آشنایی با انواع جرایم مرتبط با اسلحه و مجازات حمل سلاح غیر مجاز

به دلیل حساسیت بالا و خطرات و آسیب های جانی و مالی که اسلحه برای اشخاص جامعه می تواند داشته باشد، قانون گذار، استفاده از آن را محدود به موارد مقرر قانونی نموده و استفاده عمومی از آن را منع نموده است.
بدین منظور، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ را در ۲۱ ماده تدوین نموده و در آن ضمن تعیین مفهوم سلاح و انواع آن، مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با اسلحه از جمله نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده و سایر جرایم مرتبط را مشخص کرده است.
به طور کلی جرایم مرتبط با اسلحه شامل حمل اسلحه، بکارگیری، قاچاق، ساخت، مونتاژ، تعمیر، توزیع استفاده جهت ارعاب مردم، تمیر و دستکاری آن، تهیه کلکسیون از آن می باشد.
در این گفتار ضمن تبیین مفهوم اسلحه و انواع آن، به بررسی انواع جرایم ارتکابی در ارتباط با اسلحه و مجازات آن ها خواهیم پرداخت.

تعریف سلاح و انواع آن طبق قانون

علی رغم ضرورت و اهمیتی که تعریف سلاح دارد لیکن در قوانین مختلف، تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته شده و تاکنون تعریف جامع و کاملی از این واژه ارایه نشده است. با این وجود می توان گفت منظور از سلاح، هرگونه ابزار یا وسیله ای است که جهت آسیب به جسم و جان و یا حمله به دیگری یا دفاع به کار می رود.

انواع اسلحه:

 1. سلاح های سرد و گرم جنگی
 2.  سلاح های سرد و گرم شکاری
 3. سلاح های لیزریکه از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح گرم می باشد.
 4.  آموزشی و بیهوش کننده که از حیث احکام و مجازات، تابع سلاح شکاری می باشد.
 5. اقلام و مواد تحت کنترل که شامل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی وغیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهاي بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور و شوك دهنده ها (شوکرها) وتجهیزات نظامی وانتظامی می باشد.

جرم حمل سلاح

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

انواع جرایم مرتبط با اسلحه

وفق (ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات)،جرایم قابل مجازات در ارتباط با اسلحه به قرار زیر می باشد:

 • قاچاق اسلحه و مهمات که عبارت است از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز.(ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات)
 • حمل و نگهداری
 • ساخت اسلحه و مهمات
 • مونتاژ
 • تعمیر
 • توزیع

بیشتر بخوانید: جرم قتل در قانون ایران و احکام اسلام و آشنایی با انواع قتل


مجازات جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات

طبق (ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین حمل غیر مجاز اسلحه و مهمات)، مجازات جرایم قاچاق ، ساخت،مونتاژ، فروش و توزیع سلاح و مهمات، اعم از سرد و گرم، جنگی یا شکاری به قرار زیر می باشد:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاري یا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از دوتا پنج سال
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از پنج تا ده سال
 • ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثرآن: حبس از ده تا پانزده سال

خریداري، نگهداري یا حمل یا انجام هرگونه معامله دیگري با آن:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاري یا مهمات آن: حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثریا مهمات آن: حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن: حبس از دوتا پنج سال
 • ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثریا مهمات آنها: حبس از پنج تا ده سال

جرایم مرتبط با مواد رادیو اکتیو، اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آن ها: حبس تعزیري از ده تا پانزده سال

اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گازهای اشک آور، بیهوش کننده، شوک آور و…

طبق ماده ۱۱ قانون مربوطه، هرکس مرتکب جرایم مربوط به این اقلام از قبیل قاچاق، ساخت و مونتاژ گردد به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی: حبس از بیست و پنج تا سی سال
 • ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی: حبس از پنج تا ده سال
 • پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی: حبس از دوتا پنج سال و جزاي نقدي یک تا دو برابرارزش مواد کشـف شده ودر صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره برداري غیرمجاز از معادن بوده باشد: حبس از شش ماه تا دو سال
 • ت ـ گازهاي بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور : حبس از دو تا پنج سال
 • ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوکرها): حبس از شش ماه تا دو سال

خریداري، نگهداري یا حمل یا توزیع یا فروش یا هرگونه معامله دیگر:

 • الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
 • ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دوتا پنج سال
 • پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي یک تا دوبرابرارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداري غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • ت ـ گازهاي بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
 • ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  نکته) مجازات خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که براي مراسم و جشن ها به کار می رود: جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است.

حمل اسلحه

تشدید و تخفیف مجازات جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل

قانونگذار ما در پاره ای موارد، به دلیل وجود شرایط خاصی، مجازات مرتکبین جرایم موضوع این ماده را تشدید یا تخفیف می دهد. این شرایط به قرار زیر می باشند:
شرایط و عوامل تشدید مجازات مرتکبین این قانون:

 • الف) چنانچه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میشود .
 • ب) هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(۱۱ (و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید میشود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیري از بیست و پنج تا سی سال محکوم خواهد شد.

شرایط و عوامل تخفیف مجازات مرتکبین جرایم موضوع این ماده:
در صورتی که دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف میشوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم خواهند شد.

همکاري متهمان ومحکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی براي کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازاتهاي تعزیري درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهاي تعزیري درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی میشود .

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۳ از ۵
از مجموع ۳ رای
35 نظرات
 1. عباس سعیدی می گوید

  سلام
  من شوکر با مجوز دارم و برای ترسوندن از راه دور استفاده کردم برای دفتع از خود و ترسوندن اما به بدن وارد نکردم بلکه از راه دور بوده
  ایا حکمی داره ؟؟مجوز هم دارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت احراز دفاع خیر

 2. عباس سعیدی می گوید

  سلام
  من شوکر با مجوز دارم و برای ترسوندن از راه دور استفاده کردم برای دفتع از خود و ترسوندن اما به بدن وارد نکردم بلکه از راه دور بوده
  ایا حکمی داره ؟؟مجوز هم دارم

 3. حیدری می گوید

  سلام همسرم به ۶ماه حبس محکوم شده جرم سلاح سرد که به خدا بیگناه هرچقدر به قاضی پرونده گفتم قبول نکرد توماشین بود یدونه هفتیر که برای اشپزخونمونه فندکه یدونه چاقو کوچیک بنظرتون میشه به جای زندان نقدی بدیم ازاد بشه

 4. جلالی می گوید

  حمل انبوه سلاح به ۱۱سال حبس محکوم شده ام چگونه میتوانم انرا به جزای نقدی تبدیل کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 5. محمد می گوید

  سلام آیا جریمه نکهداری سلاح شکاری که محکوم شیم به جزای نقدی یک ملیون تومان ایا سابقه محسوب میشود،؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 6. ناشناس می گوید

  سلام من ضامن شخصی برای نگهداری و حمل سلاح شکاری شدم. اون فرد فوت کرد و یکی از ورثه سلاح رو بدون هر اقدامی از جمله انقال سند سلاح به نام خودش داره نگهداری می کنه. من چوار بابد بکنم؟

 7. سید محمد حسینی می گوید

  اسلحه ۵ تیر(وینچستر) که تیر ساچمه ای میخورد جنگی است یا شکاری؟

 8. حسن سرگزی می گوید

  سلام وخسته نباشیدمیشه راهنمایی کنیدفرض کنیدکسی روگرفتن بااسلحه شکاری چگونه تخفیف بگیریم

 9. صمد می گوید

  باسلام و احترام
  سلاح کمری گازی ۴/۵ گامو از چه نوع سلاح‌هایی محسوب میشه؟ سلاح سرد یا گرم)؟ و مجازات نگهداری آن چیست؟
  همچنین مجازات نگهداری اسپری گاز اشک آور چیه؟
  ممنون از راهنمایی تون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: مجازات نگه داری سلاح که دارای مجازات می باشد که هم مجازات حبس دارد و هم جزای نقدی.

 10. محمد می گوید

  سلام تفنگ وینچستر شورشی مجازاتش چقدر هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: مجازات حبس و جزای نقدی دارد.

 11. F می گوید

  سلام
  آیا نگهداری فشنگ و پوکه تو خونه جرم است؟
  پر و خالی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله نگه داری این اقلام جرم بوده و مجازات دارد.

 12. محمد می گوید

  سلام من اسلحه شکاری مجوز دار ساچمه زنی دارم چند روز پیش مهمان یکی از دوستان بودم پسرش بدون اینکه من متوجه بشم اسلحه رو از تو ماشینم برداشته روز بعد که من متوجه مفقود شدن اسلحه شکاری شدم به درب خانه آنها رفتم در همین هنگام با همسایه دیوار به دیوار شان دعوایشان شده بود و به طرف همسایه تیر اندازی کرد که چند تا ساچمه به صورت همسایه خورده من با خواهش و التماس اسلحه شکاری را ازش گرفتم و به خانه بردم بعد پدرش زنگ زد گفت بیا تا کلانتری منو ببر من آمدم و ماموران یک پوکه خالی از تو ماشینم که مال چند روز پیش بود رو پیدا کردن من گفتم اسلحه شکاری مجوز دار دارم اسلحه شکاری مجوز دار را آوردند پاسگاه ومن هنوز نگفتم که با اسلحه من تیر اندازی شده چه کار کنم ولی میشود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید دفاع نمایید که اسلحه را این شخص بدون اطلاع بنده برداشته و اقدام کرده و مجوزتان را نیز همراه خودتان داشته باشید تا اثبات نمایید که داشتن سلاح با مجوز بوده و بدون اطلاع بنده از داخل ماشین برداشته برای کمک بهتر می توانید از وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ استفاده نمایید.

 13. مرتضی می گوید

  سلام وقت بخیر آیا نگهداری و حمل یک عدد فقط فشنگ کلاشینکف جرم هست؟
  جرمش چیه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله جرم بوده و مجازات حبس دارد برای راهنمایی بیشتر از وکلای سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 14. حمید می گوید

  سلام،اگر کسی مجوز حمل اسلحه کمری داشته باشد،و مرتکب به قتل یک نقر در اثر حمله باشد،ایا مجازاتی برای فرد حمل کننده در نظر گرفته میشود یا فقط با گرفتن دیه غذیه ختم میشود و اثارش رو بگید

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر در قالب دفاع مشروع باشد مجازاتی ندارد ولی اگر بابت دفاع نباشد و به خاطر عمدی بودن باشد جنایتی واقع شود باید مجازات شود.

 15. abdollah.t می گوید

  درود،ممنون از اینکه زحمت میکشیدوجواب سؤالات را می دهید.
  اگراسلحه کلاشینکف درمنزل پیدا کنندجرمش چیست؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: جرم بوده و مجازاتش حبس دارد که به میزان ۱۰سال زندان می باشد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 16. محمود می گوید

  سلام بنده دوتا کمری که خیلی قدیمی بوده از پدرم که از اول انقلاب زیر خاک بوده همش پوسیده شده وغیر. قابل استفاده بود چون من به پرسجو بودم که به کجا باید تحویل بدم یک نفر گزارش داده مأمو رها کار منو راحت کردن دوروز بعد خودم را به دادگاه معرفی کردم تحت سندآزاد کرد چه مجازاتی به من داده میشود ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: مجازات حبس و جریمه دارد و برای رسیدگی به دادگاه شاید شما را احضار بکنند برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین مشاوره نمایید.

 17. حسن حسین می گوید

  سلام باید همتون به حبس محکوم شوید

 18. زینب اژدری می گوید

  سلام خسته نباشیداسلحه دولول ایتالیایی جوازبه اسم پدر دردست فرزندزیرهجده سال بادوعدد فشنگ ساچمه زنی جریمه چیست؟ ممنونم

  1. زینالی می گوید

   سلام: به مجازات حمل سلاح غیر مجاز محکوم خواهید شد

 19. حاتم می گوید

  سلام :من حدود ده ساله پیش یه عدد فشنگ با یه دونه گاز اشک آور تو جنگل لویزان پیدا کردم حدود یک ماه پیش بنده را فروخته بودن که مواد مخدر دارم تو محل کارم مامورین مواد مخدر در صورتی که خودم هم نبودم کل زندگی مارا زیرورو کرد تو گاو صندوق من این یه فشنگ و یک گاز برداشتن بردن ممنون میشم راهنمای کنی چه باید بکنم

 20. حاتم می گوید

  سلام ،ببخشید یه فشنگ و یه عدد گاز اشک آور که تاریخ انقضاش هم حدود ۶ ساله پیش گذشته جرمش چی هست

  1. زینالی می گوید

   سلام: مجازاتش حبس و جریمه و شلاق می باشد.

 21. ارش۲۲ می گوید

  سلام اگه برای امنیت مال و خانواده خود یک قبضه سلاح کمری یا کلاشینکف فقط و فقط در خانه نگهداری کنم جرمی که ندارم چون اوضاع شهر ما خیلی خرابه اصلا بیرون هم نمیبرم و باهاش جرمی هم مرتکب نمیشوم

  1. زینالی می گوید

   سلام: حمل سلاح غیر مجاز مخصوصا جنگی مجازات سنگینی دارد و حداقل سه سال حبس دارد هرچند استفاده نکنید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند