دادخواست دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک

دستور موقت یا دادرسی فوری یکی از شیوه های رسیدگی است که فوریت امر وعدم رعایت تشریفات برای جلوگیری از ضرر و جلوگیری از اذامه ضرر ایجاد شده در ان اهمیت دارد. منظور از دستور موقت فوریت صدور حکم نیست بلکه یک اقدام تبعی است که باید یا دعوی طرح شده باشد یا بیست روز بعد از داخواست دستور موقت دعوی اصلی مطرح شود.امر فوری منوط به دعوی خاصی نیست بلکه در ههر دعویی می تواند فوریت مصداق پیدا کند. مطابق ماده۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت بعد از ابلاغ قابل اجراست.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

 

دادخواست دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ……….۲. ……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان قراردادی را خصوص………. در تاریخ………. تنظیم و امضاء کردیم نظر به اینکه………. فلذا صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک شماره………. عهده بانک………. شعبه………. به میزان………. ریال و اجرای فوری آن مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع‌به ماهیت وفق ماده ۳۱۸ همان قانون ظرف مهلت قانونی روزه تقدیم خواهد شد.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند