نمونه قرارداد انتقال اجرایی

در صورتی که بدهکار بانکی که نزد بانک ملکی را به وثیقه گذاشته است، بدهی خود به بانک را وصول نکند، بانک پس از گذشت مدت ۶ ماه اقدام به مزایده ملک در رهن بانک می نماید. پس از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک در می آید در اینجا با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسه می تواند به موجب سند مالکیت، از دادگاه حقوقی متصرف حکم خلع ید بگیرد و متصرف را از ملک خارج نماید، حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت می نماید.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد انتقال اجرایی

 خانم / آقای:….فرزند آقای….  دارای شناسنامه شماره….  صادره از…. ساکن تهران:

به موجب سند رهنی شماره…. مورخ  /    /   ۱۳ دفترخانه شماره….. تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت…. متر مربع دارای پلاک فرعی از…. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی از اصلی مرقوم…  واقع در اراضی بخش ثبتی تهران که ذیل شماره….  مورخ …. صفحه…. دفتر املاک بخش مربوطه بنام مشار اليها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل: شمالاً           شرقاً              غرباً                        جنوباً

به انضمام برق شماره پرونده ….. و آب شماره اشتراك….  و گاز شهری شماره شناسائی منصوبه های در آن از تاریخ    /  /  ۱۳ به مدت سه سال در قبال مبلغ…. ریال به انضمام خسارات در وثيقه بانك…. مقیم تهران به نشانی: …. گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده لذا پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در دایره…. اجراء به کلاسه ….  اجرائیه در تاریخ   /   /  ۱۳ ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملك مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت هشت ۸ ماه مهلت مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و باتوجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملك مزبور با ضمایم مرقوم در قبال مبلغ      ریال اصل طلب و مبلغ ریال خسارت تأخیر و مبلغ …. ریال نیم عشر اجرائی طبق مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانك ….  به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرائی است.

 ضمناً نیم عشر اجرائی مذکور به موجب فیش شماره…. وصول گردیده و مبلغ …..  ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره  ….بنفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است.

تذكاریه: ۱. این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت، صورت پذیرفته ۲. از سوی اداره اجراء خانم/ آقای:….  فرزند آقای  …. دارای شناسنامه شماره….صادره از….طبق معرفی نامه شماره ….  و از سوی ….بانك ….خانم/ آقای ….  فرزند آقای ….  دارای شناسنامه شماره…. صادره از …. برابر معرفی نامه شماره ….  این سند را امضاء نموده و می نمایند.

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند