آشنایی با انواع جرایم مرتبط با اسلحه و مجازات حمل سلاح غیر مجاز

به دلیل حساسیت بالا و خطرات و آسیب های جانی و مالی که اسلحه برای اشخاص جامعه می تواند داشته باشد، قانون گذار، استفاده از آن را محدود به موارد مقرر قانونی نموده و استفاده عمومی از آن را منع نموده است.
بدین منظور، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ را در ۲۱ ماده تدوین نموده و در آن ضمن تعیین مفهوم سلاح و انواع آن، مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با اسلحه از جمله نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده و سایر جرایم مرتبط را مشخص کرده است.
به طور کلی جرایم مرتبط با اسلحه شامل حمل اسلحه، بکارگیری، قاچاق، ساخت، مونتاژ، تعمیر، توزیع استفاده جهت ارعاب مردم، تمیر و دستکاری آن، تهیه کلکسیون از آن می باشد.
در این گفتار ضمن تبیین مفهوم اسلحه و انواع آن، به بررسی انواع جرایم ارتکابی در ارتباط با اسلحه و مجازات آن ها خواهیم پرداخت.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تعریف سلاح و انواع آن طبق قانون

علی رغم ضرورت و اهمیتی که تعریف سلاح دارد لیکن در قوانین مختلف، تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته شده و تاکنون تعریف جامع و کاملی از این واژه ارایه نشده است. با این وجود می توان گفت منظور از سلاح، هرگونه ابزار یا وسیله ای است که جهت آسیب به جسم و جان و یا حمله به دیگری یا دفاع به کار می رود.

انواع اسلحه:

 1. سلاح های سرد و گرم جنگی
 2.  سلاح های سرد و گرم شکاری
 3. سلاح های لیزریکه از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح گرم می باشد.
 4.  آموزشی و بیهوش کننده که از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح شکاری می باشد.
 5. اقلام و مواد تحت کنترل که شامل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی وغیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهاي بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور و شوك دهنده ها (شوکرها) وتجهیزات نظامی وانتظامی می باشد.

جرم حمل سلاح

انواع جرایم مرتبط با اسلحه

وفق (ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات)،جرایم قابل مجازات در ارتباط با اسلحه به قرار زیر می باشد:

 • قاچاق اسلحه و مهمات که عبارت است از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز.(ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات)
 • حمل و نگهداری
 • ساخت اسلحه و مهمات
 • مونتاژ
 • تعمیر
 • توزیع

بیشتر بخوانید: جرم قتل در قانون ایران و احکام اسلام و آشنایی با انواع قتل


مجازات جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات

طبق (ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین حمل غیر مجاز اسلحه و مهمات)، مجازات جرایم قاچاق ، ساخت،مونتاژ، فروش و توزیع سلاح و مهمات، اعم از سرد و گرم، جنگی یا شکاری به قرار زیر می باشد:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاري یا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از دوتا پنج سال
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از پنج تا ده سال
 • ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از ده تا پانزده سال

خریداري، نگهداري یا حمل یا انجام هرگونه معامله دیگري با آن:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاري یا مهمات آن: حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثریا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن: حبس از دوتا پنج سال
 • ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثریا مهمات آنها: حبس از پنج تا ده سال

جرایم مرتبط با مواد رادیو اکتیو، اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آن ها: حبس تعزیري از ده تا پانزده سال

اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گازهای اشک آور، بیهوش کننده، شوک آور و…

طبق ماده ۱۱ قانون مربوطه، هرکس مرتکب جرایم مربوط به این اقلام از قبیل قاچاق، ساخت و مونتاژ گردد به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی: حبس از بیست و پنج تا سی سال
 • ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی: حبس از پنج تا ده سال
 • پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی: حبس از دوتا پنج سال و جزاي نقدي یک تا دو برابرارزش مواد کشـف شده ودر صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره برداري غیرمجاز از معادن بوده باشد: حبس از شش ماه تا دو سال
 • ت ـ گازهاي بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور : حبس از دو تا پنج سال
 • ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوکرها): حبس از شش ماه تا دو سال

خریداري، نگهداري یا حمل یا توزیع یا فروش یا هرگونه معامله دیگر:

 • الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
 • ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دوتا پنج سال
 • پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي یک تا دوبرابرارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداري غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • ت ـ گازهاي بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
 • ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  نکته) مجازات خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که براي مراسم و جشن ها به کار می رود: جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است.

حمل اسلحه

تشدید و تخفیف مجازات جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل

قانونگذار ما در پاره ای موارد، به دلیل وجود شرایط خاصی، مجازات مرتکبین جرایم موضوع این ماده را تشدید یا تخفیف می دهد. این شرایط به قرار زیر می باشند:
شرایط و عوامل تشدید مجازات مرتکبین این قانون:

 • الف) چنانچه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میشود .
 • ب) هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(۱۱ (و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید میشود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیري از بیست و پنج تا سی سال محکوم خواهد شد.

شرایط و عوامل تخفیف مجازات مرتکبین جرایم موضوع این ماده:
در صورتی که دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف میشوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم خواهند شد.

همکاري متهمان ومحکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی براي کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازاتهاي تعزیري درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهاي تعزیري درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی میشود .

5 نظرات
 1. عباس سعیدی می گوید

  سلام
  من شوکر با مجوز دارم و برای ترسوندن از راه دور استفاده کردم برای دفتع از خود و ترسوندن اما به بدن وارد نکردم بلکه از راه دور بوده
  ایا حکمی داره ؟؟مجوز هم دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت احراز دفاع خیر

 2. عباس سعیدی می گوید

  سلام
  من شوکر با مجوز دارم و برای ترسوندن از راه دور استفاده کردم برای دفتع از خود و ترسوندن اما به بدن وارد نکردم بلکه از راه دور بوده
  ایا حکمی داره ؟؟مجوز هم دارم

 3. جلالی می گوید

  حمل انبوه سلاح به ۱۱سال حبس محکوم شده ام چگونه میتوانم انرا به جزای نقدی تبدیل کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند