تشریح ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اشتغال و کار برای یک انسان لازمه حیات، سلامت روان و داشتن امید به زندگی است و به گفته گذشتگان جوهره یک انسان کار ایشان می باشد؛ در دو سوی اشتغال و کار، دو شخص قرار دارند، یکی کارگر و دیگری کارفرما، در واقع عنصر ایجاد شغل و اشتغال زایی توسط کارفرما انجام می شود و این کارفرماست که شرایط کاری را تعیین می کند اما تعیین این شرایط کاری (در خصوص مشاغل مشمول قانون کار نه مشاغل استخدامی کشوری) صرفاً به اراده کارفرما واگذار نشده است و قانون کار برای حمایت از قشر کارگری الزامات و قوانین آمره ای بر کارفرما تحمیل کرده است که اگر کارفرما برخلاف این الزامات با کارگر رفتار کند، قانون، کارفرما را مستوجب مجازات می داند.

برای یک کارگر یا کارمند جدای از محیط کاری، مزایای کار از جمله، حقوق ماهیانه، بیمه، امتیازات مالی و غیرمالی و … در اولویت کاریابی قرار دارد و قانون نیز بر کارفرما امر نموده که از حداقل های قانونی که جزء حقوق کارگر یا کارمند می باشد، نباید تخطی نماید که یکی از این مزایا سنوات پایان کار کارگر یا کارمند است.

ماده ۲۴ قانون کار به صراحت به سنوات پایان کار کارگر یا کارمند اشاره کرده است، اما برای درک بهتر این مقرره قانونی که قشر عظیمی از جامعه را درگیر خود کرده است و بخش اعظمی از دعاوی هیئت های تشخیص اداره کار را شامل می شود، تشریح می نماییم. بدین منظور ابتدا نصر قانون را بیان و تلاش می شود به زبان عامیانه توضیح داده شود.

ماده ۲۴ قانون کار و مزایای کارگر

ماده ۲۴ قانون کار بیان می کند:

“در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید”

با نگاهی اجمالی به این ماده پرسش هایی در ذهنمان نقش می بندد. اول اینکه قرارداد کار چگونه خاتمه می باید تا مشمول این ماده شود؟ دوم اینکه باید حتماً قرارداد کار باشد یعنی کارگر یا کارمندی که قراردادی با کارفرما ندارد و شفاهی توافق کردند از این ماده بی بهره می ماند؟ سوم اینکه کار معین یا مدت موقت چیست؟ منظور از سابقه متوالی یا متناوب چیست؟ معیار آخرین حقوقی، آخرین حقوق پرداختی است یا پایه حقوق مبنا قرار می گیرد؟

 ماده 24 قانون کار و مزایای کارگر

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

چگونگی خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ قانون کار چندین طریق برای خاتمه قرارداد کار پیش بینی کرده است که عبارتند از:

 • فوت کارگر: وقتی کارگر فوت کند دیگر استمرار قرارداد کار اهمیتی ندارد و در واقع قرارداد کار منفسخ شده است ولیکن حقوق و مزایای کارگر یا کارمند به وراث وی تعلق می گیرد.
 •  بازنشستگی کارگر: که مطابق با قانون کار ۳۰ سال می باشد مگر اینکه کارگر یا کارمند شرایط ویژه ای برای بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد که در این صورت اگر سازمان تأمین اجتماعی این درخواست را بپذیرد، برای پرداخت مزایای پایان کار کارگر یا کارفرما مطابق با بند های بعدی عمل می شود.
 • از کارافتادگی کلی کارگر: منظور از از کارافتادگی کلی شرایطی است که کارگر یا کارمند به علت کاهش قدرت کار نتواند با اشتغال به کار فعلی یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد پیشین خود را بدست آورد که در این شرایط کارگر یا کارمند پس مراجعه به کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی باید ۶۶ درصد یا بیشتر از کارافتاده باشند تا از کارافتادگی کلی نسبت به ایشان در نظر گرفته شود.
 •  انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آنها: اگر قرارداد کاری برای شش ماه یا یکسال یا دو سال فی مابین کارگر یا کارمند و کارفرما منعقد شده باشد، و پس از انقضای مدت، کارفرما دیگر اقدام به تمدید قرارداد کار با مدت موقت نکند یا اینکه کارگر یا کارمند مایل به تمدید نباشد، قرارداد کار با مدت موقت گویند.
 •  پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است: در این قسم قرارداد، طرفین بر انجام کار معینی توافق می کنند برای مثال میان کارمند و کارفرما توافق می شود که کارمندی کار معینی در شرکتی را قبول کند و پس از انجام آن قرارداد کارش منقضی شود.
 •  استعفای کارگر: کارگر می تواند در میانه مدت قرارداد کاری، استعفای مکتوب خود را اعلان کند مشروط بر اینکه کارفرما بپذیرد اما اگر استعفای مکتوب خود را تقدیم کارفرما کرده باشد باید یک ماه دیگر به کار خود ادامه دهد.
 • فسخ قرارداد کار: در این شکل از خاتمه قرارداد کار، می توان در قرارداد برای یک نفر حق فسخ قرارداد را پیش بینی کرد اما مشروط بر اینکه الزامات اساسی قانون کار رعایت شده باشد در غیر اینصورت حتی اگر حق فسخی برای یک طرف قرارداد کار پیش بینی شده باشد، از اعتبار ساقط است.

 به منظور بهره مندی از ماده ۲۴ باید قرارداد کار کتبی وجود داشته باشد

ماده ۲۴ در ابتدای ماده بیان کرده است، “در صورت خاتمه قرارداد کار”؛ ذکری است اینکه قرارداد کار باید کتبی باشد یا الزامی بر کتبی بودن آن از نص ماده برداشت نمی شود بلکه با استناد به ماده ۷ قانون کار، می فهمیم که قرارداد کار هم می تواند کتبی و هم شفاهی باشد ولیکن در قرارداد کار شفاهی بار اثبات آن بر دوش کارگر یا کارمند است چون اصل عدم حکم می کند که قرارداد کاری میان دو طرف دعوای اداره کار وجود ندارد و این کارگر یا کارمند است که باید احراز رابطه کاری را اثبات کند. در نتیجه ضرورتی به وجود قرارداد کار کتبی نیست.

کار معین یا مدت موقت مندرج در ماده 24 قانون کار

کار معین یا مدت موقت مندرج در ماده ۲۴ قانون کار

در مصدایق خاتمه قرارداد کار تا حدودی به آن ها اشاره شد اما برای درک بهتر این دو نوع از قرارداد کاری، با ذکر مثالی موضوع را کمی بیشتر مورد توجه قرار می دهیم؛

فرض کنید شخصی که دارای تخصص در زمینه IT است به شرکت همکاران سیستم برای استخدام مراجعه می کند، شخص مصاحبه کننده پس از انجام مصاحبه از متقاضی استخدام می خواهد مدت ۶ ماه با ایشان قرارداد کاری منعقد شود، و شروع آن را ۰۱/۰۸/۹۹ تعیین و پایان آن را، ۰۱/۰۲/۰۰ تعیین می شود.

مادامی که تاریخ پایان قرارداد کاری فرا رسد، کارگر نسبت به تعهدات قرارداد معاف و متقابلاً کارفرما دیگر الزامی به تمدید یا استمرار کار ندارد اما نسبت به حقوق و مزایای معوقه ایشان همچنان مسئول است. این مثال نوعی از قرارداد کار با مدت موقت است.

حال فرض کنید همان شخصی که دارای تخصص IT هست، آگهی برای بروز رسانی نرم افزارهای شرکت همکاران سیستم با تخصصی خاص می بیند و برای مصاحبه در شرکت حاضر می شود؛ مصاحبه کننده ابتدا اطلاعاتی تخصصی از متقاضی کار گرفته و سپس قراردادی مبنی بر بروز رسانی نرم افزارهای شرکت را امضاء می کنند.

در واقع حق السعی کارمند ماهیانه پیش بینی شده است و مشمول قانون کار قرار داده می شود. در این صورت هر زمان که تعهد کارمند نسبت به بروز رسانی نرم افزارهای شرکت انجام شود، موضوع قرارداد کار منتفی شده است. اما لازم به ذکر است که صرف انجام دادن موضوع قرارداد کار کارمند را از تعهدات قراردادی معاف نمی کند بلکه انجام کار معین باید به تأیید کارفرما برسد.

 سابقه متوالی و متناوب کارگر برای مزایا

ماده ۲۴ قانون کار، بهره مندی از مزایای پایان کار را صرفاً محدود به شغلی مستمر نکرده است یعنی اگر شخصی یکسال بدون توقف برای کارفرما کار کند، کارفرما ملزم است مطابق با این ماده، بر مبنای آخرین حقوق ایشان، به ازای یکسال یک ماه حقوق بعنوان مزایای پایان کار بدهد بلکه این مدت یکسال یا بیشتر از یکسال، ضرورتی ندارد که متوالی و مستمر باشد.

هر چند که اصل بر این است که مستمر باشد اما قانونگذار سابقه کار متناوب را نیز برای بهره مندی از مزایای پایان کار به رسمیت شناخته است بدین شکل که برای مثال، شخصی در کارگاه تولیدی کفش استخدام می شود، به مدت ۹ ماه در آن کارگر کار می کند و به دلیل وضعیت بد اقتصادی کارفرما مجبور می شود، کار را برای مدتی تعلیق کند.

پس از گذشت مدتی، کارگاه مجدد فعال می شود و تمامی کارگران قبلی در سر کار خود حاضر می شوند، اگر کارگری که ۹ ماه سابقه داشته باشد، صرفاً با گذشت سه ماه دیگر در کارگاه می تواند در صورت حدوث یکی از مصادیق خاتمه کار، از مزایای ماده ۲۴ (مزایای پایان کار) بهره مند شود.

توجه نمایید، اگر کارگری در یک کارگاه برای مثال ۸ ماه کار کند و در یک کارگاه دیگر به مدیریت کارفرمایی دیگر، ۴ ماه کار کند نمی تواند از مزایای پایان کار ماده ۲۴ بهره مند شود بلکه شرط وحدت کارفرما که مستتر در ماده ۲۴ می باشد، باید رعایت شود.

 آخرین حقوق معیار سنوات کارگر

 آخرین حقوق معیار سنوات کارگر

بر مبنای نص صریح قانون، آخرین حقوق کارگر یا کارمند معیار محاسبه سنوات پایان کار است اما مطابق با رویه حقوق پایه به انضمام مزایای کار از جمله، حق مسکن، حق اولاد، حق زن و… بعنوان آخرین حقوق در نظر گرفته می شود.

بر مبنای نرخ پایه سنوات به منظور محاسبه پایه سنوات سال ۹۹، در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم یا موقت به ازای هر روز ۳۳۳. ۵۸ ریال است و در خصوص کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل می تواند تا ۹۳۳. ۶۳ ریال افزایش یابد.

حال برای محاسبه سنوات پایان کار کارگری که یکسال تمام در کارگاهی مشغول به کار بوده است، باید این مبالغ را در روزهای سال ضرب کرده و جدای از این مزایای کارگری را نیز بیفزاید که حاصل آن، پایه سنوات پایان کار کارگر می شود که با توجه به افزایش ۱۵% علاوه بر افزایش پایه حقوق کارگری در ابتدای سال، پایه حقوق سال ۹۹، دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان می باشد.

نتیجه گیری

نتیجتاً بر آن شدیم که کلمه به کلمه ماده ۲۴ قانون کار را تشریح نماییم تا افرادی که قصد بهره مندی از مفاد مندرج در این ماده را دارند، بدانند که با چه وضعیتی رو به رو هستند و صرف اینکه شخصی یکسال مشغول به کار باشد دلیل بر تعلق مزایای پایان کار نباشد بلکه بایست شرایط دیگری که مورد به مورد در بالا بیان شد وجود داشته باشد و آگاهی و علم متقاضی بهره مندی از این ماده را می توان این چنین تصور کرد که نیمی از راه تحقق خواسته را پیموده است.

 سؤالات متداول

خیر، هم قرارداد های کتبی و هم شفاهی را شامل می شود.

بله، قرارداد موقت را نیز شامل می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۷ از ۵
از مجموع ۳ رای
57 نظرات
 1. سلطانی می گوید

  پس از ۳۰ سال سابقه کار در دستگاه اجرایی دولتی،هم اکنون به مدت ۱۴ ماه است که بازنشست شده ام ،ولی اداره مذکور ازدادن حق سنواتم خودداری کرده ،بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد.خواهشمندم مرا راهنمایی کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   میتونید شکایت کنید و حقوقتونو مطالبه کنید

 2. سامان می گوید

  سلام آیا ماده۲۴ قانون کار همان سنوات هست یا خیر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 3. کاوه تکمه چی می گوید

  سؤال. سلام اگر کارگر یا کارمندی پس از ۱۵ سال کار دریک شرکت براساس دستور کارفرما،از کار برکنار شود، اما کارفرما حق سنوات را پرداخت‌ نکند و کارگر پس از ۲۴ سال شکایت کند و اداره کار رای به نفع وی صادر کرده باشد پرداخت حق سنوات با همان‌ حقوق ۲۴ سال قبل پرداخت میشود یا کارفرما ملزم به تادیه تاخیر است. یا باید براساس آخرين مزد که توسط شورای عالی کار مشخص کرده، مبنا است‌، ضمنا کارگر ، در کارگاه های دیگر به کار ادامه داده و کار کرده است‌ وآخرین دستمزد او، اکنون مبنای محاسبه است‌ یا نه. و بابت اين تأخیر کارفرما چه مسئولیتی دارد و چگونه خسارت تاخیر را میتوان دريافت کرد. با تشكر.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به نظر میرسه که خسارت تاخیر تعلق بگیره ولی این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواسته نه قبلش که دادخواست و اقدام حقوقی نکرده

 4. کاوه تکمه چی می گوید

  تاخیر در پرداخت وتادیه خسارت‌ ناشی ازتاریخ.
  سؤال. سلام اگر کارگر یا کارمندی پس از ۱۵ سال کار دریک شرکت براساس دستور کارفرما،از کار برکنار شود، اما کارفرما حق سنوات را پرداخت‌ نکند و کارگر پس از ۲۴ سال شکایت کند و اداره کار رای به نفع وی صادر کرده باشد پرداخت حق سنوات با همان‌ حقوق ۲۴ سال قبل پرداخت میشود یا کارفرما ملزم به تادیه تاخیر است. یا باید براساس آخرين مزد که توسط شورای عالی کار مشخص کرده، مبنا است‌، ضمنا کارگر ، در کارگاه های دیگر به کار ادامه داده و کار کرده است‌ وآخرین دستمزد او، اکنون مبنای محاسبه است‌ یا نه. و بابت اين تأخیر کارفرما چه مسئولیتی دارد و چگونه خسارت تاخیر را میتوان دريافت کرد. با تشكر.

 5. موسوی می گوید

  باسلام
  من در یک شرکت ۵ سال سابقه کار دارم و همچنان همکاری من با آن شرکت ادامه دارد میتوانم درخواست باز خرید ۲ سال از سنواتم را بطور علی الحساب داشته باشم لطفا راهنمایی بفرمایید براساس کدام ماده یا تبصره میتوانم درخواست بدهم

 6. ناشناس می گوید

  بازنشسته هستم ولیکن بعد از بازنشستگی مدت ۱۰ سال است که در یک شرکت خصوصی مشغول بکار هستم آیا سنوات پایان خدمت به اینجانب تعلق می گیرد؟

 7. حسن می گوید

  اگر کارگری هفت ماه کار کند و بعد اتمام کار ان شخص برسد ایا سنوات خدمت به ان شخص تعلق می گیرد؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله

 8. مهشيد می گوید

  سلام
  ايا سنوات تمام دريافتي كه داخل فيش ثبت شده يا فقط مواردي خاص ميباشد

 9. قربانی می گوید

  سلام کارفرما مبلغ حقوق دریافتی کارگر را به دو قیمت تقسیم کرده قسمت اول پایه حقوق که واریز به حساب میشود قسمت دوم نقدی پرداخت میشود قسمت نقدی حقوق در ثنوات پایان کار لحاظ میشود؟و چطور میشود ثابت کرد؟

 10. قربانی نژاد می گوید

  سلام هشت ماه پیش بازنشسته شد.پانزده سال سابقه دراین شرکت.توانستم هشت سال سنوات بگیرم.هفت سال را درطول خدمت گرفتم .طبق ماده ۲۴قانون کار میتوانم مابه تفاوت هفت سال را بگیرم.ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

 11. زهرا می گوید

  سلام،من در شرکت خصوصی به مدت ۷ سال و ۹ ماه کار کردم و هر سال شرکت براساس حقوق همان سال یه پایه حقوق سنوات پرداخت کردن ، الان که میخوام ترک کار کنم سنوات من چگونه محاسبه میشود؟ من به طور دائم و بی وقفه کار کردم و قرارداد هم هر ۶ ماه بسته میشد

 12. رامین می گوید

  آیا به فرد بازنشسته که درشرکتی بصورت تمام وقت کار می کند به صورت قرارداد پیمانی که حق بیمه لحاظ نمی گرددسنوات تعلق می گیرد؟

 13. محسن می گوید

  با سلام در يك ارگان دولتي به صورت قرارداد كار معين مشغول به خدمت بودم پس از انتقال به ارگاني ديگر درخواست پرداخت سنوات ۹۷ و ۹۸ از ارگان قبلي را دارم آيا سنوات براساس حكم جديد(سال ۹۹) بايد بدهند؟

 14. مژگان ستوده می گوید

  سلام من پرستار بیمارستان خصوصی بودم سال من اسفند ۹۷ بعد از ۲۱ سال سابقه ا. قانون سخت وزیان اوراستفاده کردم بازنشست شدم سنواتم د. تیر ۹۸ براساس حقوق مبنا محاسبه کردن وپرداخت کردن به اداره کار شکایت کردم رای منفی بود مجدد اعتراض کردم طبق گفته اداره کار چون ۹۷ بازنشست شدم به من ماده ۲۴ قانون کار تعلق نمی گیرد به نطر شما راهی وجود داره

 15. حسین شهسواری می گوید

  سلام وقت بخیر اگر کارفرما هر سال سنوات رو تسویه کنه پایه حقوق من ک سابقه کار دارم صفر میشه یا پایه سنوات ربطی به سنوات نداره

 16. حسین شهسواری می گوید

  سلام من دو سال تو ی شرکتی مشغول به کارم امسال سنوات من را قبل عید تسویه کردم میخواستم ببینم پایه حقوق من مثل کارگر عادی میشه یا نه پایه سنوات رو بازم باید بده بهم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بسته اینکه قرارداد شما به چه نحوبوده

 17. راصیه می گوید

  سلام من خانم ۵۵ساله هستم۲۴ سال در یک آزمایشگاه کار کردم و امسال با ۲۰سال خدمت بازنشست شدم آیا سنوات خدمت به من تعلق میگیرد کارفرمام حتی عیدی امسال من راهم نداده لطفا راهنمایی کنید تا به حق قانونی خودم برسم ممنون میشم اگه امکان داره با شماره تلفنم تماس بگیرید و راهنماییم۳بکنید

 18. حسین جلالی می گوید

  با سلام
  من بعد از ۳۰ سال خدمت در رده کارگر رسمی
  واز ابتداء تا انتها در قسمت اداری وبا حفط مسئولیت در مجموعه شهرداری کار کردم وحال جهت پرداخت سنوات پایان خدمت فقط بر اساس حقوق ماهیانه ومرخصی ذخیره محاسبه نموده اند واما طبق مکاتبات امور حقوقی مجلس ریس جمهور ونامه وزارت کشور ورای شماره۶۵۷ و۶۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان پاداش پایان خدمت شامل حقوق ماهیانه، وإنچه را که مشمول کسور بیمه (خواربار ومسکن، بن، اضافه کاری وتعطیل کاری) می باشد شده ام آیا درست عمل کردم یا خیر

 19. سعید می گوید

  سلام میخواستم دقیقا بدانم با مصوبات اخیر مزایای پایان کار شامل چه ایتمهایی هست .ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام “در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید”

 20. زهرا الیاسی می گوید

  باسلام
  من ۷سال دریک کلینیک دندانپزشکی کارکردم وهیچگونه سنواتی دریافت نکردم بعداز ۷سال با کارفرما به مشکل برخوردم واداره کارشکایت کردم وکلیه حقوق وسنوات من را محاسبه کردند اط سال۹۱تا ۹۸ولی متاسفانه کارفرما به دیوان عدالت اداری شکایت واعتراض نمودند ودیوان اعتراض ایشان را (مبنی بر عدم پرداخت سنوات تا سال ۹۶که قانون تصویب کردند) را وارد اعلام کردند واز ادارهکار خواستند رسیدگی مجدد بشود به نظز شما دیوان سنوات این ۷سال من را حذف می کنند؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر مجددا رسیدگی میکند ولی حذف نمی کند.

 21. حسین مخدومی می گوید

  باسلام
  من باقراردادموقت کارگری دراداره دولتی ازسال هشتادوشش مشغول به کارهستم درحکم من پایه سنوات اعمال نمیشودلطفامن راراهنمایی کنیدکه حقوق ومزایای من به چه صورت محاسبه میشودوچگونه میتوانم احقاق حق کنم متشکرم

 22. حسین مخدومی می گوید

  سلام لطفانحوه محاسبه. پایه سنوات راتوضیح دهید

 23. شادمان فر می گوید

  با سلام
  آیا به افرادی که در شرکتی به مدت کمتر از یکسال کارکرده اند و قراردادشان تمام شده هم سنوات محاسبه میشود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   پایه سنوات مبلغی می باشد که بصورت ماهانه و یا آخر سال به کارمندان داده می شود، حق سنوات در پایان سال به کارمندان و کارگران رسمی و غیر رسمی به اندازه پایه حقوق و دستمزد اعطا می شود. گرفتن پایه سنوات به مدت یکسال، پیش نیاز دریافت حق سنوات محسوب می شود. موفق و موید باشید.

 24. سجاد می گوید

  سلام وقت بخیر سوال داشتم آیا برای محاسبه سنوات پایان خدمت که همه جا میگن حقوق ثابت ضربدر روزهای کارکذد میکنن و نهایتا تقسیم بر روز های سال میکنن درست هست یا اینکه پایه حقوق به علاوه (حق اولاد ، بن مسکن ، بن کارگری ) تقسیم بر تعداد روز کارکرد تقسیم بر روز های سال کدوم یکی درسته و کجای قانون کار اینو رو اعلام کرده ممنون میشم پاسخ بدید بهم.

 25. سیدکاظم حسینی می گوید

  سلام،آیا کارگری که در شبکه بهداشت بصورت قراردادشرکتی که هرساله بدلیل اتمام قراردادشرکت کارفرما با بهداشت و درمان و عقدقراردادجدیدبا شرکت جدید بعنوان نیروی کاری به شرکت جدید، زیر نظر شبکه بهداشت انتقال پیدا میکرده و پس از ۱۹سال بدلیل استفاده از موادافیون اخراج گردیده ،آن فرد میتواند از حق سنوات خوداستفاده کند؟چه حقوقی از نظرقانون به ایشان تعلق میگیرد،؟آیااشتباه فردبایدگریبان خانواده اش را بگیرد؟لطفا راهنمایی فرماییدتا به ایشان و خانواده وی کمک کنیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق دیوان عدالت اداری به طرفیت شبکه بهداشت شکایتی طرح نمایید و درخواست رسیدگی نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 26. مسعود یزدانپرست می گوید

  سلام وقت تون بخیر
  قرارداد فی مابین من و کارفرما که مدتش ۶ ماه بوده ذکر شده که تسویه حساب با توجه به ماده ۲۴ قانون کار صورت میگیره.میخواستم بدونم با توجه به اینکه کل زمان فعالیت من در اونجا کمتر از یکسال بوده (مجموع قرارداد قبلی و فعلی) آیا به من سنوات و عیدی تعلق میگیره یا نه؟ و اینکه آیا کارفرما میتونه تسویه زمان منو به هر زمانی که بخواد موکول کنه یا نه؟
  ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق اداره کار شکایت کرده و مطالبه خسارت و سنوات نمایید برای راهنمایی بیشتر از وکلای وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 27. محمد مقتدر می گوید

  سلام
  سال ۸۸ بازنشسته بخش دولتی شدم پس از ان مدی یک شرکت خصوصی شدم . نظر به اینک تمایلی به ادامه همکاری ندارم ایا سنوات ۱۲ سال گذشته به من تعلق میگیرد؟سپاس از راهنمایی تان

 28. حسن می گوید

  سلام بنده تیر ماه ۱۴۰۰ با ۳۲ سال سابقه باز نشست شدم سنواتی یه پایه حقوق دادن به ازای ۳۲ سال بدون مزایا تسویه سنواتی نکردم قبلا شرکت ۴۵ روز میداد الان شده ۳۰ روز پایه حقوق در ضمن طبقه بندی مشاغل انجام نشده ۱۰ ساله میتونم کاری کنم اضافه بشه سنواتیم

 29. مریم می گوید

  سلام
  بعنوان کارفرما اگر کارگاه پیمانکاری تاسیس کرده و بعد از ۳ ماه توافق پیمانکاری لغو گردد آیا به نیرو های که ۳ ماه یا کمتر مشغول بکار بودند باید حق سنوات پرداخت کرد با توجه به اینکه قرارداد یک ماه یک ماه بسته میشد ؟
  ممنون از شما

 30. یزدانی می گوید

  سلام
  ۱۳سال در شرکت خصوصی مشغول بکار بودم ولی از سال ۹۰تا۹۷که پایان همکاری بود سنوات پرداخت نکردن پدر سال۱۴۰۰مجبور به شکایت شدم و کارفرما حقوق معوقه و همچنین سنوات را به سالهای گذشته محاسبه و پرداخت کرد شکایت کردم که حق سنوات را به روز بایستی پرداخت کند و همچنین تاخیر در پرداخت اما قاضی حکم برایت کار فرما را صادر کرد می توانم اعتراض کنم ویا بی خیال شوم با اینکه وکیل گرفتم اما ایشون کاری از پیش نبرد.ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام:باید با تمامی مستندات خود به اداره کار شکایت نمایید و از اداره کار درخواست رسیدگی نمایید.

 31. میلاد می گوید

  سلام
  من به مدت نوزده ماه برای یک شرکت خصوصی کار میکردم
  متاسفانه بعد از اتمام قرارداد هیچ گونه سنوات و عیدی و هزینه مرخصی و هزینه ایاب و ذهاب به بنده پرداخت نشده
  تاریخ شروع قرارداد ۱۳۹۹.۰۳.۰۱ و اتمام قرارداد ۱۳۹۹.۰۹.۳۰ بوده
  البته عیدی سال ۹۹ پرداخت شده
  اما تا کنون هیچ پراختی به من نداشته
  اگر که به سال ۱۴۰۱ وارد شدیم اون شرکت باید طبق پایه حقوق ۱۴۰۱ پرداخت کنه یا ۱۴۰۰

  1. زینالی می گوید

   سلام:پرداختی های سال قبل متعلق به سال قبل هست و در صورتی هیچ نوع پرداختی به شما نداشته باشند در این موارد باید اقدام به شکایت نموده و حق و حقوق خودتان را مطالبه نمایید.

 32. اکبر می گوید

  سلام .من ۲۳ سال در یک شرکت سهامی عام‌کار کردم و هر ساله بدون رضایت من بامن تسویه میکردند و سنوات را هم پرداخت میکردند . سال ۹۸ بازنشسته شدم . آیا می توانم برای دریافت مجدد سنوات به روز از شرکت شکایت کنم
  شنیدم ی همچین قانونی هست که کار فرما باید سنوات را به آخرین حقوق مجدد پرداخت کند
  لطفا پاسخ را به موبایلم ارسال کنید . ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر قبلا اقدام به مطالبه این حق نکرده باشید بله می توانید از شرکت بعنوان کارفرما نزد اداره کار شکایت نمایید

 33. مجید می گوید

  سلام.بنده کارمند رسمی بانک هستم که به علت مشکلاتی که از ناحیه چشم داشتم از بانک استعفا دادم اما موقع تسویه چیزی به عنوان سنوات به من پرداخت نکردند .میخواستم بدونم بعد ۸سال بهم تعلق نمیگیره؟

 34. علی می گوید

  سلام، بنده از سال ۹۶ تو یه شرکت مشغول به کار هستم، مدریت شرکت تو سال ۱۴۰۱ تصمیم به تسویه سنوات تا پایان سال ۱۴۰۰ برای کل پرسنل گرفته است، که دارن با حقوق سال ۱۴۰۰ تسویه میکنن و از همه اقرارنامه ای به تاریخ اسفند سال ۱۴۰۰ میگیرن، در صورتی که سنوات واقعا داره تو سال ۱۴۰۱ و بدون اعمال افزایش قانونی تسویه میشه آیا این امر صحیح است یا کارمند بعدا نسبت به این موضوع تو اداره کار میتونه ادعا کنه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر اقرار نامه گرفته باشد خیر دیگر نمی توان نسبت به این موضوع اعتراض و حتی شکایت کرد

 35. محمد می گوید

  باسلام..آیا ماده ۲۴ قانون کار منجر به این میشود که سنوات سالهایی که پرداخت نشده است به نرخ روز محاسبه و پرداخت گردد؟؟؟ و اگر نه لطفا بند تبصره یا ماده‌ای که باعث این امر میشود را معرفی کنید،، با تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر خسارت تاخیر تادیه درخواست کرده باشید بله به نرخ روز خواهد بود

 36. محمد می گوید

  سلام و وقت بخير زمان پرداخت سنوات سالانه قرادات مدت معين شركت هرساله كي مي باشد يا به منظوري آيا زمان پرداخت تا كي مي باشد چو ۲ ماه از سال ميگذرد ول يسنوات سال گذشته پرداخت نشده آيا ماده قانوني در رابطه به زمان پرداخت سنوات هست آيا پرداخت نكردن آن در پايان سال شامل جريمه يا معوقه يا پرداختي با مبلغ سال جديد هست يا نه
  ممنون از جوابتون

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید از اداره کار شکایت نموده و پرداخت معوقات خودتان را مطالبه داشته باشید و می توانید بابت عدم پرداخت خسارت را نیز مطالبه نمایید

 37. اخمديان می گوید

  با عرض سلام
  براي تسويه حساب سنوات پرداختي؛ ضرايبي از قبيل خارج از مركز، حق سرپرستي و ضريب منطقه اي در پايه حقوق بنده اعمال مي شود. آيا اين ضرايب بايستي در حقوق پايه اعمال و سپس ملاك محاسبه پرداخت خق سنوات واقع گيرد؟
  با سپاس

 38. محمد کشاورز می گوید

  چه مواردی شامل محاسبه سنوات پایان خدمت میشوند؟

 39. علی می گوید

  با سلام
  من ۵ سال در استان سمنان کار کردم
  والان امدم گلستان
  ایا الان سنوات که ماهانه داده میشود صفر میشود ؟
  چون قبلا ۶۰۰الی ۷۰۰ ماهانه سنوات میگرفتم
  الان حذف کردن
  شرکت و محل کارم عوض شده

 40. عباس فغفوری می گوید

  سلام بنده ۱۹ سال است که بازنشسته شده ام و بعداز آن در شرکتی مشغول بکار میباشم خواستم ببینم آیا به من سنوات تعلق میگیرد
  اضافه نمایم که بازنشسته کشوری هستم

  1. زینالی می گوید

   سلام: سنوات بله میرسد فقط حق بیمه نمیرسد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند