خرید حبس به چه صورت است و آیا اصلا می توان مجازات حبس را خرید؟

بارها مخاطبان از ما سوال نموده اند که آیا می توان مجازات حبس تعزیری را خرید یا نه؟ خیر و به کار بردن «خریدن حبس» یک اشتباه رایج در میان عوام است. مجازات حبس قابل خرید و فروش نیست منتها آنچه که در میان عوام، خرید حبس تلقی می شود، جایی است که مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی می نمایند.  قانونگذار در تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲ بسیاری از کاستی های قانون سابق را جبران نموده و نهادهایی در کاهش مجازات حبس پیش بینی نموده و نهادهایی که بیشتر نتیجه فعالیت جرم شناسان بوده در قانون آورده اند. طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲؛ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 • الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
 • ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
 • پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
 • ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

بنابراین حبس تعزیری قابل خرید و فروش نیست منتها اگر بخواهید حبس تعزیری را تبدیل به جزای نقدی نمایید می توانید باتوجه به جهات تخفیف این امر را از قاضی بخواهید.

جهات تخفیف نیز طبق ماده ۳۸ همان قانون عبارتست از:

 • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
 • ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
 • پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک   آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
 • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
 • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
 • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
 • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
 • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

خرید حبس

هر روز حبس معادل چه میزان جزای نقدی است؟

طبق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی؛ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد. البته در سال ۱۳۹۵، این قیمت از طرف هیات دولت  و به پیشنهاد وزارت دادگستری به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.

مجازاتهای جایگزین حبس کدامند؟

جرم شناسان با توجه به اثرات سوء آسیب های اجتماعی بعضاً غیرقابل جبران، دیگر  مجازات حبس را به عنوان مجازاتی با هدف اصلاح بازپروری و توانمندسازی فرد خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان یک فرد عادی ابزار مناسبی نمی دانند و به شدت برای کاهش آثار منفی آن بر ضرورت به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس تاکید دارند. در ایران تحت تاثیر این افکار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ این نهاد قید شده است.

طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

انواع مجازاتهای جایگزین حبس کدامند؟

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس هستند.

آیا حبس را میتوان خرید؟

منظور از دوره مراقبت جایگزین حبس چیست؟

طبق ماده ۸۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲؛  دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:

 • الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
 • ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
 • پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
 • ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

بیشتر بخوانید: آشنایی با انواع جرایم مرتبط با اسلحه و مجازات حمل سلاح غیر مجاز


خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس

در خدمات عمومی رایگان که جایگزین حبس می شود به چند نکته توجه نمایید:

 • درصورتی که شاغل باشید ساعات ارائه خدمت عمومی، بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. هدف از این امر این است که ساعات ارائه خدمت در روز مانع امرار معاش متعارف محکوم نگردد.
 • در حکم به ارائه خدمت عمومی، همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت مانند شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است باید رعایت شود.
 •  دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی حکم دهد. البته در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
 • تعلیق و تبدیل مجازات جایگزین نیز ممکن است. قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

منظور از جزای نقدی روزانه چیست؟

طبق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی۹۲؛ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:

 • الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
 • ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
 • پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
 • ت- جرائم موضوع بند (ت)ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

مجازات حبس

منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی چیست؟

محرومیت از حقوق اجتماعی یک مجازات تبعی است و طبق ماده ۲۵ قانون مجازات ۹۲؛ محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

 • الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
 • ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
 • پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

همچنین طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی؛ حقوق اجتماعی موضوع این قانون موارد ذیل است:

 • الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
 • پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
 • ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
 • ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
 • ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
 • چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
 • ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
 • خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
 • د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
 • ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
 • ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

74 نظرات
 1. محمد می گوید

  سلام
  چندوقت پیش درترمینال هنگام بازرسی مقداری ماده شیشه راکه همراه داشتم وباسئوال مامورکه چیزی همراه داری ازجیب پیراهنم تحویلش دادم وزمانی که پرسیدچقدره چون دوبسته بودبابی‌حوصلگی جواب دادم دوتاسه‌تا(یه‌دوتا ویه سه‌تا)که گفت ها۶تا منم حواب دادم نه هفتا که در بازحویی نوشتند۷وچهل وباکتکی موقع بازحویی ودرزمانی که ازشدت ناراحتی سرم راگرفتم بالا وباپشت کمروسرم آرام زدم به پشتی صندلی که یکباره ۴نفری ریختندسرم ضمن کتک پابند ودستبند بهم زدند وگفت بیا امضا کن ووونتنم میلرزید مدام میگفت دوباره کتک میخوای وحتی زمانی که گفت ۷تابود درسته باتعجب گفتم هفتا با وشم غره گفت هااا که کفتم هیچی درصورتیکه میزان واقعی یک‌مثقال بوده درضمن خود حناب رییس نشستند پشت میز واز وسایل همراهم هرچه چشمشان گرفت از جمله مشعل لحیم کاری که بطبع کارم برای بردهای الکترونیکی استفاده میشود را برداشتند که من میخوان کمکت کنم بدبخت ومابقی وساایلم در زندان که تحویل دادم کم شدوپس از آن چون قادر به ایسادن وحرکت نبودم ومدام زیر پایم خالی میکرد چند نفری از زنجیر ودستبند گرفتند وانداختن تو نیسان حمل محرم وبردند دادیار هم وثیقه تعیین ومستقیم بردند زندان وبا گذاشتن وثیقه ملکی بیرون اومدم وعرض میکنم درعمرم پام به کلانتری باز نشده بود وختی زندانیها که پرسیدند کریس داشتی میکفتم بله وبعدا فهمیدم فرق دارند ومامورها که دیدند خوب طعمه‌ای دارند نهایت استفاده را بردند تاجایی که از اولش هم که دوبسته بودند را یکی تحویل دادند ومن تازه تو زندان یاد گرفتن که باید میریختم رو زمین و… حالا موندم با اوضاع ووضعیت اجتماعی واقعا یکروز حبس هم. برام پایان همه چی است ومستاسل موندم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با وکیل مشورت کنید.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 2. جلال می گوید

  سلام ایاحکم ۳سال حبس تعزیزی بعلت کلاهبرداری رامیتوان کاهش داد ایارضایت شاکی مهم است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر جهات تخفیف شامل حالش بشه ممکنه کاهش پیدا کنه رضایت شاکی بسته به مبلغ کلاهبرداری عنوان قابل گذشت بودن یا نبودن جرم را تغییر میده

 3. محمد می گوید

  سلام ایا میشه ۶ ماه حبس تعزیزی را تبدیل ب جزای نقدی کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ممکنه که به مجازات جایگزین حبس محکوم بشید که یکی از جایگزین ها جزای نقدی هست

 4. امیر می گوید

  سلام برای پدر من یک سالو نیم حبس بریدند تا حالا هیچ سابقه ای نداشته به یه نفر یه قاضی رو معرفی کرده به عنوان کار چاق کن اطلاعات قوه قضاییه گرفتش الان بعد ۴ سال حکم دادن تجدید نظرم تایید کرده و اینا همه در حالی هست که هیچ مدرکی علیه ش ثابت نشده و قاضی صرفا به استناد حرفای مامورای اطلاعات قوه قضاییه بسنده کردن میخام بدونم کاری میتونیم انجام بدیم یا حالا تبدیل به جزای نقدی یا هر کاری که زندان نره چون پدر من ۶۲ سالشه و بیماری قلبی داره یه بار سکته مغزی و قلبی داشته ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جایگزین حبس خیر امکان نداره ولی امکان استفاده از نهاد تعلیق و ازادی مشروط وجود داره

 5. اسماعیل می گوید

  سلام من برای جرم سرقت پنج ماه وسی ضربه شلاق برایم صادر شده ودرضمن رضایت شاکی هم جلب شده ومتاهل هستم ایا میشود پنج ماه حبس وسی شلاق را به جزای نقدی تبدیل کرد.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 6. مبینا می گوید

  سلام یک سال نیم پیش مادر شوهرم خونمو آتیش زد الان حکمش اومده ۳ ماه ا روز زندان حکم تعریزی آیا امکان خرید حکم وجود داره یا اگه اعتراض بزنه زندانیش کمتر میشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حداقل مجازات محکوم شدند و امکان اعمال مجازات جایگزین وجود نداره

 7. ثامن می گوید

  سلام برایم یکسال حبس تعزیری درجه ۶بریدند و بدون سابقه کیفری میباشم ایا میشه این حکم رو با پول خرید یا تبدیل به جزای نقدی کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اگر شرایطشو داشته باشید امکان مجازات جایگزین هست از وکلای ما در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی بپرسید
   https://vakiltop.com/

 8. نازی می گوید

  سلام برای برادر من ۳سال حبس تعزیری بریدند ،سابقه ای نداره.حکم هم غیابی صادر شده و مهلت واخواهی گذشته.امکانش هست برای حبس جزانقدی بپردازیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست

 9. ستار می گوید

  سلام برادرم قبلابه جرم سرقت به دو الی سه سال محکوم شد(دقیقا نمی‌دانم) وازآزادی مشروطاستفاده کرده اکنون به جرم درگیری بامامورای پلیس یک سال حبس بریدن
  آیاامکان تبدیل حبس به جزای نقدی یاغیره دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست

 10. mohsen می گوید

  سلام من به جرم رشوه به ٦ ماه حبس محكوم شدم هيچ سابقه اي هم ندارم ميشه به جزاي نقدي تبديل بشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   امکانش هست ولی باید بررسی بشه. میتوانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 11. علیرضا می گوید

  با سلام برای من حکم دادن ۹۱ روز حبس تعزیری .آیا امکان داره بتونم به جزای نقدی تبدیل کنم یا خیر؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت وجود شرایط بله

 12. سحر می گوید

  سلام من و با یک گروه گرفتن و جرم زدن ارائه خدمات جنسی چهارشنبه اینده روز دادگاهمون هست در دادسرای ارشاد با توجه به جرم اگر حکم زندان باشه قابل تبدیل به جزای نقدی هست یا خیر؟

 13. ناشناس می گوید

  ایا زندان را میتوان با پول خزید

 14. علی می گوید

  سلام
  پدرم بدون هیچ مدرکی دوتاجرم به پاش نوشتن صرفا طبق اظهارات متهم دیگر پرونده الف غصب عنوان مامور اطلاعات و یکی اعمال نفوذ بی حق در پرونده دادسرا که هیچکدام از این موارد انجام نداده وصرفا متهم دیگری این رو گفته ودادگاه طبق هیچ مدرکی حکم قطعی داده دوفقره حبس ۱۷ ماه و ۱۰۰ هزارتومان جزای نقدی میخواستم بدونم ایا راهی وجود داره زندان نره وچکار باید انجام بده ایا باید دوتا ۱۷ ماه بکشه یا یکیش قابل اجراست وایا قاضی اجرای احکام اختیار تخفیف و یاتبدیل راداره چکار باید بکنیم زندان نره

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اینکه کلانره زندان خیر ممکن نیست. مجازات اشد اجرا میشه

 15. علی می گوید

  برای من ۵ ماه حبس تعزیری بریدن شاکیم ندارم ایا قابل خرید هست

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام باید دید چه نوع جرمی انجام داده اید

 16. علی می گوید

  سلام.برای درگیری بدون آمدن هیچ گونه ابلاغیه ای برایمان ۶ماه حبس آمده بعد ۳سال اونم.درگیریم هیچ گونه زدو خوردی صورت نگرفته.حال باید چکار بکنیم؟

 17. فریبا می گوید

  سلام پسر دوستم با مواد گرفتن یک سال زندان دادن بهش ایا می شود خرید با این وضعیت کنونی زندان رفتن هم خطر

 18. محمدی می گوید

  سلام.برادر من با یه خانمی دعوا کرده و وارد منزل او شده و فقط به صورت لفظی وی را تهدید کرده است.در حال حاضر فقط احضاریه اومده و به سه سال حبس محکوم شده.سابقه کیفری نداره و خودش هم اضحار پشیمانی کرده.شاکی رضایت نمیدهد.آیا حبس قابل تبدیل به روش های جایگزین هست؟فقط ۲۲ سالشه و دانشجو هستش

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام سن ایشان سنی نیست که شامل تخفیف بشه دانشجو بودن نیز دلیل موجهی نیست. با توجه به میزان حبس ایشان مرتکب جرایم دیگری بجز تهدید نیز شده اند زیرا مجازات تهدید نهایت دوسال است . خیر امکان تبدیل وجود نداره

 19. رضا می گوید

  یک سال حبس رو سلیقه‌ای برام صادر کردن و مدارک موجود دال بر این ادعا دارم آیا چگونه می‌توانم قبل از اجرای حکم از طریق دیوان این اجرا رو متوقف کنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   منظورتون از سلیقه ای چیه؟ بر اساس چه معیاری میگید سلیقه ای؟

 20. علی می گوید

  سلام پسر عمه من بخاطر نداشتن گواهینامه موتور دفعه سوم دادگاه براش ۶ماه حبس زده خودش رفته خودشو معرفی کرده سابقه هم نداره ایا امکان خرید حبسش هست پدرش هم سکته کرده کفالت پدرش داره ایا امکان داره حبسشو بخره سنی هم نداره ۲۱سالشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تماس بگیرید باید دادنامه بررسی بشه ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 21. امین می گوید

  با سلام من حدود سه ماه پیش چند تن گوشت منجمد خریدم مستقیم از کارخانه و بعد گذشت مدتی فهمیدم کارخانه گوشت خارجی تغیر لیبل داده و به اسم خودش بجای ایرانی فروخته هست و داخل چند کارتن لیبل خارجی بوده هست و در حال حاظر اختیاریه علیه من آمده برای تهدید بهداشت عمومی و جعل لیبل سوال من این است آیا من که خود خریدارم و اطلاعی نداشتم از این موضوع و بارم توقیف شده چرا از من دامپزشکی شکایت کرده و من خودم شاکی هستم نسبت به کارخانه

  1. وکیل تاپ می گوید

   نیاز به داشتن وکیل یا حداقل مشورت با وکیل در خصوص نحوه حضور هست با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید راهنماییتون می کنند.

 22. تینا می گوید

  سلام خسته نباشید خواهر شوهرم بدلیل متهم کردن شوهرش وباهم مشکل داشتن شیشه درجیب اوگذاشته جرمش همیکسال حبس بازی ضربه شلاق اومده .سابقه ای نداره ۳تا بچه داره که خرج اونارو میده آیا راهی داره که حبس نشه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام با توجه به اینکه مجازات قانونی افترا تا سه سال حبسه خیر امکانش نیست

 23. بهار می گوید

  سلام همسرم به جرم ادم ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد ولی بعد از رضایت شاکی حبس ایشان به شش سال تقلیل یافت. آیا عفو مشروط شامل ایشان میشود؟ در ضمن از شش سال حبس ۲سال و۳ماه حبس کشیده.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام عفو مشروط نهایدی اجباری نیست و صرفا با تایید رییس زندان و قاضی اجرای احکام هست لکن از شرایط تحمل حبس ایشان مقدار لازمه را تحمل کرده اند

 24. بهار می گوید

  سلام همسرم به جرم ادم ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد ولی بعد از رضایت شاکی به ۶سال حبس تقلیل یافت وحالا ۲سال و۴ماه از دوران محکومیت خود را سپری کرده آیا آزادی مشروط شامل اون میشه

 25. فرید احمدی می گوید

  سلام من برای رابطه نامشروع دوسال تبعید زدن دوبار رفتم و محل رو ترک کردم پرونده م دوباره رفت تجدید نظر الان حکم ۶ماه حبس تعزیری درجه۷رو زدن ایا این حبس قابل تبدیل به جزای نقدی هست یانه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر قابل تبدیل نیست

 26. عابس می گوید

  با سلام خدمت شما
  من در دادگاه به جرم آدم ربایی یکسال حبس تعزیری درجه شش داده اند و با رضایت شاکی در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تقلیل یافت آیا امکان تبدیل مجازات برای من وجود دارد؟سابقه کیفری ندارم.

 27. عابس رحمتی می گوید

  با سلام خدمت شما
  من در دادگاه به جرم آدم ربایی یکسال حبس تعزیری درجه شش داده اند و با رضایت شاکی در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تقلیل یافت آیا امکان تبدیل مجازات برای من وجود دارد؟سابقه کیفری ندارم.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر امکان تبدیل به مجازات جایگزین حبس وجود ندارد

 28. لیلا می گوید

  سلام همسر من به ۷سال حبس محکومم بود که ۲سالش عفو خود موند۵سال به جرم سرقت از حبسش ۶ماهش رو کشیده آیا می‌تونه درخواست رای باز کنه ممنون میشم جواب بدین

 29. ناشناس می گوید

  سلام من سه ماه حبس تزیری دارم خاستم ببینم میشه خریدش

 30. ناشناس می گوید

  سلام من سه ماه حبس تزیری دارم خاستم ببینم میشه خریدش رضایت شاکی راگرفتم اشتباه نامه ام زدم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بسته به نوع جرم داره

 31. مهراب می گوید

  سلام آیا ۵سال حکم تعزیری قابل خرید و فروش هست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 32. سجاد سارمه می گوید

  سلام من به جرم سرقت از اداره برق استان اردبیل شهرستان کوثر به ۴۰ماه محکوم شدم ایا مجازان جایگزین یا میشه خرید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 33. حسن می گوید

  سلام خسته نباشید. من به جرم سرقت علائم وتابلوهای راهداری محکوم به دوسال وشش ماه حبس تعزیری محکوم شدم وبعداز گرفتن رضایت شاکی.. اعتراض زدم یکسال حبس برام دادگاه تجدیدنظر زد.. بایدیکسال حبس روبرم همشوبکشم یا راه دیگه ی برای کم شدن داره. ممنون از حمایت بی دریغ شما

 34. حسن می گوید

  سلام خسته نباشید. من به جرم سرقت علائم وتابلوهای راهداری محکوم به دوسال وشش ماه حبس تعزیری محکوم شدم وبعداز گرفتن رضایت شاکی.. اعتراض زدم از ماده ۴۸۳ برای تخفیف مجازات استفاده کردم که یک سال وشش ماه روکم کردن و یکسال حبس برام دادگاه تجدیدنظر زد.. بایدیکسال حبس روبرم همشوبکشم یا راه دیگه ی برای کم شدن داره. ممنون از زحمات بی دریغ شما

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام امکان تبدیل کلی به جزای نقدی وجود نداره لکن بعد از تحمل یک سوم از مجازات امکان درخواست ازادی مشروط هست

 35. طاهری می گوید

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه …همسرم ب جرم ۳گرم شیشه از۱۶بهمن درزندان قزلحصارمیباشدسعی کردیم سند برایش بگداریم ولی قبول نمیکردن شایدم دلیلش ب عفوبوده نمیدونم .ایشون درزندان ۱۲روزپیش نامه ی تقاضای عفو راتنظیم کردن .ولی هنوز خبری نیست وجواب نمیدن ممنون میشم پاسخ بدهید لطف میکنید

 36. پریا می گوید

  سلام شوهرم به جرم سرقت از مغازه در هنگان شب و ضرب و جرح عمدی به یک سال زندان و پرداخت نیم صدم دیه انسان کامل و رد اموال محکوم شد میخواهم برایش مرخصی بگیرم که یک پرونده با یک نام دیگر با ۳ سال زندان برای او ثبت شده ، شوهرم سال ۸۶ با نام جعلی به زندان رفته و حکمش یک سال زندان بوده و تمام شده و الان این همان فرد واقعی بوده که مرتکب جرم شده است چگونه ثابت کنم که این حکم مربوط به شوهرم نیست و چگونه براش مرخصی بگیرم چون وضع و شرایط زندگیم واقعا بد و نامناسب است و شوهرم باید بیاد و شرایطی را برای من و بچه هایش محیا کند!!

 37. سالار می گوید

  سلام پسر من به علت مشارکت در سرقت به ۱۸ماه حبس تعزیزی محکوم شده ایا میتونه از تعلیق یا ازادی مشروط استفاده نکنه هیچ گونه سابقه کیفری تدارد

 38. سالار می گوید

  سلام پسر من به علت مشارکت در سرقت به ۱۸ماه حبس تعزیزی محکوم شده ایا میتونه از تعلیق یا ازادی مشروط استفاده کننه هیچ گونه سابقه کیفری ندارد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 39. خبوشانی می گوید

  سلام پسر خواهرم به دلیل سرقت موتور سیکلتش توسط یکی از دوستاش اون رو یک شب تحت الحفظ نگه می دارن وقرار بوده که فرداش پول موتور رو بده ولی شبانه متواری میشه وبا وجود اخذ حکم جلب موفق به دستگیری اون نمی شن وانگیزه گرفتن اون هم احقاق حقشون بوده مادر متهم نیز مبادرت به شکایت مبنی بر ادم ربایی می کنه در حالیکه متهم در هیچ داد گاهی حاضر نمی شه دادگاه ایشان رابه دو سال زندان وشاکیان رابه ده سال زندان محکوم می کند این در حالی است که شاکیان که سه نفر می باشند هیچ سابقه کیفری نداشته اند وجوانان مظلوم وزحمتکشی هستند که به دلیل جهل به قانون ونداشتن انگیزه جرم وفقط به خطر احقاق حق واطاله روند قانونی دستگیری متهم مبادرت به چنین اقدام نسنجیده ای شده اند ولی متهم دارای چندین فقره کلاهبرداری وجعل اسناد داشته است لذا از شما بز رگواران چند سوال دارم اول اینکه ایا بعد ازدادگاه تجدید نظر می شود رضایت شاکی رااخذ کرد .؟دوم اینکه صلاح می دانید با پرداخت وجه که توسط شاکی که بطور وقیحا نه ای طلب شده اقدام به اخذ رضایت از ایشان نمود؟کلا راهکار خروج از این مشکل چیست .؟لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر فراوان.

 40. سید‌حمید‌نجم‌ابادی می گوید

  سلام.دادگاه مبلغ ۵ میلیون‌جزای‌نقدی به‌علت‌توهین ۶‌ماهو‌شانزاده‌رو‌به علت‌تهدید‌ با چاقو که من اصلا چاقو دستم نبوده ولی‌شوهد‌برده گفتم‌ اینکارا رو‌کردم و ده ماهو‌شانزاده رو به‌دلیل سرقت‌مدارک که واسه خود‌خانومم بوده حکم برده ایا‌میشه‌کاری کرد.به جزای‌نقدی

 41. مصطفی هندابادی می گوید

  سلام با عرض معذرت خواستم ببینم حکم شش ماه ویک رو روز را می شود تبدیل به نقدی کرد طرفمون دولت هست باتشکر

 42. مصطفی هندابادی می گوید

  سلام با عرض معذرت خواستم ببینم حکم شش ماه ویک رو روز را می شود تبدیل به نقدی کرد طرفمون دولت هست زدن توانی در معامله ات دولتی باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود ندارد

 43. فرزاد می گوید

  سلام خسته نباشی من با یه اصلحه خودکار گرفتنم الان با وثیقه ازاد شدم گفتم بینم زندانیش میشه خرید یا نه اصلا زندان بهم میدن یا نه خواهش میکنم جواب بدینا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حمل سلاح گرم خودکار تا پنج سال حبس داره

 44. ب می گوید

  سلام ببخشین ۴ سال و ۱ماه حبس تعزیزی رو بخاطر گرفتن مواد مخدر نوشتن ک قابل تجدید نظر هس ایا میتوان بعد از تجدید نظر حبس رو تبدیل به جزای نقدی کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند