دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

اجاره تحت حاکمیت قانون سال ۱۳۵۶ با تمام شدن مدت اجاره موجر حق ندارد تخلیه ملک را بخواهد.اما قانون روابط موجر ومستاجر در ماده ۱۵ استثنائاتی برای آن در نظر گرفته است. طبق بند دوآن، تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت مجوز تخلیه از طرف مالک می باشد. لکن طبق ظاهر ماده و با توجه به تفسیر مضیق قانون فقط شخص مالک را شامل می شود وفرزند وهمسر وسایر بستگان او نمی توانند به استناد احتیاج خود مجوز تخلیه ملک باشند.

 

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده/ خواندگان
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تخلیه به علت نیاز شخصی به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. کارشناسی، ۴. ……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. دانگ………. باب مغازه ملکی اینجانب جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به‌موجب مستندات ضمیمه دادخواست اینجانب/ فرزندان درجه‌یک اینجانب جهت………. به مورد اجاره نیاز شخصی داریم؛ فلذا با تقدیم این دادخواست ضمن جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین حق کسب و پیشه خوانده/ خواندگان صدور حکم محکومیت ایشان به تخلیه مورد اجاره به جهت نیاز شخصی در قبال دریافت حق کسب و پیشه به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی به استناد بند ۳ از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز برای اثبات ادعای خود استناد می‌نماید.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

متخصصین ما به آنها جامع عمل می پوشانند.