سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده

هر فردی، زمانی زاده می شود و چشم بر این جهان هستی می گشاید و زمانی هم چشم بر این جهان هستی فرو می بندد؛ قانون از بدو تولد و حتی پیش از تولد بر انسان ها حاکم است و تا زمان فوت یا بعد از فوت حکومت قانون ادامه دارد تا زمانی که دارایی متوفی میان وراث تقسیم شده است یا اینکه صرفاً دیون ایشان پرداخت شود، در همین خصوص افراد باید از بدیهی ترین حقوق اولیه خود آگاهی یابند تا از آغاز این مسیر تا پایان آن امورات قانونی خود را مدیریت کنند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

با این مقدمه توجه این نوشتار بر روی وراث طبقه اول بالاخص پدر و مادر است که در شرایط قانونی متفاوت میزان سهم الارثشان چقدر است.

ارث و وراث قانونی متوفی

ارث نیز از جمله حقوق قانونی وراث است که پس از وفات افراد ایجاد می شود و بعضاً زمینه های اختلافات قانونی و خانوادگی را ایجاد می کند و اگر حداقل آگاهی در این مورد میان عموم ایجاد شود؛ از برخی اختلافات و دعاوی پرهیز می شود.

به حکم قانون وراث در سه طبقه تقسیم بندی شده اند و به تفکیک طبقه از دارایی متوفی ارث می برند و تا زمانی که وراث طبقه اول وجود داشته باشند، وراث طبقه دوم نفعی از ترکه نمی برند و همینطور تا زمانی که وراث طبقه دوم وجود دارند، وراث طبقه سوم ارثی نخواهند برد.

البته در هر طبقه ممکن است برخی از وراث سهم الارث نداشته باشد که برای مثال اگر در طبقه اول وراث برای متوفی فرزند باشد، مثلاً یک دختر و یک پسر، نوه های متوفی ارثی نمی برند چون پدر و مادرشان نسبت به ایشان در اولویت وراث قرار دارند.

حتی در شرایطی ممکن است  برخی از ورثه که در ردیف وراث ذینفع قرار ندارند، بدون اینکه سهمی ببرند، فقط باعث کاهش سهم الارث ورثه ای که ذینفع است می شوند که در اصطلاح حقوق به آن حجب نقضانی می گویند.

فرض بر و قرابت بر یعنی چه؟

فرض بر و قرابت بر یعنی چه؟

 سهم الارث ممکن است به برخی از وراث به قرابت باشد و نسبت به برخی دیگر به فرض باشد؛ یعنی سهم الارث برخی از وراث به موجب قانون مشخص شده و همان سهم الارث باید پرداخت شود برای مثال سهم الارث زن متوفی در صورت بودن فرزند برای متوفی، یک هشتم و در صورت نبود فرزند برای متوفی یک چهارم است، در واقع می توان گفت در فرض بر، سهم الارث دقیقاً مشخص شده است.

اما در خصوص وراث به قرابت، سهم الارثشان مشخص نشده است بلکه ابتدا باید سهم الارث وراثی که فرض بر هستند، پرداخت و مابقی میان ایشان تقسیم شود که برای مثال فرزندان پسر متوفی قرابت بر هستند یعنی سهم الارثشان با معیار وراث فرض بر مشخص نشده است و در واقع از دارایی متوفی هر چی باقی ماند میان ایشان بر حسب اینکه تنها باشند یا دو نفر یا بیشتر، تماماً یا به تساوی تقسیم می شود.

 سهم الارث پدر و مادر از فرزند فوت شده خود

پدر و مادر در طبقه اول وراث، با زوج، زوجه، اولاد متوفی و بعضاً نوه های متوفی به نسبت سهم الارث هر یک سهیم هستند؛ اما بایست فروض متفاوت سهم الارث پدر و مادر را در صورت بودن یا نبودن سایر وراث طبقه اول به تفکیک بررسی کرد؛

الف- وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زوج یا زوجه، اولاد

در تعیین سهم الارث وراث ابتدا باید سهم الارث وراثی که فرض بر محسوب می شوند را مشخص کرد. در این فرض، زوج یا زوجه و مادر متوفی فرض بر محسوب می شوند؛ مادر از این بابت فرض بر محسوب می شود که یا سهم الارثش یک سوم است یا یک ششم، در واقع از این دو حالت خارج نیست.

بهتر است موضوع را با مثالی تشریح کنیم؛ مردی فوت می کند، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دختر، همسر، پدر و مادر است، کل دارایی ایشان پس از کسر بدهی و دیونش، ۱ میلیارد تومان می باشد، با عنایت به وراث فرض بر و قرابت بر سهم الارث هر یک می شود:

همسر(زوجه) که با وجود اولاد برای متوفی، سهم الارثش یک هشتم می شود یعنی صد و بیست و پنج میلیون تومان.

مادر متوفی با وجود اولاد، سهم الارثش یک ششم می شود یعنی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

پدر متوفی با وجود اولاد، سهم الارثش یک ششم می شود یعنی در حدود صد و چهل و شش میلیون تومان.

و در نهایت مابقی اموال متوفی به نسبت دو به یک میان اولاد پسر و دختر تقسیم می شود یعنی سهم الارث دختر می شود، صد و نود و سه میلیون و سهم الارث پسر می شود، سیصد و هشتاد و نه میلیون تومان.

ب- وراث طبقه اول شامل پدر، مادر و همسر

در این فرض، چون دو نفر از وراث فرض بر محسوب می شوند یعنی مادر و همسر، باید ابتدا سهم الارث وراث فرض بر را مشخص کنیم که بدین ترتیب بر مبنای مثال بالا؛

همسر(زوجه)، چون اولادی برای متوفی نیست، سهم الارث همسر متوفی یک چهارم می شود که بر مبنای معیار بالا، دویست و پنجاه میلیون تومان سهم الارث زوجه متوفی است.

سهم الارث مادر متوفی چون، اولادی برای متوفی نیست، سهم الارثش یک سوم می شود که دویست و پنجاه میلیون تومان سهم الارث مادر متوفی است.

پدر متوفی نیز چون قرابت بر می باشد، مابقی اموال متوفی را به قرابت به ارث می برد که پانصد میلیون تومان می شود.

پ- وراث طبقه اول شامل پدر و مادر

پ- وراث طبقه اول شامل پدر و مادر

در این فرض تنها دو نفر وراث متوفی می باشند، حتی اگر برای متوفی برادر و خواهر وجود داشته باشد، چون برادر و خواهر وراث طبقه دوم محسوب می شوند، وراث طبقه اول در این فرض پدر و مادر، موجب حجب حرمانی (محرومیت همیشگی) سهم الارث برادر و خواهر خواهند شد.

البته برادر و خواهر در شرایطی می توانند موجبات حجب نقضانی مادر را فراهم کنند و مادر را از حداکثر سهم الارثش یعنی یک سوم محروم و تنها یک ششم سهم الارث نصیب مادر شود. البته پیش از تشریح اینکه چه شرایطی باعث می شود که سهم الارث مادر کاهش پیدا کند باید با دو اصطلاح حجب حرمانی و نقضانی آشنا شویم. که در مطلب بعدی اوره خواهد شد

زمانی که وراث متوفی تنها پدر و مادر می باشد؛ در این صورت پدر قرابت بر می باشد و باید ابتدا سهم الارث مادر را مشخص کنیم.

اگر متوفی دارای دو برادر یا یک برادر به همراه دو خواهر یا چهار خواهر اعم از اینکه از طرف پدر (ابی) باشند یا از طرف پدر و مادر (ابوینی) باشند، در این صورت سهم الارث مادر که باید یک سوم باشد، به یک ششم کاهش پیدا می کند و مابقی برای پدر است و اگر فرض مثال یک برادر تنها برای متوفی باشد یا اینکه تنها دو خواهر برای متوفی باشد، برادر یا خواهران نمی تواند موجب حجب نقضانی مادرشان شوند و در نتیجه مادر یک سوم از سهم الارث را به خود اختصاص می دهد و مابقی یعنی دو سوم برای پدر است.

حجب و تاثیر آن در سهم الارث پدر و مادر

حجب حرمانی: به این معناست که برخی از وراث به واسطه بودن وراث دیگر، کاملاً از ارث محروم می شوند برای مثال اگر متوفی پدر و مادر داشته باشد، برادر و خواهر ارثی ندارند و در واقع پدر و مادر موجب حجب حرمانی ارث بری برادر و خواهر شده اند، یا ممکن است متوفی فرزند و نوه داشته باشد، در این صورت نوه ها با اینکه در طبقه اول وراث هستند، اما پدران و مادرانشان موجب حجب حرمانی ارث بری ایشان شده اند.

حجب نقضانی: به این معناست که برخی از وراث با وجود وراث دیگر سهم الارثشان کاهش پیدا می کند برای مثال اگر برای متوفی اولاد باشد، سهم الارث زن متوفی که می توانست در نبود اولاد یک چهارم باشد، به یک هشتم کاهش پیدا می کند یا اینکه برای متوفی اولاد باشد، سهم الارث مادر متوفی از یک سوم به یک ششم کاهش پیدا می کند.

اما ممکن است برخی از وراث در طبقه دوم مثل برادر و خواهر موجب حجب نقضانی سهم الارث مادر شوند به گونه ای که خودشان سهم الارثی نداشته باشند اما مانع ارث بردن کامل مادر شوند، برای مثال وراث متوفی شامل پدر و مادر باشد اما متوفی دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر داشته باشد؛ در این صورت برادران و خواهران سهم الارثی از برادر یا خواهر فوت شده اشان نخواهند داشت اما مادر متوفی با وجود برادر و خواهر با تعداد گفته شده، سهم الارثش از یک سوم به یک ششم کاهش پیدا می کند.

 حقوق مستمری یا وظیفه متوفی

حقوق یا مستمری بازنشستگی متوفی جزء ماترک قرار نمی گیرد یعنی تمامی وراث از مستمری بازنشستگی متوفی ذینفع نیستند بلکه تنها اشخاصی که تحت تکفل متوفی بوده اند می توانند تحت شرایطی از مستمری بازنشستگی متوفی بهره مند شوند. البته همانطور که بیان شد، مستمری بازنشستگی متوفی جزء ترکه متوفی نمی آید در نتیجه طلبکاران متوفی نمی توانند بر آن ادعایی داشته باشند.

اولویت در ذینفع بودن نسبت به گرفتن مستمری بازنشستگی متوفی برای زن یا اولاد مؤنث یا مذکر ایشان با داشتن شرایطی است که قانون تعیین کرده؛ در واقع اولاد متوفی اگر مذکر باشند، تنها تا سن ۲۱ سالگی می توانند از مستمری پدرشان استفاده کنند و بعد از آن در صورتی که مشغول به تحصیل باشند یا اینکه معلول و ار کارافتاده باشند و اولاد مؤنث در صورتی که ازدواج نکرده باشند یا اینکه خود مشغول به کار نشده باشند.

آیا پدر و مادر متوفی هم سهمی از مستمری بازنشستگی فرزندشان دارند؟

آیا پدر و مادر متوفی هم سهمی از مستمری بازنشستگی فرزندشان دارند؟

پرداخت نفقه می تواند اقارب عمودی را نیز در بر گیرد یعنی پدر و مادر؛ اگر پرداخت نفقه پدر و مادر در صورت داشتن استطاعت مالی پیش از فوت بر عهده متوفی بوده است، پدر و مادر می توانند از مستمری بازنشستگی متوفی نفقه خود را مطالبه کنند مشروط بر اینکه تقسیم مستمری بازنشستگی متوفی میان وراث یا افراد واجب النفقه به نسبت سهم الارث تحقق پیدا نمی کند بلکه به تساوی باید تقسیم شود.

اگر متوفی یک زن، یک فرزند دختر ۱۹ ساله مجرد و بیکار، و پدر و مادری که پرداخت نفقه اشان بر عهده متوفی بوده، داشته باشد، مستمری بازنشستگی متوفی میان این چهار نفر به تساوی تقسیم می شود و هیچ کس نمی تواند مدعی حق بیشتری باشد حتی زن متوفی.

نتیجه گیری

نتیجتاً در تقسیم سهم الارث وراث باید بر اصطلاحات کاربردی حقوق ارث تسلط نسبی داشته باشیم و صرف اینکه بدانیم سهم الارث پسر دو برابر دختر است، کفایت نمی کند.

همانطور که در مطالب بالا بیان شد، دیدیم که برخی از وراث سهم الارثشان با مبنای مشخصی از قبل تعیین شده است اما برخی از وراث باید منتظر بمانند تا سهم الارث وراثی که سهم الارث مشخصی دارند، کسر گردد تا سهم الارث ایشان مشخص شود.

امید است با مطالعه این نوشتار علمی اجمالی نسبت به تقسیم ترکه پدر و مادر در صورت بودن سایر وراث پیدا نموده تا اگر در شرایط مشابه قرار گرفتید، بدانید که سهم الارث پدر و مادر متوفی در فروض متفاوت به چه نحو خواهد بود.

سوالات متداول

بله پدر و مادر جز وراث طبقه اول محسوب می شوند و همیشه از ما ترک فرزندی که زودتر از خود ایشان فوت شده ارث خواهند برد.

مادر در صورتی که متوفی فرزند نداشته باشد و اخوه ای در کار نباشد یک سوم و در غیر این صورت یک ششم ارث می برد و مابقی ترکه به پدر می رسد

خیر. از انجایی که علت ارث بردن یا نسب است یا سبب و نسب نیز صرفا با ولادت حاصل می شود فرزند خوانده ارث ندارد.

84 نظرات
 1. بشری می گوید

  باسلام متوفی پاداش بازنشستگی را دو سال قبل فوت دریافت کرده و در حساب پس انداز گذاشته. ایا پدر و مادر از پاداش بازنشستگی باوجود همسر و فرزند متوفی ارث میبرند؟ ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله اینجوری که شما فرمودید این مبالغ الان جز ما ترک محسوب میشه و پدر و مادر متوفی از ان سهم دارند

 2. علیرضا می گوید

  با سلام
  خانمی فوت شده وراث وی پدر .مادر و شوهر است آیا سهم الارث پدر یک ششم .سهم مادر دوششم و سهم شوهر یک دوم است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام پدرو مادر یک ششم همسر یک دوم

 3. Ziba می گوید

  اگر پدر و مادر طلاق گرفته باشند و فرزند انها فوت کرده باشد تقسیم اموال چگونه است؟(فرد هیچ خواهر و برداری نداشته باشد)

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اگر متوفی فرزند و همسر نداشته باشد یک سوم مادر و بقیه اموال برای پدر

 4. بهار می گوید

  سلام اگر فرزندی فوت کند و یک پسر ویک دختر و همسر و مادر داشته باشد قبل از فوت اموال و به همسر خود بخشیده است ایا باز ارثی به مادر موتوفی و فرزندان میرسد یا همه برای همسر اش هست ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مالی نداره که به بقیه برسه

 5. hasani می گوید

  با سلام من پدر بزرگم زودتر از والدینش به رحمت خدا رفته ودو پسر وپنج دختر ومادر بزرگم از بازماندگانش هستند میراث پدر بزرگم تقسیم نشده وبعد از چند سال پدر ومادر پدر بزرگم نیز به رحمت خدا رفتن وپدر بزرگم دوخواهر وچند فرزند که گفتم باز ماندگانش هستن الان میراث پدربزرگم وپدر پدربزرگم چگونه است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. پدر بزرگتون از پدر و مادرشون ارث نخواهند برد و به تبع از اموال پدر و مادر پدر بزرگ مالی به همسر و فرزندان ایشان نخواهد رسید

 6. اکرم می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  دایی بنده قبل از مادربزرگم فوت شده در این صورت از دارایی دایی به مادربزرگ ارث میرسد. مادربزرگم بعد از چند سال فوت می کنند و در حال حاضر هم فرزندان مادربزرگم که همگی دارای فرزند هستند فوت شده اند و فقط یکی از دخترهای مادربزرگم در قید حیات هستند. آیا از دارایی دایی فوت شده به دختر در قید حیات و دیگر فرزندان مادربزرگم که فوت شده اند (به فرزندان آنها) ارث از طرف دایی تعلق میگیرد یا خیر ؟
  با توجه به اینکه یکی از وراث دایی که مادربزرگم میباشد که ایشون هم فوت شده آیا از ارثیه که از طرف پسرش به ایشان تعلق گرفته به دخترش که در قید حیات می باشد و فرزندان دیگرش که فوت شده اند و هر کدامشان بچه دارند (به فرزندان (فرزند فوت شده) ارث دایی که قبل از مادربزرگم فوت شده می رسد یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر تا زمانی که مادر ایشان در زمان فوت دایی زنده بودند، طبقه اول محسوب می شوند و نوبت به خواهر متوفی برای ارث نخواهد رسید
   از ما ترک مادر بزرگ که ارث دایی هم شامل حال می شود به تمام فرزندان مادر بزرگ خواهد رسید

 7. مهدی نظری می گوید

  سلام پدرخانم ومادر خانم من به رحمت خدا فتن سه تادختر ودوتا برادرهستن همچنین مادربزرگ خانمم یعنی مادر، مادرشون درقید حیات هستن آیاازاموال مادرخانم به مادرشون ارث میرسه یانه؟ ممنونم جوابم روبدین.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 8. ghazal می گوید

  سلام پدرم فوت شدن.سه دختر،یک پسر،مادرمون و پدربزرگمون وراث ایشون هستیم.تقسیم اموال به چه صورت هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام . مادر یک هشتم. پدر بزرگ یک ششم و بقیه اموال بین دختران و پسر بدین نحو که پسر دوبرابر دختر ارث ببرد تقسیم خواهد شد

 9. حامد چگینی می گوید

  سلام و وقت بخیر . مردی دو همسر دارد ( فرزند ندارد ، پدر و مادر هم در قید حیات نیستند ) آیا از ما ترک ایشان سهمی به خواهر و برادر هم میرسد ؟ اگر نمیرسد مابقی ماترک متوفی به دولت میرسد؟

 10. رابعه مطهری فر می گوید

  سلام من سه پسردارم شوهرم فوت کرده ایاقیومیت به من میرسد….شوهرم تصادف کردایاازدیه به مادرشوهرم ارث میرسد

 11. پری می گوید

  سلام پدرم قبل از پدربزرگم فوت شد ولی مادربزرگم زنده است حالا از پول دیه که به پدربزرگم میرسید وحالا که نیستش احتمالش هست که سهمی که قراربود به پدربزرگم برسه بین وراث آن یعنی عموها و عمه ها تقسیم بشه؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین

 12. م ع می گوید

  سلام پدرم سال ۶۰به قتل رسیده پدر بزرگم آن زمان درقید حیات بوداما سال ۶۴فوت کردند ۴سال بعداز فوت پدربزرگ دیه راگرفتیم ایاپدربزرگ از دیه ارث میبرد

 13. رضا می گوید

  سلام.پدر بزرگ من برادرش فوت میکند و زن برادرش تنها پسرش را تحویل پدربزرگ من می دهد و ازدواج میکند و برادر زاده پدربزرگم در سن ۸سالگی فوت می کند و زمین های آن در اختیار پدر بزرگم بوده و به ما رسیده.آیا از ارث برادر زاده پدر بزرگم چییزی به مادر ش و خواهر و برادرهای مادریش میرسد که سالها بعد از فوت او بدنیا آمده اند؟ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام زمین های متوفی به مادر وخواهرش ارث می رسد

 14. محمد می گوید

  سلام من پدرم فوت فرموده و الان مادربزرگم در قید حیات هستند ایا از ارثی که به مادربزرگم از پدرم تعلق میگیرد بعد از فوت مادر بزرگم ما هم از ارث مادر بزرگم که از پدرم به اون رسیده ارث میبریم؟
  و ایا برای تقسیم ارث مادربزرگم بعد از فوت ایشان اثبات وراثت لازم است؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله اگرمادربزرگ شما فرزند نداشته باشدبشما که نوه او میشویدارث میرسد

 15. مهدی می گوید

  سلام، یکی از همکاران ارتشی ما فوت کرده پدرو مادرش تحت تکفلش نیستند و یک زن و سه پسر دارد آیا پدرو مادرش از مستمری و حق بیمه عمر و سایر عوایدش سهم میبرند؟ از خانه و املاک دیگرش چطور؟

 16. ابراهیم ع می گوید

  آیا پدر و مادر برای ارث بردن از فرزند متوفی خود حتما نیاز به اقدام دارند یا خیر
  و اگر مادر بدون گرفتن ارثیه از فرزند متوفی خود از دنیا برود تکلیف چیست دیگر خواهران و برادران میتوانند ارث ببرند؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام منظ.رتون از اقدام چیه؟ انحصار وراثت نیازه
   ارثیه ای که به مادر تعلق می گرفته داخل در ماترک وی میشه و وراث مادر از ان سهم میبرند

 17. رضا مراد می گوید

  سلام یک خانه از پدر ماند وپدراز دنیا رفته ولی مادر بزرگ زنده هست ویک پسر ودختر همسر هستند ازاین خانه به کدام ارث میرسد باتشکر

  1. وکیل تاپ می گوید

   به مادر بزرگ و شما وخواهران وبرادرانتان و مادرتان ارث خواهد رسید

 18. ستاره می گوید

  سلام دایی من بعد از پدربزرگم فوت میکنن، جفتشون به رحمت خدا رفتند و مادربزرگم زنده هست که داییم دوتا خواهر و دوتا برادر هم دارن الان سهمیه ارثش به کی میرسه؟ و چجوری تقسیم میشه؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. اگر فرزندی نداشته باشند تمام ارث دایی به مادر ایشان می رسد

 19. صمدجهانی می گوید

  اگرفرزندی قبل ازپدرومادردرسن بیست وهفت سالگی فوت کندبه فرزندان فوت شده ارث میرسدوفوت شده باخانواده اش درکنارپدرزندگی میگردوفوت شده برادروخواهر هم داردوفوت شده تازمان مرگش به پدرش کارکرده درزندگی روستایی وکشاورزی وکارهای دیگر

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر مرده از زنده ارث نخواهد برد

 20. نازنین می گوید

  سلام پدرم وصیت کرد اموالش را بین فرزندانش تقسیم کرد فوت کرد بعد از هشت ماه هم برادرم فوت کرد آیا از مالی که از پدرم به برادرم ارث رسیده است مادرم هم سهم دارد یا نه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله قطعا سهم می برند

 21. حسین می گوید

  سلام بعدفوت همسرم ارث به پدرومادرش میرسه،ایامیتونه ارثش به نوه ی زیرسن بلوغ انتقال بدهد.من دوتادختردارم وواحدبنام همسرم زدم.

  1. وکیل تاپ می گوید

   هرکسی اموالش را قبل از فوت می تواند در قالب صلح نامه انتقال بدهد

 22. بهزاد می گوید

  باسلام و عرض ادب و خسته نباشید
  پدر من فوت کرده است و وارثین پدرم طبق انحصار وراثت به ترتیب زیر هست
  ۱_من
  ۲_برادرم
  ۳_مادرم
  ۴_مادر پدرم
  که طبق انحصار وراثت یک ششم اموال را مادر پدرم به ارث خواهد برد
  حال مادر پدرم ۵سال بعد از پدرم فوت میکند
  آیا الان مادر پدرم که فوت کرده است عمو ها و عمه های من که وارث مادر پدرم هستند یک ششم از اموال پدرم را به ارث میبرند یانه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 23. معصومه ابراهیمی می گوید

  با سلام من سال ۶۸از شوهرم طلاق گرفتم دو تا پسر داشتم ودر طول این همه سال بچه هارو نذاشتن ببینم الان یکی از پسرهام فوت شده آیا ارث پسرم به من هم میرسه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 24. علی رحمانی می گوید

  سلام‌پدرم فوت کرده‌مادربزرگم‌بعداون فوت‌کرده‌مادر بزرگم‌باز ارث میبرد چون تقسیم اموال نشده ایا ماهم از مادربزرگم ارث میبریم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما از مادر بزرگ ارث نخواهید برد لکن مادر بزرگ از اموال پدر شما ارث می برد

 25. کامیار محبوب می گوید

  سلام و خسته نباشید عرض شود که خواهر بنده فوت شده و مجرد بود و کارمند رسمی حال اموال او به چه کسی تعلق میگیرد با حقوقش

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام پدر و مادر ایشان در صورت حیات در غیر این صورت خواهر وبرادر ایشان

 26. الف ،ی می گوید

  سلام من پدرم سا ۸۶ فوت شده و یک برادرم سال۴۷ ایا از این برادر نوزاد فوت شده به مادرم ارث میرسه یانه

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله

 27. حسین زینعلی می گوید

  سلام من خانمم فوت شده دو دختر داریم میخواستم ببینم سهم پدر و مادر خانمم و من و بچه ها چگونه هست.با تشکر از شما حسین زینعلی

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام پدر خانوم و مادر خانوم یک ششم شما یک چهارم و مابقی برای فرزندان

 28. Hp می گوید

  با سلام و احترام
  مادر بنده فوت شده است و پدر بنده نیز فوت شده است و تک فرزند میباشم و پسر هستم.
  پدر ومادر مادرم در قید حیاط هستن.چون مادرم قبل از پدرومادرش فوت کرده عایا با این وجود من از اموال پدربزرگ و مادربزرگم ارث میبرم؟؟

 29. حسین می گوید

  با سلام و احترام
  مادر بنده فوت شده است و پدر بنده نیز فوت شده است و تک فرزند میباشم و پسر هستم.
  پدر ومادر مادرم در قید حیاط هستن.چون مادرم قبل از پدرومادرش فوت کرده عایا با این وجود من از اموال پدربزرگ و مادربزرگم ارث میبرم؟؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام خیر مگر اینکه خاله یا دایی ای وجود نداشته باشد

 30. فرهاد می گوید

  ايا اگر موتوفي ، فقط ٢ فرزند دختر و همسر داشته باشد و فرزند پسر نداشته باشد ؟ آيا در ايت صورت همچنان پدر يك ششم ارث ميبرد و مادر يك ششم ؟ يا سهم ارث پدر يك سوم ميباشد ؟
  تشكر

  1. محدثه لواسانی می گوید

   بله

 31. علی می گوید

  باسلام:پدرم چند سال پیش به رحمت خدا رفته واکنون برادرم به رحمت خدا رفته که دارای یک زوجه دائمی وچهار فرزند است .آیا مادرم از برادرم ارث میبرد؟به چه نسبت؟درضمن مادرم هم چهار ماه پس از برادرم به رحمت خدا رفته (که دارای ۵ فرزند پسر و یک دختر است)وباز سوال این است که درصورتی که مادرم از برادرم متوفایم ارث میبرد این ارث چگونه بین وارثان مادرم تقسیم میشود؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله یک ششم. ارث مادر به نسبت سهم الارث وراث تقسیم خواهد شد

 32. م ع مرادی می گوید

  سلام شب بخیر من مقدار ۵۰۰ متراز زمینم را که پدرم در زمان حیات به نام من سند زده بودند را به خواهرم دادم خواهرم یک پسر دارند آیا مادرمن میتواند راجع به آن ادعا کنند؟ در صورتیکه در سهم نامه بین ما خواهروبرادر ذکر شده که هیچکدام از وراث نباید نسبت به اموال یکدیگر مدعی باشیم. با این تفاسیر وضعیت مادرم نسبت به ارثیه خواهر متوفی چگونه خواهد بود؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اگر به طور قانونی به نام زده باشید خیر . نسبت به ارث هم یک ششم اموال خواهد بود

 33. مهدی می گوید

  سلام برادرم فوت کرده ومادرم دوروز بعد فوت کرد ایاازبرادم ارثی به مادرم میرسد مادرم نه فرزند وبرادرم دوپسرویک همسر دارد باتشکر

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله یک ششم

 34. محمدعلی مرادی می گوید

  سلام شب بخیر یه شماره تلگرام یا واتساپ میخام برای ارسال عکس

 35. حامد می گوید

  با سلام
  آیا همسر فرزند فوت شده یک مادر
  بعد از فوت مادر از دارایی او ارث میبرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر مرده از زنده ارث نخواهد برد

 36. لاله می گوید

  سلام پدر همسر من زودتر از پدرومادرش فوت کردع .همون موقع پدر همسرم یع خونه دادع بهش الان میگن اون خونه ام جزو دارایی های اون مرحوم میشع این واقعیت دارع کع باید از این خونع بع مادربزرگ همسرم هم چیزی برسع چون ما میخاییم این خونه رو یکم درست کنیم اما میگن کع اینم باید جز ورثه وراث حساب کنیم .

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر منظورتون از خانه دادن عقد بیع باشه خیر ان خانه جز ارث محسوب نمیشه ولی اگر دلیل و مدرکی دال بر انتقال وجود نداشته باشید ان خانه جز ما ترک محسوب میشه

 37. ازاده می گوید

  سلام خسته نباشید شوهرم حالش اصلن خوب نیست راضی نمیشه قانون و باور نمیکنه که بعد فوتاممثل گوشت قربانی پخش میشه میتونم پیش وکیل برم وکالت بلا عرض بگیرم کارهای قانونی شو انجام بدم موقع فوتش بدم همون جا انگشت وامضا کنه

  1. وکیل تاپ می گوید

   برای گرفتن وکالت بلاعزل باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید

 38. ابراهیم گودرزی می گوید

  سلام پدرم فوت کرده جلوتر از مادرش حالا عمه و عمو م شکایت کرده اند برای سهم ارث ما خودمان ۳برادر و۲خواهر و مادر ایا تا زمانی که مادرمان هست و ما چیزی نفروختیم می توانند عمه و عمو سهم خودشان را ببرند

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تا زمانی که متوفی فرزند دارد به خواهر و برادر ایشان ارثی نمی رسد

 39. سمیراباغچقی می گوید

  باسلام، مادرم سال۹۳ فوت شده و مادربزرگم سال ۹۸فوت شده.ومادربزرگم ۳تا دختر داره که قیدحیات هستن. آیا ما از مادربزرگ ارث میبریم؟ ویا از مادرم به خاله هام سهم الارث میرسد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر هیچکدام سهمی نخواهد برد

 40. ادرین عابدی می گوید

  سلام پدر من فوت کرده و من تک فرزند پسر ابی پدرم هستم پدرم از همسر اول خود ۴پسر و ۲ دختر دارد سهم ارث من که مادرم همسر دوم پدرم و با هم متارکه کردند به چه صورت است ؟ ممنون

 41. ادرین عابدی می گوید

  سلام من پدرم فوت شده و من تک فرزن ابی پدرم هستم و پدرم از همسر اولش که فوت شده ۴پسر و ۲دختر دارم و مادرم که همسر دوم پدرم بود متارکه نموده است سهم ارث من به چه صورت خواهد بود ممنون

 42. علی می گوید

  سلام پدر من قبل از مادر بزرگم فوت شده است. مادر بزرگم هم چند سالی است به رحمت خدا رفته اند .اکنون میخواهیم اموال پدرم (منقول و غیر منقول) را تقسیم کنیم آیا به عموها و عمه ها سهمی میرسد؟ ممنون از راهنماییتون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام در زمان فوت پدر یک ششم از اموال ایشان به مادررشان رسیده و در حال حاضر همان یک ششم به علاوه مابقی اموال مادر بزرگ بین همه وراپ تقسیم می شود

 43. فاطمه محمدی می گوید

  سلام من همسرم ۱۱۰ سال فوت شده مادر شون درقید حیات هستن سال اول نامه به من دادن که از ما ارث نمی خواهند بعد خونه رو به نام خودم زد بعد فوت ایشان بچه های دیگر متونن ادعا کنن یا نه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 44. ناشناس می گوید

  سلام زن من فوت کرده و من چهارتا پسر دارم مادر زنو پدر زنم فوت کردند آیا ارثی از من به برادرهای زنم می رسد

 45. خسرو می گوید

  سلام من زنم فوت کرده پدر زنو مادر زنمم فوت کردند من چهارتا پسر دارم آیا از من به برادرهای زنم ارثی میرسد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 46. حسین می گوید

  پدربزرگ من درسن ۳ سالگی پدرش فوت میکند و مادرش ازدواج مجدد میکند و پدربزرگ من پیش شخصه دیگری از اقوامش بزرگ میشود.
  پدربزرگ من در سن ۶۶ سالگی درقید حیات مادرش فوت میکند و ۹ روز بعد مادرش فوت میکند.آیا به این مادر ارثی تعلق میگیردیا خیر؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام مادر اگر زودتر فوت کرده خیر

 47. آرش موسوی می گوید

  سلام، من پدرم فوت کرده چندین ماه پیش، و مادرم چند روزی، کارای انحصار ورثه پدر کاملا انجام شده و آنچه که میبایست به مادر تخصیص داده شده بود، مادر من تنها مادرش در قید حیات می باشد و من و برادرم دو فرزند کلا، شرایط سهم الارث پس از کسر دیون به چه صورت می باشد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به همسر متوفی یک هشتم با مادر یا پدر در صورتی که در قید حیات باشند یک ششم و ما بقی سهم الارث بین برادران به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند