایی می کنه در حالیکه متهم در هیچ داد گاهی حاضر نمی شه دادگاه ایشان رابه دو سال زندان وشاکیان رابه ده سال زندان محکوم می کند این در حالی است که شاکیان که سه نفر می باشند هیچ سابقه کیفری نداشته اند وجوانان مظلوم وزحمتکشی هستند که به دلیل جهل به قانون ونداشتن انگیزه جرم وفقط به خطر احقاق حق واطاله روند قانونی دستگیری متهم مبادرت به چنین اقدام نسنجیده ای شده اند ولی متهم دارای چندین فقره کلاهبرداری وجعل اسناد داشته است لذا از شما بز رگواران چند سوال دارم اول اینکه ایا بعد ازدادگاه تجدید نظر می شود رضایت شاکی رااخذ کرد .؟دوم اینکه صلاح می دانید با پرداخت وجه که توسط شاکی که بطور وقیحا نه ای طلب شده اقدام به اخذ رضایت از ایشان نمود؟کلا راهکار خروج از این مشکل چیست .؟لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر فراوان.

 49. سید‌حمید‌نجم‌ابادی می گوید

  سلام.دادگاه مبلغ ۵ میلیون‌جزای‌نقدی به‌علت‌توهین ۶‌ماهو‌شانزاده‌رو‌به علت‌تهدید‌ با چاقو که من اصلا چاقو دستم نبوده ولی‌شوهد‌برده گفتم‌ اینکارا رو‌کردم و ده ماهو‌شانزاده رو به‌دلیل سرقت‌مدارک که واسه خود‌خانومم بوده حکم برده ایا‌میشه‌کاری کرد.به جزای‌نقدی

 50. علی می گوید

  سلام همسرمنوبرج ده نودونه بادوگرم شیشه گرفتن والان دوماهوپانزده روزه که زندان میخوام بدونم تکلیفش چی میشه میتونم الباقیه حبسش رو که یکسال براش بریده بودن حبس تعزیری رو به جزای نقدی تبدیل کنم ممنون میشم اگه بهم راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست

 51. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید من به جرمه ربامتهم شدم کله مبلغ ۲۲ملیون بوده که من قرض داده بودم درسال ۸۴بعداز۳ماچک پاست شدحالادرسال ۹۹رفته شکایت کرده ربابوده قراربود۵تاشاهدکه گفته بوددارم معرفی کنه که نکرد بعدماروفرستادن کارشناس که کارشناسم تاییدنکردرباوجودداردامابرایه من ۳سال حبس تعزیری ۷۳ضربه شلاق با۷۰ملیون جریمه نقدی بریدن منم وکیل کرفتم برایه دیوان ۱۷صحفه لایحه نوشته ودرخواست توقف حکم کرده الان ۴ماهه خبری نیست ازاجرایه احکام ۴ماهه هروززنگ میزنم به ضامنم که بایدمعریفیش کنی وگرنه خونتون به اجراییه گذاشته میشه لطفا یا کمک کنیدچون من صاحبه زنوبچه هستم وکاسبم اصلا تحمل حبس ندارم

 52. جواد می گوید

  سلام به جرم مال خری بهم یک سال حبس تعزیری داده شاکی داشتم ولی وکیلم حذف از رد مال کرده الان هم ۴۰ روز تو زندانم درخواست پابند دادم چقدر طول میکشه.

 53. مجتبی می گوید

  سلام.برا من پنج سال حبس ۳۰ضربه شلاق۳ملیون تومان به جرم مواد بریدن چهارپنجم حبس تعلیق شده الباقی رو میشه تبدیل به جزای نقدی کرد.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میشود

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

  3. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر .

 54. مصطفی هندابادی می گوید

  سلام با عرض معذرت خواستم ببینم حکم شش ماه ویک رو روز را می شود تبدیل به نقدی کرد طرفمون دولت هست باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 55. مصطفی هندابادی می گوید

  سلام با عرض معذرت خواستم ببینم حکم شش ماه ویک رو روز را می شود تبدیل به نقدی کرد طرفمون دولت هست زدن توانی در معامله ات دولتی باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود ندارد

 56. فرزاد می گوید

  سلام خسته نباشی من با یه اصلحه خودکار گرفتنم الان با وثیقه ازاد شدم گفتم بینم زندانیش میشه خرید یا نه اصلا زندان بهم میدن یا نه خواهش میکنم جواب بدینا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حمل سلاح گرم خودکار تا پنج سال حبس داره

 57. امیرحسین می گوید

  با عرض سلام
  بنده سال نود و چهار به همراه دوستم از طریق شخصی که خودش را وکیل مهاجرت معرفی کرد مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان کلاهبرداری کرد و دادگاه حکم به دوسال و یک روز حبس تعزیری و شصت میلیون جزای نقدی و رد مال داد و تجدید نظر هم تایید کرد و چند روز پیش ایشان را دستگیر کردیم و فرستادیم زندان .حالا برادرش برای رضایت تماس میگیره و میگه اگر رضایت هم ندید ما رد مال را به صندوق دادگاه واریز میکنیم و سپس بعد از دو ماه از زندان بیرونش میاریم با عفو یا آزادی مشروط ،در ضمن ایشان قبلا چند تا پرونده کیفری کلاهبرداری شبیه پرونده ما داشتن که قبل از رفتن به زندان رضایت گرفته و فقط ما تونستم زندانش کنیم .آیا گفته های برادرش صحت دارد و اگر رد مال بکنه و بعد از دو ماه آزاد میشه ؟؟؟لطفا جواب بدید .ممنون میشم

 58. معصومه می گوید

  سلام سرقت چک ۳میلیاردی چه جرمی داررد رضایت شاکی هم در پرونده هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. و با توجه به مبلغ ان رضایت شاکی اثری ندارد

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام رضایت بدهد مجازات موقوفه میشه

  3. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با گذشت شاکی موقوف میشه

 59. ب می گوید

  سلام ببخشین ۴ سال و ۱ماه حبس تعزیزی رو بخاطر گرفتن مواد مخدر نوشتن ک قابل تجدید نظر هس ایا میتوان بعد از تجدید نظر حبس رو تبدیل به جزای نقدی کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 60. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشید همسر من و دوستش توی درگیری یک نفر رو زدن دادگاه برای دوستش حکم حضوری داد برای همسر من چون نرفت حکم عیابی صادر کرد به جریمه نقدی و ۶ ماه حبس تعزیری جریمه نقدی را پرداخت کردیم میخوام ببینم که میشه کاری کرد که ۶ ماه حبس رو نره میشه خریدش؟یا کاری کرد که نره زندان؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه سابقه نداشته باشه بله میتواند جایگزین حبس شود

 61. رضا می گوید

  سلام به اتهام مشارکت در سرقت به شش ماه حبس تعزیری درجه ۵ و ۷۴ضربه و استرداد مال محکوم شده ایا میتوان زندان و شلاق را تبدیل به مجازاتهای دیگری کرد یا تبدیل به جزای نقدی؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر جایگزین حبس شامل درجه ۵نمیشود

 62. تهدید می گوید

  سلام وقت بخیر
  من از طرف اقایی ک خارج از کشور هستن تهدید میشم و توهین میکنن بهم… مدارک هم دارم یعنی از حرفاشون اسکربن گرفتم میشه بگید اگر ازشون شکایت کنم حکمش ب چ صورت هست ؟ و اینکه میتونن مجازاتشون رو ب جریمه ی نقدی تبدیل کنن اگر من نخوام؟ یعنی من حتما بخوام مجازات زندان بشن نه ک بتونن ب نقدی تبدیلشون کنن من کاری میتونم بکنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوان براساس ماده ۸قانون مجازات اسلامی اقدام به شکایت از فرد خارجی درخارج از کشور اقدام کرد

 63. .. می گوید

  ممنون و اینکه میتونن ب جریمه مالی تبدیلش کنن اکر من نخوام؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   ملاک تبدیل جایگزین حبس در اختیار مقام قضایی است

 64. لیلا حاتمی می گوید

  سلام داداشم ب جرم تعدید باقمه شش ماه زنداندادن ولی تجدیدنظر تعلیق کرده چون قبلا یک حکم تعلیق داشته ولی بی اثر شده لطفن منو راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند دادگاه حکم به تعلیق اجرای مجازات اقدام نمایید

 65. سهراب می گوید

  سلام خسته نباشید. من ۲ گرم هروئین نیم گرم شیشه ۱۳ گرم تریاک آرم گرفتن. الان ۴ سال حبس داده قاضی. ۱سال تعلیق شده ۳سال زندان. حالا آیا راهی داره این ۳ سال تعلیق بشه باز. یا اینکه راهی داره. که زندان نرم. جزای نقدی. یا اینکه آزادی الکترونیکی بگیرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :میتوانید باسپری کردن یک سوم حبس از ازادی مشروط استفاده نمایید.

 66. بهزاد می گوید

  سلام من ۴ سال حبس بهم دادن ۱ سال تعلیق شده. ۳ سال زندان. آیا ۳ سال باقی مانده رو میشه تعلیق کرد. سا حرای نقدی. یا آزادی الکترونیکی. جرم ام ۲ گرم هروئین نیم گرم شیشه ۱۳ گرم تریاک

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :یک حبس دوبار تعلیق نمیشود.

 67. ناشناس می گوید

  سلام من محکوم ب سرقت دریچه فاضلاب شدم و۲سال حبس ب من دادن آیااین امکان وجودداره که باجزای نقدی خریدع بشه یا۰۰۰

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 68. زینب می گوید

  سلام نامزد من ۵ سال پیش توی درگیری بودن الان پرونده دوباره جریان افتاده یه نفر هم به قتل رسیده و ایشون نفر آخر پرونده بودن الان اون ۳ نفر رو جدا کردن ازش و پرونده ایشون هم جدا شده و زدن نزاع دسته جمعی سابقه ایی هم نداره، گفتن احتمال داره ۲ سال حبس بدن ایا امکانش هست تبدیل بشه به جزای نقدی زندان نره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: ۲سال باشد خیر نمی توان تبدیل کرد.

 69. رقیه می گوید

  سلام یه خانومی باهاش پرونده کیفری داشتم،عکسمو پخش کرد درفضای مجازی ودرپرونده دیگر به بنده تهمت رابطه نامشروع زد،وهر دوپرونده بهش شلاق جریمه وحبس تعلیق دادن،وپرونده دیه هم داشتیم که ۱۶۵۰ دیه دادم واز طرفی هم ۱۵ ملیون گرفتم ،باز رمان تعلییق تمام نشدهاین‌خانوم پروفایلهای توهین تهمت وفیلم از محل کارم گرفتن‌وپخش کردن وروش ارکاک رکیک نوشتن،من فیط درجواب این همه توهین پروفایل گذاشتم که هرکس برای من پروفایل میگذارد حکم کلاغی را دارد که قار قار میکند،آیا برای این کلمه مجازت نقدی سنگین میشوم قاضی میگوید که درقانون جدید ۲۰ تا ۲۴ ملیون جریمه دارد آیا صحت دارد به خاطر کلمه کلاغ این جریمه من نیز از آن خانوم شکایت کردم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بابت توهین می تواند شکایت علیه شما نماید.

 70. محبوبه می گوید

  سلام وقت بخیر برادر من متهم ردیف اول ادم ربایی به ۴۵ ماه حبس محکوم شده با رضایت شاکی ایا کم میشه از حبسش؟
  ایا میشه حبسش رو تعلیقی یا زندان باز کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله می توان درخواست تعلیق اجرای مجازات نمایید.

 71. سعید می گوید

  سلام. برادر من و محکوم به ۶ ماه حبس تعزیزی و ۱۹ میلیون رد مال کردن. متاسفاته از روز اول دادگاه خبر نداشته تا حکم قطعی. و خودش هم قرهنگی هست و سابقه خوب و درخشانی داره. ایا میتونه آزادی مشروط بگیره؟ پول شاکی و داده. اگه شاکی پیگیر نشه ایا دولت پیگیر میشه برای حبس؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر جرم دارای جنبه عمومی باشد بله مرجع قضایی رسیدگی را ادامه می دهند.

 72. سارا محمدی می گوید

  برادر من و حدود ۵۰ روز پیش گرفتن .دوستش اومده دم خونه دنبالش آب خواسته آب آماده نبوده براش برده پشت خانه بعد پنج دقیقه.وقتی آب برده دیده داره نرده بقل جاده رو میبره همون موقعه مامور اومده دوستش فرار کرده این و گرفتن الان ۳ سال حکم تعزیری براش بریدم الان نمیشه این حکم و تغیر داد به جزا نقدی یا سندی چیزی؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: قبول وثیقه با مقام قضایی می باشد.

 73. نسرین می گوید

  سلام
  برای پدرم به دلیل تبلیغ علیه نظام ۵ ماه حبس تعزیری در نظر گرفته شده البته ۱ سال بود که با تجدید نظر به ۵ ماه تقلیل یافته و حکم دادگاه هم قطعی است ایا میشود به جزای نقدی تبدیل کرد؟چه باید کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر ممکن نیست چون جرم ایشان علیه امنیت هست.

 74. پوریا می گوید

  سلام به من بخاطر ساخت وسیله برای ارتکاب جرم ۷ ماه و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری دادن بعد پرونده رفت تجدید نظر بهم با تقلیل حبس ۴ ماه شده حالا میتونم اینو به جزای نقدی تبدیل کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه نداشته باشید از موارد جایگزین اختیاری حبس برای دادگاه می باشد.

 75. علی می گوید

  با عرض سلام
  آیا سه ماه تعلیق را میتوان خرید؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خرید نیست بسته به نوع جرم جایگزینی هست.

 76. سهیل می گوید

  سلام‌ و عرض خسته نباشید
  ۳ سال پیش ۲ نفر از ما سیب زمینی سرقت کردن به مبلغ ۴۵ میلیون
  الان به هر کدوم ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به عنوان مجازات تکمیلی دادن
  آیا اونها حتما باید مدت زمان حبس را طی بکنند؟
  و اینکه ۴۵ میلیون ۳ سال پیش با توجه به تورم الان تکلیفش چی میشه؟
  ممنون از راهنماییتون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید قیمت فعلی سیب زمینی ها را وصول نمایید.

 77. احمد رضا می گوید

  سلام
  ۱سال پیش از رو شیطنت بچگی دعوا کردم الان قاضی حکم داده ۱سال حبس تعزیری و ۴۰ ملیون دیه و ۲.۵۰۰جریمه ایا میشه ۱سال حبس رو به جزای نقدی تبدیل کرد سن من ۱۶ سال هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اعمال این نهاد ارفاقی برای شما جز موارد جایگزینی اختیاری می باشد.

 78. بهادر می گوید

  سلام به جرم سرقت لوازم خودرو دو سال حبس برام بریدن و ارزش اموال کلا ۱۰ ملیون بوده و حالا رای صادر شده میخاستم بدونم که ایا قابل تبدیل هست یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اختیار این امر با قاضی رسیدگی کننده است.

 79. اس می گوید

  س.۲سال حبس تعزیری و۳۰ ضربه شلاق بابت ۷۰سانت شیشه ویک گ هیروین به من دادن ودر واخواهی شرکت نکردم حکم غیابی رد شده و۸سال تعلیق دارم چکار میتونم بکنم ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: طی این ۸سال نباید مرتکب جرم دیگری شوید در غیر این صورت تعلیق لغو میشود.

 80. علی می گوید

  با سلام یه قبضه اسحله کلت ترک ازم گرفتن که شیش ماه حبس تعزیری بهم دادن آیا میشه این شیش ماه رو به جزای نقدی تبدیل کرد سابقه اولمه ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: این امر در اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد.

 81. سیدحسین می گوید

  سلام طبق تبصره ۶۱۴به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده ام قابل تبدیل نقدی میباشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: سه ما تبدیل به جایگزین حبس می شود.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   درصورتی که بخواهید حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمایید باتوجه به جهات تخفیف می توانید این امر را از قاضی درخواست کنید.

 82. برغمدی می گوید

  سلام همسرم با یکی از مستاجران مغازه اش درگیری لفظی و زد وخورد داشت ک منجر ب شکستگی گوشه ابرو طرف مقابل میشه حالا دیه اومده و حبس تعزیری ۶ماه و یکروز شوهرم آبرو داره نزاع هم بخاطر پسرم بوده چون اونو کتک زدن توی دادگاه دور همسرمو گرفتن اونم رضایت داد وچشم پوشی کرد از کتکی ک پسرم خورده بود سوالم از شما این هست میشه حبس شوهرمو ب جزای نقدی یا امثالهم تبدیل کرد ممنون از پاسخگویی شما🙏🏻

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   حبس تعزیری غیر قابل خرید و فروش می باشد منتها درصورتی که بخواهید حبس تعزیری را تبدیل به جزای نقدی کنید می توانید باتوجه به جهات تخفیف این امر را از قاضی درخواست نمایید.

 83. سیدحسین می گوید

  سلام در دعوای ضرب و جرح مفاد تبصره ۶۱۴به مدت سه ماه حبس تعزیری حکم صادر شده امکان تبدیل به جزای نقدی میباشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله به جایگزین حبس تبدیل می شود.

 84. حمید می گوید

  سلام برای یک نفری یکو نیم سال قبل به علت درگیری عمدی دیه و شش ماه حبس تعزیری بریدن و ابلاغ براش رفته خودش و به دادگاه معرفی نکرده پیگیری میشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله با اجرای حکم جلب می شود.

 85. محمدثمره می گوید

  باسلام فرزندم به جرم جعل به مدت۳۲۰ روز زندان تعزیری محکوم شده مدت ۹۰ روز ان را گذرانده ایا میتوان بقیه زندان ان را خریدویا به چه شکل دیگر میتوان جایگزین کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   باید دانست که حکم قانون گذار قابل خرید و فروش با پول نیست اما این نظر مریوط به جایی است که در برخی جرایم سبک می توان مجازات حبس را تبدیل به مجازات نقدی کرد و آن هم در مجازات هایی است که جایگزین حبس در آن راه دارد. برای دریافت اطلاعات دقیق تر از وکلای متخصص ما در این زمینه کمک بگیرید. موفق و موید باشید.

 86. یاسمن می گوید

  سلام ، همسر من یک پرونده نگهداری مواد مخدر داشته که به ۵ سال زندان تعزیری محکوم شده ، ما حدود شش سال هست خارج از کشور زندگی میکنیم و این پرونده مال سالها قبله، آیا راهی هست برای خریدش، چون الان برای گرفتن پاسپورت ایرانیش دچار مشکل شده و میگن پرونده باید بسته شه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   باید دانست که حکم قانون گذار قابل خرید و فروش با پول نیست، در برخی جرایم سبک می توان مجازات حبس را تبدیل به مجازات نقدی کرد و آن هم در مجازات هایی است که جایگزین حبس در آن راه دارد. جهت کسب اطلاعات دقیق تر از وکلای متخصص ما در این زمینه راهنمایی های لازم را دریافت نمایید. موفق و موید باشید.

 87. Reza می گوید

  سلام .سه سال پیش دسته چک و یک سری از اموالم سرقت شد.بعداز سه سال امروز برای دزد پرونده حکم ۲سال تعزیری با ۷۴ضربه شلاق اومده و طرف هم اصلا دادگاه نیومد و حکم غیابی صادر شده…این وسط دیگه اقدامی از طرف من لازمه برای پرونده انجام بدم یا خیر ؟بعدا برای بخشش دزده به رضایت من نیاز پیدا می‌کنه یانه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   نحوه و میزان تخفیف مجازات هم بستگی به نظر قاضی دارد ولی به نظر می رسد اگر مرتکب سابقه کیفری نداشته باشد و سرقت هم مقرون به آزار و همراه با خشونت نباشد و به طور عادی و ساده انجام شده باشد گذشت شاکی موجب تعلیق یا تبدیل مجازات به جزای نقدی خواهد بود. جهت رسیدن به حقوق خود در خصوص سرقت صورت گرفته باید علیه ایشان طرح دعوا نمایید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص ما در زمینه سرقت شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 88. امیرحسین می گوید

  سلام برای من دادگاه شش ماه حبس تعزیری بریده به جرم ورود به عنف ایا میشود حبس تعزیری رو تبدیل له جزای نقدی کرد هیچ گونه سابقه کیفری ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام : بله بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که شش ماه حبس داشته باشید دادگاه حکم به جایگزین حبس صادر می کند در صورتی که سابقه موثر کیفری نداشته باشید.

 89. محمد می گوید

  سلام به من ۶ ماه زندان دادن می خوام بخرم زندان روز چقدره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: زندان خریدنی نیست جایگزین حبس داریم در قانون اونم ۶ماه در صورتی که دارای سابقه نباشید.

 90. یاسر می گوید

  سلام واسه من ۱۵ ماه و۸ملیون و۴۰ ضربه شلاق تعزیری زدن جرم من هم ارسال مواد مخدر تریاک وشیره به خارج کشورهست ببخشید میشه حبس رو به جزای نقدی تبدیل کرد من مریض سرطانی دارم که هرهفته باید واسش پلاکت خون عوض کنم ومن هیچ سابقه ی ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل تبدیل نیست این جرم شما.

 91. مجتبی می گوید

  رفیقم‌شهادت‌داده‌قاضی‌میگه‌کذب‌است‌حالا‌برایرفیقم‌اعلام‌جرم‌شده‌زندان‌میره‌یا‌میشه‌خرید‌خواهشن‌جواب‌بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر شهادت کذب داده باشد بله مرتکب جرم شده.

 92. میلاد می گوید

  سلام منو با یک لیتر عرق گرفتن بدون شرب خمر حالا ۶ماه حبس تعزیزی و۷۴ضربه شلاق تعزیزی حکم دادن آیا میشه این حکمو خرید؟؟؟راهی هست؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر سابقه نداشته باشید دادگاه می تواند جایگزین حبس بده ولی در اختیار دادگاه می باشد.

 93. جواد می گوید

  سلام.از من دوگرم و بیست وپنج سانت شیشه گرفتن و مصرف کننده بودم اما الان خدارو شکر دوماه هست که پاک هستم ،واسم حکم اومده سه سال حبس و پانزده میلیون تومان جریمه و پنجاه ضربه شلاق ،که مدت دوسال از حبس و ده میلیون تومان از جریمه و شلاق رو تعلیق کردن ،اما پنج م ت جریمه رو باید بپردازم و یکسال باید حبس رو بکشم ،خواستم بدونم ایا راهی داره حبسم رو تبدیل به جریمه نقدی کنم .درضمن هیچ سابقه‌ای ندارم و شغلم مکانیکی است با تشکر.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیر نمی توان تبدیل به جزای نقدی کرد.

 94. فرود می گوید

  سلام آیا کسی که به جرم فروش مال غیر به ۶ ماه حبس محکوم شده رو میتوان با سند آزاد کرد آیا راه دیگری دارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: قبول وثیقه با دادگاه رسیدگی می باشد.

 95. علی می گوید

  سلام
  من به جرم مشارکت در آدم ربایی به سه ماه و یک روز حبس و ورود به عنف ۶میلیون جریمه و ضرب و جرح متهم به پرداخت دیه شدم. رای در تجدیدنظر قطعی شده…(شاکی هم رضایت نداده)
  ۱. آیا امکان این که به زندان نرم هست یعنی این که پابند الکترونیکی بدن و یا حبس رو بخرم؟
  ۲. بنده ۴سال در مرزبانی خدمت می کنم و نیروی پیمانی هستم آیا موقعی که بخوام رسمی بشم برام مشکل بوجود میاد امکان داره رسمی نشم؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما اگر سابقه این جرم را نداشته باشید می توان ان را تبدیل به جریمه نقدی کردو اینکه براساس میزان مجازات برای شما سابقه کیفری لحاظ نمیشود.

 96. حسین می گوید

  با سلام ۷۷نزاع دسته جمعی یک سال زندان دارم میشه خرید

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید میزان حبس مشخص شود تا بتوان بر اساس قانون ایا امکان تبدیل هست یا خیر.

 97. سپهر می گوید

  سلام
  بابت توهین و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه به ۷۶ ضربه شلاق تعزیری و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدم الانم منتظر نتیجه تجدید نظر هستم آیا امکان تبدیل و یا تخفیفش هست؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه نداشته باشید قاضی رسیدگی کننده می تواند اقدام به تبدیل نمایید ولی اختیاریست این امر مونده به نظر قاضی.

 98. محمدجواد می گوید

  سلام
  من و برادر و پدرم به جرم ورود به عنف به منزل تخریب اموال ضرب و شتم و توهین به پرداخت جریمه و دیه محکوم و هر سه تامون به حبس نه ماه و یک روز محکوم شدیم
  دادگاه تجدید نظر که حضوری بین طرفین برگزار شد پنج ماه از حبس من و برادرم رو تا سه سال تعلیق داده
  سابقه دار هم نیستیم
  آیا میشه حبس پدرم که نه ماه و یک روزه و حبس من و برادرم رو تبدیل به جزای نقدی کرد

  1. زینالی می گوید

   سلام: قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد مگر اینکه قاضی رسیدگی کننده اقدام به تبدیل جزای نقدی نماید.

 99. تورج می گوید

  سلام برای من ۶ ماه و یک روز زندان تعزیری حکم دادن با ۲۰۰ میلیون جریمه بابت نگداری کالای قاچاق ایا امکان تبدیل زنداندهستذ

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه نداشته باشید بله قاضی می تواند اقدام به تبدیل نماید این میزان مجازات را

 100. فرهاد می گوید

  سلام. برادرم بخاطر تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و هیچ سابقه ی کیفری و قبلی نداره آیا امکان تبدیلش به جزای نقدی یا شکیتن حکمش هست؟ هنوز به تحدیدنظر فرستاده نشده

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد و می توانید با تسلیم به رای درخواست تخفیف نمایید.

 101. علی می گوید

  سلام . من دو حکم جداگانه دارم . یکی کلاهبرداری درحصروراثت که حکم آن جزای نقدی در حق دولت که پنج ششم آن تعلیقی است به مدت دوسال . و دیگری سرقت ماترک که رای آن ۹۱ روز حبس و ۱۰۰ هزارتومن جزای نقدی که آن هم تعلیق زده است به مدت یکسال . با توجه به اینکه دو حکم به فاصله ی سه ماه از هم صادر شده است . ایا هردو رای اجرا میشود؟ یا فقط اولی اجرا میشود؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: این مجازات بابت تکرار جرم می باشد مجازاتی که بیشتر است همان مجازات بعلاوه تا حداکثر یک چهارم به مجازات اضافه خواهد شد.

 102. رضازمانی می گوید

  سلام من تصادف منجربه فوت داشتم حالا۹ماه زندانی دارم وشاکی رضایت نمیده دادگاه هم میگه بایدرضایت بده تابشه نقدیش کردقتل غیرعمدحتمابایدشاکی رصایت بده

  1. زینالی می گوید

   سلام: برای غیر عمدی بودن باید دیه پرداخت شود ولی برای عدم اجرای حبس باید شاکی رضایت دهد.

 103. مهیار می گوید

  سلام خسته نباشید.واسه من به اتهام فراهم نمودن موجبات ارتشا ۲سال حبس زدن.شغلمم ازاده دولتی نیستم. رای حضوری هست ۲۰ روزم قابل تجدید نظر هست.هیچ سابقه ای نداشتم تاحالا.خواستم بدونم میشه تبدیل بشه به جزای نقدی یا حبس تعلیقی و جایگزین که زندان نرم.ممنون

 104. Mahyar می گوید

  سلام خسته نباشید.واسه من به اتهام فراهم نمودن موجبات ارتشا ۲سال حبس زدن.شغلمم ازاده دولتی نیستم. رای حضوری هست ۲۰ روزم قابل تجدید نظر هست.هیچ سابقه ای نداشتم تاحالا.خواستم بدونم میشه تبدیل بشه به جزای نقدی یا حبس تعلیقی و جایگزین که زندان نرم.ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام:بله قابل تعلیق است ولی قابل تبدیل نیست برای راهنمایی بیشتر از طریق سامانه وکیل تاپ مشاوره بگیرید.

 105. من می گوید

  سلام بنده بخاطر اخذ رشوه و سو استفاده از موقعیت شغلی و مداخله در اموال توقیفی به ۱۵ و ۳ و ۲ و ۱ سال حبس محکوم شدم آیا امکان تبدیل مجازات به جایگزین وجود داره ضمن اینکه همکاری لازم جهت کشف زوایا و سایر ایادی و همدستان داشتم ضمنا به رای صادره اعتراض کردم که در دیوان رسیدگی خواهد شد چقدر طول میکشه تا دیوان نظرشو اعلام کنه

 106. ناشناس می گوید

  سلام من یه سرقت داشتم مقدار ۱۰۰ گرم طلا الان رضایت شاکیم گرفتم گذاشتم روی پرونده سابقه ندارم میخواستم ببینم چون سابقه ندارم من تبرئه میشم راهنماییم کنید چون بچم مریض بود دست به این کار زدم لطفا راهنماییم کنید چکار کنم که زندان نیفتم

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به اینکه این مبلغ بیشتر از ۲۰تومن هست قابل گذشت نمی باشد و علاوه بر این حبس نیز دارد

 107. محمد می گوید

  سلام بنده به خاطر خریدوفروش ۱۱لیتر مشروبات الکی به ۶ماه زندان تعزیری محکوم شدم ایا امکانش هست جای گذینی براش باشه

 108. محمد می گوید

  سلام من به جرم خرید وفروش ۱۱لیترمشروبات الکی خارجی به۶ماه حبس تعزیری محکوم شدم ایا جایگزینی برای حبس تعزیری من هست

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر سابقه کیفری نداشته باشید بله به جایگزین حبس محکوم خواهید شد

 109. یوسف نیا می گوید

  سلام وقتتون بخیر خسته نباشید
  پسر عموی من ده سال پیش دو از واحد اپارتماناشو رهن داد اما وکالتی اون یکی برادرش سرش کلاه گذاشت و خونه ها رو زد به نام خودش
  ایشون مریض شد و بچه هاش از ابران بردنش میخواد برگرده و متوجه شد اون دو نفر ارش شکایت کردن . از شاکی هاش رضایت گرفتن ولی میگن واسه هر ودیعه ی بیست و نه میلیون و ی سی میلیون براش هر کدوم ده سال حبس بریدن این درسته ؟
  مگه وقتی اونا رضایت میدن حبس از بین نمیره
  و اینکه ایا میشه حبساشو کلا خرید
  خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید

 110. نسرین می گوید

  سلام شوهر من به همراه دوبرادرش با رئیس کارگزینی شرکتی بحثشون شد ومنجر به زدوخورد شدالبته بدون آثار حالاحکم براشون اومدهدسه ماه و ده روز حبس وشلاق حالا میتونن از جایگزین حبس استفاده کنن سه تاشون سابقه ندارن

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر در این خصوص سابقه کیفری نداشته باشید بله قابل تبدیل به جایگزین حبس می باشد مستندا به ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی بند الف.

 111. محمد می گوید

  سلام حکم توافقی طلاق درتیر۹۹ صادرو۳ماه مهلت داشته زوجه درتاربخ ۳ماهه مهلت که روز۲۵مهر۹۹ بود نیومد بلافاصله ۲میلیون بحسابش واریزشدوقیدکردم بابت نفقه ابانماه ۵۰۰هزارتومن ریختم در۱۸بهمن که دادگاه کیفری تشکیل شده ۱۵۰۰هزارتومن ریختم ازاول اسغندهم تاخرداد۹۹ مرتب ماهانه ۵۰۰هزارتومن واریزشده ولی دادگاه درتاریخ ۲/۳۰مدت ۴/۵ ماه حبس تعزریری بریده تازه اعتراض کردم هنوزتجدیدنظر نرفتم سایقه کیفری هم ندارم اگه حکم تایید بشه میشه به جزای نقدی تبذیل کرد ممنونم

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله تا شش ماه قابل تبدیل به جریمه می باشد.

 112. ناشناس می گوید

  سلام یک نفر رو با چاقو زدم پارسال امسال حکمش اومده چهار درصد از دیه کامل انسان میخواستم ببینم چقدر میشه و یک سال زندانی تعزیری و هفتادو چهارتا شلاق میشه زندانی و شلاق رو بخرم شاکی هم رضایت نمیده

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر این میزان حکم صادره قابل تبدیل به جزای نقدی نمی باشد ولی شلاق قابل تبدیل به جریمه می باشد.

 113. ناشناس می گوید

  سلام طرف فامیله گفته بیا تو خونه پولو بده من دنبال شکایت نمیرم اونجوری زندان باز میوفتم

 114. ناشناس می گوید

  سلام من یه نفزو با چاقو زدم گفته بیا دیه رو تو خونه بده بعد من میرم دادگاه رضایت میدم اونجوری دیگه زندان نمی افتم

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر به زندان نمیروید و فقط دیه و جریمه پرداخت میکنید.

 115. امیر می گوید

  من برای اولین بار بدون گواهینامه ماشین رو توقیف و من را نیز به دادگاه معرفی کردند و برای اولین بار فقط جریمه پرداخت کردیم میخاهم بدانم که حبسی که برای بار دوم نداشتن گواهینامه در نظر گرفته شده که حبس دو تا شش ماه است در صورت ارتکاب مجدد میتوان به جزای نقدی تبدیل کرد؟هیچگونه سابقه ای ندارم و سنم ۱۷ سال است

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به سن شما زندان نمی روید فقط اقدامات تامینی تربیتی برای شما در نظر گرفته می شود

 116. علی می گوید

  سلام من ی ماه پیش از زندان اومدم مرخصی و جرمم سرقت گوشی به من ۱۰ روز مرخصی دادن با سند و الان ی ماه نرفتم غیبت کردم کلا ۱۰ ماه حبسم مونده میخاستم بپرسم میتونم حبسم بخرم یا سندو پول بدم آزاد کنم و بعد چند ماه میان دنبالم ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر حتما باید حبس خود را تمام کنید بشما تخفیفی تعلق نمیگیرد

 117. Ali می گوید

  سلام وقت بخیر
  ۲ سال حبس تعذیری قطعی بخاطر حمل ۱۲ کیلو موادمخدر تریاک دارم، که انصافا نتونستم بی گناهیم ثابت کنم،
  میتونم چه مجازات دیگر جایگزین حبس بگیرم؟؟
  بنده نخبه علمی هستم و دو کارشناسی شیمی و عمران دارم و اکنون تکنسین ارشد صنایع پتروشیمی با افتخارات درخشان ولوح تقدیر از ریس جمهور وقت و سه وزیر و…. دارم،
  ممنون میشم راهنمایم کنید 🙏🏻

  1. زینالی می گوید

   سلام: قابل تبدیل به مجازات جایگزین نمی باشد

 118. اکبرزاده می گوید

  با سلام برای یکنفر نود ماه و یک روز بخاطر دریافت رشوه و … باضافه رد مال ۲۰میلیون تومان و ۵۴ضربه شلاق بریدن آیا این حکم برای دریافت بیست میلیون رشوه منطقی میباشد و آیا میتوان تخفیف گرفت یا خرید؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر قابل تخفیف نیست مگر اینکه برای حبس از ازادی مشروط استفاده شود

 119. حسن می گوید

  سلام بنده به جرم کار چاق کنی کلاهبرداری حکم غیابی گرفتم ۲سال حبس تعزیری آیا قابل خرید هست

 120. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشین من همسرم مشهد هست دوسال حبس تعزیری برای نگهداری اسلحه دادن و اعتراض زدن دوسال تایید شده از۲۶/ ۲/ ۱۴۰۱ و الان از۱۶/ ۷ بندباز هست… چون من حامله هستم وشرایط زندگی سخته..تنها سرپرستم همسرم هستن پدر ندارم و بندباز هم حقوقش کلا۳۲۰۰ مااجاره خونه داریم اصلا کفاف زندگی رو نمیده میخاستم ببینم جایی نیس ما اعتراض بزنیم برای بقیه حبسش یا تعلیق بشه یا بتونیم جزای نقدی ممنونم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید عد از سپری شدن یک سوم مجازات درخواست تعلیق نمایید

 121. هخامنش می گوید

  سلام
  آیا میشه سه ماه حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کرد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند