دانلود دادخواست تعدیل اجاره بهاء

برای تعدیل اجاره بها باید دادخواست مطرح شود. دادخواست متعادل سازی اجاره زمانی است که مدت اجاره تمام شده است و از زمان اجاره نیز سه سال گذشته است.هریک از خواهان و خوانده  چنانچه توافقی بر مقدار اجاره نکرده باشند می توانند به استناد افزایش  یا کاهش هزینه ها تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. دعوی تعدیل اجاره بها یک دعوی غیر مالی می باشد .دادخواست تعدیل اجاره بها از دادگاهی می شود که عین مورد اجاره، محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.برای تعیین مقدار عادله دادگاه از بین کارشناسان مورد وثوق اقدام به انتخاب کارشناس میکند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

دانلود دادخواست تعدیل اجاره بهاء

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده/ خواندگان
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تعدیل اجاره‌بها از مبلغ………. به………. ریال به انضمام مجموع مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم فعلاً مقوم به………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. ……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس اجاره‌نامه شماره………./ مورخ………. دفترخانه………. خوانده/ خواندگان در………. دانگ………. باب مغازه به نشانی مذکور جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. ید استیجاری دارند. اجاره‌بهای مورد اجاره مطابق سند مرقوم مبلغ………. ریال بوده است که با اقامه دعوی و صدور حکم و قطعیت آن به مبلغ………. ریال افزایش‌یافته و بیش از سه سال از تاریخ صدور تعدیل اجاره سپری‌شده است. اینک حسب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر با جلب‌نظر کارشناس صدور حکم تعدیل اجاره‌بها از مبلغ………. به مبلغ………. ریال و مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم به مدت………. ماه جمعاً به میزان………. ریال به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد تقاضاست. تمبر مابه‌التفاوت به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از صدور حکم ابطال خواهد شد.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند