اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه

طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنامه یکی از راه‌های رسمی برای مطالبه حق می‌باشد و هر شخص در استفاده از این راهکار مجاز و مختار شمرده می‌شود، مگر در مواردی که قانون یا قرارداد یا عرف ارسال اظهارنامه برای تحقق شرط یا انجام تعهد را لازم دانسته باشد. اصل بر اختیاری بودن ارسال اظهارنامه می باشد مگر طرفین در قرارداد ملتزم شوند که ابتدا حق مورد نظر را از طریق ارسال اظهارنامه پیگیری کنند یا عرف مکان عقد ارسال اظهارنامه را ضروری تشخیص دهد.در مورد زیر شخص میتواند قبل از دادخواست الزام فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی ابتدا از طریق اظهارنامه حضور خریدار را در دفتر خانه خواستار شود. البته اگر شرط اظهارنامه دعوت  در مبایعه نامه آمده باشد عمل به شرط واجب است و خریدار دیگر اختیار ندارد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مخاطب محترم

جناب آقای

با سلام، احتراماً، به اطلاع می‌رساند که:

۱. برابر قرارداد مورخ ………. یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فرعی ………. از ………. اصلی بخش ………. را به مبلغ ………. ریال به اینجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ ………. ریال آن طی یک فقره چک بانکی به شماره ………. صادره از بانک ………. به شما پرداخته، آن را وصول نموده مورد معامله را تحویل داده‌اید.

۲. نظر بر این‌که بین طرفین عقد بیع محقق شده است و برحسب ماده ………. قرارداد تعهد نموده‌اید در تاریخ ………. با حضور در دفترخانه شماره ………. مورد معامله در قبال اخذ بقیه ثمن به اظهارکننده انتقال دهید اینک به لحاظ امتناع از اجرای مفاد تعهد یادشده به جنابعالی ابلاغ می‌شود در تاریخ ………. ساعت ………. الی ………. در دفترخانه (ذکر شده در قرارداد) حضور یافته مورد معامله را در قبال دریافت بقیه ثمن رسماً انتقال دهید بدیهی است در صورت امتناع از انتقال، مجبور به مراجعه به مراجع قضای برای انتقال سند خواهم بود.

با تقدیم احترام

 

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند